Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 april 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 april 1885

Anmärkning

{1885 den 9 April}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af
Herr K. Söderblom, hvilken är på Riksdagen
C.W. Dahlgren, utan anmäldt förfall.

{§.1.}
sedan till ledamot i årets bevillningsberedning valde
Läroverkskollegan Th. Engström blifvit till ordförande
i beredningen utsedd, företogs nytt val, hvarvid till
ledamot i bevillningsberedningen efter Herr Engström
utsågs Handlanden Emil Andersson med 8 röster;
och som denne sistnämnde varit till 1:ste suppleant
i bevillningsberedningen förut utsedd, skedde val
efter honom med bestämmelse att den valde
jemväl blefve 1:ste suppleant, och blef dervid
till 1:ste suppleant utsedd Fabriksidkaren August
Stålberg med 11 röster.

{§.2.}
Länsstyrelsen hade infordrat Stadsfullmäktiges
förklaring öfver garfvaren August Lindelöfs be-
svär mot Stadsfullmäktiges beslut den 12 sistlidne
Februari, angående hans sinnesjuka Piga Clara
Mathilda Eriksson, hvilka besvär ingifvits den 16 Mars.

Efter läsning af handlingarne och öfverläggning
i ämnet beslutade Stadsfullmäktige, med 22 röster
mot 6, att i förklaring yrka besvärens ogillande
med hänvisning till det skäl, som åberopats
för beslutet af den 12 Februari.

Häremot anförde Herr E.A. Lundblad sin
reservation och ansåg att Stadsfullmäktige
bordt omfatta den mening, som minoriteten röstat
för, eller yrkande om besvärens icke upptagande
till pröfning såsom icke inom föreskrifven tid
ingifna till Länsstyrelsen.

Uti denna reservation instämde Herr Ordfö-
randen, hvilken ansåg förklaring på [sist anförda]
sätt varit formelt riktigast.

{§.3.}
Föredrogs Utskottets utlåtande öfver Herr Joh.
Engströms motion om den förändring i Kommu-
nalskatteuppbörden, att exekutivt skulle uttagas hela
skattebeloppet först då, när det visat sig att skatt-
skyldig ej vid andra uppbördsstämman inbetalt
både första och tertialet af Kommu-
nalskatten; och hade Utskottet hemställt att mo-
tionen ej måtte bifallas emedan, om något äfventyr
ej funnes stadgadt för underlåten liqvid å första
uppbördsstämman, hvad Herr Engström föreslagit
skulle faktiskt medföra en inskränkning af upp-
börden till 2 istället för stadgade 3 stämmor,
hvilken senare bestämmelse dock afsåge lindring
för den skattdragande arbetare befolkningen.

Stadsfullmäktige afslogo motionen.

[MARG: 30]

{§.4.}
Herr Johan Engströms motion, att gångstigen från
Kyrkbron öfver Kyrkogården fram till kyrkogatan
måtte på stadens bekostnad under vintertiden, tills-
vidare, hållas trafikabel på stadens bekostnad,
var beredd af Utskottet, som hemställt att motionen
ej måtte af Stadsfullmäktige till pröfning upptagas
enär berörda gångstig låge å mark, hvaröfver
Kyrkostämman vore beslutande myndighet; men
det berättigade i syftet erkända Utskottet.

Efter öfverläggning beslöts att Stadsfullmäktige,
med erkännande af det berättigade i motionens
syfte skulle, då ärendet ej fölle inom Stadsfull-
mäktiges befogenhet, lägga motionen till hand-
lingarne, dock under uttalande af den önskan
att drätselkammaren reglerar underhållet vintertiden af
den ifrågavarande gångstigen, hvilket beslut fat-
tades med 18 röster mot 8, som afgåfvos för
Utskottets förslag.

Emot beslutet reserverade sig Herrar Ordföranden,
C.A. Ström, H. Åkerstein, A. Karlsson, E.A. Lundblad,
T. Engström, G.E. Svahnbäck, A. Nilsson, C.A.
Lundberg och A.W. Koraen; och uttalade Herr
Ordföranden särskildt att han funne beslutet högst
oformligt i betraktande af Stadsfullmäktiges
ställning öfver Drätselkammaren, hvaraf borde
härledas bestämda uppdrag men ej önskningars
uttalande.

[MARG: 31.]

{§.5.}
Sedan Drätselkammaren, på Stadsfullmäktiges
uppdrag, dels uppsagt det nuvarande Gaslysnings-
kontraktet, {dels} underhandlat med Gaslysnings-
bolaget härstädes om nytt kontrakt och med
redogörelse deröfver till Stadsfullmäkktige in-
kommit, så företogs nu detta ärende till behand-
ling.

Herr Axel Karlsson, som ansåg sig jäfvig i frågan,
afträdde härvid.

