Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 augusti 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 augusti 1877

Anmärkning

{1877 den 9 Augusti.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af
Herr S. Palmgren
Herr Albin Hellstedt
Herr O. Björk
Herr A Norrman
Herr Theofr. Munktell.
hvars anmäldta förfall godkändes.

Herr vice ordföranden innehade ordförandeplatsen.

{§. 1.}
Upplästes och godkändes protokollet för
sammanträdet den 12 sislidne Juli.

{§. 2.}
Föredrogos till behandling Herrar J. C. Heljestrands
och E. A. Lundblads motioner, angående förän-
drade bestämmelser om afträdens beskaffenhet
här i staden; sålunda, att helsovårdsstadgans bestämmelse i 17
§. 2 mom ej måtte här få anses bindande i sin strängt
bokstafliga mening, så att orenligheten finge
uppsamlas i med cement murade kista af gråsten; hvarvid ock
upplästes de i
ärendet afgifna utlåtanden af Helsovårds-
Nämnden och Utskottet; och hade {Nämnden}
för sin del väl ansett att ny eller ytterligare
föreskrift utöfver hvad Helsovårdsstadgan inne-
håller eller lemnar åt Nämnden att närmare
bestämma kunde komma till stånd i den ord-
ning, som motionärerna vidtagit, men
funne stadgans ordalag otvetydigt innebära
att föreskrifter, hvarom fråga är, måste afse
ytterligare skärpta bestämmelser, än hvad förut i stadgan
innehålles, och vara behöfliga; och då Nämn-
den icke ansåge sig befogad att tillstyrka för-
ändring i berörda stadga af en viss prin-
cip för att för en hel stad åstadkomma lindring
eller eftergift i stadgans föreskrifter,
lika litet som Nämnden funne sådant för
Eskilstuna stad vara af behofvet påkalladt,
då Nämnden i undantagsfall vore både
berättigad och pligtig att lemna andra
föreskrifter, der Helsovårdsstadgan icke kunde
eller borde bokstafligen efterföljas, ville
Nämnden ej förorda stadgandet af en
annan föreskrift, än hvad förut fins, såsom
{regel}, då samma föreskrift i och för sig sjelf
vore sådan, att Nämnden icke i allmänhet
kunde biträda densamma; hvarjemte
{Utskottet}, som haft del af detta Nämndens
yttrande, i afgifvet utlåtande förklarat
sig stadna i det beslut att förorda motionen
på så sätt, att gårdsegare skulle vara obe-
taget att i afträde hafva tunna eller göd-
selkista, denna sednare dock i alla händelser
så inrättad att den skulle stå å tätt, öfver
den angränsande markens yta anbragt under-
lag, enligt Helsovårdsstadgans föreskrifter;
varande detta yttrande ej åtföljdt af någon
motivering.

I anledning såväl af sistnämnda omständighet,
som nu under öfverläggningen anförda nya
synpunkter för denna fråga, de der dock
ej kommit till närmare utredning, beslöts
att ärendet skulle för ytterligare bered-
ning till Utskottet åter-remitteras.

[MARG: {27}]

{§. 3.}
I utlåtande öfver det förslag till vissa
anordningars vidtagande vid Hans Maj:t
Konungens väntade besök i staden, som
festkomitén afgifvit, hade Utskottet anfört:

1:o att, som upplyst blifvit att Jernvägen komme
vid samma tillfälle att invigas, och jernvägs-
entreprenörerne för den skull voro betänkta
uppå att för Hans Maj:ts mottagande festligt
pryda stationen, Utskottet ansåg någon vidare
åtgärd, hvad stationen anginge, från stadens sida
obehöflig;

2:o att deremot illumination af offentliga
byggnader och platser medelst transparenter
och marschaller borde på stadens bekostnad
anordnas, hvartill alltså erforderliga medel
borde anslås; och

3:o att Drätselkammaren borde få åt sig upp-
draget, att om anordningarna draga försorg,
med biträde af lämpliga personer, som Drät-
selkammaren egde påkalla.

I sammanhang med detta utlåtande
föredrogs nu en från Festkomitén ingifven
ytterligare framställning, hvari utveckla-
des den plan Komitén uppgjort å de
anordningar, hvilka ansetts erforderliga
för Hans Maj:t Konungens värdiga emot-
tagande, samt anfördes, att sedan jern-
vägsentreprenörerne åtagit sig att pryda
jernvägsperrongen, men jernvägstorget
ock borde prydas på angifvet sätt, samt
stadens broar och en del af Stadsparken
på aftonen upplysas medelst marschaller
eller dylikt, och stadens offentliga byggnader
illumineras, staden således endast hade
att vidkännas kostnaderna för jernvägs
torgets prydande och för illuminationen; hvar-
jemte Komitén anhöll att åt Drätselkam-
maren må uppdragas att i samråd med
Komitén låta anordningarne utföra.

Hvad sålunda i Utskottets utlåtande,
jemfördt med Komiténs sednaste framställning;
föreslaget blifvit, godkändes, med undantag
af punkten om uppdraget åt Drätselkam-
maren rörande verkställigheten; och blef
det härutinnan efter votering med 12 röster
mot 11, beslutadt att den utsedde Fest Komitén
egde att sjelf om verkställigheten föranstalta,
dock att Drätselkammaren skall tillhanda-
hålla Komiterade erforderligt arbetsman-
skap samt betala kostnaderne efter
Komiténs anordningar.

