Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 november 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 november 1894

Anmärkning

{1894 den 8 November}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med un-
dantag af Herr O. Svengren, hvars anmälda förfall god-
kändes.

{§1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos
Herrar Koraen och P. A. Pettersson.

{§2.}
I enlighet med utskottets hemställan beslöto Stads-
fullmäktige att i och för fördelning af det kommunal-
ombuden vid mantalsskrifningen åliggande arbetet in-
dela staden i fyra distrikt:

distriktet N:r 1 innefattande gårdarne N:r 1-104,
distriktet N:r 2 innefattande gårdarne N:r 105-200,
distriktet N:r 3 innefattande gårdarne N:r 201-299 och
distriktet N:r 4 innefattande gårdarne N:r 300-407 jemte
Klosterström och stadsjorden,

samt att till tjenstgöring för hvarje distrikt skulle utses ett kom-
munalombud med en suppleant; och utsågo Stadsfull-
mäktige, i enlighet jemväl med utskottets förslag, till
kommunalombud och suppleanter vid nästinstundan-
de mantalsskrifning

för distriktet N:r 1: Rådmannen m.m. E. A. Lundblad,
suppleant Skräddaremästaren C. G. Hellmark

för distriktet N:r 2 Målaremästaren H. Lundberg,
suppleant Handlanden F. O. Nilsson,

för distriktet N:r 3 Grosshandlaren E. Hellstedt,
suppleant Ingeniören H. Hallström,

för distriktet N:r 4 Gelbgjutaren Albert Lindström,
suppleant Knifsmeden C. O. Ryd.

Derjemte beslöts, på förslag af Herr Lundberg, att
låta genom Drätselkammaren inköpa åtta exemplar af
nu gällande mantalsskrifningsförordning att tillhanda-
hållas de utsedde kommunalombuden och dess supple-
anter.

[MARG: 40½.]

{§3.}
Föredrogs Beredningsutskottets utlåtande öfver den
af Magistraten gjorda framställning om reglering af
Rådhusvaktmästarens lön på
det sätt, att de 200 kronor, tjenstens senaste innehafvare
åtnjutit såsom personligt lönetillägg, skulle hä-
danefter sammanläggas med lönen, hvilken sålunda, obe-
roende af tjenstens innehafvare skulle höjas
från 600 kr. till 800 kronor för år; och
hade utskottet, som jemväl ansett, att den till ifråga-
varande tjenstebefattning hörande lönen kräfde nå-
gon förbättring, föreslagit, att lönen skulle bestämmas
i enlighet med lönen för poliskonstapel i tredje löne-
graden att utgå med 720 kronor för år räknadt.

Sedan Borgmästaren Alm förordat Magistratens för-
slag att höja lönen till 800 kronor, hvarvid likväl det
vilkor lämpligen kunde fästas, att Rådhusvaktmästa-
ren, när han icke vore af sin tjenst hos
Magistraten eller vid Rådstufvu Rätten hindrad, skulle
hafva skyldighet att vid behof biträda Stadsvaktmä-
staren i skötseln af dennes tjenstebefattning, äfven-
som att betjena Stadshusbyggnadskomitén under den
tid densamma fungerade, samt Herr Stålberg vid-
hållit utskottets förslag, men ansett, att ett tillägg
af samma innehåll, som det Borgmästaren före-
slagit, borde fästas vid åtnjutandet af den från 600
till 720 kronor förhöjda lönen, blef ärendet återre-
mitteradt till Utskottet att behandlas och afgöras i sammanhang med
handläggningen af förslaget till utgifts- och inkomststat för näst-
kommande år.

[MARG: {N:r 43}]

{§4.}
I afgifvet och nu föredraget utlåtande hade
Beredningsutskottet hemstält om bifall till en af
Föreningen för frivillig fattigvård gjord och af Herr
Söderblom såsom egen motion upptagen ansökning
om erhållande jemväl för år 1895 af enahanda an-
slag till uppehållande af Föreningens arbetsstuga för fat-
tiga barn, som utgått under år 1894 eller 750 kronor, hvar-
vid Utskottet likväl föreslagit såsom vilkor för anslagets
åtnjutande, att detsamma skulle uteslutande användas
för arbetsstugan, samt att Stadsfullmäktige genom en af
dem utsedd ledamot egde kontrollera arbetsstugans verk-
samhet.