Ett förslag till nytt kontrakt förelåg, och
anmälte Drätselkammaren att med Gaslysnings-
bolaget vore enighet uppnådd om alla de före-
slagna kontrakts vilkoren, med undantag blott
deri, att Bolaget velat föreskrifva 1522 lysnings-
timmar för gatulyktorna för år med beräkning
att desamma skulle lysa äfven s.k. månskensaftnar,
då Drätselkammaren deremot ansett att gatu-
belysning sådana aftnar skulle i hög grad fördyra
den allmänna belysningen och i sig sjelf vara alldeles
onödig, hvadan i kontraktsförslagets 18 §. intagits
1200 timmars bränningstid, lika med nuvarande
förhållandet; hemställande Drätselkammaren
att Stadsfullmäktige måtte erbjuda gaslysnings-
bolaget förnyadt kontrakt på 10 år efter nu före-
liggande kontraktsförslag.

Efter öfverläggning remitterades ärendet till
Utskottet, för vidare beredning.

[MARG: 16.]

{§.6.}
Drätselkammaren hemstälde i afgifvet
utlåtande öfver Herr A. Hellstedts motion om
gatubelysning delvis hela nätterna att samma
motion ej måtte till vidare åtgärd föranleda.

Utlåtandet bifölls vid votering med 19 röster
mot 9, hvilka senare afgåfvos för remiss till
Poliskammaren med begäran om dess utlåtande.

Reservation anmältes af Herrar A. Hellstedt,
A. Falk, H. Åkerstein, E.G. Åbergh och T. Engström.

[MARG: 34.]

{§.7.}
Drätselkammaren hade anmält att af de effekter,
hvilka ifrågasatts att aflemnas till Nordiska museets
samlingar, Drätselkammaren endast fått reda
på Auktionsklockan, som befunnits vara en
vanlig större ringklocka för hand utan inskriptio-
ner eller ornament; vid hvilket förhållande
hemstäldes att klockan icke aflemnas till Nordiska
Museet, utan till den nyblifvande folkskolan, hvil-
ken skulle kunna till nytta begagna ringklockan.

Utlåtandet bifölls.


[MARG: 35.]


{§.8.}
I fråga om ordnandet af nya reverser på stadens
Sparbankslån å tillsammans 166000 kronor, hade
Drätselkammaren hemställt att, då 30000 kronor
deraf utgjorde lån för folkskolehusbyggnad - hvars
återbetalning ålåge Skolkassan, Stadsfullmäktige
måtte aflåta anmodan till stadens Skolråd att
utfärda reverserna till Sparbanken å samma
lån, enligt amorteringsplanen.

Härom upplystes nu att Kyrkostämman beslutat,
först år 1872 att upptaga ett amorteringslån för
folkskolan å 20000 kronor, och vidare den 21
Maj 1873 beslutat att deruöfver för samma ända-
mål låna 10000 kronor samt öfverlemnat åt
Stadsfullmäktige att denna angelägenhet vidare
behandla; och hade Kongl. Maj:t bifallit begge
lånens upptagande, det första den 27 September
1872 och det senare den 8 Augusti 1873.

Stadsfullmäktige funno riktigt att reverserna
å folkskolelånet - tillsammans 30000 kronor - ej
utfärdas af Stadsfullmäktige eftersom lånen
äro af Kyrkostämman beslutade och använda
till folkskolehusbyggnad, hvadan de och skola
betalas af Skolkassan; och för att komma till
en rätt lösning af denna reversfråga beslutade
Stadsfullmäktige ingå till Kyrkostämman med
anhållan att denna måtte besluta om reversers
utfärdande till Eskilstuna Sparbank på
folkskollånet 30000 kronor, i öfverensstämmelse
med amorteringsplanen af den 29 December 1873.

Widare hade Drätselkammaren, ifråga
om återståendelånebeloppet 136000 kronor, som
utgör jernvägslån, hemställt om bemyndigande
för Drätselkammaren att sätta sig underhandling
med Styrelsen för Eskilstuna Sparbank i ändamål
att söka utverka åt staden rättighet till inbetalning
af hela skulden 136000 kronor efter viss tids uppsägning
hvilket Drätselkammaren ansett kunna vara fördel-
aktigt, om nemligen staden kunde på annat sätt skaffa
sig penningar under sådana förhållanden och vilkor
att inlösen af sparbankslånet borde ske.

Drätselkammarens hemställan i denna
del bifölls.

[MARG: 36.]

{§.9.}
Till Utskottet remitterades för beredning en genom
Drätselkammaren inkommen ansökning af Herr
C.R. Alexandersson om nedsatt hyresafgift för
fd. Gästgifvaregården.

[MARG: 37.]

