Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 augusti 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 augusti 1883

Anmärkning

{1883 den 9 Augusti.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr Ordföranden Doktor Munktell
Herr T. Engström
Herr G. E Svahnbäck
Herr A. Nilsson
Herr A. Falk med godkända förfall.

{§1.}
Herr vice Ordföranden ledde dagens förhandlingar.

{§.2.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Landshöfdinge Embetets
resolution den 21 sistlidne Maj, hvarigenom Fabriks-
idkaren E. A. Naesman, på af honom anförda besvär, befrias
från att vara ledamot och ordförande i stadens
Fattigvårdsstyrelse, samt förklarats att Stads-
fullmäktige egde att nya val dertill anställa.

Stadsfullmäktige läto bero vid utslaget
samt remitterade ärendet om nya valen till
Utskottet, för afgifvande af förslag dertill. -

{§.3.}
I anledning deraf att hos Byggnads Nämnden
begärts tillstånd till en nybyggnad å tomten N:o [21]
antingen i tomtlinien mot Stensborgsvägen eller
i nya byggnadslinien mot den blifvande Eskils-
gatan, hade Nämnden framställt förfrågan,
huruvida och inom hvilken tid Eskilsgatan
komme att utsträckas förbi tomten N:o [21] i enlig-
het med stadsplanen, hvarefter Utskottet, vid bered-
ning af ärendet, förklarat behof af gatans ut-
läggning ej förefinnas för närvarande, likasom
att det ifrågavarande husets uppförande i tomt-
linien icke lade hinder i vägen för gatans utlägg-
ning framdeles då den blefve behöflig i följd
af tomters bebyggande i Qvarngärdet, hvarpå
Utskottet slutligen hemställt, att för Eskilsgatans
anläggning efter stadsplanen någon tid icke måtte
nu bestämmas. -

Denna Utskottets framställning bifölls.

[MARG: 211.]

{§.4.}
Skolrådets framställning att Stadsfullmäktige måtte
ombesörja upplåtande af upplagsplatsen söder om
Hamngatan till plats för ett af Kyrkostämma be-
slutadt folkskolehus föredrogs åter, jemte Ut-
skottets deröfver afgifna utlåtande, hvarefter
Stadsfullmäktige, enligt samma utlåtande, be-
slutade upptaga denna fråga såsom rörde
hon stadsplansförändring, i öfverensstämmelse
hvarmed också Byggnads Nämndens utlåtande
skulle infordras öfver den [ifrågasatta] stads-
plansförändringen.

[MARG: 212. {Exped.}]

{§.5.}
Jemlikt Utskottets i ärendet afgifna utlåtande;
uppdrogo Stadsfullmäktige åt Drätselkammaren
att på stadens bekostnad låta ordna Tekniska
Skolhusgården med inhägnad, planering och plante-
ring [och] uthusets iståndsättande samt derjemte att
iståndsätta den derintill liggande nya delen af Öfre
Gymnastikgatan och dess förseende med gångbanor
och rännstenar å båda sidor.

[MARG: 216.]

{§.6.}
Upplästes Landshöfd. Embetets resolution den
27 sistlidne Juli, hvarmedelst fastställelse lemnats
å Stadsfullmäktiges beslut den 14 föregående Juni
om vite för en hvar, som inom stadens jurisdiktion
uppläte lokal till sammankomst för hållande
af föredrag rörande mormonismen.

{§7.}
Stadsfullmäktige biföllo Herr Stadsläkaren E. V.
Pallins anhållan om tjenstledighet fyra à sex veckor
under nu instundande höstmånader, för uppgifvet
ändamål, och under vilkor, att han, enligt åtagande,
på egen bekostnad anskaffar af Kongl. Medicinal-
Styrelsen godkänd vikarie.

[MARG: 217.]

{§.8.}
Uti nu föredraget memorial af Komiterade för uppfö-
rande af nytt Tekniskt Skolhus här i staden omför-
mäldes samma skolhus uppförande, men jemväl att
[entreprenören], enligt kontrakt, gjort sig skyldig till
utgifvande af vite för takets för sena intäckande;
hvarjemte framställning gjordes om eftergift deraf
samt om utbetalning af vissa belopp.

Ärendet hänskjöts för beredning till Utskottet.

Af Komiterade aflemnades dessutom bygg-
nads Kontraktet och byggnadsbeskrifning i original jemte ett bref af
C. A. Flodqvist, att handlingarne biläggas; äfvenså
Komiténs förda protokoll.

[MARG: 218.]

{§9.}
Herr Kamrer Ström begärde att Gasverket
måtte få låna Stadens uppfordringsverk, och
detta bifölls under vilkor, att vederbörande Sprut-
mästare på Gasverkets bekostnad har inseende å uppfordrings-verket under dess
begagnande af Gasverket, samt att detta ersätter
staden med 10 kronor
i timman, hvarunder verket an-
vändes, jemte å verket möjligen uppkommande skada. -

Herr Lundblad reserverar sig mot beslutet att
utlåna uppfordringsverket. -

Samma dag uppläst och justeradt

/Joh. Svengren/
/Emil Andersson/
/P, A, Hagström/

1883 den 13 Augusti å Rådhuset offentligen
uppläst, betyga

/[L; P;] Åkerman/
/[P: H:] Julin./

[MARG: 219.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 augusti 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107459.

Personrelationer