Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 februari 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 februari 1867

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den 8.
Februari 1867.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag
af: Herr S. Palmgren, frånvarande på Riksdagen,
Herr J. P. Nordlund, hvilken anmälts vara sjuk,
samt Herr Ph. Doctor Th. Munktell, utan anmäldt förfall.

{§. 1.}
Med slutna sedlar valdes Herr Per Wahlström
till Ordförande och Herr Rektor L. Bergström till
vice Ordförande hos Stadsfullmäktige för innevarande
år.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§. 2.}
Afgående Ordföranden Herr Joh. Svengren aflemnade
de af honom innehafvande handlingar angående
Stadsfullmäktige, hvilka handlingar quitterades
af Ordföranden Herr Wahlström.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§. 3}
Herr Joh. Svengren aflemnade 42 Rd Rmt (riksdaler riksmynt],
utgö-
rande under förlidet år hos Stadsfullmäktige
upplupna pliktér för uteblifvande. - Dessa
medel skulle till Stadskassan lefvereras.

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

{§. 4.}
Herr Phil. Doctor Theofr. Munktell skulle för
förfallolöst uteblifvande från dagens sammanträde
plikta 2 Rd.

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

{§. 5.}
Herr C. A. Ström begärde och erhöll permission
från sammanträdet, emedan han var hindrad af
Banktjenst att längre vara närvarande.

{§. 6.}
Wid med slutna sedlar förrättadt val
utsågos Fabriksidkaren Johan Hedlund och
Guldsmeden Lars Peter Malm till Rådmän
här i Staden.

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]

{§. 7.}
Uti innevarande års Bevillningsberedningar
invaldes med slutna sedlar:

1:o Inom första Distriktet, innefattande Gamla Staden
och Nystaden:

Till Ledamöter:
Rådmannen C. G. Söderholm,
Målaren W. A. Öhman och
Rådmannen L. P. Malm.

Till Suppleanter:
Handlanden L. F. Österwall och
Fabrikören C. F. Sjöberg.

2:o Inom andra Distriktet, omfattande återstående
delen af Staden:

Till Ledamöter:
Fabrikören Carl Oskar Öberg,
Rådmannen Johan Hedlund och
Fabrikören E. A. Naesman.

Till Suppleanter:
Handlanden Albin Hellstedt och
Fabrikören Johan Walén.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§. 8.}
Herr K. Tersmeden beviljades permission från
återstående delen af sammansträdet såsom förhindrad
af Banktjenst att längre närvara.

{§. 9.}
Till Ledamöter i Berednings Utskottet för årets
första sex månader, utsågos med slutna sedlar.

Herr A. F. Dahlström
Herr J. C. Heljestrand
Herr C. J. Andberg
Herr C. O. Öberg
Herr Baron A. Åkerhjelm
Herr B. E. Skogsborg och
Herr L. Hedlund; -

Och valde desse sig emellan Herr Baronen
Åkerhjelm till Ordförande.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§. 10.}
Herr Ingeniören C. F. Spangenberg utsågs
att såsom Stadens Ombud bevista sammanträde
å Hamra Gästgifvaregård Thorsdagen den 14:de
dennes, kl. 11 f. m., för att utse arbetsdirektion
och besluta om flera frågor angående vägför-
bättring mellan Malmköping och Sparreholms
Station.

[ÄRENDEORD: Vägförtroendevalda]

[MARG: N:o 1.]

{§. 11.}
Herr C. L. Björk utsågs till Revisor å
härvarande Elementar läroverks Byggnadskassa
för år 1866.

[ÄRENDEORD: Utbildningsrevisor]

{§. 12.}
Föredrogs en från Kongl. Flottans Regements-
Skrifvarekontor ankommen uträkning å Stadens
Båtsmansvakansafgift för år 1866.

[ÄRENDEORD: Militärkostnad]

{§. 13.}
På Länskungörelserne innevarande år skulle
prenumereras för Stadsfullmäktiges behof.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]

{§. 14.}
Inlemnades en ansökning af Herr W. A.
Öhman såsom arrendator af Flackersta om ut-
syning för hemmanets behof av 800 st. gärdsel
samt 6 lass långved till Soldaten, samt om
anskaffande af 800 st. stör till gärdesgårdarnes
hägnad.

Remitterades till DrätselKammaren att pröfva
behofet och derefter verkställa utsyning samt
anskaffa stör.

[ÄRENDEORD: Skogsbruksmark]

{§. 15.}
Inlemnade herr Joh. Walén en motion om årligt
löneanslag åt en person för bokföringen och
kassaförvaltningen jemte penninge utdelningen för
fattigvården, - hvilken lön Fattigvårds Styrelsen
ansett ej komma att öfverstiga 100 Rd om året. -

Remitterades till Utskottet för beredning.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdspersonal]

[MARG: {N:o 2.}]

{§. 16.}
Herr C. O. Öberg tillkännagaf att för fattigvårdens
behof erfordrades genast ett lån å 1000 Rd,
och hemställde att Fattigvårds Styrelsen måtte bemyn-
digas att samma belopp upplåna.

Sedan Berednings Utskottet tillstyrkt motionen,
men föreslagit att lånet borde bestämmas till 1500 Rd
efter de upplysningar Berednings Utskottet erhållit
om fattigvårdens behof, beslöts att Fattigvårds-
Styrelsen skulle bemyndigas upptaga ett lån
på 1500 Rd Rmt för fattigvårds behofven.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsfinansiering]

{§. 17.}
Af Herr K. Tersmeden erlagde 2 Rd Rmt
för senkommande vid ett sammanträde under
förlidet år, skulle öfverlemnas till Stadskassan.

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

Justeradt

/Ad. Fr. Dahlström/
/Albr. Åkerhjelm/

Förestående Protocoll är denna dag på Råd-
hussalen offentligen uppläst, betyga.

Eskilstuna den 14 Februari 1867.

/A; Billjer/
/C; G; Norin/

[MARG: N:o 3.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 februari 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107418.

Personrelationer