Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 oktober 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 oktober 1896

Anmärkning

{1896 den 8 Oktober}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med un-
dantag af Herrar Andersson
Grönberg och
Thunberg, alla med anmälda och god-
kända förfall.

Derjemte närvoro vid sammanträdet Landshöfdingen i
Södermanlands län, kommendören m.m. Herr F.A. Boström
och t.f. Landssekreteraren i länet, v. Häradshöfdingen
J. Widen.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera dagens protokoll ut-
sågos Herrar Aspelin och Aulin.

{§ 2.}
Föredrog Ordföranden en från Länsstyrelsen i Söder-
manlands län till Ordföranden hos Stadsfullmäktige här-
städes stäld och den 23 nästlidne September
dagtecknad skrifvelse med anhållan om Stadsfullmäk-
tiges sammankallande till denna dag för att inför Herr
Landshöfdingen i länet höras och besluta i anledning af
väckt förslag om öfverflyttning till Eskilstuna Stad
i administrativt, ecklesiastikt och judiciellt afseende
af det s.k. Nyfors samhälle jemte tilläfventyrs andra om-
råden invid nämnda stad.

Efter uppläsande häraf intog Herr Landshöfdingen
Ordförandeplatsen och inledde ärendet med fram-
hållande af behofvet, att denna fråga, som länge stått
på dagordningen, nu måtte underkastas en grundlig
pröfning och utredning för att derefter bringas till en
lycklig lösning hvarefter och sedan Stadsfull-mäktige bifallit
gjord framställ-ning om rätt för t.f. Lands-sekreteraren att i
öfverläggningen deltaga, Stadsfullmäktiges Ordförande
erhöll ordet och meddelade, att Stadsfullmäktige vid ett den
5 innevarande månad hållet enskildt sammanträde
enat sig derom att upptaga ärendet och verkställa på dem
ankommande utredning deraf likväl under förutsättning,
att tillräckligt jordområde för betryggande af möj-
lighet till Stadens framtida utvidgning komme att
tillföras Eskilstuna, i hvilket afseende Stadsfullmäk-
tige sålunda vore eniga derom, att till staden borde
öfverflyttas icke allenast Nyfors och andra på stads-
området inskjutande jordområden, såsom Carl Gu-
stafs Stad, Kyrkoherdebostället, lägenheterna Stens-
borg och Åkerfjellen, genom hvilkas införlivande
med staden dess gränser komme att blifva rätade
och mera naturliga, utan äfven Tunafors och Bryg-
gartorps egendomar jemte möjligen delar af derinvid belägna jordegen-
domar, Stålfors, Gredby hemman och Kungsladu-
gården, då först i sådant fall Stadsfullmäktige
ansåge full trygghet föreligga, att staden skulle
för en längre framtid hafva tullräckligt område
för utvidning åt olika sidor.

Med anledning till hvad Ordföranden i Stadsfullmäk-
tige å deras vägnar nu meddelat yrkade v. Ordföranden,
Herr V. Mossberg, att ärendet i denna omfattning
måtte af Stadsfullmäktige upptagas till behandling,
att Drätselkammaren måtte erhålla uppdrag att
verkställa en allsidig och grundlig utredning i frågan,
att Stadsfullmäktige för detta ändamål måtte ställa
till Drätselkammarens förfogande nödiga penningeme-
del, så att Drätselkammaren jemväl skulle kunna med
sig förena andra, utom kammaren stående och för
ärendets utredning nödiga arbetskrafter, samt att
närgränsande kommuner måtte erhålla uppmaning
att utse förtroendemän för åstadkommande af sam-
arbete mellan dessa kommuner och Staden genom
dess Drätselkammare.

Herr Landshöfdingen anförde, att han tänkt sig,
att, om Stadsfullmäktige beslutade ärendet upptagande
till behandling, KMB. lämpligen skulle anmoda när-
liggande landskommuner att utse dylika delegerade
för att hvar för den kommun de representerade
samarbeta med den delegation, åt hvilken Stadsfull-
mäktige komme att uppdraga ärendets beredning.

