Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 april 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 april 1896

Anmärkning

{1896, den 9/ April.}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med un-
dantag af Herr Aulin, som är vid Riksdagen och
Herrar Hellstedt och
Frieman, båda med anmälda och god-
kända förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos
Herrar v. Krusenstierna och A. G. Pettersson.

{§ 2.}
I afgifvet utlåtande öfver ej mindre Poliskammarens
den 16 sistlidne Januari afgifna förslag till ordnan-
de af vin- och maltdrycksförsäljningen härstädes
under nästa försäljningsperiod, än äfven den i sam-
manhang dermed af Herr Stålberg väckta motion
om inrättande af en tolfte ölutskänk-
ningsrättighet att utöfvas i gården N:r 129, 130 och 133
till förhindrande af den utanför samma gård bruk-
liga ölförtäringen å gata hade Utskottet hem-
stält, att - då enligt hvad ostridigt vore förhål-
landet, utanför Nya Bryggeriaktiebolagets lokaler i
gården N:r 129, 130 och 133 å stadsdelen Wester dagligen
en mängd personer, hvilka å bryggeriet inköpt öl, ut-
drucko detsamma och ofta derigenom åstadkommo
folksamlingar och förargelse för dem, som passera
gatorna invid samma bryggeri, och detta förhållande
icke heller vore ett lämpligt föredöme för skolung-
domen i de nära derintill belägna skollokalerna,
samt lämpligaste sättet till förekommande af en dy-
lik ölkonsumtion å gatan vore, att Nya Bryggeriaktie-
bolaget, som egde rätt till försäljning af öl och malt-
drycker till afhemtning, kunde komma i tillfälle att
i eller invid sin försäljningslokal inrätta ett ölut-
skänkningsställe, och då vidare med stadens ökade
och altjemt stigande folkmängd det icke kunde i nå-
gon mån anses betänkligt, att utskänkningsställena,
som under åren 1873-1886 utgjorde tolf och från sistnämn-
da år altjemt bestämts till elfva, ökades till deras ur-
sprungliga antal eller till tolf - Stadsfullmäktige, med
instämmande i öfrigt i Poliskammarens förslag, måt-
te anhålla, att utöfver de nu befintliga elfva ölutskänk-
ningsrättigheterna ytterligare en sådan måtte få ut-
bjudas att utöfvas i gården N:r 129, 130 och 133 å stads-
delen Wester här i staden.

Efter föredragning häraf yrkade

{dels} v. Ordföranden, D:r Mossberg, som ansåg, det KMB.
måhända kunde finna sig icke lagligen berättigad bifal-
la denna framställning om inrättande af en tolfte
ölutskänkningsrättighet derest den bestämmelsen bifogades att densamma
skulle utöfvas i en viss uppgifven gård
här i staden, att framställningen måtte så formuleras att
Stadsfullmäktige under bibehål-
lande af den utaf Beredningsutskottet föreslagna
motiveringen ville, för beredande af tillfälle åt Nya
Bryggeriaktiebolaget att i sin här ofvan nämnda gård
få utöfva äfven ölutskänkning och derigenom undan-
rödja olägenheterna af öldrickning på gatan, samt
med instämmande i öfrigt i Poliskammarens för-
slag, anhålla, att utöfver nu befintliga 11 ölutskänk-
ningsrättigheter ytterligare en sådan måtte få ut-
bjudas å stadsdelen Wester här i staden;

{dels} Herr A. G. Pettersson, att någon förhöjning af
utskänkningsställenas antal icke måtte ske, utan
Stadsfullmäktige instämma i Poliskammarens
förslag;

{dels ock} Herr Stålberg, - under framhållande deraf,
att hvarken han såsom motionär eller utskottet
önskat någon ny ölutskänkningsrättighet, för så vidt
icke denna kunde förläggas i gården N:r [127], 130 och
133, samt att gällande förordnings bestämmelse
derom, att Stadsfullmäktige och Magistrat endast
egde uppgifva, i hvilken trakt af staden de begär-
da ölutskänkningsställena skulle vara belägna, icke
kunde anses utesluta möjligheten af den tolkning,
att såsom en "trakt af staden" anse ifrågavarande, af tre
särskilda gårdar till en sammanslagna gård, hvilken om-
fattade ett halft byggnadsqvarter - att Stadsfullmäktige
måtte bifalla hvad Utskottet i ärendet hemstält.

Utan omröstning biföllo Stadsfullmäktige härefter
Utskottets ofvananförda hemställan, med anledning hvaraf
Herr A.G. Pet-
tersson anför-
de sin reserva-
tion mot detta
Stadsfullmäk-
tiges beslut att
föreslå en för-
höjning af de
nuvarande ut-
skänkningsstäl-
lenas antal.

