Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 mars 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 mars 1883

Anmärkning

{1883 den 8. Mars.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr E. A. Lundblad
Herr E. Andersson
Herr Th. Boberg med godkända förfall.

{§.1.}
Drätselkammarens framställning om afskrifning af kommu-
nalutskylder för åren 1881, 1880 och 1879 bordlades till
nästa sammanträde, hvaremellertid handlingarne skulle
till ytterligare granskning hållas tillgängliga å Polis-
kontoret.

[MARG: 175.]

{§.2.}
Upplästes Landshöfdinge Embetets här i länet Utslag
den 26 sistlidne Februari, hvarigenom Apothekaren
A. W. Koraen befriades från att vara ledamot
och ordförande i fattigvårds styrelsen; hvarjemte
förklarats att Stadsfullmäktige egde att ny ledamot
och ordförande i samma styrelse i Koraens ställe
ofördröjligen utse; och läto Stadsfullmäktige
vid utslaget bero. -

[MARG: 176.]

{§.3.}
Sedan från Stadsfullmäktige underdånig förklaring
infordrats öfver vederbörande komités förslag
till förflyttning af fastigheter i administrativt,
kyrkligt, kommunalt och judicielt hänseende till
och från Eskilstuna stad, nemligen:

A.) {från Klosters socken till staden:}

1:o den del af till Eskilstuna Mekaniska Verkstad hö-
rande området Klosterström, som från Eskilstuna
Kungsladugård dit blifvit lagd utan att vara inbe-
gripen i Kongl. Brefvet den 2 Oktober 1880, hvarmedelst
Klosterströms område i öfrigt införlifvades med
staden, - hvilken del ligger mellan Storgatans och
Södra Munktellsgatans utdragna gränslinier;

2:o stadslägenheten Åkerfjellen - hvilken finns inom
stadens nya plan samt ligger intill stadsgården och
för öfrigt omslutes af stadsgata;

3:o en del af lägenheten Bryggartorps eller Tunafors
mark - hvilken del äfven finnes inom stadsplanen
och skulle blifva behöflig för reglering för gårdstomter
och stadsgata;

B.) {från Fors socken till staden:}

Carl Gustafs stads Gevärsfaktori - liggande inom och
intill staden;

C.) {Från Staden till Klosters socken:}

jordegan Odensalagärdet, som ligger inom samma socken;
så, och i enlighet med Utskottets derom afgifna,
nu föredragna hemställan, beslutade Stadsfullmäktige
i den underdåniga förklaringen tillstyrka dessa för-
slags verkställande, utan andra vilkor än att, i fråga
om kommunernas lån med längre återbetalningstid
än 2 år, betalningsskyldigheten för öfverflyttad egendom
bestämmes såsom Komitén föreslagit; dock som
af ofvannämnda öfverflyttningar tvenne, eller
Odensalagärdets och Carl Gustafs stads, voro af
betydenhet att nämnvärdt kunna inverka å kom-
munalskatteinkomsterna, skulle Stadsfullmäktige
i den underdåniga förklaringen inlägga att Odensala-
gärdets afstående till Klosters socken, af ekonomiska
skäl, ej kunde understödjas derest Carl Gustafs stad
ej komme att istället till staden inslås; äfvensom
det skulle framhållas att vid denna öfverflyttning
syntes vara lämpligt att till staden öfverföres allt
hvad som låge inom dess jurisdiktionsgräns åt detta
håll, till undvikande deraf att sedermera skulle
ändock inom staden finnas mark, tillhörande
Fors' socken.

Tillika, och i enlighet med Herr v. Ordförandens
nu gjorda framställan, skulle Stadsfullmäktige i
den underdåniga förklaringen framhålla lämplig-
heten deraf att äfven {från Klosters socken till
Staden} förlägges lägenheten Stensborg, hvilken
har sitt läge emellan tvenne, genom densamma
åtskiljda, delar af staden.

[MARG: 173.]

{§.4.}
Efter föredragning af Utskottets utlåtande öfver
Herr Ordförandens derom afgifna motion, beslutade
Stadsfullmäktige:

1:o att Eskilstuna stad skulle till bidrag i expropria-
tionskostnad för en ifrågasatt jernväg Eskilstuna-
Strengnäs-Södertelje anslå 5000 kronor, under
vilkor, att samma jernväg framdrages till
Eskilstuna stad, samt att medlen återbetalas
derest jernvägen ej inom fem år komme till
stånd;

2:o att anslaget skulle tagas från stadens reservfond.

[MARG: 177.]

{§.5.}
Öfver de motioner, som af Herrar C. A. Lundberg,
A. W. Koraen och Herr Ordföranden blifvit väckta,
rörande fattigvårdsförhållandena härstädes, hade
Utskottet sig utlåtit och, emedan Utskottet trott
sig finna en osäker uppfattning om vår fattigvård
vara rådande och fördenskull en undersökning
vore öfverensstämmande med mångas önskan,
hemställt, att det må nedsättas en komité för
undersökning, huruvida fattigvårdsförhållandena
äro fullt lämpligt ordnade och med uppdrag
att i annat fall förslag dertill afgifva -, detta
i enlighet med {Herr Koraens} motion -, samt
att denna Komité finge uppdrag att i sammanhang
med det öfriga jemväl bereda {Herr Lundbergs}
motion om aflöning af ett räkenskapsbiträde åt
fattigvårdsstyrelsen; hvarjemte Utskottet afgifvit
förslag å Komitéledamöter, samt slutligen hemställt,
i anledning af {Herr Ordförandens} motion om rese-
kostnadsanslag, att Komiténs expeditionskostnader
må af staden betalas efter afgifvande räkning,
men rese-ersättning icke förekomma åt Komitén,
eftersom de upplysningar från andra håll, som önskades,
lätteligen stodo att få genom skriftvexling.