Sedan t.f. Landssekreteraren framhållit nödvän-
digheten af att utredningen verkstäldes med iakta-
gande af från hvarandra fullt sjelfständiga under-
handlingar med och beslut rörande hvardera af de
båda landskommuner, Kloster och Fors socknar, som
härvid torde ifrågakomma, beslöto Stadsfullmäk-
tige med acclamation:
{att} ärendet i den omfattning, som af Stadsfullmäk-
tiges Ordförande här ofvan framhållits, skulle till
behandling upptagas;
{att} uppdraga åt Drätselkammaren att verkställa
en omfattande och grundlig utredning af ärendet;
{att} ställa till Drätselkammarens förfogande de pen-
ningmedel som för en dylik utredning kunde er-
fordras;
{att} bemyndiga Drätselkammaren att för ändamålet
anlita nödigt biträde af andra, utom Kammaren
stående personer; samt
{att} Drätselkammaren vid ärendets handläggning skulle
hafva att samarbeta med de enligt uppdrag af KMB. ut-
sedde delegerade för närliggande kommuner, hvar för
den kommunen, af hvilka dessa blifvit utsedda.

[MARG:{167}]

{§ 3.}
Sedan Herr Landshöfdingen uttalat sin tillfredställelse
med det beslut, Stadsfullmäktige nyss fattat, och sin
förhoppning om ett lyckligt resultat af arbetet samt
Stadsfullmäktiges Ordförande hemburit Herr Lands-
höfdingen Stadsfullmäktiges tacksamhet för det in-
tresse, Herr Landshöfdingen visat för
den för Eskilstuna vigtiga frågan om erhållande af
ett för stadens framtida utvidgning tjenligt område;
återtog Herr Nilsson Ordförandeplatsen och ledde
sammanträdet i dess fortsättning.


{§ 4.}
I afgifvet utlåtande rörande väckt förslag om för-
ändrad användning för det anslag, som årligen plägat
af Stadsfullmäktige ställas till Fattigvårdsstyrelsens
förfogande för insättningar i lifränte- och kapital-
försäkringsanstalten för fattiga barn här i staden,
hade Utskottet, med instämmande i Fattigvårdssty-
relsens uttalade åsigt och förslag i ärendet, förklarat sig an-
se, att det sätt, hvarpå ifrågavarande anslag förut
användts, medfört skäligen ringa nytta för under-
stödstagarne och samhället, samt hemstält att Stads-
fullmäktige måtte, i stället för nyssnämnda an-
slag, för nästkommande år ställa ett lika stort
anslag af 400 kronor till skolrådets förfogande att
användas efter dess beptöfvande till beredande af
kostnadsfira varma bad åt folkskolans barn i Es-
kilstuna.

Efter föredragning af Utskottets hemställan yrka-
de Herr Stålberg, att, då ur formnell synpunkt det syntes
lämpligast, att detta anslag upptoges af skolrådet i
dess utgiftsstat för nästa år och skolrådet om några
dagar hade sammanträde för uppgörande af förslag
till utgiftsstat för år 1897, ärendet måtte hvila till nästa
stadsfullmäktigesammanträde, då det komme att visa
sig huruvida skolrådet i dess stat upptagit anslag
för dylikt ändamål eller icke.

Herr P.A. Pettersson yrkade bifall till Utskottet hem-
ställan under förklaring att, då det nu blott vore fråga om att för ett år
förändra användningen af ett anslag som af Stadsfull-
mäktige förut årligen lemnats, några betänkligheter ur formell synpunkt svårligen
kunde förefinnas, blifvande det tillfälle
för skolrådet, att sedermera upptaga anslaget i dess
stat, om de finna sådant lämpligen böra ske.

Efter omröstning biföllo Stadsfullmäktige
Herr Petterssons yrkande med 22 röster mot 9, hvilka afgåf-
vos för bifall till Herr Stålbergs förslag.

[MARG:{129}]

{§ 5.}
I enlighet med hvad Utskottet hemstält beslöto
Stadsfulllmäktige ej mindre, att Eskilstuna stad skulle
deltaga i den i sammanhang med blifvande Konst-
och Industriutställningen i Stockholm år 1897 ifrå-
gasatta kollektivutställning belysande de större
kommunernas åtgärder för hygienens utveckling,
än äfven att för upprättande af ritningar och skizzer
rörande vattenledning, aflopp, desinfektionsanstalt
och saluhall i enlighet med de af Förvaltningsut-
skottet för utställningen lemnade anvisningar och
föreskrifter bevilja ett förslagsanslag af högst 500
kronor; skolande för åskådliggörande af vattenled-
nings- och kloaknätets utsträckning användas den
i skala af 1/4000 af kommissionslandtmätaren
C.A. Åkerstein upprättade karta öfver Eskilstuna stad,
hvilken sålunda skulle för ändamålet kopieras,
hvarjemte arbetet i dess heleht skulle utföras un-
der Stadsingeniörens ledning och tillsyn.

