Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 november 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 november 1888

Anmärkning

{1888 den 8 November.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag af
Herr E. G. Åbergh, hvilken, såsom bortflyttad, ej
med kallelse anträffats.

{§.1.}
Till Ombud för staden vid instundande mantals-
skrifning utsågs H:r Kamreraren C. A. Ström och
till hans suppleant utsågs Herr Handlanden C. A.
Lundberg d.y.

{§.2.}
För att vid instundande mantalsskrifning med staden
lemna intyg rörande de personer, hvilka böra för
fattigdom eller sjuklighet från mantalspenningar
befrias, valdes Herr Fabriksidkaren Gustaf Lager-
bäck och till hans suppleant utsågs Herr Handlanden
Carl Andberg.

{§.3.}
Wid företagning ånyo af Herr A. Falks bordlagda
motion, angående lustparken Djurgårdens ställande
under stadens polisuppsigt, lästes motionen, hvilken
var så lydande:

"Undertecknad anhåller härmed hos Stadsfullmäktige
få väcka följande motion:

att Stadsfullmäktige må besluta att ingå till vederbö-
rande myndighet med ansökan om lustparken Djurgårdens
ställande under stadens polisuppsigt, dock så att genom
serskildt infordrande af Djurgårdsarrendatorns med-
gifvande af bekostandet af den extra polisbevakning
under Sön- och Helgdagar, som kan pröfvas nödig, sta-
den ej härför underkastas några utgifter.

Eskilstuna den 9/8 1888.

/Ade Falk./"

Wid beredning af detta ärende hade Utskottet
ansett att staden kunde gå in på förslaget om staden
ej derför finge några utgifter, hvadan Utskottet hem-
stälde: att - derest Djurgårdsarrendatorn inginge på
att vidkännas de utgifter, som blefvo en följd af
Djurgårdens ställande under Eskilstuna stads polisupp-
sigt - Stadsfullmäktige måtte, i sådant fall, derom
afgifva framställning till vederbörande myndighet.

Under öfverläggning härom yrkades både bifall till
Utskottets hemställan och afslag å motionen; hvarjemte
motionären - under anförande att den extra polisbevak-
ning å sön- och helgdagar, som hittills för utskänknings-
rätts erhållande vid Djurgården bekostats af arrenda-
torn, obestridligen varit tillräcklig - påyrkade det
beslut, att Staden måtte ansvara för polisuppsigt vid
Djurgården, mot vilkor, att arrendatorn, i samma ut-
sträckning som förut, bekostar den extra polisbevak-
ning under sön- och helgdagar, som kan pröfvas nödig,
samt att beslutet derom insändes till Konungens
Befallningshafvande, med begäran om de åtgärder,
som häraf föranledas.

Wid å dessa yrkanden framstälda propositioner
bifölls {Utskottets} hemställan.

Motionären föreslog derefter att Stadsfull-
mäktiges beslut omedelbarligen måtte anmälas
hos Konungens Befallningshafvande med begäran
om erforderliga åtgärder; hvilket yrkande bi-
fölls vid votering med 20 röster mot 9, som afgåfvos
för afslag.

Herr vice Ordföranden reserverade sig mot
detta senare beslut, på den grund, att innan ären-
det anmäles hos Konungens Befallningshafvande hade
Djurgårdsarrendatorn i första hand bordt yttra sig
och förklara att han inginge på det af Stadsfull-
mäktige stadgade vilkoret för Djurgårdens ställande
under stadens polisuppsigt, när hela saken eljest fölle.

[MARG: 148.]

{§.4.}
Sedan, med föranledande deraf att vattenledning kommit
till stånd inom staden, {dels} Utskottet hos Stadsfullmäktige
hemställt huruvida ej den i stadens Brandordning af
den 20 Februari 1875, §.11. mom. 2 och i ändringsresolu-
tionen den 20 Juli 1876 föreskrifna brandstyrka kunde
till numerären minskas, {dels} Fabriksidkaren Aug. Stål-
berg väckt motion om tillsättning af en Komité för afgif-
vande af förslag till alla de ändringar i stadens Brand-
ordning, som kunde vara af behofvet påkallade, hufvud-
sakligen med fästadt afseende på den nu färdiga vatten-
ledningen, en Komité blifvit den 9 sistlidne Februari
af Stadsfullmäktige tillsatt för båda ändamålen; och
denna Komité sedermera anmält att svårighet funnits
möta för inskjutande i den gällande brandordningen
af alla de förändringar, som ansetts önskvärda, hva-
dan Komitén upprättat förslag till en fullständigt ny
brandordning, hvaröfver ej mindre Brandkårsbefä-
let och Magistraten än Utskottet sig yttrat; så
företogo Stadsfullmäktige nu detta ärende till be-
handling och genomgingo brandordningsförslaget med de
deröfver afgifna utlåtanden, samt beslutade att
till följande lydelse antaga ny

"{Brandordning}
för
{Eskilstuna stad.}

{Kap. 1.}
{Om allmänna försigtighetsmått.}

{§.1.}
Hvar och en åligger att så varsamt handtera elden, att
våda deraf icke uppkomma kan.

Å tomt må ej utan Poliskammarens tillstånd under
bar himmel uppläggas större mängd eldfarliga ämnen,
såsom virke, ved, träkol och dylikt.

{Kap. 2.}
{Om sotning.}

{§.2.}
1. Sotare, hvilken tillsättes af polismyndigheten och åtnjuter
betalning efter taxa, åligger att med nödigt arbetsbiträde
verkställa sotning så ofta att icke längre tid får förflyta,
innan förnyad sådan skall ega rum, än:

{femton dagar} för eldstäder hos bagare, bryggare eller
i värdshus;

{en månad} för köks- brygghus- och annan öppen spisel,
så framt ej spiseln under tiden varit obegagnad;

{ett år} för kakelugn, som begagnats vid matlagning.

