Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 april 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 april 1891

Anmärkning

{1891 den 9 April.}

Närvarande: Samtliga Herrar Stadsfullmäktige
med undantag af:

Herr Ade Falk
Herr L. Stenqvist med godkända förfall

Herr A. Aulin, som är på Riksdagen

Herr Th. Engström och
Herr P. Liljeqvist utan anmälda förfall

{§1.}
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar C. W.
Dahlgren och E. A. Lundblad.

{§2.}
I enlighet med Utskottets utlåtande beslutade
Stadsfullmäkte, med bifall till Herr E. A. Lundblads derom
väckta motion, att bevilja afkortning med fem
kronor å Waktkonstapeln Carl Gustaf Erikssons
kommunalutskylder för år 1890.

[MARG: {15.}]

{§3.}
I enlighet med Utskottets utlåtande beslutade
Stadsfullmäktige, med bifall till Herr Axel Karlssons
derom väckta motion, göra hos Kongl. Maj:t under-
dånig framställning att Sliphusfonden af år 1890
må öfverlemnas till härvarande Tekniska skolas
direktion och årliga räntan derå användas till
premier åt elever vid Fackskolan för
den finare smides och metallindustrien härstädes.

[MARG: {16.}]

{§4}
I enlighet med Utskottets hemställan beslutade
Stadsfullmäktige instämma i Poliskammarens i dess
protokoll den 5 nästlidne Mars innefattade för-
slag till ordnande af vin- och maltdrycks för-
säljningen i staden under nästkommande för-
säljningsår.

[MARG: {17.}]

{§5.}
På framställning af Drätselkammaren beviljades
afskrifning å 1889 års Kommunalutskylder med
366 kronor 85 öre enligt Stadskamrerarens förteck-
ning af den 7 Mars 1891.

{§6}
I enlighet med Drätselkammarens utlåtande afslogo
Stadsfullmäktige Herr E. A. Lundblads motion om att
det måtte anskaffas och å Polisvaktkontoret förvaras
såväl draggar som nödiga räddningslinor att användas
vid bispringande af i ån drunknande personer, hvaremot
Stadsfullmäktige biföllo Drätselkammarens med
föranledande af motionen gjorda framställning om
beviljande af ett anslag af 150 kronor att användas
till komplettering af de räddningsredskap, som finnes
utstälda utmed åns stränder.

[MARG: {20.}]

{§7.}
Såsom förklaringar i af Fors sockens Kommunal-
stämmas anhängiggjorda mål om Carl Edvard Johanssons,
August Gotthard Hennings, Erik August Erikssons,
Gustaf Emil [oläsligt] och Gustaf Petterssons
uteslutande ur Stadens mantalslängd och mantals-
skrifvande i Fors socken beslutade Stadsfullmäktige
anföra att, då bemälde personer vore boende
och såsom [rustmästare] elever mantalsskrifne i staden,
samt enligt uppgift från Herr Styresmannen vid Gevärs-
faktoriet till Bevillningsberedningen af den 18 nästlidne
Mars ännu blott elever och fördenskull af sökanden
åberopade författningsrum icke å dem tillämpligt, Stads-
fullmäktige yrkade att framställningen lemnades utan
afseende.

{MARG: {[19.]}]

{§8.}
Sedan Stadsfullmäktige vid granskning
af 1891 års för Staden upprättade mantalslängd
genom beslut den 12 sistlidne Mars förklarat att
förre Fabriksidkaren Gustaf Eriksson skulle i
mantalslängden uppföras alldenstund han bodde
i Gården N:o 197 här i staden och icke någon laglig
grund förefunnes, som kunde medföra rätt för honom
att låta sig å annan ort mantalsskrifvas, samt
Stadskassören C. Jernbergh i egenskap af mantals-
skrifningsförrättare med anledning af berörda beslut
hänskjutit detta ärende till Konungens Befall-
ningshafvandes förordnande, så hade till Stads-
fullmäktige genom mantalsskrifningsförrättarens
försorg ankommit Konungens Befallningshafvandes
resolution den 3 i denne månad, deri mantals-
skrifningsförrättarens ifrågavarande framställning
lemnats utan afseende.

Stadsfullmäktige beslutade remittera detta
ärende till Utskottets beredning.

[MARG: {21.} {[res]}]

{§9.}
Herr Axel Karlsson väckte mundtlig motion
derom att Stadsfullmäktige måtte bemyndiga Drätsel-
kammarens Ordförande och vid förfall för denne dess
vice Ordförande att föra Stadens talan vid Kommunal-
och kyrkostämmor i Fors och Klosters försam-
lingar.

Motionen remitterades till Utskottets beredning.

[MARG: 22.]

{§10.}
Herr Albin Hellstedt väckte förslag derom att
Stadsfullmäktige måtte anmoda Magistraten
att kungöra den obesatta illiterata rådmanstjensten
ledig, men, sedan upplyst blifvit att sådant redan
skett, lemnade Stadsfullmäktige förslaget utan afseende.

{§11.}
Herrar Engström och Liljeqvist plikta två
kronor hvardera för förfallolöst utevaro från
dagens sammanträde.

Justeradt samma dag

/Theofr Munktell/
/C, W, Dahlgren/
/E, A, Lundblad/

År 1891 den 13 April å Rådhuset offentligen
uppläst betygar

/Gust, Carlsson/
/R, Möller/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 april 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107456.

Personrelationer