Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 maj 1884

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 maj 1884

Anmärkning

{1884 den 8 Maj.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med
undantag af:

Herr E. A. Lundblad med godkändt förfall.

Herr T. Engström
Herr A. Falk
Herr C. W. Dahlgren
utan anmäldta förfall.

{§. 1.}
Angående Herr K. Söderbloms den 10 sistlidne
April väckta motion om aflåtande af framställning
till Utskänkningsbolaget om förflyttning af krogen
vid Noaksgatan till annan plats med bättre polis-
uppsigt, hade Utskottet uti nu föredraget betän-
kande omförmäldt att Stadsfullmäktige på
andragna skäl saknade behörighet att i detta
ärende besluta, hvadan hemstäldes att motionen
ej måtte till någon åtgärd af Stadsfullmäktige
föranleda.

Bifall yrkades både till motionen och till
Utskottets utlåtande.

Det sednare godkändes.

[MARG: 278.]

{§. 2.}
Med skrifvelse af den 2 i denne månad hade
Drätselkammaren, för Stadsfullmäktiges pröfning,
öfverlemnat förslag till kontrakt för ny ut-
arrendering af Djurgården.

Under öfverläggningen härom gjordes följande
anmärkningar:

1:o att arrendetiden skulle nedsättas till 10 år, men
detta yrkande afslogs;

2:o att arrendatorn skulle åläggas underhålla den
yttre stängseln; hvilket yrkande afslogs vid votering
med 21 röster mot 5;

3:o att arrendatorn skulle tilläggas optionsrätt; hvilket
yrkande äfven afslogs.

Härefter förklarade Stadsfullmäktige sig godkän-
na det afgifna kontraktsförslaget i dess helhet.

[MARG: 279.]

{§. 3.}
BrandstodsKomitén hade framställt att Stads-
fullmäktige må utse två ombud till bolagsstämma
i Städernas Allmänna Brandstodsbolag och
anslå 50 kronors arvode till hvardera, äfvensom
lika arvode till ett tredje ombud, hvilket Komitén
skulle utse.

Ärendet remitterades till Utskottet för beredning.

[MARG: 280.]

{§. 4.}
Stadsläkaren E. V. Pallins gjorda
framställning om Stadsfullmäktiges medgifvande
för honom att vara intendent vid Hellby vatten-
kuranstalt och Helsobrunn, remitterades, för bered-
ning, till Utskottet.

[MARG: 281.]

{§. 5.}
Jemlikt beslut den 10 sislidne April företogs
nu åter till behandling Komiterades för anskaffande
af ny svängbro till Nybron utlåtande angående
deras förut afgifna tillstyrkan för antagande
af det anbud på Svängbrons uppförande, som
lemnats af Munktells Mekaniska verkstads-
aktiebolag och för hvilket närmare redogöres
i protokollet för nämnda dag.

Härvid lästes ånyo handlingarne i frågan,
hvartill numera kommit ett af Komiterade
från brokonstruktören P. Laurell infordradt
utlåtande i afseende å bromaterielet, hvaraf
framgick: {att} om Engelsk plåt användes och
arbetet utfördes med nödig omsorg, komme bron
att erhålla fullt den hållfasthet, som under
normala förhållanden kunde erfordras;
{att} om bessemerplåt af Motala bolags tillverk-
ning och af lämplig kolhalt eller annan för
brobyggnad passande stålplåt användes, kunde
en {nedsättning} af de genom ritningen angifna
dimensionerna, motsvarande detta materials
större hållfasthet, medgifvas utan att brons
styrka eller varaktighet derigenom förringades;
men med en sådan nedsättning kunde ingen
förhöjning af brons värde genom det bättre
materialet vara att förvänta, hvaremot,
om åter bron utfördes af det bättre materia-
let med oförändrade dimensioner, hon blefve
starkare och varaktigare än om den utfördes
af jern.

Under öfverläggningen yrkades:

1:o att ärendet må för ytterligare beredning remit-
teras till Utskottet;

2:o att bron må beslutas af svenskt materiel;

3:o att det af Komiterade förordade anbudet
af Munktells Mekaniska Verkstads aktiebolag
måtte antagas.

Genom votering och med 19 röster mot 6 bifölls
det sist upptagna yrkandet; och röstade minori-
teten för remiss till Utskottet.

Herr C. Andberg anmälte reservation mot
beslutet på den grund att bron nu komme att
byggas af utländskt material, då likväl
svenskt material varit fördelaktigare.

[MARG: 282.]

{§. 6.}
Genom Herr Ordföranden föredrogs en af
Komiterade för jernväg mellan städerna Eskils-
tuna - Strengnäs - Mariefred - Södertelje inkommen
ny framställning af den 2 sistl. April med
förslag till teckning af Eskilstuna stad af
10000 kronor till jordinlösen och 20000 kronor
till aktieteckning, på vissa vilkor.

Ärendet, såsom Herr Ordförandets motion, remitterades för
beredning till
Utskottet.

[MARG: 283.]

{§. 7.}
Herr C. A. Ström föreslog att Stadsfullmäktige
må medgifva entreprenören för uppförande
af nytt hus åt allmänna läroverket härstädes
att få på stadens område, utan afgift, uttaga
till detta hus erforderlig byggnadssten på
af Drätselkammaren anvisad plats.

Ärendet remitterades, för beredning, till Ut-
skottet.

{§. 8.}
Herrar T. Engström, A. Falk och C. W. Dahlgren plikta
hvardera 2 Kr. för uteblifvande från dagens samman-
träde.

Samma dag uppläst och justeradt

/TheofrMunktell jr/
/Ad Fr Dahlström/
/H, Åkerstein/

Vänd!

År 1884 den 12 Maj är förestående proto-
koll å Rådhuset offentligen uppläst, betyga:

/Aug. Stålberg/
/Aug. Winbom/

[MARG: 284.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 maj 1884,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107432.

Personrelationer