2. Kakelugnspipa och rör sotas, när den, som eldstaden nyttjar,
eller ock husvärden, rensning begär.

3. När särskild sotning påkallas, skall den verkställas, innan
två dagar derefter förflutit.

{§.3.}
Sotaren skall lemnas fritt tillträde för arbetets verkstäl-
lande, derest ej redan påbegynd syssla, som ej beqvämligen
kan afbrytas, lägger hinder deremot, i hvilket fall
sotaren underrättas, när, senast inom två dagar derefter,
sotning får verkställas.

{§.4.}
Sotaren skall hålla bok, som visar, när sotning skett;
och må den, hos hvilken sotning blifvit verkstäld, icke
vägra, att, sjelf eller genom annan, anteckning derom i
boken göra.

{§.5.}
Wid sotning undersökes ock noga, huruvida å eldstad,
mur, rör, skorsten och dylikt finnes felaktighet,
som kan innebära eldfara. Finnes något af eldfarlig be-
skaffenhet, skall sotaren derom genast gifva husegaren
underrättelse och, så snart ske kan, jemväl göra anmä-
lan derom hos polismyndigheten, som tillser att det
felaktiga ofördröjligen varder bättradt af husegaren eller
på hans bekostnad

{§.6.}
1. Uppkommer soteld, skall sotaren med sitt folk genast skyn-
da till elden för vidtagande af åtgärder till eldens däm-
pande, samt, sedan den blifvit släckt, så fort ske
kan undersöka, huruvida genom elden sådan bristfällighet,
som i §.5 säges, uppkommit.

2. Wid annan eldsvåda skall äfven sotare sig infinna och
anmäla hos befälhafvaren, samt vid släckningen lemna det
biträde, som varder påkalladt.

{§.7.}
1. Sotaren skall biträda vid de årliga brandsynerna.

2. Sotaren vare förbjudet att utan Borgmästarens tillstånd
lemna staden.

{Kap.3.}
{Om brandvakt.}

{§.8.}
Brandvakt förrättas af den inom hvarje polisdistrikt tjenst-
görande polisbevakningen, som alltså har att både dag och
natt med största sorgfällighet iakttaga och söka afvärja all
anledning till eldfara.

Polistjensteman, som sjelf förmärker eller af annan
får underrättelse att vådeld utbrutit, skall, jemte det
honom åligger främst tillse att folket i hus, der eld
yppats, varder om faran ofördröjligen underrättadt, straxt
gifva signal med larmpipa och föranstalta att signaler med
klämtning och trumning, eller på annat af Stadsfullmäktige
föreskrifvet sätt, skyndsamt ega rum.

{Kap.4.}
{Om beredande af vattentillgång vid eldsvåda.}

{§.9.}
Watten för eldsläckning anskaffas från stadens vattenledning
eller der eljest tillgång finnes.

{§.10.}
Redskap för uppfordring och framskaffande af vatten
hålles af staden till antal och beskaffenhet, som Stads-
fullmäktige bestämma.

{§.11.}
Tillräckligt antal brandvakar på ån skola, vintertiden,
i enlighet med Brandchefens föreskrift, genom Drätsel-
kammarens försorg och på stadens bekostnad, ständigt
hållas öppna; och skall polismyndigheten deröfver hafva
tillsyn.

{§.12.}
För vattenhemtning tjenliga nedkörsställen vid ån skola finnas
på de platser Stadsfullmäktige bestämma.

{§.13.}
Warmt vatten under köld skall, på stadens bekostnad,
för sprutornas uppvärmande hållas efter såsom Brand-
chefen finner nödigt och anordnar; men härförutom
åligger det hvar och en, som eger eller disponerar
pannmur eller större eldstad, att vid eldsvåda
hafva dem tillgängliga för vattenuppvärmning.

{§.14.}
Wattenledningens ingeniör jemte honom underlydande
personal - undantagandes maskinist och eldare - äro
skyldiga att, när brandsignal gifves, skyndsamt be-
gifva sig till brandstället för att, efter anmälan hos
Brandchefen, vidtaga de anordningar med vattenled-
ningen, som påkallas för eldsläckningen.

{Kap. 5.}
{Om brandredskap och redskap för räddande af
menniskolif.}

{§.15.}
På stadens gemensamma bekostnad hålles brand- och
räddningsredskap till antal och beskaffenhet, som
beslutas af Stadsfullmäktige.

Denna redskap förvaras uti af staden hållna sprut-
hus och vårdas af en utaf staden aflönad {Spruthus-
mästare}, under kontroll af Brandchefen, hvilken sist-
nämnde ock eger att för Spruthusmästaren meddela in-
struktion.

Hvarje befälsperson skall ock vårda sig derom,
att den honom tilldeldta redskap finnes i godt och
fullständigt skick.

{§.16.}
1. Wid hvarje gård skall af egaren hållas minst följande
brandredskap:

1 pytsspruta,
1 brandhake,
1 stege, helst skarfstege, samt
2 ämbar;

men är gård mot brandskada försäkrad, gälle i fråga
om redskaps hållande hvad i sådant fall föreskrifves.

All brandredskap skall underhållas i fullgodt skick
och förvaras på lätt tillgängliga ställen, hvilket vid
brandsynerna kontrolleras.

2. Inom hus, der offentliga teaterföreställningar gifvas,
skall finnas minst två brandposter med påskrufvade
slangar, placerade efter Brandchefens föreskrift.

3. Finnes eljest i gård eldfarlig inrättning, eger Magistra-
ten, efter Brandchefens förslag eller hörande, före-
lägga gårdsegaren anskaffning och underhåll af sär-
skild brandpost från vattenledningen med slang, eller
annan nödig brandredskap, eller förordna om försig-
tighetsåtgärder i öfrigt mot eldfara.

