Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 september 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 september 1898

Anmärkning

{1898, den 8 September}

Närvarande: samtliga Herrar Stadsfullmäktige med
undantag av Herrar E.A. Berg,
G. Forsberg,
Hedlund,
Hellstedt,
v. Krusenstierna,
Arv. Nilsson och
Pallin,
alla med anmälda och godkända förfall.

{§1.}
I Ordförandens frånvaro leddes förhandlingarna
af v. Ordföranden.


{§2.}
Att jemte v. Ordföranden justera dagens protokoll
utsågos Herrar Lagerbäck och Liljeqvist.


{§3.}
I afgifvet utlåtande öfver den redogörelse, Stads-
huskomiterade lemnat för sin verksamhet, hade Ut-
skottet, som vid granskning af ifrågavarande re-
dogörelse med dertill hörande handlingar funnit,
att komiterade under sitt dryga och ansvarsfulla
arbete städse med största omtanke iakttagit sam-
hällets bästa, hemstält, {dels} att denna redogörelse
med tillhörande protokoll, inneliggande handlingar,
kontrakt, syneinstrument och korrespondence måtte,
med uttryck af Stadsfullmäktiges tacksamhet till
komitterade för deras väl fullbordande värf, läggas
till handlingarna {dels} att de bilagda inventarii-
förteckningarne måtte till Drätselkammaren öf-
verlemnas för att hos Kammaren förvaras {dels}
{ock} att Stadsfullmäktige måtte åt samma komite-
rade, Herrar Aug. Stålberg, Arvid Nilsson, K. Söder-
blom och G. Fahlstedt lemna uppdrag att låta verk-
ställa de efterbesigtningar, som enligt uppgjorda
kontrakt skola ega rum å vissa delar af byggnadsarbe-
tet, nämligen, enligt komiterades redogörelse,

å byggnadsarbetet före den 22 Nov. 1899,
å målningsarbetet före den 21 Dec. 1899 och
å det af J.& C.G. Bolinders Mek. Verkstads Aktiebolag
utförda arbetet före den 24 Jan. 1900.

Till hvad Utskottet sålunda hemstält lemnade
Stadsfullmäktige bifall med den af Herr Söderblom
yrkade förändringen, att sistberörda uppdrag att låta
verkställa efterbesigtningarne lemades till Drätsel-
kammaren, hvilket beslut fattades efter omröst-
ning med 15 röster mot 11, hvilka afgåfvos för bi-
fall till Utskottets hemställan i oförändrad form.
[MARG: N:r 37./S.]


{§4.}
På Utskottets hemställan och på dess anförda
skäl beslöto Stadsfullmäktige, att den af Bygg-
nadsnämnden gjorda framställningen om vidtagan-
de af åtgärder för genomförande af stadsplanens
föreskrift om förgård mot Strandgatan utanför
tomten N:r 68 icke skulle till någon Stadsfullmäk-
tiges åtgärd föranleda. [MARG: 26./T.]


{§5.]
I enlighet med hvad Utskottet hemstält beslö-
to Stadsfullmäktige för ett pris af en krona pr ex-
emplar inköpa 10 exemplar af D:r O.J. Hultgrens
i Stockholm broschyr: "Granskning af K. Kammar-
kollegii utlåtande den 30 Dec. 1897 ang. städernas
donationsjord." [MARG: 39./D.]


{§6.}
På de af Utskottet anförda grunder beslöto
Stadsfullmäktige bevilja aflidne Fattigvårdssysslo-
mannen G. Sahlins enka Elsa Sahlin en årlig pen-
sion af Tvåhundra kronor att utgå från och med
den 1 sistlidne Juli så länge hon lefde ogift.
[MARG: 41/P.]


{§7.}
Med anledning af en utaf stadens barnmorskor
gjord framställning hade Helsovårdsnämnden, - med
hänsyn ej mindre dertill, att penningevärdet sedan
år 1874, då den nu för förlösning af medellösa barn-
sängsquinnor utgående afgift af stadens medel till be-
lopp af 4 kr. bestämdes, måste anses hafva i afsevärd
mån nedgått, än äfven och i synnerhet dertill, att med
nutidens anticeptiska behandling i dylika fall det
af barnmorskorna numera kräfdes noggrannare och
omsorgsfullare behandling, hvar förutom barnmor-
skorna vid förlossningsfall ofta tillskyndades utgif-
ter för antiseptica och öfriga dervid nödvändiga för-
brukningsartiklar, - hos Stadsfullmäktige anhållit
om sådan förändring i den 20 Dec. 1874 af Stads-
fullmäktige bestämda taxa, enligt hvilka barnmor-
skor egde att af stadens medel uppbära ersättning
för biträde i fattiga hus, att arvodet för barnmorskebiträde
vid förlossing hos personer, hvilkas medellöshet
blifvit i behörig ordning styrkt, måtte höjas från
fyra till åtta kronor.

Denna framställning blef af Stadsfullmäktige
bifallen. [MARG: 42/B.]


{§8.}
Beslöto Stadsfullmäktige förnya den af Eskils-
tuna Fristads Äldste i April 1842 utfärdade och den
14 November 1889 af Stadsfullmäktige senast förny-
ade förbindelser i afseende å underhållet af en
arbetsinrättning inom staden; och uppdrogs åt
Stadsfullmäktiges för dagen såsom Ordförande
fungerande v. Ordförande, Provincialläkaren m.m. D:r
V. Mossberg att med påskrift härom å Stadsfullmäk-
tiges vägnar förse den af Herrar Fullmäktige i
Riksgäldskontoret genom Magistraten öfverlemnade
afskrift af samma förbindelse. [MARG: 43./A.]


