Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 maj 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 maj 1879

Anmärkning

{1879 den 8 Maj}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af
Herr J. O. Biörck
Herr E. A. Lundblad
med godkända förfall.
Herr Gust. Nilson, som afträdt sin egendom.

{§.1.}
Ett med Magistratens skrifvelse den 30 sistlidne
April öfverlemnadt förslag till förnyadt regle-
mente för stadens Drätselkammare blef, för
granskning, öfverlemnadt till en Komité af
5 personer och hvartill nu invaldes:

Magistratens ordförande
Stadsfullmäktiges ordförande
Drätselkammarens ordförande
Stadsfullmäktiges Sekreterare
och Ingeniören Axel Karlsson. -

Stadsfullmäktiges ordförande fick uppdrag
att sammankalla Komitén till första sammanträde.

[MARG: 148.]

{§.2.}
I anledning af den förklaring Kyrkorådet, jemlikt
protokollet den 10 sistlidne April, afgifvit rörande be-
gärd utbetalning af medel från Zetterbergska dona-
tionsfonden till ny Rådhusbro härstädes, hade Stads-
fullmäktiges Utskott afgifvit ett så lydande utlåtande:

"Emedan det af Kyrkorådet stadgade vilkor för utbetalning
af 30000 kronor från Zetterbergska donationsmedlen till nu
pågående Rådhusbrobyggnad icke strider mot Stadsfullmäkti-
ges beslut den 29 Augusti 1878, att brons beläggning nu
skall göras af trä men underbyggnaden så konstrueras
att planken kan utbytas mot asfalt framdeles,
om man då funne densamma ega företräde,
hemställer Utskottet

1:o: att Stadsfullmäktige må såsom Kyrkorådet
begärt, förbinda staden att låta uppföra
brotaket af asfalt sedan sig visat att en
sådan brobeklädnad är ändamålsenlig.

Då likväl Utskottet anser att Rådhusbron, äfven med
träbeläggning, blifver sådan att Zetterbergska donations-
medlen 50000 kronor böra i sin helhet till brobyggna-
den utgå, emedan bron, sådan den nu bygges, kommer
att bestå af {jern} och {sten}, såsom orden lyda i Zet-
terbergska testamentet (hvilket deremot icke innehåller
att jern och sten skulle, med uteslutande af allt annat ma-
terial, till brons byggnad begagnas), samt vid sådant för-
hållande ingen giltig rättsgrund lärer finnas derför, att 20000
kronor skulle af Kyrkorådet innehållas till bestridande
af den antagliga kostnaden för ett brotak af asfalt, hvilket
för öfrigt ju icke någonsin kan anbringas i den händelse att
asfaltens ändamålsenlighet dertill icke blifver ådagalagd,
hemställer utskottet

2:o: att Stadsfullmäktige måtte hos Kyrkorådet till
brobyggnaden reqvirera äfven de 20000 kronor, som
Kyrkorådet förklarat sig vilja af testamentsmedlen
innehålla.

Men då, å andra sidan, Kyrkorådets varsamhet att icke vilja
göra en utbetalning, som efter dess förmenande skulle strida
mot ifrå-
gavarande testamente, bör så till vida vinna afseende och
erkännande,
att den risk, som Kyrkorådet förmodligen förmenat vara
förbunden
med utbetalandet af dessa 20000 kronor, må undanrödjas,
hemställer
Utskottet

3:o: att Stadsfullmäktige måtte ikläda staden allt
ansvar för Kyrkorådets utbetalning af ifrågavarande
20000 kronor."

Efter uppläsandet häraf hemstälde Herr Axel
Karlsson huruvida ej han vore jäfvig att i detta ärende
såsom Stadsfullmäktig deltaga, emedan han förut
deltagit i Kyrkorådets nu ifrågavarande förklaring;
men Herr Karlsson förklarades ojäfvig. -

Hvad sjelfva saken beträffar, blefvo, med god-
kännande af Utskottets utlåtande, de beslut fattade,
som Utskottet föreslagit.

[MARG: 55.]

{§.3.}
En af Herr Joh. Walén vid förra sammanträdet
gjord framställning, om undantag för Barnhemsgården
från beskattning till Kommunen, förklarades, på
skäl som Drätselkammaren i afgifvet utlåtande
anfört, icke kunna till pröfning upptagas. -

[MARG: 146.]

{§.4.}
På framställning af Drätselkammaren medgafs
densamma att få till Noaksgatan å Norr
hos Gasverket reqvirera gasrörledning och
gaslysning i tvenne lyktor, deraf en vid gatans
slut och en vid midten, och detta under vilkor
att Gasverket befrias från grusning öfver rör-
grafven då gatan ännu ej vore fullt iståndsatt. -

{§.5.}
På Drätselkammarens anhållan att en ledamot till
Drätselkammaren måtte för tiden till detta års slut utses
efter Fabriksidkaren Gustaf Nilson, som afträdt sin egen-
dom, anstäldes nu ett sådant val, hvarvid till
ledamot i Drätselkammaren utsågs Apothekaren
A. W. Koraen med 12 röster. -

[MARG: 149.]

{§.6.}
Som Rådhusbrobyggnads Komitén anmält behof af
ytterligare två suppleanters utseende till Komitén,
anstäldes val, hvarvid till Suppleanter i Komitén
utsågos Ingeniörerne P. Liljeqvist och K. Söderblom.

[MARG: 150.]

{§ 7.}
Fabriksidkaren Johan Walén utsågs till ledamot
i Hamn Direktionen efter Fabriksidkaren
Gustaf Nilson, hvilken anmältes hafva från
Hamn Direktionen afgått i följd af konkurs.

[MARG: 151.]

{§.8.}
Till Utskottet remitterades, för beredning, ett med Magi-
stratens skrifvelse den 6 i denne månad an-
kommet ärende, angående ifrågasatt upphörande
af vissa till Eskilstuna stad utgående statsanslag.

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell/
/E A Naesman/
/Joh. Walén./

År 1879 den 12 Maj å Rådhuset offentligen uppläst
betyga:

[MARG: 152.]

/A; W; Koraen/
/Robert Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 maj 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107431.

Personrelationer