{Kap. 6.}
{Om brandstyrkan och förfarandet vid eldsvåda.}

{§.17.}
1. Brandstyrkan, som är på medborgerlig pligt grundad,
utgöres af hvarje välfrejdad och arbetsför manlig
medlem af kommunen mellan 18 och 45 år, som
ej derifrån, i den ordning §.24. föreskrifver, blifvit be-
friad; och må äfven stadens öfriga innevånare, såväl
män som qvinnor, vid eldsvåda biträda under iakt-
tagande af de föreskrifter, som i §.23. vidare meddelas.

(Åldern 18-45 år bestämd genom votering med 18 röster
mot 11, hvilka afgåfvos för 18-50 år)

2. De af stadens innevånare, som hafva hästar eller tjenliga
fordon, böra, i den ordning som af Brandchefen före-
skrifves, vid eldsvåda tillhandahålla dem till nödiga
transporter samt till forslande af det gods, som undan
elden bergas.

3. Öfver brandstyrkan skall föras rulla, som befordras
till trycket och kostnadsfritt lemnas till hvarje i brand-
styrkan indelad person.

4. Brandstyrkan åtnjuter under tjenstgöring det skydd mot
våld och oförrätt, som enligt lag tillkommer dem, hvilka
äro förordnade eller valda att offentligt tjensteärende
förrätta eller kallade att vid offentlig förrättning till-
handagå.

5. I brandstyrkan skall ovilkorlig lydnad mot befäl iakt-
tagas.

6. Hästskötare tjenstgöra i brandstyrkan endast vid de
transporter och forslingar, som i mom. 2 här ofvan om-
förmälas.

{§.18.}
Brandstyrkan står under en {Brandchef}, som, jemte
en {vice Brandchef} och {Afdelningschefer}, utses i den
ordning §.24. bestämmer

{Brandchefen}, som har att fullgöra de för honom i brand-
stadgan bestämda åligganden, tillhör jemväl att låta föra
förteckning öfver eldsläcknings- och räddningsredskapen,
vaka deröfver att denna redskap förvaras på be-
stämda ställen och befinnes i godt och fullständigt skick,
samt egna tillsyn deråt att föreskrifterna om för-
sigtighetsmått till eldsvådors afvärjande iakttagas.
Då, för hämmande af elds spridning, byggnad måste
nedrifvas, vare Brandchefen skyldig att, der
omständigheterna det medgifva, rådgöra med en
eller flera af underlydande befäl, innan befall-
ning om nedrifning meddelas.

{Vice Brandchefen} åligger att biträda Brandchefen
i allt hvad dennes befattning rörer samt att, då Brand-
chefen är hindrad, fullgöra hans åligganden.

Brandchefen utnämner till sitt biträde minst fem {Adju-
tanter} och två {förare till det standar}, som vid elds-
våda eller öfning alltid följer Brandchefen, till utmärkande
af det ställe, der han sig uppehåller.

I Brandchefens och vice Brandchefens frånvaro
lyder brandstyrkan under förste, eller, i hans från-
varo, andre Reservchefen, eller ock den till brand-
stället först ankomna Sprutchef, intilldess någon
af de förut nämnda cheferna hunnit anlända.

(Beslutet i detta stycke, sålunda formuleradt,
fattadt med 22 röster mot 6, hvilka senare
afgåfvos för ordningens bestämmande hvarje
år genom Stadsfullmäktige.)

I {Afdelningschefs} frånvaro iklädes närmaste man
hans åligganden och ansvar; skolande för öfrigt hvar
och en af brandstyrkans medlemmar emottaga och
utöfva det befäl, som förman af förekomna om-
ständigheter kan finna för godt att åt honom uppdraga.

{Spruthusmästaren} tillsättes af Brandchefen, hvilken
ock eger att honom endtlediga, om anledning dertill
förefinnes.

{§.19}
Brandstyrkan består af fyra särskilda afdelningar, nemligen:

1:o Släckningsafdelningen.
2:o Bergningsafdelningen.
3:o Waktafdelningen.
4:o Reservafdelningen.

{§.20}
Släckningsafdelningen, som har befattning med brandpostkär-
rornas, uppfordringsverkens och sprutornas användande,
utgöres:

vid brandpostkärra af:
Förste chef,
Andre chef och
Släckningsmanskap;

vid uppfordringsverk och spruta af:
Förste chef,
Andre chef,
Ordningsmän,
Strålförare,
Sprutlagare och
Släckningsmanskap.

{Förste chefen} utöfvar högsta befälet vid brandpostkärra,
uppfordringsverk eller spruta, för vården hvaraf honom
åligger ansvara, samt förvarar förteckning öfver dertill
hörande personal och inventarier; äfvensom verkställer upp-
rop af manskapet under och efter eldsvåda eller vid
öfningsmöte. Han biträdes i allt hvad hans befattning rörer
af {Andre chefen}, som i Förste chefens frånvaro fullgör
dennes åligganden. Wid uppfordringsverk och spruta
eger Förste chefen att sjelf bland manskapet utse en {Adju-
tant} och en {Standarförare}.

{Ordningsman} tillkommer närmaste uppsigten öfver man-
skapet, äfvensom närmaste tillsyn derom att redskapen under
begagnandet icke ovarsamt behandlas. Honom åligger
i öfrigt att efter vederbörande förmans föreskrift ordna
pumpningen och vattenhemtningen; att efter arbetets slut
tillse, att släckningsredskapen varder i dess förvarings-
rum insatt; att anteckna hvad som möjligen derå för-
kommit eller förslitits samt att hos Förste chefen, eller
den hans tjenst förrättar, sådant rapportera.

{Strålförare} åligger att, jemte strålrörets rätta handte-
rande, egna noga tillsyn och vara behjelplig vid utlägg-
ning och intagning af slangarne.

{Sprutlagares} skyldighet är att vid eldsvåda eller öfnings-
möte, så vidt ske kan, afhjelpa de brister, som uppkomma
å sprutan eller uppfordringsverket, om hvilkas sammansätt-
ning och kunstruktion, eller anordning af alla dess delar,
han följaktligen bör hafva noga kännedom.

