Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 april 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 april 1868

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stads-
fullmäktige i Eskilstuna
den 9 April 1868.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag
af Herrar J. Wedberg, B. L. Hessle, C. P. Malm,
hvilkas förfall godkändes

{§.1.}
Föredrogs herr C. O. Öbergs den 5 sistlidne Mars
väckta motion om antagande af förändrad röst-
grund vid val i allmänhet inom kommunen,
hvilken sak Berednings Utskottet tillstyrkt.

Ordföranden resolverade att denna motion
ej fölle inom Stadsfullmäktiges befogenhet att
behandla.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

[MARG: N:o 75.]

{§.2.}
Herr Rektor L. Bergström fälldes att böta 2 Rd [Riksdaler]
för uteblifvandet från sammanträdet den 5 Mars,
sedan den derom afgifna förklaringen ej befanns
nöjaktig.

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

{§.3.}
Som fråga uppstått om öfverlåtande åt Bolag
under tre års tid från den 1 nästkommande October
af all den minuthandel med eller all den utskänkning
af bränvin här i Staden, hvilken eljest skulle å auktion
utbjudas, hade Magistraten utfärdat tillkännagif-
vande, att skriftliga anbud å sådan minuthandel
och utskänkning kunde till Magistraten ingifvas sist till
den 30 sistlidne Mars; hvarefter Magistraten,
med anledning deraf att 3:ne anbud erhållits,
begärt sammanträde med Stadsfullmäktige, för
sakens behandling i enlighet med gällande författning;
och då detta ärende nu i Magistratens närvaro
företogs blefvo anbuden föredragna, hvarvid
befanns:

1:o att Herr V. S. Norman i Arboga för ifråga-
varande bränvinsförsäljning erbjudit en årlig
afgift af 20500 Rd Rmt[Riksmynt];

2:o att Herr Alfred Norrman erbjudit en årlig
afgift af 20000 Rd Rmt samt dessutom 1000 Rd
om året till Stadskassan för aflöning åt 2:ne
polisbetjenter; och

3:o att härvarande Utskänknings Bolag erbjudit
en årlig afgift af 21000 Rd Rmt.

Efter föredragning häraf förklarade
Stadsfullmäktige enhälligt sig tillstyrka bifall
till härvarande Utskänknings Bolags ansökning
om fortfarande rätt till bränvinshandeln här
i Staden, dels emedan Bolagets anbud är det
högsta, dels också på den grund att Bolaget framför någon
annan är i tillfälle att reglera bränvins-
försäljningen på det minst skadliga sättet, hvil-
ket Bolaget hittills gjort.

[ÄRENDEORD: Alkoholförsäljning]

{§.4.}
Föredrogs Fattigvårds Styrelsens framställning
att få utse sin Ordförande utom Styrelsen, emedan
det vore svårighet att få Ordförandeplatsen besatt
af någon inom Styrelsen; hvilken motion Berednings-
Utskottet tillstyrkt.

Med 14 nej mot 13 ja blef motionen afslagen.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsförtroendevalda]

[MARG: N:o 74.]

{§.5.}
Föredrogs en af Herr Friherre A. Åkerhjelm
den 23 sistlidne Mars väckt motion;
att med valet af borgerlig ledamot inom
Magistraten måtte få anstå och åtgärder
vidtagas till den lediga platsens återbesättande
med en litterat rådman; - i anledning af hvilken
motion Berednings Utskottet förordat, att med
tillsättande af ny rådman måtte uppskjutas
tills ytterligare en rådmanstjenst blefve ledig,
samt att då istället för dessa tvenne rådman
måtte tillsättas en litterat, {såvida}, genom
sammanslående af inkomsterna för de lediga
befattningarne, kunde vinnas medel till aflö
ning för den litterata rådmannen, utan att
Stadskassan för mycket betungades.

Motionären ansåg att motionen icke blifvit
tillräckligt beredd och yrkade fördenskull
återremiss, hvilket afslogs.

Åtskilliga af Stadsfullmäktige yrkade
dels afslag å motionen, dels uppskof med
beslutet, hvarefter motionären sjelf före-
slog att ärendet må blifva uppskjutet till
dess att utgifts- och inkomstförslaget här i
Staden för nästa år förekommer till behand-
ling, och man finge en allmännare öfversigt af tillgångarne.

Sistnämnda framställning bifölls.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

[MARG: {N:o 79.}]

{§.6.}
Herr Munktell, begärde och erhöll permission
från sammanträdet.

{§.7}
I enlighet med Drätselkammarens utlåtande,
afslogs Herr C. O. Öbergs motion om afskrifning
af 1000 Rd på hamnkassans skuld till Stads-
kassan för vid hamnen tagen sten.

herr Öberg reserverade sig.