[MARG:{157}]

{§ 6.}
På Utskottets förslag utsågo Stadsfullmäktige till
ombud för staden vid instundande mantalsskrifning,
dervid bibehölls den år 1894 för ändamålet verkstälda
distriktsindelningen:

{för första distriktet}(gårdarne N.r 1-104):
till ombud: Rådmannen m.m. E.A. Lundblad,
till suppleant: Fabriksidkaren Goth. Forsberg;
{för andra distriktet}(gårdarne N:r 105-200:
till ombud: Målaremästaren H. Lundberg,
till suppleant: Handlanden F.O. Nilsson;
{för tredje distriktet}(gårdarne N:r 201-299):
till ombud: Snickaremästaren A.G. Pettersson,
till suppleant: Handlanden Gustaf Rydström;
{för fjärde distriktet}(gårdarne N:r 300-407 jemte Klosterström
och Stadsjorden):
till ombud: Gelbgjutaren Alb: Lindström,
till suppleant: Knifsmeden C.O. Ryd.

[MARG:164.]

{§ 7.}
I enlighet med Drätselkammarens hemställan biföllo
Stadsfullmäktige en af Söderbloms Gjuteriaktiebolag
gjord ansökning om tillstånd för bolaget att i Norra
Careliigatan från stadens gräns emot Norra Söder-
manlands Jernvägsområde till gården N:r 329 vid
samma gata nedlägga ett jernvägsspår om 1,435 me-
ters spårvidd med följande vilkor:
1:o spåret skall nedläggas på sätt den ärendet bilag-
da ritningen utvisar med ett afstånd från trotoi-
rens ytterkant till första skenan af 1,04 meter,
2:o Bolaget är skyldigt ej mindre att, beträffande
vattenaflopp, undanrödja och afhjelpa alla de olägen-
heter, som genom spårets nedläggande kunna
uppstå, än äfven, sedan spåret nedlagts, återställa
gatan i sådant skick, att den kan af Drätselkam-
maren godkännas, äfvensom afhjelpa alla brist-
fälligheter i gata och vattenaflopp, som blifva en
följd af det nedlagda spårets underhåll;
3:o Arbetet skall utföras på sätt Drätselkammaren
bestämmer, och sedan detsamma fullbordats, vara un-
derkastadt Drätselkammarens afsyning och godkännande,
innan spåret får användas:
4:o Om ytterligare spår behöfva framdragas eller andra
arbeten i gatan utföras, som beröra eller inkräkta på
området för det nedlagda spåret, skall bolaget vara
skyldigt underkasta sig de bestämmelser för dessa
arbetens utförande, som af Drätselkammaren meddelas;
5:o Stadsfulmäktige förbehålla sig rätt att, om ändrade
trafikförhållanden eller andra omständigheter ur
synpunkten af allmänt intresse påkalla spårets bort-
tagande, besluta, att detsamma på bolagets bekost-
nad skall inom viss, af Stadsfullmäktige bestämd
tid borttagas och gatan derefter af spårets egare be-
hörigen iordningställas.

[MARG:{166.}]

{§ 8.}
En af Fors sockens fattigvårdsstyrelse, under åbero-
pande af den till Stadsfullmäktige den 9 sistlidne
Januari stälda skrifvelse med anhållan om nytt af-
tal angående visst årligt belopps erläggande till sock-
nen för bestridande af fattigvårdskostnader
för stadens Vestermark, ingifven, till Stadsfullmäk-
tige stäld skrifvelse den 19 nästlidne September med
bilagdt räkenskapsutdrag, blef, jemte handlingarne
i ärendet öfverlemnad till härvarande fattigvårdssty-
relse, hvilken skulle hafva att desamma med eget ut-
låtande tillställa Beredningsutskottet för slutlig be-
redning och yttrande.