{Släckningsmanskapet} bör vid eldsvåda och öfningar sina
sysslanden efter vederbörande befälhafvares tillsägelser
ordentligt och nitiskt besörja.

Wid brandsignal skyndar genast hvarje vid brandpost-
kärra, uppfordringsverk eller spruta indelad person, med
behörigt tecken försedd, till det ställe der släckningsred-
skapen förvaras; och så snart tillräckligt manskap fram-
kommit för redskapens framförande, låter Chefen
eller den, som tillkommer att i hans ställe föra befä-
let, manskapet uttaga kärran, sprutan eller uppfordrings-
verket jemte slangar och vattenkar samt så många
vattenkärror, ämbar, stakbyttor, yxor och stegar,
(och i mörker lyktor) som kunna medföras, samt fram-
rycker dermed under utveckladt standar (eller i mörker
signallykta) ofördröjligen till brandstället eller {närheten}
deraf; hvarefter iakttages, att befälhafvare för brand-
postkärra, utan att inhemta några befallningar, genast
angriper elden från närmaste brandpost; men befälhaf-
vare för spruta och uppfordringsverk inhemta
order.

Härvid är vidare att iakttaga:

1:o att brandpostkärrornas framkomst icke hindras;

2:o att rum lemnas för utläggning af uppfordringsverkens
slangar;

3:o att spruta med dess manskap icke införes i trång gata,
om denna redan är af annan afdelning eller spruta
upptagen;

4:o att brandpostkärra eller slangkärra, sedan nödig slang-
längd blifvit utlagd, icke qvarlemnas vid brandstället,
utan bortskaffas till lämplig plats;

5:o att befälhafvare för sådan afdelning, som i följd af befa-
rad trängsel ej kommit i verksamhet, genast hos högste
befälhafvaren rapporterar hvarest han är att finna; samt

6:o att trängsel och sammanskockning undvikes; börande
uppställning i led och linie iakttagas öfverallt, der sådant
är möjligt, och isynnerhet der utrymmet är trångt.

Särskildt åligger Chef för brandpostkärra att hafva
noga reda på brandposternas öfver hela staden läge och
vattenrörnätets beskaffenhet, samt Chef för uppfor-
dringsverk att vara väl underrättad om fördelak-
tigaste platserna vid ån, der vattenuppfordring lämp-
ligast kan försiggå.

Sedan brandsignaler gifvits och släckningsredskapen
blifvit från dess förvaringsställe afhemtad, bör
hvarje senare ankommen och till afdelningen hörande
person genast begifva sig till brandstället och med
ledning af standar eller signallykta uppsöka sin
afdelning samt sin ankomst hos Chefen anmäla.

{§.21.}
Bergningsafdelningens ändamål är att vid eldsvåda
rädda menniskolif och lösegendom, samt att det
bergade vårda.

Afdelningen utgöres af:

Förste Bergningschef,
Andre Bergningschef,
Ordningsmän och
Bergningsmanskap.

{Förste Bergningschefen} är afdelningens befälhafvare
och biträdes af {Andre chefen}, hvilken i Förste chefens
frånvaro förrättar hans tjenst, samt af en {Adjutant}
och en {Standarförare}, hvilka begge sistnämnde Förste
chefen bland manskapet utväljer.

{Bergningschefen} åligger att vid eldsvåda först och främst
göra sig underrättad om någon menniska är i fara att inne-
brännas, och i sådan händelse till hennes räddning använ-
da alla möjliga bemödanden; och att, dersom ej på
Brandchefens order bergningsafdelningens biträde
för annat vigtigt ändamål, såsom uppsättning af brand-
segel m.m., påfordras, rädda lösegendom och densamma
i Waktafdelningens vård öfverlemna.

{Ordningsmännen} gå Bergningschefen i hans ofvannämn-
da befattningar tillhanda; och

{Bergningsmanskapet} åligger att med nit och omsorg
sina sysslanden ombesörja.

Wid brandsignal skyndar hvar och en af den till
bergningsafdelningen hörande personal, med behörigt
tecken försedd, till det ställe, der den redskap förvaras,
vid hvilken han är anstäld; och sedan tillräckligt
manskap ankommit, uttages redskapen och forslas
så skyndsamt som möjligt till brandstället, hvarest lif-
räddningsmanskapet gör sig noga underrättadt om nå-
gon menniska är i fara att innebrännas och i så-
dant fall uppbjuder hela sin förmåga till den eller
de nödstäldes räddning. Lifräddningsmanskapet åligger
tillse att ingen qvarlemnas i brinnande hus, eller
i hus, som kan vara hotadt af elden. Sedan detta
blifvit fullgjordt och räddning af menniskolif ej
längre kan ifrågakomma, bör lifräddningsmanskapet
med sine Ordningsmän sluta sig till den öfriga berg-
ningsafdelningen och hos Förste chefen anmäla ankom-
sten samt rapportera hvad som förefallit.

{§.22.}
Waktafdelningens åliggande är att afstänga platsen
kring brandstället, till förekommande af obehöriga
personers inblandande i eldsläcknings- och bergnings-
bestyren samt att ombesörja vakthållning öfver ber-
gad lösegendom.

Denna afdelning, hvilken biträdes af stadens
poliskår, består af:

Förste Waktchef,
Andre Waktchef,
Ordningsmän och
Waktmanskap.

{Förste Waktchefen} leder Afdelningens verksamhet vid elds-
våda och öfningar, biträdd af {Andre Waktchefen}, som i
Förste Vaktchefens frånvaro förrättar hans tjenst. {Adju-
tanter} och {Standarförare} utses af Förste Waktchefen
bland manskapet.

{Ordningsmännen} utöfva under Waktchefens ledning
den närmaste tillsynen öfver manskapets tjenstgöring.

{Waktmanskapet} åligger vid eldsvåda och öfnings-
möte den tjenstgöring, som här nedan bestämmes eller af
närmaste förman anvisas.

