Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 januari 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 januari 1885

Anmärkning

{1885 den 8 Januari.}

Närvarande:
Herr Joh. Svengren
Herr A. Nilsson
Herr A. Karlsson
Herr E.A. Naesman
Herr A.F. Dahlström
Herr P. Liljequist
Herr E. Andersson
Herr K. Söderblom
Herr C.A. Frössen
Herr H. Åkerstein
Herr A. Hellstedt
Herr P.A. Hagström
Herr C.W. Dahlgren
Herr Theofr Munktell
Herr T. Engström
Herr E.A. Lundblad
Herr E.G. Åbergh
Herr G.E. Svahnbäck
Herr Theofr. Boberg
Herr F. Grönberg
Herr H. Lagerbäck
Herr A.W. Koraen
Herr O.F. Larsson
Herr O. Svengren
Herr A. Falk
Herr J. Engström
Herr C.A. Ström

Frånvarande voro:
Herr C.F. Lundström, utan anmäldt hinder.
Herr C.J. Andberg, som anmält sig "hindrad".
Herr C.A. Lundberg, som anmält vara bortrest.

{§.1.}
Herr Direktören och Riddaren Johan Svengren såsom äldste
Stadsfullmäktigeledamot intog ordförandeposten in-
tilldess ordförandeval försiggått.

{§.2.}
Till Ordförande hos Stadsfullmäktige för innevarande
år valdes Herr Filosofie Doktorn och Riddaren Theofr.
Munktell med 25 röster; hvarefter han intog Ordförandeplatsen.

{§.3.}
Till vice Ordförande ho Stadsfullmäktige för året
valdes Herr Direktören och Riddaren Johan Svengren
med 21 röster.

{§.4.}
Till ledamöter i Stadsfullmäktiges Berednings Utskott
för innevarande år valdes:
Herr E.A. Lundblad med 23 röster
Herr Doktor Th. Munktell med 22 röster
Herr A.W. Koraen med 22 röster
Herr A. Nilsson med 21 röster
Herr Hj. Åkerstein med 21 röster
Herr A. Karlsson med 21 röster
Herr C.A. Ström med 16 röster

{§.5.}
Upplästes Magistratens protokoll för den 17 näst-
lidne December, innehållande att då blifvit till
Stadsfullmäktige utsedde Fabrikören C.W. Dahlgren,
Fil. Doktor och riddaren Th. Munktell, Kollega T. Eng-
ström, Winhandlanden E.A. Lundblad, v. Pastorn E.G.
Åbergh, Handlanden C.A. Lundberg d.y, Fabrikör
G.E. Svahnbäck, Ingeniören och Riddaren Th. Boberg,
Bankkamreraren F. Grönberg, Fabrikör H.
Lagerbäck, Apotekaren A.W. Koraen, Handlanden
O.F. Larsson, Handlanden O. Svengren, Kollega Ade
Falk, Fabrikören J. Engström och Bankkamreraren
C.A. Ström.

[MARG: 14.]

{§.6.}
Upplästes en anmälan från Drätselkammaren
att Direktören A.L. Örström och Apothekaren
A.W. Koraen blifvit utsedda, den förre till Ord-
förande och den senare till vice Ordförande i Drät-
selkammaren för innevarande år.

[MARG: 15.]

{§.7.}
Till Utskottets beredning af ärendet remitterades
en anmälan af Drätselkammaren om tiden för
utgången af nu varande kontrakt med Gasverket
samt om tiden för kontraktets uppsägning, derest
sådan skulle ifrågakomma.

[MARG: 16.]

{§.8.}
Föredrogs Drätselkammarens redogörelse för den
på Stadsfullmäktiges uppdrag förda underhandling
med vederbörande om priset för de kommunala
annonserna i stadens 2:ne tidningar "Eskilstuna
Posten" och " Eskilstuna Tidning", hvarefter ärendet
remitterades till Utskottet för beredning.

[MARG: 1.]

{§.9.}
Upplästes Konungens Befallningshafvandes i Länet
resolution af den 9 December 1884, hvarigenom
fasställelse lemnats å Stadsfullmäktiges beslut den
den 13 föregående November om förändrad lydelse
af 16§. 21 mom. i Byggnadsordningen för Eskilstuna
stad. Handlingen delgifves Byggnads Nämnden.

{§.10.}
Från Wattenledningskomiterade inkom nu ett
betänkande i fråga om vattenledning för staden,
åtföljdt af ett utaf Fabrikören W. Wiklund
afgifvet förslag; och efter läsning af betänkandet
remitterades frågan till Utskottet för beredning.

[MARG: 17.]

{§.11.}
Herr C.J. Andberg pliktar för uteblifvande
från dagens sammanträde 2 Kronor, enär han ej
uppgifvit beskaffenheten af det tillkännagifna hindret.
Herr Falk anmäldte reser-
vation mot pliktfällandet.

{§.12.}
Med 16 röster mot 11 befriades Herr C.F.
Lundström från plikt för uteblifvandet från
dagens sammanträde; emot hvilket beslut Herr
Ordföranden anmälte reservation, hvari Herr
A. Falk instämde; - äfvenså Herr Åkerstein.

{§.13.}
Herr C.A. Lundbergs anmäldta hinder för ute-
blifvandet godkändes.

Justeradt s.d.

/TheofrMunktell jr/
/Ade Falk/
/A;W;Koraen/

År 1885 den 16 Februari å rådhuset offentligen
uppläst betyga

/A.Lindblom/
/Aug. Winbom/

[MARG: {26.}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 januari 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107421.

Personrelationer