Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 maj 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 maj 1873

Anmärkning

{1873 den 8:de Maj.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undan-
tag af Herrar Theofr. Munktell, C. F. Sjöberg, och
J. Walén med godkända förfall; äfvenså
Herr Theofr. Boberg med godkändt förfall.

{§. 1.}
Som ordinarie ordförande Herr Munktell var
frånvarande, intogs ordförandeplatsen af
vice Ordföranden Herr Joh. Svengren

{§. 2.}
I enlighet med Drätselkammarens utlåtande
beviljades att till dess nuvarande Brandvakts-
korps, genom antagande af ny Brandordning
samt deraf härrörande omreglering af natt-
bevakningen, upplöses, Brandvakterna
få erhålla lika förmåner i afseende
å gratifikation, skopengar och utskylder
till Kommunen, som de förut i många år
åtnjutet; äfvensom en påökning å lön
af 1 rd [riksdaler] i hvarje månad [per] man från
och med sistl. April månad skulle dem
beviljas -

[ÄRENDEORD: Brandpersonal]

{§. 3}
Sedan Drätselkammaren tillkännagifvit,
att stadens lånebehof dels för jernvägsteck-
ningen dels ock för Folkskolehusbyggnaden
kunde till ett belopp af 160 à 170000 rd
erhållas uti Eskilstuna Sparbank, i
mån som penningar inflyta, att amorteras
på högst 40 år och mot 5 procent årlig ränta
som halfårsvis betalas; så och då dessa
vilkor funnos antagliga, beslöts:

1:o att de medel, hvilka för ofvanberörde
ändamål erfordras, skola på de nämnda
vilkoren upplånas uti Eskilstuna Spar-
bank;

2:o att Drätselkammaren bemyndigades, att
i samråd med Sparbanks Styrelsen bestämma
amorteringsplanen, hvilken derefter under-
ställes Stadsfullmäktiges pröfning.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

[MARG: N:o 3.]

{§. 4.}
På derom gjord framställning om behof
af ökadt utrymme för kreaturshandeln
på Rinmanstorg, och då innehafvaren
af Brandvaktsstugans angränsande tomt,
Herr Borgmästaren Hallström, förklarat
sig villig att samma tomt till ändamå-
let upplåta, med vilkor, att han finge
den å tomten efter kreaturen fallande
spillningen, samt att stängseln kring
tomten fortfarande af Staden uppehölles;
beslöts att Brandvaktsstugutomten, på
dessa vilkor, jemväl finge begagnas
för den månadtliga kreaturshandeln
härstädes.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning, Marknadsliv)

[MARG: N:o 14.]

{§. 5.}
På Drätselkammarens förslag, beslöts
att hvad, som utöfver Utskänknings Bolagets
anslag till grunddikningen erfordas
för vissa upprifna gatudelars
iståndsättande, kalkyleradt till
500 rd, finge utgå från Stadskas-
san, eftersom grunddikningen varit
till förmån för Stadssamhället i dess
helhet, samt Utskänknings Bolaget
vid ett föregående tillfälle förklarat,
att dess anslag till ifrågavarande än-
damål skulle anses vara afslutade.

[ÄRENDEORD: Vägfinansiering]

{§. 6.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Landshöfdinge
Embetets Resolution den 31 December 1872,
angående fastställandet af ny Brandordning
för Eskilstuna Stad, och förklarade sig
dermed åtnöjas.

För att afgifva förslag å de verkstäl-
lighetsåtgärder, som i och med antagandet
af den nya Brandordningen blifva erfor-
derliga, valdes en Komité bestående af
Herrar Axel Karlsson, C, G. Granberg, J. P.
Nordlund, A. Norrman, C. O. Thomson och
C. Jernbergh, med den sistnämnde till ord-
förande.

[ÄRENDEORD: Brandregler, Brandväsendeförtroendevalda]

{§. 7.}
Till Utskottet remitterades för beredning
en framställning af Herr Majoren L. von Post
å Mälareprovinsernas Mejeri aktiebolags
vägnar och för Herr Theofr. Boberg, att
få draga en Wattenledning genom Stadens
norra planteringsjord till Strandgatan.

[ÄRENDEORD: Saknas kat.15]

[MARG: N:o 15.]

{§. 8}
Då numera, enligt Kongl. Förordningen
den 22 Februari innevarande år, det till-
komme Konungens Befhde [Befallningshavande] att förordna,
i fråga om rättighet att till förtäring på
stället försälja såväl vin som maltdrycker,
samt i afseende härå, det syntes Läns Sty-
relsen vara af vigt att åt dylik handtering
icke medgåfves större utsträckning, än som af
ortens behof utaf sådan näringsrörelse
betingades; hade Läns Styrelsen, genom Stads-
fullmäktige meddelad skrifvelse till Magistra-
ten af den 1 i denne månad, infordrat Stads-
fullmäktiges yttrande rörande nyssnämn-
da behof.

Efter det Berednings Utskottet fått upp-
drag att ärendet bereda, samt Utskottet,
efter enskild öfverläggning, åter företrädt
och lemnat sitt utlåtande, beslöts att
Stadsfullmäktige skulle afgifva föl-
jande yttrande:

Stadsfullmäktige, - som inhemtat att tillgång
till vin, att förtära på stället, finnes på alla
de af Stadens Utskänkningsbolag hållna
källrar, och att rättigheterne till sådan
vinförsäljning, som nu nämnd är, då de {icke}
stå i samband med bränvinsutskänkningsrätt,
vanligen blifva missbrukade så att jem-
väl spirituösa drycker mer eller mindre
öppet tillhandahålles allmänheten, - finna
för sin del att Staden icke har behof af
någon särskild försäljning af vin, till för-
täring på stället.

Widkommande derefter rättigheterne
att till förtäring på stället försälja malt-
drycker, anse Stadsfullmäktige, med
afseende på härvarande talrika arbetare-
personal samt Stadens egen vidsträckthet-,
både att behof af sådane försäljningsställen
förefinnes och att antalet af dem bör för-
delas på de olika stadsdelarne, till
förhindrande att på någon trakt
må uppstå öfverflöd deraf men brist på en
annan; och vilja Stadsfullmäktige i
denna del föreslå: att samteliga malt-
drycksförsäljningsställen härstädes måtte
bestämmas till högst 14 stycken, fördelade
sålunda:

a.) {På Söder:}
norr om Rådhustorget - 1 st.
söder om Rådhustorget - 3.

b.) {På Norr:}
Södra delen deraf - 1.
i öfriga delar - 2.

c.) {På Wester:}
Wid Kungsgatan från Rådhusbron till Rinmanstorg - 2. st.
Wid Kungsgatan från samma torg vesterut - 1.
Wid Nygatan - 1.
Wid Westermarksgatan - 1.
Wid Rademachersgatan - 1.
Wid Nybrogatan - 1.

[ÄRENDEORD: Alkoholförsäljning]

[MARG: {N:o 16}]

{§. 9.}
En af Herr A. F. Dahlström inlemnad motion,
om anbringande af en pump vid hvardera
ändan af Rådhusbron, remitterades till
Drätselkammaren för beredning.

[ÄRENDEORD: Saknas kat.15]

[MARG: N:o 17.]

Samma dag uppläst och Justeradt

/E, A, Lundblad./
/C; G; Granberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 maj 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107430.

Personrelationer