Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 september 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 september 1881

Anmärkning

{1881 den 8 September.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af

Herr F. A. Stenman
Herr T. Engström
Herr J. P. Nordlund utan anmäldta förfall

och var
Herr E. G. Åbergh frånvarande under de ärenden,
som behandlats intill §.9.

{§.1.}
Den af Drätselkammaren framstälda frågan om
utmålet till Räckhammaren N:o 69 afgjordes, i
enlighet med Utskottets utlåtande, sålunda, att gränsen
mellan samma räckhammare, å ena, och det utaf
Hedlundska sterbhuset innehafvande Stampverket
samt f.d. Piphammaren, å andra sidan, skulle
uttagas rak samt 4 fot från inre kanten af
räckhammarerännans nordöstra mur; dock
så, att Stampverkets innehafvare fingo tillsvidare,
eller intilldess vattenfallet till Räckhammaren N:o 69
komme att utarrenderas på längre tid med
skyldighet till nybyggnad, hafva en öfver nu
beslutade gräns utspringande trappgång och öfriga
intagor qvar, med undantag af den plats, som redan
nu vore behöflig för uppförande af en ny skorsten
till Räckhammaren N:o 69.

[MARG: 58.]

{§.2.}
Angående de af Stadsfullmäktige den 14 sistlidne
April beslutade nya bänkar till rådhussalen,
hade Drätselkammaren nu aflemnat ett förslag;
efter hvars behandling frågan förklarades
hvilande. -

[MARG: 27.]

{§.3.}
Drätselkammaren hade begärt att i stadens räken-
skap måtte få afskrifvas 964 kronor 18 öre
Kommunalutskylder för år 1880, jemlikt af-
kortningslängd; och denna framställning beviljades.

[MARG: 63.]

{§4.}
Till ledamöter i Komitén för Städernas bolag till
brandförsäkring af lösegendom, för brandstods-
året 1881-1882, återvaldes:

Rådmannen C. G Granberg
Handlanden Carl Andberg
Handlanden C. A. Lundberg
Apothekaren A. W. Koraen
och Fabriksidkaren G. E. Svahnbäck.

[MARG: {64.}]

{§.5.}
I skrifvelse af den 18 sistlidne Augusti anhöll
Herr Biskopen Th. Strömberg om Stadsfullmäktiges
yttrande öfver en bilagd framställning af
Herr Rektorn Gust. Elmqvist vid härvarande
Allmänna läroverk, att Konungens Befallningshaf-
vande och Stiftets Biskop behagade förordna,
att han må ur stadens kassa få uppbära det
hyresbelopp, han nödgades betala, så länge han
vore i saknad af den embetsgård, hvartill han,
ej mindre på grund af läroverksstadgans uttryckliga
föreskrift, än af stadens eget åtagande, vore
berättigad; förmälande Herr Rektorn att Kongl. Maj:t,
på hans derstädes gjorda framställning om åläggande
för staden att anskaffa embetsgård åt rektorn,
i Nåder förklarat anledning för närvarande ej
hafva förekommit att ålägga staden detta, sedan
Domkapitlet i ett utlåtande framhållit, det
den omständigheten att Stadsfullmäktige funnit
lämpligare att få denna byggnadsfråga uppskjuten
till år 1883 vore ett kraftigt skäl för medgif-
vande af uppskof med åtgärders vidtagande för
anskaffande af ifrågavarande embetsgård.

Ärendet remitterades till Utskottet med
uppdrag att inkomma med förslag till be-
gärda utlåtandet. -

{§.6.}
Till handlingarne lades en hitkommen bestyrkt
afskrift af Kongl. Brefvet den 19 Augusti 1881
i fråga om användande af vattenkraft från de
af Eskilstuna stad inköpta vattenverk till vatten-
ledning.

[MARG: 196/1879.]

{§.7.}
För beredning, remitterades till Drätselkammaren
en framställning af Faktoren A. L. Lundvall, an-
gående skyldighet till hållande af Kareliigatan
på sträckan mellan Nygatan och Smedjegatan. -

[MARG: 65.]

{§.8.}
Uti framställning, inkommen genom Magistraten,
begärde Fängelseföreståndaren Gust Bothén om ersätt-
ning med 12 kronor för nedtagning af en vägg
mellan stadens f.d. Arkivrum och Cellfängelsets
expeditionsrum, enligt Kongl. Fångvårds Styrelsens
åläggande. -

Remitterades till Drätselkammaren, med
bemyndigande att anordna om utbetalning af
medlen, derest den funne stadens skyldighet klar. -

[MARG: 66.]

{§.9.}
För uteblifvande från dagens sammanträde
plikta Herrar F. A Stenman och T. Engström hvar-
dera 2 Kronor.

Då icke utrönt var huruvida Nordlund
blifvit kallad, skulle frågan om hans uteblif-
vande anstå till nästa sammanträde.

{§.10}
Från vidare handläggning afskrefs den från
sammanträdet den 9 sistlidne Juni bordlagda
frågan om revisorernes framställning rörande
beskaffenheten af Drätselkassörens kassabok,
sedan Stadsfullmäktige inhemtat att Drät-
selkammaren i denna sak meddelat
förordnande.

{§.11.}
Upplästes Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den
26 sistlidne Augusti i fråga om anstånd x) med

[MARG: x) till 1 Juli 1882. Tillägg af Sekret.]

återbesättande af borgmästaretjensten i Eskilstuna
i och för vidtagande af lönereglering. -

Handlingen skulle med delgifnings bevis
återställas till Magistraten.

{§.12.}
I anledning af nyss upplästa Kongl. Bref väckte
Herr E. A. Lundblad motion om tillsättning af
en komité för ifrågavarande lönereglering, be-
stående af ledamöter, utsedde både från Stads-
fullmäktige och Magistraten med 2 à 3 från hvardera, och hvilka derefter
gemensamt finge utse en ytterligare, samt att Utskottet
måtte få uppdrag att inkomma med förslag
i ämnet, jemte förslag till antal och å personer till komité-
ledamöter från Stadsfullmäktiges sida.

Remitterades till Utskottet för nyssnämnda
ändamål.

Samma dag uppläst & justeradt

/Theofr Munktell jr/
/G. E. Svahnbäck/
/Albin, Hellstedt/

1881 den 12 September å Rådhuset offent-
ligen uppläst, betyga:

/Aug [Johanson]/
/Gust, Englund/

[MARG: 67]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 september 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107448.

Personrelationer