{§9.}
Föredrogs KMBef:des å länet resolution den 7 sistlid-
ne Juni hvarigenom faststälts Hufvudmännens för Eskils-
tuna stads Sparbank beslut den 23 derförutgående Maj att
för anskaffande af ritningar, kostnadsberäkningar och nö-
dig utredning för anläggande af ett tidsenligt slagthus
härstädes ställa till Stadsfullmäktiges disposition ett yt-
terligare anslag af 500 kronor.

Jemte det resolutionen lades till handlingarne skulle
underrättelse om det beviljade anslaget genom utdrag
af protokollet meddelas Drätselkammaren.
[MARG: 234/1897./S.]


{§10.}
Genom Magistraten öfverlemnades K. KammarRättens
utslag den 27 sistlidna April hvarigenom förklarats,
att O.F.W:s jernvägsaktiebolag icke vore för sina in-
komster af rörelsen år 1897 eller för någon del
af samma rörelse vid Eskilstuna Centralstation skatt-
skyldigt i Eskilstuna.

Stadsfullmäktige beslöto med utslaget åtnöjas;
och skulle bevis öfver delgifningen genom utdrag af
protokollet till Magistraten öfversändas.
[MARG: 251½/1897./O.]


{§11.}
Med Magistrats skrifvelser öfverlemnades bestyrkt
afskrift af KM:ts nåd. bref den 10 Juni detta år, hvar-
igenom faststälts Stadsfullmäktiges beslut, att lä-
genheten Klosterström; skulle, under de af Stadsfull-
mäktige uppstälda förbehåll, läggas under stadens
planlagda område och med tomten N:r 300 - 305 sam-
manslås till en tomt under benämning tomten N:r 300
- 305 med Klosterström; skolande denna sålunda vid-
tagna ändring af stadsplanen för Eskilstuna tjena
till efterrättelse vid verkställighet i den mån sådant
utan förnärmande af någons lagliga rätt kan ega
rum.

Det beslöts att det nåd. brefvet skulle till Byggnads-
nämnden öfverlemnas för att der förvaras. [MARG: 24./K.]


{§12.}
Genom Magistraten öfverlemnades K. Kammar-
Rättens utslag den 8 sistlidne Juni, hvarigenom
med ändring af Pröfningsnämndens beslut, faststälts
taxeringsnämndens i Eskilstuna åtgärd att för år 1897
taxera Lokomotivföraren Per Adolf Jansson jemväl för
de honom i och för hans tjenst tillkommande s.k. mil-
penningar.

Bevis öfver delgifningen skulle genom utslag af pro-
tokollet till Magistraten öfversändas; och öfverlem-
nades till Drätselkammaren utslaget för uttagande
hos Jansson af det mot milpenningarne svarande skat-
tebeloppet för år 1897. [MARG: 178/1897./M.]


{§13.}
Med Magistratsskrifvelse öfverlemnades KMBef:des
i länet resolution den 15 sistlinde Juli med fast-
ställelse af den utaf Stadsfullmäktige beslutade
stadga för velocipedåkning inom Eskilstuna stad.

Bevis öfver delgifningen genom utdrag af protokollet jemte resolu-
tionen åtecknad stämpelafgift 3 kr., som utanordna-
des till betalning ur stadskassan, skulle till Magi-
straten öfversändas. [MARG: 30/V.]


{§14.}
Föredrogs en från bestyrelsen för landtbruksmö-
tet härstädes år 1899 ankommen skrifvelse med ut-
talande af bestyrelsens tacksamhet till Stadsfullmäk-
tige för dess beslut om upplåtande af plats för
utställningen. [MARG: 21./L.]


{§15.}
Till Utskottet för beredning och utlåtande remit-
terades tvänne af t.f. Ordföranden och t.f. Lagfarne le-
damoten i den för förrättande af borgmästarevalet här-
städes särskildt förordnade Magistrat gjorda framställ-
ningar om arvodesersättning för nämnda uppdrag.
[MARG: 44./B. res.]


{§16.}
En af firman Gust. Landström & C:o gjord af KMB.
till Magistraten för inhemtande af Stadsfullmäktiges
yttrande öfverlemnad och af Magistraten till Stadsfull-
mäktige öfversänd ansökan att i sin handelslokal i går-
den N:r 141 här i staden idka handel med explosiva varor af
andra klass i allmänhet, remitterades till Utskottet för
beredning och förslag till utlåtande. [MARG: 45./E.]


{§17.}
Till Drätselkammaren för beredning och utlåtande
remitterades en af Fabriksidkaren E.V. Beronnius gjord
anhållan om tillstånd att få anlägga och begagna ett
jernvägsspår från hans fabrik här i staden öfver Nor-
ra Bruksgatan längs efter Norra Munktellsgatan samt
öfver Gränsgatan till plats invid gränsen af stadens
mark, der spåret skulle fortsättas till Norra Söderman-
land jernväg. [MARG: 46./B. res.]


{§18.}
Protokolljustering skulle ega rum Lördagen den
10 innevarande September kl. 1 e.m. å ombudsmanna-
expeditionen. [MARG: {reg.}]


Justeradt den 10 September 1898

/Victor Mossberg/
/Hilmer Lagerbäck/ /P. Liljequist/

År 1898 den 12 September å Stadshuset offent-
ligen uppläst betyga.

/Joh, Aug, Larsson/ /Hans, Svenson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 september 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107452.

Personrelationer