Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 september 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 september 1887

Anmärkning

{1887 den 8 September}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr: A. Falk
Herr: C. A. Lundberg
Herr: Theofr. Boberg
Herr: Axel Karlsson
Herr: Arvid Nilsson
Herr: C. W. Dahlgren med godkända förfall.

Herr: T. Engström, utan anmäldt förfall.

{§.1.}
Föredrogs Drätselkammarens utlåtande i anled-
ning af Herrar Hedlund & C:o framställning att
staden må förklara, huruvida den vill begagna
sig af sin vid slutet af nästkommande år in-
trädda rättighet att inlösa det vid dammarna
belägna vattenverket Stampen; hvarefter, i
enlighet med samma utlåtande, beslöts:

1:o att staden skall begagna sig af sin
lösningsrätt till detta vattenverk
på det att staden må vara oförhindrad
att kunna ordna de vid dammarne
belägna vattenverken;

2:o att staden erbjuder 8000 kronor i
lösen för Stampvattenverket.

[MARG: 33.]

{§.2.}
Uti afgifvet utlåtande öfver motioner af
Herrar E. A. Berg, E. A. Lundblad och K. Söder-
blom förklarade Drätselkammaren sig vilja
framdeles inkomma med kostnadsförslag å
rensning och muddring i ån samt strandskoning i enlig-
het med motionerna, men kunde ej fullgöra detta
förr än nästa år, dels emedan Stadsingeniören nu
blefve mycket upptagen af andra göromål, dels
ock emedan lämpligt blefve att verkställa förbere-
dande pejlingar i ån medan densamma vore is-
belagd; men Drätselkammaren framhöll dess-
utom nödvändigheten deraf att Stadsfullmäktige
beslutade strandlinier för Hafretäppan samt för
sträckan ofvan Nybron, der så ej förut skett, så-
som inverkande å kostnadsförslagen.

Efter öfverläggning återremitterades
ärendet till Drätselkammaren med uppdrag
att inkomma med ifrågavarande kostnads-
förslag och att tillika afgifva
förslag å omförmäldta strandlinier. -

[MARG: 59.]

{§.3.}
Med godkännande af Drätselkammarens
utlåtande afslogs Herr J. A. Eilitz fram-
ställning det måtte staden borttaga ett berg, som
i Westermarksgatan vore till hinders för
läggning af gångbana af tuktad sten utanför
hans gård N:o 250

[MARG: 56.]

{§4.}
Uti en genom Magistraten inkommen skrif-
velse anhöll Fabriksidkaren J. A. Eilitz att
Stadsfullmäktige måtte bevilja borttagande
af förut omnämndt berg i Westermarksgatan
utanför hans gård N:o 250, under det vilkor,
att Eilitz sjelf iklädde sig risken för den
genom sprängningen möjligen uppstående skadan
å Eilitz hus.

Ärendet remitterades till Drätselkammaren
för beredning.

[MARG: 60.]

{§.5.}
Till ledamöter i Komitén härstädes för brand-
försäkring af lösegendom i städernas bolag åter-
valdes:

Fabrikör G. E. Svahnbäck
Handlanden C. A. Lundberg d.y.
Apothekaren A. W. Koraen
Handlanden Carl Andberg och
Rådmannen C. G. Granberg.

[MARG: 61.]

{§.6.}
Från Hamndirektionen hade ingifvits en så
lydande framställning:

"Till Stadsfullmäktige i Eskilstuna

Som Eskilstuna Öfre kanalaktiebolag ej ingått
på Stadsfullmäktiges vilkor för upprensning
af segelleden i ån ofvan dammarna och sålunda
Stadsfullmäktiges beslut af den 10 Februari
1887 i den delen förfallit, får Hamndirektionen
anhålla om bemyndigande att i mån af dispo-
nibla tillgångar utsträcka kajen vid Nybroham-
nen ytterligare cirka 100 fot i rigtning mot
Nybron, efter förut faststäld plan.

Eskilstuna den 31 Augusti 1887.
Å Hamndirektionens vägnar
/Axel Karlsson/."