Då enligt hvad kändt vore Helsovårdsnämnden i
en denna dag till Stadsfullmäktige ingifven skriftlig
anmälan förklarat sig vilja vid detta års slut till sta-
dens disposition återlemna det äldre epidemiska sjuk-
husets byggnader, samt Föreningen för frivillig fattigvård
förut uttalat sin önskan att få begagna denna bygg-
nad såsom lokal för arbetsstugan, beslöto Stadsfullmäktige remit-
tera ärendet till Drätselkammaren att åter handläg-
gas i förening med frågan om användandet af äldre
epidemiska sjukhusets byggnader.

[MARG: {45}]

{§5.}
Beslöts att till utskottet för beredning remittera det
från Magistraten inkommande förslaget till utgifts-
och inkomststat för nästkommande år.

[MARG: {50.}]

{§6.}
Föredrogs Drätselkammarens utlåtande öfver en
af Slagtaren C. G. Pettersson gjord, af Herr E. Hellstedt
såsom egen motion upptagen ansökning om utbyte af
den Pettersson tillhöriga tomten N:r 21 mot staden tillhöriga
tomten N:r 58 b), hvartill Pettersson förklarat sig villig
mot en af staden erlagd mellangift af 4500 kronor
och förbindelse från sökanden att borttaga alla å tom-
ten N:r 21 befintliga byggnader; och hade Drätselkam-
maren på angifna skäl hemstält, det Stadsfullmäk-
tige måtte finna ansökningen icke till någon dess
åtgärd böra föranleda.

Sedan Herr Mossberg framhållit att då stadsdelen
Söder förr eller senare måste regleras, hvarvid ett inköp
af tomten N:r 21 torde blifva nödvändigt, det vore olämp-
ligt att icke begagna sig af det tillfälle som nu erbjöde sig
dertill i stället för att dröja, då man i en framtid måhända nödgades inköpa
tomten bebygg med stenhus och sålunda mycket dyrare
än nu samt till följd häraf och på grund jem-
väl af det upplysta förhållande, att sökanden sannolikt
icke velat förvärfva hela tomten N:r 58 b), utan endast
en del af densamma, yrkat, att ärendet måtte
återremitteras till Drätselkammaren med uppdrag
att träda i underhandling med sökanden för lösande
af frågan på andra och billigare vilkor än nu före-
slagits, blef Herr Mossbergs yrkande om återremiss
af Stadsfullmäktige bifallet efter omröstning med
22 ja och 13 nej, hvilka afgåfvos för frågans omedel-
bara afgörande.

[MARG: {N:r 48}]

{§7.}
Med utdrag af dess protokoll den 31 nästlidne Okto-
ber hade Drätselkammaren öfverlemnat Pröfnings-
nämndens för Södermanlands län protokoll den 20
September 1894 §14, innefattande Nämndens beslut
att sedan Eskilstuna stad på andragna skäl
yrkat, att taxeringsvärdet å den staden tillhöriga
del af lägenheten Vestermarken i Fors socken, som för
innevarande år uppskattats till 40000 kronor, skul-
le nedsättas till 20600 kronor, icke vidtaga ändring
i öfverklagade taxeringsåtgärden sedan upplyst blif-
vit, att sagda fastighetsdel sistlidne år af Pröfnings-
nämnden taxerats till 40000 kronor och att de besvär,
som Eskilstuna stad deröfver anfört, ännu vore af
Kongl. Kammarrättens pröfning beroende.

För uppehållande af rätten att, derest Kongl. Kam-
marrättens utslag öfver de af staden år 1893 anförda
härofvan omförmälda besvär utfölle till stadens
fördel, jemväl för innevarande år erhålla samma
nedsättning af taxeringsvärdet, beslöto Stadsfullmäk-
tige att hos Kongl. Kammarrätten anföra besvär
öfver Pröfningsnämndens ifrågavarande beslut.

[MARG: {51} besvär. exp.]