{§.10.}
Af vederbörande byggnadskomité annskaffade
ritningar till nytt hus å fattigvårdstomten remit-
terades till Utskottet, för afgifvande af utlåtande.

[MARG: 38.]

{§.11.}
ByggnadsKomitén för nytt hus åt Almänna
läroverket begärde uti nu föredragen skrifvelse
att åtgärda vidtagas för läroverks tomtens planering,
grusning och inhägnad under sommarens lopp i sam-
manhang med den dränering af platsen, som af
Stadsfullmäktige redan vore beslutad; vidare att
gasrör nedläggas mellan Smedjegatan och läroverks-
huset; och slutligen om uppförande af en mindre
uthusbyggnad för latrininrättnings inhysande.

Remitterades till Drätselkammaren för afgifvande
af kostnadsförslag.

[MARG: 39.]

{§.12.}
Herr Ordföranden frånträdde sin plats, som intogs af Herr
vice Ordföranden.

{§.13.}
Med Magistratens remiss hade inkommit en fram-
ställning af Herr Rektorn Gustaf Elmquist att
staden må förvärfva eganderätten till s.k. Eskils
backe, deraf behålla hvad som åtginge till
Westermarksgatans framdragande samt öfverlåta
återstoden till Sökanden för samma pris som
hela backen skulle komma att kosta, hvarigenom
han blefve i tillfälle att efter företedda rit-
ningar bygga åt sig derstädes, dermed ock
frågan om anskaffande af embetsgård åt Herr
Rektorn ej af honom vidare väcktes.

Remitterades till Utskottet, för beredning.

[MARG: 40.]

{§.14.}
Herr Ordföranden intog åter sin plats.

{§.15.}
Arrendatorn af område och vattenfall till f.d.
Räckhammaren N:o 48, Ingeniören Hadar Hallström,
hade hos Drätselkammaren begärt att, på det
han måtte blifva i tillfälle att tillbygga ett sär-
skildt Sliphus, få ytterligare till sig upplåten en
remsa 18 fot bred utefter den nordvestra delen
af den förut bestämda byggnadsplanens hela längd
intill gränsen för Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori,
mot en årlig arrende afgift under hela den tid,
som återstode på det den 14 December 1870 upp-
gjorda arrendet å vattenrätten, eller till den 1 Januari
1921; och hade Drätselkammaren hänskjutit ärendet
till Stadsfullmäktige med tillstyrkan af bifall och
med förslag å 50 kronor såsom årligt arrende för
begärda området.

Remitterades, för beredning, till Utskottet.

[MARG: 41.]

{§.16.}
Stadsfullmäktige förklarade sig icke hafva något
att erinra mot Poliskammarens förslag till ord-
nande af maltdrycksförsäljningen här i staden,
sådant detta innefattades i Poliskammarens
nu föredragna protokoll för den 7 i denne månad.

[MARG: 42.]

{§ 17.}
Hörda öfver ett påstående att en arbe-
tare Per Axel Andersson måtte här i staden
för innevarande år Mantalsskrifvas, uppdraga
Stadsfullmäktige åt Herr Ordföranden och sekre-
teraren att den infordrade förklaringen å Stads-
fullmäktiges vägnar afgifva.

{§.18.}
Upplästes en motion af Herr Arvid Nilsson
om utseende af ett ombud för staden till insun-
dande stämma med delegaren i Oxelösund-Flen-
Westmanlands Jernvägsaktiebolag den 3 näst-
kommande Juni, samt om bemyndigande för
samma ombud att till Jernvägsbolagets Styrelse
inlemna en skrifvelse med anhållan att Styrelsen
vid stämman redogöra för sina åtgärder beträffande
frågan om samtrafik med öfriga jernbanor samt
uppgifver de skäl, hvarpå Styrelsen stöder sin vägran
att ingå i den allmänna samtrafiksföreningen; va-
rande motionen motiverad af angelägenheten att
jernvägsfragten blefve billigare, än hvad den nu är.

Ärendet remitterades till Utskottet, för beredning.

[MARG:43.]

{§.19.}
Herr C.A. Ström väckte motion om försäljning af
f.d. Gästgifvaregården för anskaffande af medel
till förestående utgifter.

Remitterades till Drätselkammaren för be-
redning.

{§.20.}
Herr Ordföranden afträdde och vice Ordföranden
intog hans plats.

{§.21.}
Herr Axel Karlsson erhöll permission och afträdde

{§.22.}
Herr C.W. Dahlgren, som från sammanträdet
uteblifvit, pliktar 2 Kr.

S.D. Uppläst och justeradt

/Joh. Svengren/
/H. Åkerstein/
/E,A, Lundblad/

År 1885 den 13 April på Rådhuset offent-
ligen uppläst, betyga.

/C.W. Swedin/
/Carl Aug; Svensson/

[MARG: 44.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 april 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107455.

Personrelationer