Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 september 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 september 1892

Anmärkning

{1892, den 8 September}

Frånvarande: Herrar

Arv. Nilsson,
Liljeqvist,
Dahlgren,
O. Svengren,
A. Hellstedt, och
Boberg, samtliga med anmälda och
godkända förfall, samt

Lagerbäck med anmäldt men ej god-
kändt förfall.

{§1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos
herrar Stenqvist och Aspelin.

{§2.}
På grund af derom gjord framställning beslöto Stads-
fullmäktige åt Drätselkammaren uppdraga att,
genom af Drätselkammaren befullmäktigadt ombud, och
der Kammaren så funne lämpligt, föra Stads-
fullmäktiges talan i och för anhängiggörande
och utförande af rättegång om afhysande från de-
ras resp. byggnadsplatser af stuguegare å stadens
Vestermark, hvilka underläte att fullgöra de vilkor,
som för besittningsrätt till tomtplatser å stadens
Vestermark blifvit uppstälda; och förklarade Stads-
fullmäktige sig godkänna, hvad Drätselkamma-
ren genom dess ombud lagligen kunde göra och
låta

[MARG: {102.}]

{§3.}
I enlighet med hvad Drätselkammaren föreslagit
beslöto Stadsfullmäktige att ur räkenskapen af-
skrifva ett belopp af 1004 kronor 52 öre, utgörande oguld-
na kommunalutskylder till staden för år 1891, hvilka
af uppgifna orsaker icke kunnat indrifvas.

[MARG: 103.]

{§4.}
Till Utskottet för vidare beredning remitterades
Drätselkammarens utlåtande jemte öfriga handlingar i
ärendet rörande uppförande af öfverbyggda klapphus
här i staden.

[MARG: 44.]

{§5.}
Till ledamöter i Komitén för försäkring af lös-
egendom i städernas bolag återvaldes med [beslutad] öppen omröstning
för komman-
de år de förutvarande ledamöterna, nämligen herrar

Apotekaren A. W. Koraen,
Rådmannen E. A. Lundblad,
Handlanden Carl Silén,
Snickerifabrikören A. G. Pettersson och
Fabriksidkaren Aug. Stålberg.

[MARG: 104.]

{§6.}
Den i enlighet med Stadsfullmäktiges beslut den 11 näst-
lidne Augusti genom Ordförandens försorg medels ny för-
bindelse hos Eskilstuna Stads sparbank inlösta reversen å
11000 kronor, utgifven den 13 okt. 1882 af Eskilstuna stad, blef
nu af Ordföranden företedd och inför Stadsfullmäktige ma-
kulerad.

[MARG: 101]

{§7.}
Godkände Stadsfullmäktige Ordförandens åtgärd att, utan
föredragning inför Stadsfullmäktige, å deras vägnar under-
skrifva kungörelse om allmänt kreatursmöte den 1 nästa
Oktober å härvarande Slottsbacke; hvarjemte
Ordföranden bemyndigades att framdeles utan föredrag-
ning underskrifva å Stadsfullmäktiges vägnar
dessa årligen återkommande kungörelser om kreaturs-
möten första lördag i Oktober månad.

{§8.}
Föredrogs att af de enligt Stadsfullmäktiges beslut
den 14 sistlidne Juli utsedde komiterade för utar-
betande af förslag till nytt bokföringssätt vid Fattigvår-
den och Arbetsinrättningen i Eskilstuna vid samman-
träde den 16 nästlidne Augusti fördt protokoll, inne-
fattande de beslut hvari komiterade stannat; och
sedan upplyst blifvit, att Fattigvårds Styrelsens ordfö-
rande, hvilken vid komiterades ofvanberörda sammanträde närva-
rit och i beslutet deltagit, ensam är ansvarig för räken-
skapernas förande, funno Stadsfullmäktige beslut
i ärendet icke vara af nöden, utan lade protokollet
i fråga till handlingarne.

[MARG: 96.]

{§9.}
En af Herr Aulin mundtligt väckt motion om lem-
nande af tillstånd för Goodtemplarorden härstädes att
till annan plats inom stadsträdgården tillfälligtvis
och så länge den stode till hinder för strandskonings-
arbetena bortflytta den orden tillhöriga i stadsträd-
gården uppförda musikpaviljongen remitterades till
Drätselkammaren för beredning.

[MARG: {105.}]

{§10.}
På förslag af v. Ordföranden beslöts att till Ma-
gistraten aflåta skrifvelse med anmälan om den genom
Kollegan Th. Engströms död uppkomna lediga plats
hos Stadsfullmäktige.

{§11.}
För utevaro utan godkändt förfall pliktade Herr
H. Lagerbäck två kronor.

Justeras:

/Theofr Munktell/
/O; Aspelin/
/L, Stenqvist/

År 1892 den 12 Sept: å Rådhuset offentligen uppläst betyga:

/Gust Carlsson/
/F, Wirén./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 september 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107451.

Personrelationer