Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 november 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 november 1883

Anmärkning

{1883 den 8 November.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af
Herr A. F. Dahlström
Herr Arvid Nilsson
Herr E. G. Åbergh
med godkända förfall.

Herr C. J. Andberg, utan godkändt förfall.

{§. 1.}
Herr C. J. Andberg pliktar 2 Kronor för uteblifvandet
från dagens sammanträde, hvilken plikt [och] var
vid sammanträdets början aflemnad.

{§. 2.}
Upplästes vederbörande Komiterades i den
genom Herrar C. A. Lundbergs och A. W. Koraens
motioner uppkomna fattigvårdsfråga afgifna
betänkande, jemte dervid bilagdt förslag till
fattigvårdsreglemente; och beslöts att häröfver
infordra Fattigvårdsstyrelsens utlåtande.

[MARG: 233.]

{§. 3.}
Till handlingarne lades anmälan att i Drät-
selkammaren blifvit utsedde för återstående
delen af innevarande år,
till ordförande: Herr E. A. Naesman
till vice ordförande: Herr A. W. Koraen.

[MARG: 234.]

{§. 4.}
Föredrogs Drätselkammarens memorial
med infordradt utlåtande öfver Nybrons sväng-
bros beskaffenhet samt Herr Kapitenen P. Laurells,
på anmodan, afgifna förslag till ny svängbro
af jern för en kostnad, beräknad till 9600 kro-
nor, hvilket förslag Drätselkammaren tillstyrkt.

Beslöts att i ärendet skulle Utskottets utlå-
tande infordras.

[MARG: 235.]

{§. 5.}
Utskottets förslag om tekniska skolhusets öfver-
lemnande till skolans direktion medelst aflåtande
af den skrifvelse, som vore bilagd, bifölls.

[MARG: 236.]

{§. 6.}
I anledning af Herr Ade Falks motion, om an-
slag för bekostande af en vård å aflidne Rektor
P. Axenborgs graf, hade Utskottet afgifvit ut-
låtande, hvari förslaget afstyrktes, emedan,
om än Rektor Axenborg gjort sig förtjent af ett
yttre minnesmärke till hogkomst och offentligt
erkännande, härvid dock förekomme att hans
donationer, gifvits åt tekniska skolan och all-
männa läroverket samt elementarskolan för flickor,
hvilka icke voro af kommunal natur, men
kostnaden för minnesmärket deremot skulle
drabba stadens samfälda medel, hvilka till en
del uttagas hos personer, som icke kunde sägas
i allmänhet hafva direkt nytta af ifrågavarande
donationer.

Efter öfverläggning, hvarunder yrkades bifall
till motionen; jemväl på den grund att stadens
tekniska söndags- och aftonskola kunde betraktas
vara af kommunal natur, blef motionen bi-
fallen; varande i densamma anslagets belopp
upptaget till förslagsvis 500 kronor, samt
begärts uppdragets verkställande af tre ut-
sedda personer.

Härefter utsågos till sådana Komiterade: Herrar
Ingeniören Axel Karlsson, Provinsialläkaren
V. Mossberg och Kollegan T. Engström.

[MARG: 230.]

{§. 7.}
Till Brandchef i staden valdes herr Magi-
stratssekreteraren M. Edelstam med 23 röster.

[MARG: 237.]

{§. 8.}
I enlighet med Utskottets hemställan, godkände Stads-
fullmäktige fattigvårdsstyrelsens förslag å de
25 fattiga smidesgesällsenkor, hvilka af inne-
varande års ränta på C. O. Nysellsfonden
borde komma i åtnjutande, samt uppdrogo
åt Drätselkammaren, såsom fondens förvaltare,
att utdelningen verkställa.

[MARG: Exped.
228.]

{§. 9.}
Utskottet hade i afgifvet betänkande hemställt,
att Fattigvårdsstyrelsens anmälan om bostadsbrist
i staden måtte läggas till handlingarne, emedan
frågor af denna art ej tillhörde kommunen
att reglera, utan föllo helt och hållet inom den
enskildta verksamheten och omtankan, samt
emedan Kommunens inträdande på detta en-
skildta område skulle dessutom sannolikt blifva
till sina följder vådligt, såsom inledande arbets-
föra men mindre omtänksamma personer att
lita på kommunens mellankomst, hvarjemte
sjelfva förmågan hos Kommunen att vidare fortgå
på en sådan hjelpsamhetsbana skulle dessutom snart
taga slut.

Under öfverläggningen yrkades både bifall
till Utskottets utlåtande och återremiss till
Fattigvårdsstyrelsen, på det samma Styrelse må
inkomma med förslag huru den anmäldta bo-
stadsbristen må afhjelpas; men Utskottets ut-
låtande bifölls.

[MARG: 229.]

{§. 10.}
I enlighet med Utskottets utlåtande fattades
följande beslut öfver Tekniska Skolhusbyggnads-
Komiténs redovisning för dess uppdrag:

1:o Komiterade erhålla ansvarsfrihet;
2:o Komitén får upplösas;
3:o Komiténs räkenskap och handlingar skola
öfverlemnas till Drätselkammaren, att förvaras;
4:o Drätselkammaren erhåller uppdrag gå i för-
fattning om den ytterligare syns anställande å
Tekniska Skolhuset, som befinnes erforderlig
till utrörande huruvida brister må hafva
å huset uppkommit inom den 17 Juli 1887,
hvilka det ålåge byggnadsentreprenören att
ansvara för och afhjelpa, - jemlikt §. 9. i kon-
traktet jemte tillägget af den 28 September
1883.

[MARG: 226.]

{§. 11.}
Upplästes anmälan om hvilka af Drätsel-
kammarens ledamöter voro i tur att afgå
vid årets slut.

[MARG: 238.]

{§. 12.}
Herr E. A. Naesman valdes till stadens Ombud
vid instundande mantalsskrifning; och
Fattigvårdsstyrelsens ordförande Herr E. A.
Lundblad utsågs att dervid å Kommunal-
styrelsens vägnar lemna intyg rörande de
personer, hvilka böra för fattigdom eller
sjuklighet från mantalspenningar befrias.

{§. 13.}
Stadsfullmäktige skulle anmoda de Komiterade,
hvilka utsetts att vara stadens ombud vid afsy-
ningen af den utaf Hjelmaresänkningsbolaget
här i staden utförda dambyggnad, att till
Stadsfullmäktige inkomma med berättelse,
huru denna förrättning aflupit.

{§. 14.}
Herr E. Andersson, ehuru icke
berättigad att från Drätselkammaren
afgå vid årets slut, begärde endtledigande från detta uppdrag,
i följd af bristande tid att längre tjenstgöra;
hvilket i blifvande remiss till Utskottet, för
ompröfning, skulle tillkännagifvas.

[MARG: Exped.]

{§. 15.}
Beslöts att så snart Magistraten inkommer
med utgifts- och inkomstförslag för år 1884,
skulle detsamma, utan föredragning, genast
till Utskottet öfverlemnas, för beredning.

Samma dag uppläst och justeradt:

/TheofrMunktell jr/
/A; W; Koraen/
/C; A; Ström/

1883 den 19 November å rådhuset offentligen uppläst, betyga:

/[OLÄSLIGT] Rothelius/
/L, B, Ekelund/

[MARG: 239.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 november 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107440.

Personrelationer