Beträffande slutligen Herr Dahlgrens motion om in-
dragning af utskänkningsrättigheten i gården N:r 199 och
anordnande i dess ställe af en ny utskänkningsrättig-
het å stadsdelen Wester, hvarigenom Nya Bryggeriaktie-
bolaget skulle kunna komma i tillfälle söka en rät-
tighet att utöfvas i dess gård N:r 129, 130 och 133, utan ökande af
utskänkningsställenas antal afslogo
Stadsfullmäktige motionen i enlighet med Utskottes hem-
ställan af den anledning, att det måste anses olämpligt
att utan innehafvarens samtycke indraga en ölutskänk-
ningsrättighet, mot hvilken anledning till anmärkning
icke förekommit, samt att det icke med visshet kunde
antagas, att den nyinrättade ölutskänkningsrättigheten
komme att tilldelas Nya Bryggeriaktiebolaget att utöf-
vas i dess oftanämnda gård.

[MARG: {129.}]

{§ 3.}
På derom gjord framställning beslöto Stadsfullmäktige
uppskjuta det på föredragningslistan nu i ordning följan-
de ärendet ang. löneförbättring åt Rådmannen C. Löf-
mark, till dess ett till sammanträdet inlemnadt förslag
från Magistraten om utarbetande af nytt regle-
mente för Magistrat och RådstufvuRätt blifvit före-
draget och behandladt.

{§ 4.}
I enlighet med hvad Drätselkammaren hemstält
beslöto Stadsfullmäktige bifalla en af Ordföranden i
Stadsfullmäktige såsom egen motion upptagen fram-
ställning om efterskänkande af de Maskinarbetaren
C.A. Söderberg hos Munktells Mekaniska Verkstads
aktiebolag påförda kommunalutskylder för år 1895,
enär Söderberg, som vore sjuklig och mindre arbetsför,
icke år 1894 haft den inkomst af 600 kronor, hvarför han
taxerats.

[MARG: 134.]

{§ 5.}
Föredrogs Byggnadsnämndens den 13 nästlidne Mars
afgifna, af upprättad karta öfver de förutvarande och de ifrågasatta nya
gränslinierna för staden åtföljda utlåtande öfver de
af Herrar Axel Karlsson, Söderblom, Stålberg
och Arvid Nilsson den 8 November och 13 December 1894
väckta motioner om utvidgning af stadens område i
syfte att till staden intaga ej blott de delar af Kungs-
ladugårdens och lägenheten Stensborgs mark, som lig-
ga mellan stadens gräns från Munktells Mekaniska
Verkstads område till Blåsarbanan å ena och norra
Södermanlands jernvägslinie å andra sidan, äfvensom
samma jernvägslinie med det till densamma hörande
område, för såvidt detta berörde det till införlifan-
de med staden nu ifrågasatta område, utan äfven
det jordområde, som begränsas af Norra Söderman-
lands jernvägslinie, Lasarettsvägen, Smedjegatan
och Allmänna läroverkets tomt,
samt den del
af Norra Södermanlands jernvägsområde, som
ligger mellan ån och Oxelösund - Flen - Westman-
lands stationsområde här i staden, äfvensom
luststället Djurgården i Klosters socken jemte
den till samma plats från staden ledande väg;
och hade Byggnadsnämnden hemstält att, då det
föreliggande förslaget till utvidgning af stadens om-
råde icke i någon mån kunde anses uppfylla det
behof, som redan nu föreligger, och en större plan
för stadens framtida utvidgning i dess hel-
het sannolikt inom ej altför lång tid måste
uppgöras, Stadsfullmäktige icke måtte till motio-
nerna i fråga lemna bifall.

Då den ingifna kartan icke vore fullständig
i så måtto att de till staden hörande, men inom
dess planlagda område icke intagna Odensala- och Qvarn-
gärdena icke blifvit upptagna å kartan, hvilken sålunda
i sjelfva verket icke utvisade stadens verkliga gränser
emot Klosters socken, yrkade Herr Stålberg ärendets
återremitterande till Byggnadsnämnden i syfte att er-
hålla en fullständig karta öfver stadens verkliga gräns
emot nämnda socken; och blef detta yrkande bi-
fallet af Stadsfullmäktige efter omröstning med
23 röster emot tio, som afgåfvos för bifall till Bygg-
nadsnämndens hemställan.

[MARG: {57.}]

{§ 6.}
Från Magistraten hade den 4 innevarande månad
öfverlemnats utdrag af dess protokoll den 9 och 30
derförutgående Mars med anhållan, det Stadsfull-
mäktige ville låta utarbeta och hos KM:t begära
fastställelse såväl af nytt reglemente för Eskilstuna
stad, innehållande ej mindre den förändring i nu
gällande bestämmelser, att Rådstufvurätten och
Magistraten hädanefter komme att bestå af, för-
utom Borgmästaren, minst två lagfarna och i do-
marevärf använda ledamöter, än äfven de förändrin-
gar, hvilka häraf blefve en följd, som ock af {dels}
arbetsordning för Rådstufvurätten och Magistraten,
derest icke sådan i sjelfva reglementet blefve in-
rymd, {och dels} den ändrade lönestat, som af nya
reglementet komme att följa.