Wid brandsignal skola de till Waktafdelningen hörande
personer, alla med behörigt tecken och vaktmanskapet
med stafvar försedde, skynda till brandstället, hvarest
den först ankommande genast posterar sig vid hufvud-
ingången till det brinnande huset, samt de dernäst
inträffande vid öfriga ingångar till samma hus eller
gård, hvarefter, i samma mån mera manskap an-
länder, såväl befintliga genomgångar å angränsande
hus, som äfven bredvid varande gator besättas, de
sistnämnda på det sätt, att manskapet ställer sig på
en linie tvärs öfver med större eller mindre mellan-
rum, hvarvid stafvarne nedsättas i horisontel rikt-
ning, allt till förhindrande af obehöriga personers
framträngande. Denna spärrning bibehålles intill-
dess vederbörande Chef eller Ordningsmän hunnit
ankomma och annorlunda bestämma. Det manskap,
som icke är behöfligt för bevakning, samlas omkring
standaret; och bör Waktchefen, så snart ske kan, in-
hemta Brandchefens order i fråga om bevakningens
ordnande.

Genom vaktafdelningens posteringar och bevaknings-
kedjor må icke, utan särskild order från Brandchefen,
Waktchefen eller afdelningens Ordningsmän, andre per-
soner passera, än vederbörande embets- och tjenstemän,
personer anstälde såsom befäl vid brandkåren jemte dem
åtföljande manskap, manskap tillhörande någon annan
inom bevakningskedjan varande afdelning, samt per-
soner, hvilka hafva sin bostad i spärradt hus;
börande andra personer, som möjligen vilja framtränga,
på höfligt sätt tillbakahållas och afvisas, hvarvid,
om så erfordras, handräckning tillkallas af till-
städesvarande polismän.

Hela poliskåren, med undantag af dem, som tjenst-
göra å polisvaktkontoret, och de konstaplar, som
fortfarande utgöra bevakning i staden, skall, efter
erhållen kännedom om eldfara, genast infinna sig
vid brandstället samt sig för Brandchefen genast
anmäla för vidare order, så länge icke vederböran-
de polisbefäl annorlunda beordrar.

{§.23.}
Reservafdelningen, med hvar sammansättning afsigten är
att dels i mån af behof fylla den brist i nödigt
antal manskap, som under eldsvåda vid de öfriga
afdelningarne kan uppkomma, dels ock lemna annan
handräckning, består af:

Förste Reservchef,
Andre Reservchef,
Ordningsmän och
Reservmanskap.

{Förste Reservchefen} utser sjelf bland manskapet {Adjutanter}
och {Standarförare}.

{Reservmanskapet} bör vid första eldsignal infinna sig
vid brandstället å den plats, der Reservchefen funnit
lämpligt att standaret nedsätta, och hvarest afdelningen
i afbidan på Brandchefens order förblifver intilldess
den antingen i arbete påfordras eller från vidare
tjenstgöring hemförlofvas.

De af stadens innevånare, hvilka icke tillhöra
brandstyrkan, men dock önska att vid eldsvåda biträda,
anmäla sig hos Reservchefen, hvilken i mån af behof
åt dem utdelar tjenstetecken, lika med reservmanska-
pets, och bibehåller dem under sitt befäl, intilldess
deras tjenstgöring af Brandchefen påkallas.

{§.24.}
Brandchefen, vice Brandchefen samt Förste och Andre
cheferna för Bergnings- Vakt- och Reservafdelningarne
utses hvarje år i December månad af Stadsfull-
mäktige.

Efter sålunda förrättadt val kallar Brandchefen
såväl vice Brandchefen som förenämnde afdelningschefer
till sammanträde för att dels tillsätta kårens öfriga befäl, dervid,
i fall af olika meningar, Brandchefen eger beslutanderätten,
och dels på de särskilda afdelningarne fördela kårens öfri-
ga tjenstgöringsskyldiga medlemmar i mån af deras
lämplighet till de särskilda befattningarna; och må jemväl,
på begäran, befrielse från tjenstgöringsskyldighet beviljas,
såvidt det utan olägenhet för kåren kan ske.

Det på nämnda sätt utsedda befäl och manskap
bör om deras val och fördelning underrättas genom
Brandchefens försorg.

{§.25.}
1. Minst två gånger årligen skall brandstyrkan öfvas
enligt de grunder, som Brandchefen eger föreskrifva.
Till dessa öfningsmöten kallas brandstyrkans medlemmar
genom kungörelse i stadens tidningar.

2. Hvarje brandstyrkans medlem skall dervid tillstädeskomma,
försedd med tjenstetecken och erforderlig brand- och rädd-
ningsredskap. -

{§.26.}
Tjenstgörande chef åligger att efter eldsvåda eller öfningsmöte
till Brandchefen afgifva rapport dels angående förfallolöst
uteblifvande befäl och manskap, dels om möjligen befintliga
brister å redskapen.

{§.27.}
De, som innehafva chefsplatser, må ej lemna staden - annat
än tillfälligtvis - utan att derom underrätta närmaste
högre eller lägre befäl.

Standarförare, som i hemmet förvarar standar,
skall under samma förhållande till annan person
inom afdelningen aflemna detsamma.

{§.28.}
Af den öfver eldsläcknings- och räddningsredskapen upp-
rättade förteckning förvaras ett exemplar hos stadens
Drätselkammare, som minst en gång hvartannat år bör
deröfver låta förrätta inventering, då afskrifning skall
ega rum för hvad, som under tiden förslitits eller blif-
vit oanvändbart.

{§.29.}
Till utvisande af det ställe, der hvarje afdelning befinner
sig, skall vid eldsvåda eller öfningsmöte afdelningens stan-
dar vara fullt utveckladt. Inträffar eldsvåda natte-
tid eller i mörker, begagnas i stället fullt lysande
signallyktor. Enahanda föreskrifter iakttagas jemväl
beträffande Brandchefens standar och signallykta.