Wid företagande af detta ärende inlemnade
Herr E. A. Lundblad en skriftlig framställning,
utgående derpå, att genom Stadsfullmäktiges
beslut angående hamntaxan hade den fordrade ned-
sättningen af slussumgälder ej den betydelse, som
vid Stadsfullmäktiges beslut den 10 sistl. Februari,
och att - då behofvet af upprensning i ån fortfore,
samt det, vid af enskild person bekostad undersök-
ning medelst dykare, befunnits att på några
ställen erfordrades borttagande af stenar, som
skulle kunna åstadkommas för en kostnad å
300 kronor såvida arbetet verkställes med dykare,
- Herr Lundblad hemstälde att 300 kronor af hamn-
kassans medel anslås för upprensning af ån samt
lemnas Hamndirektionen i uppdrag att oför-
dröjligen låta verkställa den föreslagna rens-
ningen af ån.

Ärendena remitterades till omedelbar be-
redning af Utskottet, medan Stadsfullmäktige
för en stund åtskiljdes.

Wid sammanträdets åter företagande
tillkännagafs att Utskottet ville tillstyrka
att ett anslag af hamn-medlen å högst 300
kronor ställes till Hamndirektionens förfogande
för segelrännans upprensning i ån ofvan dam-
marna, samt att hamndirektionen derjemte
må ega att låta utsträcka kajen vid Ny-
brohamnen enligt dess skrifvelse. -

Detta utlåtande godkändes. -

[MARG: 62.]

{§7.}
Fattigvårdsbyggnadskomitén aflemnade
redovisning för sitt nu mera fullbordade
uppdrag.

Handlingarne remitterades till Utskottet
för granskning och afgifvande af decharge-
utlåtande.

[MARG: 63.]

{§.8.}
Herr A. Hellstedt erhöll permission.

{§.9.}
Drätselkammaren hade afgifvit anhållan att
för ett ändamålsenligare ordnande af Rinmans-
torg, jemväl måtte utföras följande arbeten:

1:o omsättning med fältsten af den del af torget,
som är belägen emellan s.k. vedtorget och
körbanan;

2:o anläggning af en gångbana af tuktad sten
från saluhallen rakt öfver torget till körbanan,
- hvilka arbeten beräknats att kosta
2700 kronor, som inrymdes i de förut för
ordnande af Rinmanstorg beräknade 25000 kr.

Efter öfverläggning bifölls Drätselkammarens
framställning, vid votering med 11 röster mot
11 och med Herr Ordförandens afgöranderöst,
emot hvilket beslut Herr H. Åkerstein sig
reserverade, då han ansåge beslutet i af-
seende å gångbanan vara obehörigt emedan
Byggnads Nämnden blifvit förbigången.

Uti en föregående votering om kontrapro-
position afgåfvos 18 röster för bifall till
Drätselkammarens framställning under föreskrift
att Byggnads Nämndens godkännande inhemtas
rörande gångbanan, och 4 röster för bifall
till framställningen i öfrigt men att gångba-
norna skulle blifva tvenne, 9 fot breda, med 6 fots
mellanrum, lagdt med fältsten. -

[MARG: 64.]

{§.10}
Till Utskottet remitterades för beredning:

1:o fråga om afgifvande af infordrad för-
klaring öfver Werkmästaren A. T. Lager-
holms besvär öfver kommunalutskylden
för år 1886.

2:o Stadswaktmästaren C. W. Swedins anhållan
om löneförhöjning.

[MARG: 65]

{§.11}
Till Drätselkammaren remitterades för bered-
ning en framställning af Herr Hilmer Lagerbäck
om undersökning huruvida Gevärsfaktoriet
hade rättighet att under vattenbrist och till skada för staden
utarrendera vattenkraft,
samt om åtgärder hvartill denna un-
dersökning kunde gifva anledning.

[MARG: 66.]

{§.12.}
Herr Theodor Engström pliktfäldes till
2 Kronor för uteblifvandet från dagens sam-
manträde. Beslutet fattadt med 16 röster
mot 2.

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell/

År 1887 den 12 September å Rådhuset offentligen
uppläst; betyga.

/C, A, Svensson./
/Aug: Eriksson/

[MARG: 67]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 september 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107449.

Personrelationer