{§ 9.}
Stadsfullmäktige beslöto, att med anhållan om före-
tagande af val i laga ordning, hos Magistraten an-
mäla, det följande Stadsfullmäktige vore i tur att
vid innevarande års slut afgå, nämligen
Handlanden Emil Andersson,
Fabriksidkaren C.W. Dahlgren,
Direktören G. Fahlstedt,
Fabriksidkaren G. Forsberg,
Kamreraren Fr. Grönberg,
Kassören G. Hedlund,
apotekaren A.W. Koraen,
Direktören H. Lagerbäck,
Målaren H. Lundberg,
Handlanden F.O. Nilsson,
Grosshandlaren Carl Olsson,
Första läraren P.A. Pettersson,
Kamreraren G.W. Stawelius,
Direktören m.m. Aug. Stålberg,
f. Fabriksidkaren G.E. Svahnbäck,
Direktören C. Thunberg,
Bokhandlaren J. Wallin och
Fabriksidkaren Alb. Öberg.

[MARG:{168}]

{§ 10.}
För upprättande af valförslag remitterades till Ut-
skottet Fattigvårdsstyrelsens anmälan om vid årets
slut uppstående lediga platser inom Styrelsen.

[MARG:{169.}]

{§ 11.}
Med anmälan derom att de valberättigade åhörarna
vid Arbetareinstitutet härstädes den 18 nästlidne
September till ledamöter i Styrelsen för sam-
ma institut för tiden intill nästa styrelseval ut-
sett:
Tapetseraren C.E. Johansson,
Förmannen Gust. Larsson och
Jernarbetaren C. Åsberg,
anhöll Fabriksidkaren m.m. Arvid Nilsson, å Styrelsens vägnar att Stadsfull-
mäktige ville välja Ordförande i Styrelsen för tiden
intill nästa styrelseval; och sedan det beslutats, att
detta val finge företagas medels öppen omröstning,
utsågs till Ordförande i Styrelsen för Eskilstuna
Arbetareinstitut under nyssnämnda tid
Fabriksidkaren m.m. Arvid Nilsson.

[MARG:{170.}]

{§ 12.}
Alldenstund de år 1892 valde gode männen för tillsyn öfver
förmyndareskap inom Eskilstuna med detta års slut från-
träda denna befattning hade Utskottet hemstält, att
Stadsfullmäktige måtte fortfarande bestämma
dessa gode mäns antal till två samt företaga val till
återbesättande af denna befattning under fyra år, räk-
nade från och med nästkkommande års ingång; och
hade Utskottet föreslagit återval af de förutvarande
gode männen, Rektoren m.m. Axel Karlsson och Di-
rektören m.m. J. Svengren.

Då ärendet företogs upplästes en af Direktören
Svengren gjord skriftlig anhållan att han som
innehaft befattnignen i 14 år och uppnått hög ål-
der, icke måtte förekomma till återval; och godkän-
de Stadsfullmäktige Direktören Svengrens framställ-
ning samt ajournerade sammanträdet, på det Ut-
skottet måtte få till fälle uppgöra nytt valförslag

Då sammanträdet fortsattes tillkännagafs, att
Utskottet föreslagit till gode män
Rektoren m.m. Axel Karlsson och
Kamreraren F. Grönberg.

Enär Herr Grönberg icke var närvarande medde-
lade Herr Åkerstein att han hade sig bekant, det
Herr Grönberg till följd af ansträngande göromål
svårligen skulle kunna mottaga ett dylikt val,
hvarför Herr Åkerstein i stället förslog Grosshand-
laren Carl Olsson.

Sedan Stadsfullmäktige härefter beslutat att go-
de männen fortfarande skulle vara två samt att va-
let af god man i stället för Direktören Svengren
finge företagas med sluten omröstning, utsågo Stads-
fullmäktige till Gode män för tillsyn öfver förmyn-
darskap inom Eskilstuna under nästkommande
fyra kalendeår, räknade från och med år 1897,
Rektoren m.m. Axel Karlsson och
Grosshandlaren Carl Olsson,

den senare medels sluten omröstning, hvarvid han erhöll
16 röster medan 8 röster tillföllo hvar af Herrar Kamrera-
ren F. Grönberg och f. Fabriksidkaren G.E. Svahnbäck.

[MARG:{165},transt,Transt]

{§ 13.}
Protokolls justering skulle ega rum lördagen den
10 innevarande månad kl.1 e.m.

Justeradt den 10 Oktober 1896.

/Arvid Nilsson/
/O: Aspelin/
/Adolf Aulin/

År 1896 den 12 Oktober å Rådhuset ofentligen uppläst betygar:

/Joh, Aug, Larsson/
/K.E. Jansson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 oktober 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107447.

Personrelationer