Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 november 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 november 1877

Anmärkning

{1877 den 8 November}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af
Herrar O. Björk och Alfr. Norrman, hvilka med kallelsen
ej anträffats och hvilkas frånvaro följaktligen
godkändes.

{§.1.}
Föredrogs Läns Styrelsens skrifvelse den 20 sistlidne
Oktober, på grund hvaraf infordrats Stadsfull-
mäktiges yttrande öfver underdånigt förslag om
ändring i gällande bestämmelser, angående tillsättning
af Borgmästare i Eskilstuna; och inhemtades af
remisshandlingarne att t. f. Presidenten i Kongl. Maj:ts
och Rikets Kommers Kollegium m. m. C. F. Waern,
då den särskilda ställning, som Eskilstuna fristad i af-
seende på vilkoren för utöfvandet af vissa handtverk
och näringar innehaft, genom näringsfrihets författ-
ningarne upphört,- hos Kongl. Maj:t i underdånighet
hemställt, att Kommers Kollegium måtte frikallas
från hvarje åliggande i afseende på tillsättning af
borgmästare i Eskilstuna.

Ärendet blef för beredning till Utskottet remitteradt.

[MARG: 51.]

{§.2.}
Med skrifvelse af den 5 i denne månad hade Magi-
straten öfverlemnat utdrag af dess protokoll för sam-
ma dag, innefattande, att som Magistraten inhemtat
att Herr Borgmästaren S. A. Hallström, i följd af fortfa-
rande sjukdom, vore i behof af ytterligare 3 månaders ledighet
från och med, den 8 instundande December, då nuvarande
ledighet tilländaginge, samt Magistraten vid sådant för-
hållande ansåge det tillkomma sig att föreslå vice Borgmästare,
funne Magistraten sig föranlåten att till Herr
Borgmästarens substitut under ledigheten föreslå och
förorda Stads Notarien här hos Magistraten, vice
Häradshöfdingen Olof Sixten Alm, hvilken förkla-
rat sig villig att förordnandet mottaga och, på
anförda grunder, vore till vikarie den lämpligaste,
hvadan
infordrades Stadsfullmäktiges yttrande, huruvida
de hade något mot Stads Notarien Alms lämplighet
såsom vice Borgmästare att erinra; och öfverlemna-
des i sammanhang härmed en af Herr Borgmä-
staren Hallström till Magistraten ingifven och till
Stadsfullmäktige ställd skrifvelse, hvari Herr Borg-
mästaren, med tillkännagifvande af sin afsigt att
hos Kongl. Maj:ts och Rikets Svea HofRätt föreslå
till sin vikarius nuvarande t.f. Borgmästaren vice
Häradshöfdingen August Hygrell, anhöll att Stads-
fullmäktige måtte förorda bemälte Hygrell till
erhållande af ifrågavarande förordnande under
den förlängda tjenstledighet på 3 månader, hvaraf
Herr Borgmästaren vore i behof.

Under öfverläggningen härom yrkades:

1:o att ärendet måtte till Utskottet remitteras för
undersökning, hvilkendera vikarie-förslags-rätten till-
komme, Magistraten eller ordinarie Borgmästaren;

2:o att Stadsfullmäktige måtte afgifva sitt förord
för t. f. Borgmästaren vice Häradshöfding August
Hygrell;

3:o att förord må afgifvas för Stadsnotarien
vice Häradshöfding Sixten Alm;

4:o att Stadsfullmäktige måtte förklara sig icke mot
någondera af de anmäldta kandidaternes lämp-
lighet till vice Borgmästare hafva något att erinra.

Wid härå anställda propositioner ansåg ordfö-
randen det sist upptagna yrkandet vara med öfvervä-
gande ja besvaradt, och då votering begärdes, an-
togs till kontraproposition yrkandet om förord
för vice Häradshöfding Hygrell, hvarefter omröst-
ning skedde, då 12 ja-röster och 16 nej-röster af-
gåfvos.

I anledning häraf skulle Stadsfullmäktige således
förorda att vice Häradshöfding Hygrell må erhålla
förordnande till vice Borgmästare härstädes under
den ytterligare tjenstledighet på 3 månader från och
med den 8:de instundande December, som varder Herr
Borgmästaren Hallström beviljad.

Emot beslutet anmältes reservation af ordföranden
jemte Herrar J. A. Stenman, C E. Stenman, A. F. Dahl-
ström, Carl Andberg, Ax. Karlsson, A. W. Koraen,
C. A. Ström, S. Palmgren, Theofr. Boberg, C. M. Loström
och A. Hellstedt.

[MARG: 50.]

{§.3.}
Med godkännande af Drätselkammarens i ärendet
afgifna utlåtande, bifölls Stads Vaktmästaren J. G.
Johanssons gjorda begäran om löneförbättring på
så sätt, att hans lönestat för kommande året sålunda
bestämmas.

Ordinarie lön (lika som förut) - kr. 600.
Tillskott åt nuvarande Waktmästaren - 150. 750:-
Reservationsanslag, till Magistratens dispo-
Trpt. 750:-
sition, för gratifikation åt Waktmästaren
vid berömlig tjenstgöring och fullgörande
af de göromål, hvilka förut af
Waktmästare blifvit ombesörjda 50.
Summa Kronor - 800.-

[MARG: 46.]

{§.4.}
Med anmälan att i stadskassan ej funnes tillgångar
till det förslags anslag å fyratusen kronor, som
Stadsfullmäktige den 11 sistlidne Oktober beviljat
stadens fattigvårdsstyrelse, hade Drätselkammaren
anhållit om bemyndigande att få för stadens
räkning, till återbetalning nästa år, upplåna de medel,
som efter berörda anslag skola utgå.

Framställningen bifölls.

