Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 maj 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 maj 1890

Anmärkning

{1890 den 8 Maj.}

Närvarande: samtliga Herrar Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr Fr. Grönberg
Herr Emil Andersson med godkända förfall.

{§1.}
I enlighet med Utskottets utlåtande beslöto Stads-
fullmäktige, med bifall till derom af Herr Axel Karlsson
väckt motion, att i och för befrämjande af insättningar
i Ränte och Kapitalförsäkringsanstalten i Stockholm
bevilja ett förslagsanslag af 50 kronor för år äfvensom att
uppdraga åt förste läraren P. Aug. Pettersson att emottaga
och insända medel till anstalten i fråga.

[MARG: 102]

{§2.}
I enlighet med Utskottets utlåtande beviljade
Stadsfullmäktige afkortning å 22 kronor 5 öre kom-
munalutskylder för år 1889, påförda numera aflidne
Slipareförmannen C. A. Engqvist.

[MARG: 101]

{§3.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Konungens Befall-
ningshafvande utslag den 24 April 1890, hvarigenom
förordnats att pigan Hulda Sofia Pettersson skall för inne-
varande år föras i mantal i Klosters socken och uteslutas
ur Eskilstuna Stads mantalslängd.

Stadsfullmäktige läto härvid bero och utanordnades
af Stadskassan tre kronor affordrad stämpelafgift till Utslaget.

{§4.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Konungens Befallnings-
hafvandes utslag den 24 nästlidna April, enligt hvilket
Arbetskarlen Carl August Eriksson och hans familj skola
för innevarande år föras i mantal i Klosters socken och uteslutas ur Eskilstuna
stads mantalslängd.

Stadsfullmäktige läto härvid bero och utanordnades
af Stadskassan tre kronor affordrad stämpelafgift till Utslaget.

{§5.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Konungens Befallningshafvandes
utslag den 29 nästlidne April, enligt hvilket pigan
Anna Fredrika Eriksson skall för innevarande år föras i
mantal i Torshälla stad och uteslutas ur Eskilstuna Stads
mantalslängd.

Stadsfullmäktige läto härvid bero och utanordnades af
Stadskassan tre kronor affordrad stämpelafgift till Utslaget.

{§6.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Konungens Befallningshafvandes
Utslag den 29 nästlidne April, enligt hvilket pigan Emilia
Wilhelmina Andersdotter skall för innevarande år mantals-
skrifvas i Torshälla stad och uteslutas ur Eskilstuna Stads
mantalslängd.

Stadsfullmäktige läto härvid bero och utanordnades
af Stadskassan tre kronor affordrad stämpelafgift till Utslaget.

{§7.}
I mål angående Jernsvarfvaren Anders August Bloms
mantalsskrifning beslutade Stadsfullmäktige afgifva följande
förklaring:

"Till Konungens Befallningshafvande i Södermanlands län

Som af handlingarne i målet framgå, att Jernsvarfvaren Anders
August Blom redan blifvit för innevarande år inom annan Kommun
mantalsskrifven, få Stadsfullmäktige, som deremot icke hafva
något att erinra, fullfölja ansökningen endast för så vidt
den afser uteslutande ur Eskilstuna Stads mantalslängd."

[MARG: exp.]

{§8.}
Sedan Magistraten till Stadsfullmäktige för afgifvande af påminnelser
öfverlemnat samtliga handlingar i hos Konungens Befallningshafvande af Stads-
fullmäktige anhängiggjordt mål angående enkan Anna Sofia Janssons
och hennes barns mantalsskrifning samt Stadsfullmäktige remitterat hand-
lingarne till Fattigvårdsstyrelsen att med förslag till påminnelser inkomma
till Stadsfullmäktige, så föredrogs nu utdrag af Fattigvårdsstyrelsens protokoll
den 1 innevarande Maj, deri Styrelsen af anförda orsaker hemstält
att påståendet om bemälda enkas mantalsskrifning i Torshälla lands-
församling måtte förfalla.

Stadsfullmäktige beslutade att i affordrade påminnelserna med bifogande af
Fattigvårdsstyrelsens berörda protokoll och på de deri anförda skäl förklara att
målet må förfalla.

[MARG: exp.]