Reservation anmältes af
Herrar Ström, Koraen, Heljestrand, Nordlund, Lindblad, Öberg,
Boberg, Loström, Andberg.

[MARG: 32.]

{§. 4.}
Herr Borgmästaren S. A. Hallström hade
anfört sjukdomsförhinder för deltagande
i den deputation, hvilken utsetts för Hans
Maj:t Konungens inbjudande till Eskils-
tuna; och utsågs härtill istället Herr
Direktören och Kommendören Theofron
Munktell.

[MARG: 37.]

{§. 5.}
På begäran af de Komiterade, hvilka utsetts
för anordnande af industri- och slöjd-
expositioner vid här blifvande landt-
bruksmötet år 1878, blef åt dem bevil-
jadt ett för nödiga kostnaders bestridande
afsedt förslagsanslag å 500 kronor med
återbetalningsskyldighet, äfvensom Stadsfull-
mäktige för sin del för ifrågavarande utställ-
ning medgaf Gymnastiklokalens tillhanda-
hållande, dock med det af Utskottet föreslagna
vilkoret, att som lokalen förut blifvit till
Landtbruksmötets Komiterade lofvad,
finge expositionskomiterade med dem
vidare underhandla.

Emot beslutet i sistnämnde del reser-
verade sig Herr Axel Karlsson.

[MARG: 34.]

{§. 6.}
Efter föredragning af Drätselkammarens
utlåtande öfver Herr J. O. Biörcks motion
om åtgärders vidtagande för undersökning och
vidmakthållandet af stadens allmänna
dränering, uppdrogs åt motionären jemte
Fabrikörerne Chr. Ad. Johansson och Arvid
Nilsson, hvilka sednare såsom Drätselkam-
mareledamöter hafva tillsyn å stadens
gator, att i ämnet inhemta sakkunniga
personers utlåtande och med ledning deraf
inkomma med det förslag, som af omstän-
digheterna påkallas.

[MARG: 33.]

{§. 7.}
På Direktionens för härvarande Tekniska
Söndags- och aftonskola framställning, enligt
hvad Protokollet för den 12 sislidne Juli,
§. 9 innehåller, skulle, i enlighet med
Drätselkammarens nu föredragna och
godkända förslag, Stadsfullmäktige till-
kännagifva sig vara i tillfälle att full-
göra de i Kongl. Maj:ts Nåd. Bref den
1 sislidne Juni angifna vilkor för åtnju-
tandet af det för ofvanberörda skola
från och med nästa år ökade statsanslag
å 1600 kronor, enär, på Direktionens
egen framställning till Drätselkammaren
af den 19 sislidne Februari, nytt hyres-
kontrakt på nuvarande lokalen är
upprättadt på 5 år till den 1 Oktober
1882 med åläggande för hyresvärden att
försätta lokalen i det skick Direktionen
begärt, samt, till åstadkommande framde-
les af ny lokal för skolan, en på tillvext
med upplöpande räntor stående fond finnes
under Drätselkammarens förvaltning, hvilken
fond den 1 sislidne Januari uppgick till
15256 kronor 42 öre.

[MARG: 35.]

{§. 8.}
Stadsfullmäktige afgåfvo under dånig för-
klaring öfver Fors´ Kommunalnämnds
underdåniga besvär, rörande 1874 års mat-
lagsafgift för Westermarken, i hvilken
förklaring yrkades att besvären måt-
te ogillas då flere matlag ej funnits
å berörda mark år 1874, än för
hvilka staden erbjudit betalning, som
styrkts med undersökningsinstrument
och en socknens egen tjensteman.

{§. 9.}
Drätselkammaren hade aflemnat ett
förslag till kontrakt med Källarmästaren
C. R. Alexandersson, hvarigenom staden
skulle till honom på tre år, från och
med den 1 instundande Oktober, ut-
arrendera Gästgifverigården, samt
Alexandersson antagas till gästgifvare
(utan skjutsskyldighet), under vilkor af
Magistratens godkännande, mot det att
Källarmästaren Alexandersson till staden
erlägger en årlig arrendeafgift å Tretu-
sen Kronor;- samt finge skyldighet att
alla emottagna lokaler lagligen under-
hålla, äfvensom att årligen betala 10 pro-
cent å kostnaden för gasinledningen i hotellet.

Stadsfullmäktige godkände ett sådant
kontrakt, bemyndigade Drätselkammaren
detsamma afsluta samt godkände äfven
den för Herr Alexanderssons uppfyllande
af kontraktet anmäldta borgen, som
skulle tecknas af Herr E. A. Lundblad
här i staden och Herr O. Olsson på
Skiftinge.

[MARG: 38.]

Samma dag uppläst och justeradt:

/Carl Andberg,/
/Carl; Loström./
/Joh. Svengren/

1877 d. 17 Sept. å Rådhussalen of-
fentligen upläst; betyga

/C. Klein/
/Fr; Leonh. Kinnander/
/Gust. Bothén/

[MARG: {44.}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 augusti 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107458.

Personrelationer