Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 februari 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 februari 1894

Anmärkning

{1894, den 8 Februari.}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige utom
Herrar Munktell,
Åkerstein,
Hallström,
Aulin och
Thunberg, alla med anmälda och god-
kända förfall, samt
Wallin utan anmäldt förfall.

{§1.}
I Ordförandens frånvaro leddes sammanträdet af vice
Ordföranden

{§2.}
Att jemte tjenstförrättande Ordföranden justera dagens
protokoll utsågos Herrar Liljeqvist och Landström.

{§3.}
Till ledamöter och suppleanter i årets bevillnings-
beredning valdes med sluten omröstning
till ledamöter:

Fabriksidkaren Arvid Nilsson med 28 röster
Bankdirektören Hj. Åkerstein med 24 röster
och Handlanden G. Landström med 16 röster

samt till suppleanter, sedan Herr Emil Andersson, hvilken
under sistförflutna år varit suppleant i beredningen, un-
danbedt sig att vid valet ifrågakomma,

Fabriksidkaren C. W. Dahlgren med 19 röster och
Grosshandlaren C. Olsson med 13 röster

{§4.}
Föredrogs utskottets utlåtande öfver Herr G. Fahlstedts
motion, att i reglementet för Drätselkammaren måtte i
§23 intagas uttrycklig bestämmelse derom, att de inven-
tarier och penningemedel, som förvaltas och handhafvas
af Hamndirektionen, äro undantagna från Drätselkam-
marens förvaltning, i hvilket utlåtande utskottet på
anförda skäl hemstält, att Stadsfullmäktige ville be-
sluta, att de inventarier och penningemedel, som röra
hamnen och dess förvaltning, skola handhafvas af Hamn-
direktionen och undantagas från Drätselkammarens
vård, men att detta beslut icke måtte föranleda någon
ändring i det för stadens Drätselkammare nu gällande
och af KMB. i länet faststälda reglemente förr än
till följd af nya förändringar deri eller andra omstän-
digheter en omtryckning eller omredigering af reglemen-
tet blefve nödvändig.

Sedan Herr Fahlstedt yrkat att ändring i reglemen-
tet nu måtte i lagstadgad ordning verkställas, derest
Stadsfullmäktige med anledning af motionen beslutade
sådan ändring, blef Utskottets hemställan af Stadsfull-
mäktige bifallen efter omröstning med 23 röster mot
7, hvilka afgåfvos för bifall till Herr Fahlstedts yrkande.

[MARG: 188/1893.]

{§5.}
I afgifvet utlåtande rörande af Eskilstuna Spritförsäljnings-
bolag framstäld anhållan om förord hos KMB. i länet
till bolagets anhållan att få under tiden från och med
den 1 Maj till och med den 30 derpåföljande September
innevarande år å sommarluststället Djurgården i Klo-
sters socken idka utskänkning af bränvin samt andra
brända eller distillerade sprituösa drycker å söcknedagar
till kl. 11 e.m. samt å sön- och helgdagar mellan kl. 1 och 5
samt 6 och 11, alt e.m., hade Utskottet hemstält att, då
i gällande kontrakt mellan Eskilstuna stad och sprit-
försäljningsbolaget om arrende af luststället Djurgår-
den finnes den bestämmelsen, att staden på lagligt
sätt skall söka bereda arrendatoren rättighet till
bedrifvande af utvärdshusrörelse på stället genom
anmälan till vederbörande om behofvet af sådan
rörelse derstädes, och sådan utskänkning vid Djur-
gården fortfarande måste anses af behofvet på-
kallad, samt den i lag föreskrifna utskänknings-
tiden syntes vara för kort tillmätt, för att i ett
samhälle, sådant som Eskilstuna, der största delen
af befolkningen icke slutade sitt arbete för dagen
förr än vid den tid, då utvärdshuset skulle stän-
gas, kunna för flertalet af innevånarne förverkliga
ändamålet med platsens upplåtande till lust-
ställe och utvärdshusrörelse, Stadsfullmäktige ville
till bolagets ansökan såväl om rätt till utskänk-
ning som utsträckning af utskänkningstiden,
på sätt bolaget begärt, lemna förord.

Sedan Herrar Frieman och A. G. Pettersson yrkat, att
Stadsfullmäktige icke måtte till ansökningen lem-
na förord, blef Utskottets hemställan utan om-
röstning af Stadsfullmäktige bifallen, mot hvil-
ket beslut Herr A. G. Pettersson anmälde reser-
vation.

[MARG: {3} (194/1893)]

{§6.}
På derom af Drätselkammaren gjord framställ-
ning beslöto Stadsfullmäktige bemyndiga Kamma-
ren att på viss tid, dock icke öfver tio år och
mot särskilda af Drätselkammaren bestämda
vilkor utarrendera de bebygda delarne af stadens
Vestermark; skolande i den mån arrendekontrakt
hunne upprättas de förut för byggnadsplatsernas
begagnande stadgade s.k. matlagsafgifterna bortfalla.

[MARG: {4.}]

{§7.}
Föredrogs revisorernas berättelse öfver verkstäld gransk-
ning af Eskilstuna Spritförsäljningsbolags räkenskaper
och förvaltning för försäljningsåret 1 Oktober 1892-1 Okto-
ber 1893; och beviljade Stadsfullmäktige, i enlighet med
revisorernes hemställan för sin del bolagets styrelse
full ansvarsfrihet för den tid berättelsen omfattade
samt lade samma berättelse i öfrigt till handlingarne.

[MARG: {5.}]

{§8.}
Herr Wallin pliktade två kronor för utevaro utan
anmäldt förfall från dagens sammanträde.

Justeradt

/Axel Karlsson/
/P, Liljeqvist/
/Gust. Landström/

År 1894 den 12 Februari å Rådhuset offentligen
uppläst betya

/Gustaf Carlsson/
/Albin. Hjelm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 februari 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107420.

Personrelationer