{Standar} och {signallyktor} skola bära bestämda färger
samt tydligt angifva sprutans nummer, der sådant är
erforderligt.

Dessa färger äro:

för släckningsafdelningen:
sprutor och uppfordringsverk ....................rödt.
brandpostkärror..................................gult.

för bergningsafdelningen........................blått.

för vaktafdelningen.............................grönt.

för reservafdelningen...........................hvitt.

Hufvudstandaret har alla afdelningarnes färger.

Tjenstetecken äro för:

{Brandchefen}: förgyld bricka å bröstet i band med
kårens alla färger.

{Vice Brandchefen}: försilfrad bricka å bröstet i band med
kårens alla färger.

{Brandchefens Adjutanter}: försilfrad bricka å bröstet
i gult band.

Afdelningschef, Sprutchef, Strålförare och Ordningsman
samt manskap bära som tjenstetecken bröst- eller hatt-
plåtar; och skola dessa tecken vara af samma färg,
som standaren, samt försedda med inskrift om den befatt-
ning, innehafvaren utöfvar. Dessutom skall hvarje
Ordningsman vara försedd med käpp, målad i afdel-
ningens färg.

{§.30}
En hvar till polisbevakningen icke hörande person,
som upptäcker eldsvåda, skall, sedan folk, som är i
fara för elden, blifvit derom underrättadt, oför-
dröjligen göra anmälan hos vakthafvande polis-
konstapel, som ombesörjer brandsignal, eller ock
sjelf ombesörja att klämtning eger rum.

{§31.}
Då eldsvåda uppkommer, böra alla i granskapet
boende tillskynda med tillstädesvarande pytssprutor
och ombesörja att gluggar och fönster hållas till-
slutna. Gasledning, som är i fara, skall afstängas.

{§.32}
Inträffar eldsvåda, när mörkt är, skola gatulyktorna
hållas lysande, och i granskapet af brandstället och vatten-
hemtningsställen belysning med ljus eller lampor i fönstren
ega rum, så länge eldsvåda under mörkret fortfar.

{§.33.}
Klämtning i kyrkotornet för tillkännagifvande af elds-
våda verkställes sålunda:

för stadsdelen Norr............................1 slag,
för stadsdelen Söder...........................2 slag,
för stadsdelen Wester..........................3 slag.

Intill liggande lägenheter utanför staden äro häri
inbegripna.

{Kap. 7.}
{Om brandsyn.}

{§.34.}
Brandsyn, enligt brandstadgan, förrättas af en Ma-
gistratsledamot och Stadsingeniören eller annan bygg-
nadskunnig person, den han med Magistratens tillstånd
i sitt ställe sätter, samt Brandchefen eller den af
brandbefälet, han i sitt ställe förordnar, biträdde af
Sotaren jemte för tillfället aflönade, af Magistraten
utsedde, murmästare och kakelugnsmakare. Stads-
fiskalen skall vid synen närvara.

Protokoll vid brandsyn föres af en af Magistraten
antagen protokollsförande, som njuter skäligt arvode
med det belopp Stadsfullmäktige bestämma. Proto-
kollsföraren åligger att inom en månad derefter,
såvida ej tidigare åtgärd påkallats, utan lösen
tillställa husegaren eller hans ombud protokolls-
utdrag, som visar allt hvad husegaren i anledning
af synen har att iakttaga.

{Kap. 8.}
{Om belöning och ansvar.}

{§.35.}
Belöningar kunna tilldelas dem, som under bran-
den på något utmärkt förtjenstfullt sätt sig förhållit.

Stadsfullmäktige bestämma, på förslag af brand-
kårsbefälet, till hvilka och huru belöningarne skola
utgå.

Om medlem af brandstyrkan vid eldsvåda eller
öfningsmöte, under utförande af honom gifna befall-
ningar, skadas eller omkommer, vare i förra fallet
han sjelf och i det senare fallet hans enka och
oförsörjda barn berättigade att ur stadskassan
erhålla ett efter omständigheterna lämpadt understöd,
hvars belopp bestämmes af Stasfullmäktige, efter
Brandchefens hörande.

{§.36.}
Medlem af brandstyrkan, som, sedan han genom brand-
signal eller annorledes om eldsvåda erhållit känne-
dom, utan laga förfall eller annan giltig ursägt under-
låter att ofördröjligen vid brandstället sig infinna,
eller ock derifrån alldeles uteblifver, böte, förman
från och med fem till och med tjugu kronor, och man-
skap från och med två till och med tio kronor.

Samma ansvar, som för förman stadgadt är, drabbe
den egare till hästar och fordon, som underlåter att
efter erhållen tillsägelse dem vid eldsvåda tillhanda-
hålla efter §.17. mom.2.

För förfallolös frånvaro vid öfningsmöte, sedan
detsamma blifvit i stadens tidningar kungjordt, vare
samma bot, som för uteblifvande vid eldsvåda.

Husbonde, som utan giltigt skäl vägrar tjenstehjon
att sig vid eldsvåda eller öfningsmöte infinna, vare
förfallen till lika böter med förman, som vid dylika
tillfällen uteblir.

Bortgår någon olofligen från anvist sysslande
vid eldsvåda eller öfningsmöte, eller eljest derunder
mot förmans bud visar olydnad eller uppstudsighet,
böte från och med två till och med tjugu kronor, efter
omständigheterna.

{§.37.}
Skada, som under sotning uppkommer genom ovarsam-
het af sotaren eller hans folk, är sotaren skyldig ersätta.
Underlåter han att för egaren anmäla sådan eller annan
skada, plikte från och med fem till och med tio kronor.

Warder eldfarlig skada ej anmäld hos Polismyndig-
heten efter §.5, böte Sotaren från och med fem till och
med tjugu kronor.

Uppkommer soteld i skorsten, böte, ändå att eldskada
ej sker, Sotaren eller den der eldstaden begagnar, hvil-
kendera till sotelden vållande varit, från och med fem
till och med tjugu kronor.