Efter öfverläggning beslutade Stadsfullmäktige tillsätta
en Komité med uppdrag såsom Utskottet föreslagit.

Derefter, och i enlighet med Utskottets hemställan,
utsågos till ledamöter i denna komité.

Herr Borgmästaren S. Alm,
Herr Apothekaren A. W. Koraen,
Herr Handlanden C. A. Lundberg,
Herr Handlanden Carl Andberg,
Herr Fabriksidkaren G. E. Svahnbäck
Herr Stadskamrer C. J. Jernbergh och
Herr Kollega A. Falk,

med uppdrag till Herr Borgmästaren Alm att
Komitén till första sammanträde kalla.

Deremot, och då ju Komitén möjligen kunde
behöfva göra någon resa för inhemtande af för-
hållanden annorstädes, beslutade Stadsfullmäktige
slutligen att staden skulle ersätta kostnaden
för Komiténs expedition och möjligen erforderliga
resor, efter afgifvande räkning.

[MARG: 178.]

{§.6.}
Med bifall till Utskottets utlåtande beslöts att
Herr A. Hellstedts i protokollet för den 8 sistlidne
Februari, §.13, intagna motion, angående uppbörds-
stämmors kungörande, icke skulle till någon åt-
gärd föranleda.

[MARG: 179.]

{§.7.}
Uti afgifvet utlåtande i fråga om anskaffande
af embetsgård åt rektor vid allmänna läroverket
här i staden, hade Utskottet omförmält de utvägar,
hvilka stodo till buds för anskaffning af byggnads-
område, äfvensom beräknat kostnaderna för em-
betsgårds uppbyggande, samt derefter - med vidblifvande
af sitt förra utlåtande och med anförande af andra
skäl -, fortfarande hemställt: att ansökningen om em-
betsgårds anskaffande ej måtte för det närvarande
bifallas; deremot dock tvenne motiverade
reservationer blifvit afgifna.

Efter föredragning häraf beslöts ärendets
bordläggning till nästa sammanträde, hvaremellertid
handlingarne i ämnet hållas tillgängliga till genom-
seende. -

[MARG: 165.]

{§.8.}
På Stadsfullmäktiges uppdrag sammanträdde Utskot-
tet för att bereda val af en ledamot och ordfö-
rande i fattigvårdsstyrelsen, efter Herr
A. W. Koraen, och förklarade derefter Utskottet
sig med sitt förslag hafva fallit på Fabriks-
idkaren E. A. Naesman både till ledamot och
ordförande i fattigvårdsstyrelsen.

Stadsfullmäktige valde härpå Fabriksidkaren
E. A. Naesman till ledamot i fattigvårdsstyrelsens
2:dra distrikt och till ordförande i samma Styrelse.

{§.9.}
Herr A. Falk inlemnade framställning om förord
för Källarförestånderskan Albertina Trosanders
ansökning till Läns Styrelsen om rättighet till värds-
husrörelses idkande med utskänkning instundande
sommarmånader å luststället Djurgården i
Klosters socken, och Herr T. Engström inlemnade
enahanda framställning rörande luststället Som-
marro i Fors' socken, hvarom ansökning afgifvits
af Enkefru Mathilda Fréese.

Efter det dessa ärenden blifvit till Utskot-
tet remitterade för beredning, Utskottet afträdt
och vid dess återföreträdande hemställt om
bifall till de gjorda förslagen, godkändes
Utskottets utlåtande.

[MARG: 180.181.]

{§.10}
Stadsfullmäktige erhöllo del af Landshöfdinge Embe-
tets skrifvelse till Magistraten den 21 sistl. Februari,
med underrättelse att Kongl. Maj:t icke funnit skäl
att, på anförda besvär, göra ändring i Läns Styrelsens
resolution den 18 Juli 1882 i fråga om inskränkning
i tiden för bränvinsutskänkningen i Eskilstuna under
sön- och helgdagar.

{§.11}
Till handlingarne lades Helsovårds Nämndens med-
delande, angående Stadsläkarens svar, angående
ifrågasatt medgifvande af honom att ställa sig till
efterrättelse den instruktion för Stadsläkaren
här i staden, hvilken utfärdats den 4 Maj 1880.

[MARG: 151]

{§.12.}
Herr E. G. Åbergh väckte motion att den af Stadsfull-
mäktige antagna arbetsordningen måtte i tillräck-
ligt antal exemplar tryckas, för utdelning bland
Stadsfullmäktige.

Motionen remitterades till Utskottet, för beredning.

{§.13.}
Herr A. Falk väckte förslag om åtgärds vidtagande
i syfte att
utröna hvar den afgifna petitionen, om härvarande
allmänna läroverks utvidgning till fullständigt på
reallinien, befinnes, och om åstadkommande af sam-
ma petitions öfverlemnande till den i riket nedsatta
Läroverks Komitén.

Motionen remitterades till Utskottet
för beredning.

{§.14}
Wid härefter företagen protokollsjustering reser-
verade sig Herr E. A. Naesman deremot att han
blifvit vald till ledamot och ordförande i Fattig-
vårdsstyrelsen.

Samma dag justeradt

/Theofr Munktell jr/
/E A Naesman/
/A; W; Koraen/

År 1883 den den 12 Mars å Rådhuset offentligen
uppläst, betyga:

/Carl Aug; Svensson./
/Aug: Stenman/

[MARG: {182.}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 mars 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107437.

Personrelationer