{§8.}
Föredrogs ett från Drätselkammaren ankommet utdrag
af dess protokoll den 31 nästlidne Oktober deruti Drät-
selkammaren, - med förklaring, att den för sin del godkände
en af Stadsingeniören enligt Drätselkammarens uppdrag i
och för en såsom nödvändig ansedd reglering af Köpman-
gatan utanför N:r 24 b) och 26 i sammanhang med reglerin-
gen af samma gata utanför bredvidliggande tomten N:r 21,
föreslagen och å en af honom den 18 näst-
lidne Oktober upprättad karta öfver Köpmangatan
med derinvid liggande tomter uppdragen ny gränslinie
mellan tomten N:r 24 b) och 26 samt staden - hemstält, att,
då det syntes Drätselkammaren nödvändigt att för vin-
nande af den fördel, som afsetts genom reglering af Köp-
mangatan utanför N:r 21, jemväl en dylik och dermed sam-
manhängande reglering af samma gata utanför den bred-
vidliggande tomten N:r 24 b) och 26 finge ega rum, hvar-
vid ett område af 46 qvadratmeter, beläget utanför den
ofvannämnda nya gränslinien och å den af Stadsinge-
niören upprättade, härofvan åberopade kartan,
utmärkt med röd färg, måste från nämnda tomt för-
värfvas till staden, Stadsfullmäktige ville
efter Byggnadsnämndens hörande, besluta att till
staden från oftanämnda tomt N:r 24 b) och 26
förvärfva det område om 46 qv.meter, Drätselkammaren
föreslagit, och derefter använda nämnda område till
fortsättning af regleringen utaf Köpman-
gatan jemväl utanför tomten N:r 24 b) och 26, samt att,
om denna framställning vunne Stadsfullmäktiges bi-
fall, det måtte lemnas Drätselkammaren uppdrag att
å Stadsfullmäktiges vägnar öfverlemna ärendet till
KMB. i länet för fastställelse.

Ärendet öfverlemnades till Byggnadsnämnden för ut-
låtande.

[MARG: {N:r 31}]

{§9.}
En af Rektor vid Allm. läroverket härstädes gjord an-
mälan om uppkommen ledighet inom förvaltningen af läro-
verkets byggnadsfond remitterades till utskottet för afgif-
vande af valförslag.

[MARG: {52}]

{§10.}
I enlighet med Fattigvårdsstyrelsens hemställan be-
slöto Stadsfullmäktige, att innevarande års ränta
å C. O. Nyzellsfonden skulle lika fördelas mellan föl-
jande 25 fattiga smidesgesällsenkor näml.

Hedda Sofia Andersson i gården N:r 235,
Carolina Sofia Bergström i gården N:r 132,
Anna Charlotta Björklund i gården N:r 195,
Johanna Ek i gården N:r 268,
Anna Charlotta Ehrlin i gården N:r 383
Kristina Math: Gustafva Eriksson i gården N:r 273
Johanna Kristina Forssell i gården N:r 236
Anna Kristina Hedberg i gården N:r 241
Anna Greta Hedlund i Munktorp
Charlotta Lönnberg i gården N:r 311
Kristina Charlotta Lönnberg i gården N:r 204
Johanna Carolina Lindmark i gården N:r 293
Klara Charlotta Löfgren i gården N:r 227
Fredrika Gustafva Malmqvist i gården N:r 241
Kristina Vilhelmina Nordström i gården N:r 205 B.
Brita Maria Pettersson i gården N:r 284.
Charlotta Ringholm i gården N:r 370 A)
Beata Augusta Rolin i gården N:r 217.
Maria Charlotta Stålberg i gården N:r 235
Johanna Vilhelmina Sundqvist i gården N:r 186
Anna Kristina Söderberg i gården N:r 373
Gustafva Angelina Sjöstedt vid Brunnsbacken
Kristina Elisabeth Wiklund i gården N:r 299
Brita Wallén i gården N:r 219.
Maria Kristina Öjerholm i gården N:r 294.

Underrättelse härom i och för medlens utdelande skulle
Drätselkammaren meddelas genom utdrag af proto-
kollet.

[MARG: {53}]

{§11.}
Med magistratsresolution öfverlemnades i och för del-
gifning KMB.:s i länet resolution den 25 nästlidne
Oktober, hvarigom såväl faststälts Byggnadsnämn-
dens beslut att till en tomt sammanslå tomterna N:r
105 och 106 härstädes, som äfven godkänts den af Stads-
fullmäktige beslutade jemkningen å gränsen mellan
förstnämnda tomt och det utmed ån belägna, Eskils-
tuna stad tillhöriga område.