{§9.}
I enlighet med Drätselkammarens framställning beslutade
Stadsfullmäktige beträffande lokalerna i Stadshuset:

att bemyndiga Drätselkammaren erbjuda Kongl. Poststyrelsen
att till postkontor förhyra hela den lägenhet, som utgöres af nuva-
rande postlokal och Borgmästareexpeditionen, efter nödiga
förändringar, mot en årlig hyra af 850 Kronor och på tre års tid från
den 1 instundande Oktober;

att, derest till följd af hyresaftal med Kungl. Poststyrelsen, Borg-
mästareexpeditionen behöfver flyttas, Stadshusets öfversta våning
skall inredas till expeditioner för Borgmästaren och Magistratssekre-
teraren och expeditionerna för Stadsfogden samt Stadsfullmäktige, Drätsel-
Kammarens och Helsovårdsnämndens sekreterare inrymmes i andra
våningen.

[MARG: 103.]

{§10.}
Föredrogs Konungens Befallningshafvandes till Stadsfullmäktiges
Ordförande stälda skrifvelse den 6 i denna månad, deri Konungens
Befallningshafvande, med öfverlemnande af ett exemplar af
länskungörelsen för nyssnämnda dag, innefattande kallelse till
sammanträdet å rådhuset i Strengnäs den 30 innevarande Maj
för att öfverlägga i anledning af framstälda förslag
till jernvägsanläggningar dels emellan Strengnäs och
Gnesta dels emellan Eskilstuna och Södertelge, anhållit att Herr
Ordföranden ville delgifva Stadsfullmäktige berörda kungörelse
och föranstalta om val af ombud för Staden vid omförmälta
sammanträde och remitterades ärendet till omedelbar behandling
af utskottet för afgifvande af valförslag, medan Stadsfullmäktige
skulle under tiden uppskjuta sitt sammanträde.

{§11.}
Herr vice Ordföranden väckte mundtligt förslag om
att Stadsfullmäktige måtte utse ombud för staden att
[vid] blifvande [lagtinga] bolagsstämma med Oxelösund-Flen-West-
manlands jernvägsaktiebolags den 4 instundande Juni
klockan 11 f.m. i Stockholms börs bevaka stadens rätt med särskildt afseende
å lämpligare ordnande af trafiken och postgången.

Stadsfullmäktige biföllo förslaget,
och remitterade detsamma för afgifvande af valförslag till omedelbar
behandling af
Utskottet medan Stadsfullmäktiges sammanträde var upskjutet.

Härpå ajournerades Stadsfullmäktiges sammanträde.

{§12.}
Sedan Utskottet öfverlagt, vidtog åter Stadsfullmäktiges
sammanträde.

{§13.}
Jemlikt Utskottets nu afgifna förslag valde Stads-
fullmäktige Herr Doktorn Theofron Munktell samt Fabriks-
idkarne Aug. Stålberg och Arvid Nilsson till ombud för
Staden att tillstädeskomma vid sammanträde
inför Konungens Befallningshafvande å rådhuset i
Strengnäs den 30 innevarande Maj för att öfverlägga i anledning
af framstälda förslag till byggande af jernvägar dels mellan Strengnäs
och Gnesta samt dels mellan Eskilstuna och Södertelge.

{§14.}
Utskottet tillkännagaf att Utskottet beslutat
föreslå Fabriksidkaren Arvid Nilsson till Stadens ombud vid
bolagsstämma den 4 instundande Juni med Oxelösund-
Flen-Westmanlands Jernvägsaaktiebolag äfvensom
hemställa att reseersättning till ombudet må af Stadskassan utgå,
hvarefter Stadsfullmäktige valde Fabriksidkaren Arvid Nilsson till Stadens
ombud vid berörda stämma, för hvilket ändamål behörig
fullmakt skall för Herr Nilsson utfärdas.

Stadsfullmäktige biföllo äfven Utskottets hemställan
om godtgörelse af Stadskassan för Ombudets resekostnad.

[MARG: exp.]

{§15.}
Med skrifvelse sistlidne gårdag öfverlemnade Drätselkam-
maren ej mindre kostnadsförslag å rensning och muddring
i ån samt å Strandskoningar med dithörande ritningar än äfven
utdrag af Drätselkammarens protokoll samma dag innefattande
af Drätselkammaren med anledning af samma förslag gjorda
framställningar.

Ärendet remitterades till Utskottet för beredning.