Ärendet remitterades till Utskottet att i första
hand beredas.

[MARG: {136}]

{§ 7.}
Föredrogs Beredningsutskottets utlåtande öfver
den af Rådmannen och Magistratssekreteraren, vice
Häradshöfdingen Carl Löfmark gjorda framställning om
erhållande af löneförbättring, i hvilket utlåtande
Utskottet hemstält att, då nedsättning i sportelinkom-
sterna för befattningarne såsom lagfaren Rådman
och Magistratssekreterare, enligt hvad i ärendet blif-
vit utredt, till följd af ändrad lagstiftning egt rum under den tid v.
Häradshöfding Löf-
mark innehaft nämnda befattningar, samt denne derjem-
te innehaft dessa båda befattningar härstädes under
mer än tio år, Stadsfullmäktige måtte tilldela Rådman-
nen och Magistratssekreteraren Löfmark löneförbätt-
ring att i form af ålderstillägg utgå från den 1 Janu-
ari 1896 med 500 kronor årligen.

Med anledning af den från Magistraten ingifna
och denna dag föredragna framställning om omregle-
ring af Rådstufvurätt och Magistrat härstädes och
deraf följande ändrad lönestat beslöto Stadsfull-
mäktige sålunda bifalla Utskottets hem-
ställan, att ett lönetillägg af 500 kronor
lemnas Rådmannen och Magistratssekreteraren
Carl Löfmark att från den 1 Januari detta år utgå
tillsvidare och intill dess föreslagen omreglering
af RådstufvuRätt och Magistrat härstädes kan
komma till stånd.

[MARG: {115}]

{§ 8.}
Med magistratsskrifvelse hade för delgifning
öfverlemnats Kongl. Arméförvaltningens Artilleri-
Departements resolution den 26 nästlidne Mars
med anledning af Stadsfullmäktiges framställning
att till en ifrågasatt fast brandkår här i staden
K. Förvaltningen ville lemna ett årligt bidrag af
500 kronor emot rättighet för Carl Gustafs stads
Gevärsfaktori att, i händelse af eldsvåda inom
dess område, af en sådan brandkår erhålla
enahanda hjelp, som staden vid liknande till-
fälle kunde påräkna; genom hvilken resolution
Departementet förklarat, att bidrag från Kronans
sida till det ifrågasatta eldsläckningsväsendet icke
kunde medgifvas till högre belopp än det af Gevärs-
faktoriets styresman föreslagna eller 250 kronor
årligen samt under föröfrigt af denne uppstälda
vilkor och förbehåll.

Med anledning häraf beslöto Stadsfullmäktige att
afslå det gjorda anbudet af bidrag från kro-
nans sida till uppehållande af fast brandkår här-
städes samt förty vidblifva sitt i detta ärende förut
fattade beslut; och skulle bevis öfver delgifningen
genom utdrag af protokollet jemte förenämnda
resolution till Magistraten öfverlemnas att Kongl.
Arméförvaltningen tillställas.

[MARG: {109}]

{§ 9.}
För delgifning hade Magistraten öfverlemnat
KMB:s i länet skrifvelse den 7 innevarande månad
hvarigenom meddelats, att KMB medgifvit, det brän-
vin samt andra brända eller distillerade sprirituösa
drycker må under en tid af tre år intill den 1 Oktober
1899 föryttras i Eskilstuna å två minuthandelsstäl-
len, deraf ett å stadsdelen Söder och ett å stadsdelen
Vester, samt å sju utskänkningsställen, deraf tre
å stadsdelen Söder och fyra å stadsdelen Wester.

Med detta beslut förklarade Stadsfullmäktige sig
nöjda; och skulle bevis öfver delgifningen genom
utdrag af protokollet jemte den ofvannämnda
skrifvelsen till Magistraten öfversändas för att
KMB. i länet tillställas.

[MARG: {123.}]

{§ 10.}
Till Drätselkammaren för beredning remitterades
trenne af Carl August Törngren, C. A. Carlsson och
A. G. Andersson gjorda, af Herr Hallström såsom egna
motioner upptagna ansökningar om efterskänkande
af dem för år 1895 påförda kommunalutskylder till
Eskilstuna stad med 9 kr hvardera efter bevillning, enär de, som blifvit taxerade
för
inkomst af 600 kronor af arbete, icke under år 1894
förtjenat mer än resp. 456 kr. 62 öre, 439 kr. 3 öre och
150 kronor.

[MARG: 137.]

Justeradt den 11 April 1896.

/Arvid, Nilsson/
/F. v. Krusenstierna/
/A, G, Pettersson/

År 1896 den 13 April å Rådhuset ofentligen uppläst betygar:

/Joh Aug Larsson/
/Gotth Alexandersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 april 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107453.

Personrelationer