[ÄRENDEORD: Hamnkostnad]

[MARG: {N:o 80.}]

{§.8.}
Angående den under Stadsfullmäktiges
behandling dragna vidräkningen med herr
Kapitenen G. Nerman om entreprenadsumman
för Nybrons byggnad, beslöts, i enlighet med
Drätselkammarens utlåtande:

1:o att entreprenören befriades från att ersätta
af Staden utbetald brovaktareaflöning år
1866 med 58 Rd 50 öre;

2:o att entreprenören befrias från att med 77 Rd
ersätta en målning å bron;

3:o att entreprenören befrias från att utgifva
med 181 Rd 50 öre debiterad ränta å uppburna
medel; och

4:o att 81 Rd 34 öre Rmt af entreprenadsumman
skulle innehållas till dess att ett felande
stensättningsarbete blir fullbordadt och
godkändt;

Och beslöts i sammanhang härmed:

5:o att Brobyggnads Komitén icke upplöses förr,
än entreprenörens ansvarstid tilländalupit; och

6:o att Nybron formligen förklarades vara
till Staden aflemnad, samt

7:o att alla dithörande handlingar skulle aflemnas
till Drätselkammaren, der de för alla vederbö-
rande voro tillgängliga.

[ÄRENDEORD: Brofråga]

{§.9.}
Godkändes Stadens Mantalslängd för år
1868.

[ÄRENDEORD: Folkbokföring]

{§.10.}
Herrar Direktören Theofron Munktell
och Med. Doktorn Per Carl Malm valdes att
vara Eskilstuna Stads Ombud vid det
sammanträde, som till den 8 instundande
Maj vore af vederbörande förrättnings-
man utsatt för undersökning angående
Hjelmare- och Qvismare-sjöarnes sänkning.

I händelse af förhinder för någon-
dera af dessa, valdes Herr Råd-
mannen Johan Hedlund till suppleant
för Herr Direktören Munktell och
Fabrikören Carl Gustaf Granberg till
suppleant för Herr Doctor Malm.

Protokollsutdrag skulle för ombuden
utgöra fullmakt.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda, Vattenfråga]

{§.11.}
Stadsfullmäktige skulle anmoda Herrar
Bruksegaren W. Zethelius på Surahammar
och Direktören S. Stafsing att vara Gode
Män enligt 7 §. i Kongl. Förordningen den 20
Januari 1824 vid sammanträdet den 8 in-
stundande Maj här i Staden, angående
Hjelmare- och Qvismare-sjöarnes sänkning.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda, Vattenfråga]

{§.12.}
Bifölls Gatu Komiténs förslag att få på
Stadens bekostnad anbringa stenar i gatu-
korsen på Wester, till utmärkande
af gatornas midtel-linie, samt att
Byggnads- och Gatu Komitén egde att
verkställa utstakningen derför efter
bästa öfvertygelse och med ledning af
den Karta som finnes.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

[MARG: {N.o 35.}]

{§.13.}
Med slutna sedlar valdes för Eskilstuna Stad:

a.) till Landstingsman, Herr Rådmannen
Johan Hedlund med 19 röster af 26 röstande;

b.) till Landstingsmans Suppleant, Stadskassören
Carl Jernbergh med 18 röster af 26 röstande;
begge vid första omröstningen.

[ÄRENDEORD: Landstingsförtroendevalda]

[MARG: {N:o 84}]

{§.14.}
Herr Kamreraren C. A. Ström invaldes
till ledamot i Stadens Hamn Direktion.

[ÄRENDEORD: Hamnförtroendevalda]

{§.15.}
En af Herr Rektor L. Bergström ingifven mo-
tion om planering af Elementarläroverksgården
samt gårdens och angränsande gators afvägning remitterades
för beredning till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Utbildningsbyggnad]

[MARG: {N:o 81}]

{§.16.}
Till Drätselkammaren remitterades för beredning
jemväl en motion af Herr Johan Walén om
förbättring af Badanstalten i fattigvårdsgården.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsbyggnad]

[MARG: {N:o 82.}]

{§.17.}
Polisbetjenterne P. E. V. Lundquist och D. A.
Möller hade ingifvit en ansökning om
löneförhöjning; hvilken ansökning remit-
terades för beredning till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Rättsväsendepersonal]

[MARG: N:o 83.]

{§.18.}
Herrar L. F. Österwall och C. G. Granberg
valdes att jemte Hamn Direktionen granska
huruvida några och hvilka förändringar
borde vidtagas i Taxan för Bro- hamn-
våg- och mätarepenningarne här i Staden.

[ÄRENDEORD: Hamnfinansiering]

Justeradt
/E, A, Lundblad./
/J, W, Widberg/

Förestående Protokollen för den 23 Mars
och denne dag äro offentligen upplästa
betyga.
Eskilstuna den 9 April 1868.

[MARG: {N:o 85}]

/C Jernbergh/
/C, G, Norin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 april 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107454.

Personrelationer