[MARG: 109 {res.}]

{§16.}
Genom resolution den 30 nästlidne April
öfverlemnade Magistraten till Stadsfullmäktige remisshandlingarne rörande
Enkefru Carolina Dahlström och Handlanden A. Th.
Broms ansökningar hos Konungens Befallnings-
hafvande om erhållande af rättighet till handel med
krut med mera med anmodan att
inkomma med yttrande öfver berörda ansökningar.

Ärendet remitterades till Utskottets beredning.

[MARG: 108 {res}]

{§17.}
Till Utskottets beredning remitterades nu
föredragna

1:o enkan Albertina Melins ansökan om nedsättning af
hennes aflidne man L. G. Melin påförda kommunal-
utskylder;

[MARG: 106]

2:o Oxelösund-Flen-Westmanlands jernvägsstyrelses
framställning om att Staden måtte förvärfva mark från
Kyrkoherdebostället för gymnastikgatans framdragande till
vägport, som jernvägen ämnar anlägga, samt anlägga denna nya gatudel;

[MARG: {res} 122]

3:o Herr Styresmannens vid Carl Gustafs Stads gevärsfaktori
framställning om brandordningens tillämpande å Carl Gustafs
stad.

[MARG: 107]

{§18.}
Det till detta sammanträde bordlagda ärendet angående ny
Byggnadsordning upptogs nu till afgörande och föredrogs Utskottets förslag
i ämnet samt behandlades på sätt som följer:

§1. punkten bifölls

§2. paragrafen bifölls såsom ett 1 mom., hvarjemte
enligt Magistratens förslag antogs såsom 2 mom. i Byggnadsnämndens
förslag upptagna §3, med följande lydelse:

2. "Nämndens sekreterare uppsätter protokoll, beslut
och skrifvelser samt ombesörjer utgående expeditioner jemte
bevis å byggnadsritningar i öfverensstämmelse med de före-
skrifter Nämnden meddelar.

Detta beslut fattades med 16 röster mot 9 röster, som
afgåfvos för Utskottets förslag oförändradt.

Herr Aug. Stålberg föreslog ett 3 mom. som tillägg till
denna paragraf af innehåll att
till Byggnadsnämndens sekreterare
ej må utses någon Nämndens ledamot.

Förslaget remitterades till Utskottet för beredning.

§3. godkändes.

{§4.}
Nu beslutades att ordet "gemensamt" skulle utgå. Efter en stunds
öfverläggning, hvarunder yrkades dels bifall till Utskottets förslag
dels bifall till Byggnadsnämndens förslag dels slutligen bifall
till Magistratens förslag rörande denna paragraf, beslöts att para-
grafen i öfrigt skulle återremitteras till Utskottet för förnyad beredning.

{§5.}
Rörande denna § hade såväl Byggnadsnämnden som Magistraten
olika mot Utskottet stridiga förslag, hvarjemte Herr C. A. Lund-
berg inkom med ändringsförslag, enligt hvilket § skulle lyda på följande sätt:

"Utom den uppgräfning af gata, torg eller annan allmän plats,
som påkallas af Stadens vattenlednings begagnande och hvilken
åstadkommes på sätt det för Vattenledningen gällande särskilda
reglemente innehåller, eller för gasledningsrörs nedläggande, hvarom {anmälan}
skall ske till Drätselkammaren, som bestämmer de vilkor, hvarunder det
af Drätselkammaren för öfrigt öfvervakade arbetet får företagas
tillåtes ej sådan uppgräfning för enskildt behof, utan så är att
Drätselkammaren, på derom gjord {ansökning}, finner synnerliga om-
ständigheter tala för bifall, dervid Drätselkammaren ock har att före-
skrifva vilkoren för arbetet och att detsamma öfvervaka."

Detta förslag motiverades af Herr Lundberg sålunda:

"Enligt Utskottets förslag skulle {alla} gräfningar i gator bero på
ansökan och {Drätselkammarens bifall}; men detta strider mot
Vattenledningsreglementet hvad dithörande ledningar beträffar
och torde ej heller vara lämpligt för gasrörsledningar.

Häraf motiveras den första delen af mitt förslag. Slutet
är ock så tillvida olika mot Utskottets § att här formuleras
bifallet såsom ett {undantag}, allt för att så litet som
möjligt äfventyra stadens egna dyrbara ledningar."

Paragrafen återremitterades till Utskottets beredning.

§§ 6-10.
Samtliga punkterna biföllos.