Wisar Sotaren eljest försummelse eller vårdslöshet
i sina åligganden, och är förseelsen icke belagd med
ansvar i allmän lag, böte från och med fem till och
med tjugu kronor, eller miste tjensten.

Förvägras sotning eller inskrifning i kontrollbok
efter §.§.3 och 4, böte lägenhetsinnehafvaren från och
med en till och med tio kronor.

{§.38.}
Försummar polistjensteman något af hvad honom en-
ligt denna brandordning åligger, plikte från och med
fem till och med tjugu kronor, eller varde, der om-
ständigheterna äro synnerligen försvårande, från tjensten
skiljd.

{§.39.}
Den, som åtagit sig att, i enlighet med föreskriften i §.13,
hålla varmt vatten, men sådant icke vederbörligen fullgör,
skall, för hvarje gång försummelse eger rum, plikta från
och med tio till och med femtio kronor.

{§.40.}
Skulle någon, uppsåtligen, med brandtelegrafs användande,
föranleda brandsignal när eldfara ej är å färde, plikte
från och med femtio till och med etthundra kronor.

Förstör eller skadar någon sådan telegraf, vare den brotts-
lige förfallen till ansvar enligt allmän lag.

-

För de vid staden belägna områden, som äro genom
dagliga samfärdslen med staden införlifvade, nemligen:
Carl Gustafs stads gevärsfaktori i Fors' socken och
lägenheterna Åkerfjellen, Stensborg och Bryggartorp eller
Tunafors i Klosters socken, äfvensom alla öfriga
lägenheter inom Klosters och Fors' socknar, hvilka
finnas eller blifva bebyggda inom ett afstånd af
etthundra meter från stadens gräns - och så framt icke
området lyder under särskild, vederbörligen faststäld,
brandordning - vare denna brandordning gällande i de
delar, som icke äro stridande mot de särskilda före-
skrifter, hvilka för nämnda gevärsfaktori äro eller
blifva stadgade, eller de brandförsäkringsreglementen,
hvilka i afseende på en eller flera af dessa lägenheter
böra tillämpas; skolande dock innan denna brandord-
ning må till efterrättelse för omförmälda lägenheter
åberopas, densamma i vederbörande socknekyrka
offentligen kungöras och ett exemplar af brandordnin-
gen Styresmannen för gevärsfaktoriet och hvarje ifrå-
gavarande lägenhetsinnehafvare tillställas."

Derjemte beslutade Stadsfullmäktige:

a.) att underställa denna antagna Brandordning Konun-
gens Befallningshafvande; och

b.) att det hittillsvarande särskilda brandreglementet,
i och med fastställelse af ny Brandordning, förklaras
upphäfdt.

[MARG: 92.]

{§.5.}
Uti afgifvet betänkande rörande ny Brandordning för
staden hade Utskottet förklarat sig anse att ett fram-
stäldt förslag om sotaretaxans årliga kungörande i stadens
tidningar hade lämplighet för sig, men att föreskrift
derom icke borde i Brandordningen intagas, utan sär-
skildt beslutas.

Med godkännande häraf, beslutade Stadsfullmäktige
att sotaretaxan här i staden skall en gång om året
kungöras i de stadens tidningar, der officiella
kungörelser pläga införas; hvarjemte Stadsfullmäk-
tige skulle anhålla hos Poliskammaren att om
detta kungörande draga försorg.

[MARG: 168.]

{§.6.}
I afseende å det åt Drätselkammaren gifna uppdrag
att inkomma med kostnadsförslag på såväl rensning och
muddring i ån, som å strandskoningar, hade Drätsel-
kammaren till Stadsfullmäktiges pröfning till en bör-
jan aflemnat förslag å strandlinier, uppdragna å
två af Stadsingeniören C. F. Virgin innevarande år
upprättade Kartor "öfver Eskilstunaån emellan Fristads-
dammen och Tunafors", hvaröfver yttranden af-
gifvits, {först} af Byggnadsnämnden, som, enligt sitt proto-
koll för den 14 sistlidne September, förklarat sig i
öfrigt icke hafva något mot föreslagna strandlinier
att erinra, men ansett att strandlinien emellan
tomterna N:ris 15 och 21 vid Blåsarbanan borde för-
läggas enligt en å kartan med grön färg utmärkt
linie, hvarigenom dels strandlinien finge en vackrare
sträckning, dels ock vattenarean, som vid Blåsarbanan
vore mer än tillräcklig, lämpligen minskades och
strömmen för sjelfrensning erhölle ett starkare lopp,
och {derefter} af Utskottet, som, enligt sitt proto-
koll för den 18 sistlidne Oktober, förordat de nu
föreliggande strandlinieförslag till grund för det
kostnadsförslag på strandskoningar jemte muddring
och rensning i ån, som Drätselkammaren fått i
uppdrag att låta upprätta.

Wid föredragning häraf godkände Stadsfull-
mäktige dessa strandlinier till grund för nämnda
kostnadsförslag, dock med den förändring deri, som Byggnads-
Nämnden, på sätt ofvanberördt är, föreslagit. -

[MARG: 120.]

{§.7.}
På Utskottets förslag, skulle Stadsfullmäktige i
hithörande ärende afgifva följande underd. förklaring:

"Till Konungen.

Stadsfullmäktige i Eskilstuna få härmed underdå-
nigst förklara sig icke hafva något att anföra i an-
ledning af de underdåniga besvär Ordföranden och leda-
möter i härvarande Magistrat anfört öfver Lands-
höfdinge Embetets i Södermanlands län resolution den
26 nästlidne Juli, hvarigenom Magistratens besvär
öfver Stadsfullmäktiges vägran att betala kostnaden
för kartearbeten icke till pröfning upptagits."

[MARG: 160.]