Bevis öfver delgifningen skulle genom utdrag af proto-
kollet till Magistraten öfversändas, dervid handlingarne
jemväl skulle återställas.

[MARG: N:r 39]

{§12.}
En af Helsovårdsnämnden gjord anmälan derom,
att det äldre epidemiska sjukhuset icke vidare torde
vara för Nämnden behöfligt, hvarför Nämnden ön-
skade vid årets slut återlemna detsamma till stadens
disposition, remitterades till Drätselkammaren i och för
utlåtande öfver frågan om byggnadernas
blifvande användning, dervid Drätselkammaren
jemväl hade att bereda frågan om anslag till Förenin-
gen för frivillig fattigvård för uppehållande af dess
arbetsstuga.

[MARG: {54}]

{§13.}
Till utskottet för afgifvande af valförslag remittera-
des Helsovårdsnämndens och Byggnadsnämndens nu
gjorda meddelanden, att den fyraårsperiod, för hvilken
deras ledamöter och suppleanter blifvit valde, med
innevarande års utgång ginge till ända, hvarför nya
val måste företagas.

[MARG: 55 & 56]

{§14.}
v. Ordföranden väckte motion derom att, då stadens
gräns mot Kungsladugården vore tämligen oregelbun-
den men skulle kunna utjemnas, om Norra Söderman-
lands jernvägslinie från Blåsarbanan till Munktells me-
kaniska verkstads aktiebolags område blefve
gräns åt denna sida, samt enär det derjemte såväl ur denna
synpunkt vore nödigt som ock i andra hänseenden
synnerligen lämpligt för staden att förvärfva det område
af Kungsladugårdens mark, som ligger mellan nuvarande
stadsgränsen och jernvägslinien, Stadsfullmäktige ville
besluta att gå i författning om förvärfvande af detta
jordområde.

I sammanhang härmed och med anslutning till denna
motion väckte Herr Söderblom förslag att
jernvägslinien måtte bestämmas
såsom gräns för staden äfven i dess fortsättning på
andra sidan om kyrkoherdebostället och att Stadsfullmäktige till
följd häraf måtte besluta att gå i författning
om förvärfvande till staden jemväl af det jordområde,
som begränsas af N. Sl. jernvägslinie, lasarettsvägen Smed-
jegatan och Allm. läroverkets tomt.

Båda motionerna blefvo för be-
redning remitterade till Byggnadsnämnden, efter
omröstning med 24 röster mot 11, som afgåfvos för
deras remitterande till Drätselkammaren.

[MARG: 51.]

{§15.}
I och för förnyelse ingafs och föredrogs den af
Stadsfullmäktige den 11 December 1884 utfärdade revers
till Eskilstuna stads sparbank, ursprungligen lydande
å 15000 kronor, men hvarå numera afbetalats 9000
kronor; och skulle reversen förses med påteckning om
uppvisningen till förnyelse, hvilken förnyelse af
Stadsfullmäktige godkändes.

[MARG: 58.]

{§16.}
Då Brandförsäkringsbolagens Tarifförening i dess till Stadsfullmäktige
aflåtna cirkulär rörande behofvet af brandväsen-
dets tidsenligare ordnande härstädes, förklarat att
beslut om inrättande af en fast brandkår borde
fattas inom detta års slut för att den i samma
cirkulär omförmälda premieförhöjningen skulle
kunna undvikas, beslöto Stadsfullmäktige, på yrkan-
de af Herr Stålberg underrätta Tarifföreningen, att frågan
förelåge hos Stadsfullmäktige men icke hunne afgöras
före utgången af innevarande år.

[MARG: skrifvelse exp. {N:r 46}]

Justeradt d. 9/11 1894.

/Theofr Munktell/
/A; W; Koraen/
/P Aug. Pettersson/

År 1894 den 12 November å Rådhuset offentligen uppläst
betyga

/Gustaf Carlsson/
/[L, Aug,] Sköld,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 november 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107442.

Personrelationer