§11. mom 1
mom. 2.
punkterna biföllos

mom 3.
Beträffande detta moment hade Byggnadsnämnden föreslagit att dess
första punkt borde lyda: "Vid Kungsgatan, Drottninggatan, Hamngatan
och Westermarksgatan samt Rinmanstorg få bonings- och fabrikshus af
trä icke uppföras".

Magistraten åter hade föreslagit följande lydelse å momentets första
punkt: "Boningshus och fabrikshus af trä få icke uppföras vid
stadens torg och ej heller vid Kungsgatan, Drottninggatan, Westermarks-
gatan och Hamngatan.

Sedan äfven Herr C. A. Lundberg framkommit med ytterligare
ett förslag till ändrad lydelse af momentet och efter någon öfverläggning,
beslutades att vid votering, som blifvit begärd, Magistra-
tens förslag skulle utgöra kontraproposition mot Utskottets förslag, hvarefter
i hufvudvoteringen Utskottets förslag blef antaget med 14 röster mot
12 röster för Magistratens förslag.

Mot beslutet anmäldes reservationer af Herrar Berg, Dahlgren,
H. Lundberg, C. A. Lundberg och Lagerbäck.

mom. 4. punkten bifölls.

§12. 1 mom.
punkten bifölls med utbytande af orden "i tomtgräns" mot
orden "mot angränsande tomt" samt med tillägg enligt Bygg-
nadsnämndens förslag af "i hvilket fall Byggnadsnämnden
eger efter omständigheterna besluta".

Herrar Falk och Arvid Nilsson erhöllo permission från sammanträdet.

mom. 2-4
godkändes.

§13, mom. 1-14.
dessa punkter godkändes.

mom. 15.
Utskottets förslag antogs med ändring af ordet "färdig" till "uppförd".

mom. 16-18
godkändes.

mom. 19.
Å detta moment hade Magistraten föreslagit följande lydelse:

"Derest från husvägg öfver gångbana utspringande skylt finnes
vanprydande, eger Byggnadsnämnden föreskrifva förändring
eller borttagande deraf."

Magistratens förslag antogs med tillägg efter "vanprydande"
af orden "eller eljest olämplig".

mom. 20-23.
godkändes.

§14.
punkten bifölls.

§15. mom. 1.
Detta moment, inunder hvilket Byggnadsnämnden hade ändringsförslag, deri
Magistraten instämt, remitterades åter till Utskottet.

mom. 2.
godkändes.

{§16.}
Byggnadsnämnden hade ansett denna paragraf böra utgå, men bifölls vid votering
med 17 jaröster mot 7 nejröster Utskottets förslag, hvaremot Herr
Åkerstein anmälde reservation på grund af att punkten
ej vore öfverensstämmande med Byggnadsstadgans föreskrifter.

§§ 17-23.
samtlige dessa punkter biföllos.

§24. mom. 1.
Momentet bifölls med tillägg af orden "å gata eller allmän
plats" enligt Magistratens förslag så att början af momentet
fick lyda "Åstundar någon att å gata eller allmän plats
för byggnadsföretag etc".

mom. 2.
godkändes.

mom. 3.
momentet godkändes med tillägg enligt Magistratens förslag
efter ordet "nöden" af orden "eller eljest,".

mom. 4-[6].
godkändes.

§§ 25-29.
punkterna biföllos.

§30.
Beträffande denna punkt hade Byggnadsnämnden föreslagit att
orden "det allmännas" borde utbytas mot ordet "Stadens".

Stadsfullmäktige godkände detta Byggnadsnämndens ändringsförslag
med 17 röster mot 7 röster, hvilka afgåfvos för Utskottets
förslag oförändradt.

-

Herr H. Lundberg väckte förslag derom att
i Byggnadsordningen skall intagas bestämmelse derom att i [densamma]
skall införas
såväl instruktion som taxa
för Stadsingeniören.

Förslaget remitterades till Utskottet för beredning.

[MARG: 3]

§19.
Stadsfullmäktiges protokoll skall justeras Lördagen den
10 i denne månad kl. 1 på dagen; och utsågos Herrar H. Åkerstein
och Aug. Stålberg att jemte Herr Ordföranden justera
protokollet.

Justeradt d. 10 Maj 1890

/Theofr Munktell/
/Aug, Stålberg/
/H. Åkerstein./

År 1890 den 12 Maj. å Rådhuset offentligen uppläst
betyga:

/Gust Carlsson/
/Carl Eriksson/

[MARG: 104]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 maj 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107433.

Personrelationer