{§.8.}
I anledning af Magistratens, i protokollet för den
11 sistlidne Oktober §11 intagna, förnyade framställ-
ning om förskottsliquid af 400 kronor till Kommissions-
landtmätaren C. A. Åkerstein för de af honom, enligt
afgifven räkning å Eskilstuna stad, utförda Karte-
arbeten för lägenheters ifrågasatta införlifvande med
staden, hade Utskottet afgifvit utlåtande af den
18 Oktober, innehållande att Utskottet ej funnit
Magistratens framställning förändra något i Utskot-
tets förr tillkännagifna uppfattning af ärendet,
och ansett att staden ej borde binda sig vid en
utgift, som möjligen sedan ej blefve betäckt; hvadan
Utskottet, med åberopande af det tidigare utlåtandet
samt Stadsfullmäktiges beslut om Magistratens förra
framställning om enahanda förskottering, hemställde:
att Stadsfullmäktige måtte förklara sig ej bifalla
Magistratens nu gjorda framställning, samt att Kom-
missionslandtmätaren C. A. Åkersteins ansökning, om utfående
af dessa 400 kronor af staden, måtte afslås.

Wid föredragning häraf godkändes Utskottets
utlåtande. -

[MARG: 157.]

{§.9.}
Föredrogs Utskottets utlåtande öfver Drätselkammarens
anmälan om brister, hvilka uppkommit å Allmänna
läroverkshuset här i staden under byggnadsentreprenören
Ingeniör P. Larsons ansvarstid; och då af handlingarne
framginge att felaktigheternas afhjelpande icke kunde
i godo erhållas, hade Utskottet - under förutsättning
att stadens rätt i detta fall vore klar - hos Stadsfull-
mäktige hemställt: att Drätselkammaren måtte er-
hålla uppdrag att på laglig väg söka utfå stadens
rätt af byggnadsentreprenören eller hans borgesmän.

Under öfverläggning härom förklarade {Herr Ord-
föranden} sig för sin del icke kunna finna annat, än
att
bästa resultatet för staden snarare borde vinnas
med uppdrag åt Drätselkammaren att söka i godo
få stadens rätt iakttagen; hvarå Herr Ordföranden
derföre gjorde yrkande.

{Herr Aug. Stålberg} påvisade att Drätselkammaren
redan sökt uppgörelse i godo, men att detta misslyckats
derigenom, att entreprenören sjelf icke ens afgifvit
svar, den ene borgesmannens vistelseort vore o-
känd och den andre borgesmannen väl uppgifvit
viss person till ombud, men icke heller genom denne
kunnat erhållas besked; och då således uppgörelse i
godo icke hade bättre utsigter för sig,
yr-
kade Herr Stålberg att frågan måtte förfalla
och sålunda ärendet från vidare behandling afskrifvas.

Efter slutad öfverläggning bifölles Herr Ordförandens
yrkande, vid votering med 15 röster mot 14, hvilka senare
afgåfvos för Herr Stålbergs yrkande, som i en före-
gående votering antagits till kontraproposition med
16 röster mot 13, de der afgåfvos för Utskottets
förslag.

[MARG: 166.]

{§.10.}
Till Utskottets beredning remitterades den af Drät-
selkammaren till Stadsfullmäktige hänskjutna fram-
ställning af Herr Prosten D:r Albert Sjöholm, att af
kyrkostämman den 30 Januari 1888 anslagna och
använda 900 kronor måtte till Skolrådet utanord-
nas till undvikande af extra uttaxering.

[MARG: 169.]

{§.11.}
På Drätselkammarens framställning beviljade Stads-
fullmäktige afskrifning i räkenskapen af 1887 års
kommunalutskylder till belopp 1334 kronor 23 öre,
enligt Stadsfogdens afkortningslängd af den 29 sist-
lidne September, då från samma längd undanta-
gits de utskylder, hvilka efter Drätselkammarens
protokoll den 31 sistlidne Oktober ansetts böra
balanseras i afvaktan derå att de möjligen skulle
kunna ingå.

[MARG: 170.]

{§.12.}
Stadsfullmäktige godkände det af Fattigvårdsstyrelsen
i protokoll den 1 i denne månad uppsatta förslag
å tjugufem fattiga smidesgesällsenkor till erhållande
af innevarande års ränta å C. O. Nysellsfonden.

[MARG: 171.]

{§.13.}
Fattigvårdsstyrelsens anmälan om ledigheter vid årets
slut i den styrelsen och om ett erforderligt val efter
en afliden suppleant, remitterades till Utskottet, för
afgifvande af valförslag.

[MARG: 172.]

{§.14.}
Till Utskottets beredning remitterades en framställning
af Kommissionslandtmätaren C. A. Åkerstein, att
den i 1888 års utgiftsstat intagna post å 400 kro-
nor för subskriberade 100 exemplar af en stads-
planskarta, hvilken ännu ej blifvit färdig, måtte
äfven upptagas i utgiftsstaten för år 1889.

[MARG: 173.]

{§.15.}
Utskottet erhöll uppdrag att bereda det från Magi-
straten inkommande utgifts- och inkomstförslaget
för år 1889.

I följd häraf anhöll Herr Borgmästaren Alm, så-
som ordförande i Wattenledningsstyrelsen, att det för-
slag angående elektrisk belysning, samma styrelse
har uppdrag att afgifva och nu vore under utar-
betande, måtte, då det blifver färdigt, få direkt
aflemnas till Utskottet, och detta sålunda nu få
uppdrag att bereda äfven samma ärende.

Denna framställning bifölls.

{§.16.}
Herr vice Ordföranden och Herr Theofr. Boberg val-
des att jemte Herr Ordföranden justera dagens
protokoll tisdagen den 13 i denne månad, klockan
4 eftermiddagen.

1888 den 13 November uppläst och
Justeradt

/Theofr Munktell/
/Axel Karlsson/
/Theofr. Boberg./

År 1888 den 14 November å Rådhuset offentligen uppläst, betyga;

/A. Lindblom/
/L, Gust, Rydh./

[MARG: {174}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 november 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107441.

Personrelationer