{§.5.}
Som tillgångarne i stadens Reservfond numera,
i följd af derå gjorda anordningar, sjunkit till
1807 kr. 54 öre, samt Staden innevarande år utöfver
stat verkställt betydliga gatuarbeten, enligt vederbö-
randes förordnande, hemställde Drätselkammaren
att Reserfondens ifrågavarande behållning måtte
få inslås till Stadskassan, hvarigenom denna
finge en väl behoflig förstärkning samt Reservfondens
slutliga tillgång kunde anses vara till gatuarbeten
använd.

Framställningen bifölls.

{§.6.}
Upplästes utsedde Komiterades betänkande i vatten-
ledningsfrågan, uppskjuten från Stadsfullmäktiges
sammanträde den 28 December 1876; och som
Komiterade anmält sig hafva haft resekostnader till
belopp af 250 kronor, beslöts att dessa kostnader
skulle från Stadskassan ersättas.

Sjelfva ärendet förklarades hvilande, då af Komi-
terades betänkande utreddes, att vattenlednings anlägg-
ning härstädes skulle medföra för kommunen större
kostnad, än Stadsfullmäktige ansågo sig böra ikläda
densamma under närvarande förhållanden.

[MARG: 52.]

{§.7.}
Fabrikören Joh. Walén utsågs att vara Stadens
ombud vid instundande Mantals skrifning med Staden,
och Fattigvårds Styrelsens Ordförande Herr Carl And-
berg valdes att dervid å Kommunal styrelsens vägnar
lemna intyg anagående dem, hvilka för sjukdom eller
fattigdom böra från Mantals penningar befrias.

{§.8.}
Fabrikören Sven Palmgren och Bokhandlanden Herman Sandberg
valdes till Revisorer å härvarande Utskänknings-
bolags räkenskap och förvaltning under året 1876-
1877.

{§.9.}
Så snart utgifts- och inkomst förslaget för nästkom-
mande år inkommer från Magistraten, skulle det-
samma af Ordföranden öfverlemnas till Utskottet,
som nu anmodades att deröfver afgifva utlåtande.

{§.10.}
Herr A. F. Dahlström anförde att en person blifvit
hos Poliskammaren åtalad för utevaro från ett brand-
möte, men frikänts från ansvar, emedan han
med vittnen styrkt sig varit närvarande vid
brandmötet, hvarpå Poliskammaren tilldömt
ersättning åt såväl ifrågavarande person, som
vittnena, för deras inställelse i Poliskammaren,
samt förklarat angifvaren, Watten chefen Herr
C. M. Loström, skyldig att samma ersättning utgifva;
och hemställde nu Herr Dahlström att denna
ersättning måtte utgå från stadskassan, hvilket
bifölls.

{§.11.}
Herr Jac. Wedberg utsågs att vid den extra bo-
lagsstämma, som blifvit till den 6 nästkommande
December utlyst med Oxelösund-Flen-Westman-
lands Jernvägs Aktiebolag, för Eskilstuna Stads aktier
i samma bolag, utföra och
bevaka talan; hållande Stadsfullmäktige för
gildt hvad ombudet gör och låter.

{§.12.}
I afseende på instruktion för det i föregående
§. omförmälda ombud, beslöts att ombudet skulle
anmodas verka derför, att jernvägen ej af bolaget
öfvertages utan att
tillräckligt
belopp afsättes för de återstående arbetenas
fullbordande.

{§.13.}
Då Stadsfullmäktiges svar af den 9 sistlidne
Augusti på Direktionen för härvarande Tekniska
Söndags- och Aftonskola skrifvelse den 7 Juli detta
år, angående vilkoren för åtnjutande af det
för Tekniska Skolan från och med nästkommande år
ökade statsanslag af 1600 kronor, befunnits af
Kongl. Kommers Kollegium hafva varit i alltför sväf-
vande och obestämda ordalag affattadt, hade Skolans
Direktion uti nu föredragen skrifvelse af denne
dag anhållit att Stadsfullmäktige måtte ofördröj-
ligen tillställa Direktionen en i laga form upprättad
handling, hvari Stadsfullmäktige utfästa sig att full-
göra alla de i Kongl. Maj:ts Nådiga Bref af den
1 Juni 1877 angifna vilkor för skolans erhållande
af ifrågavarande anslag.

I anledning häraf bemyndigades ordföranden
att å Stadsfullmäktiges vägnar utfärda förbindelse,
enligt berörda Nådiga Bref, innefattande skyldighet
för Staden att så snart ske kan anskaffa egen och
fullständig lokal för den tekniska söndags- och afton-
skolan härstädes, äfvensom att fortfarande besörja
lokalens underhåll och uppvärmning, dels ock, intill
dess förstnämnda vilkor blifvit uppfyldt, draga
försorg om den nuvarande skollokalens utvidgning
på sätt, som af Skolans Direktion godkännes.

[MARG: 53.]

{§.14.}
Herr J. O. Biörk väckte motion om
förbättring af gatudräneringen å Wester medelst
nedläggning af gröfre rör i det nedersta loppet,
hvarest visat sig stopp i de nuvarande rören, så att
dräneringen ej kan göra tjenst.

I anseende till ärendets angelägenhet, blef motionen
remitteradt till Drätselkammaren, med uppdrag, att
låta verkställa den föreslagna förändringen
efter såsom Drätselkammaren finner nödigt och
lämpligt.

Samma dag uppläst och justeradt:

/Theofr Munktell/
/Gustaf Björkman./
/Joh. Walén./

1877 den 12 November på Rådhuset offent-
ligen uppläst, betyga

/Carl, Silén/
/CA Åberg/
/C, V, Janzon/
/[Eric] Anderson/

[MARG: {54.}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 november 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 13 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107443.

Personrelationer