Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 december 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 december 1898

Anmärkning

{1898 den 8 December}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med
undantag af Herrar Fahlstedt,
Hellstedt,
Johnson,
v. Krusenstierna,
Stawelius,
Stenman och
Wallin,
alla med anmälda och godkända förfall.

{§1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll ut-
sågos Herrar C. Silén och L. Stenqvist.

{§2.}
Rörande den genom Magistraten öfverlemnade och till
Utskottet för beredning remitterade framställningen
från Helsovårdsnämnden om anslag till aflönande
af en Stadsveterinär här i staden tillika föreståndare
för stadens kött och fläskbesigtnings byrå med tjenstgöring
i öfverensstämelse med ett framställningen bilagdt
förslag till instruktion, hvilket likasom äfven ären-
det i öfrigt blifvit af såväl Poliskammaren, som
Magistraten tillstyrkt
beslöto Stadsfullmäktige, jemlikt
Utskottets hemställan och på anförda skäl att, -
under uttalande af sin förväntan, det Helsovårds-
nämnden måtte inkomma till Stadsfullmäktige
med närmare utredning och förslag såväl rörande den
ifrågasatta tjenstebefattningen, hvars innehafvare
skulle hafva att följa icke allenast den af Nämn-
den uppsatta instruktion, utan äfven den nåd.
instruktion, som är eller kunde blifva faststäld
för läns -, stads -, distrikts - och andra civila veteri-
närer, som äfven rörande kött - och fläskbesigt-
nings byrån och dess föreståndares aflönande
samt de vid byrån inflytande medlens redovisan-
de - tills vidare lemna en förhöjning från och
med år 1899 af Tvåhundra kronor för år, i det
till Nämndens nuvarande veterinär Lindnér utgående
arvode, Trehundra kroner under vilkor, dels
att för närvarande en stadsveterinärstjenst
icke inrättades här i staden, dels ock att Lind-
nér åtoge sig de ökade göromål och den verksam-
het som i Nämndens förslag till instuktion
innefattades.

[MARG: {58} s.]

{§3.}
Företogo Stadsfullmäktige till behandling Ma-
gistratens förslag till Utgifts - och inkomststat för
Eskilstuna under år 1899 med de af Utskottet deri
föreslagna ändringar; och blef Magistratens förenämnda
förslag dervid antaget och godkändt med de ändringar
som härnedan omförmälas.

A) Utgifter.

2) Sundhetsvården.
Med anledning af det förut denna dag fattade beslutet rörande begärdt anslag till
en stadsveterinär och den dermed förenade befattningen som före-
ståndare för stadens kött och fläskbesigtningsbyrå skulle
den i Magistratens förslag upptagna aflöningen till veteri-
nären och byråföreståndaren erhålla följande ly-
delse.
"Veterinären Lindnér, enl. beslut d. 4/11 1879, 13/11 1891
och 8/12 1898 - 500:-
Föreståndaren för köttbesigtningsbyrån enl.
beslut 14/10 1897 förslagsanslag -300:-

4) {Allmänna byggnader platser och dylikt}
Vid behandlingen af anslaget till makadamisering och
stensättning af gator samt ordnande af trottoirer och ränn-
stenar, häruti inbegripet påbörjande af trottoi-
rernas vid Drottninggatan stensättning med tuktad sten,
förklarade v. Ordf., med hvilken Herr Olsson instämde, att
han, som vid frågans handläggning i Utskottet röstat för
att anslaget skulle bestämmas till 10000 kr., icke nu ville
vidhålla detta yrkande, för att icke åstadkomma ändring
i det föreliggande, sammanjemkade utgifts - och inkomst-
förslaget, men yrkade, att Stadsfullmäktige uttryckligen
skulle förklara att, om Drätselkammaren så funne
lämpligt och tjenligt,anslget,
kunde få öfverskridas med c:a 1000 kr.

Sedan Herr Stålberg framhållit, att då anslaget vore
förslagsanslag, ett dylikt uttalande icke vore behöfligt,
blef Magistratens af Utskottet biträdda hemställan af
Stadsfullmäktige utan omröstning godkänd.

5) {Verk och Inrättningar}.

e) {Polis}
I enlighet med hvad Utskottet hemstält beslöto
Stadsfullmäktige bifalla af Poliskammaren gjord
framställning om förändring af poliskårens härstädes
löneförhållanden sålunda,

(att} indelningen i olika lönegrader för öfverkonstaplar
och konstaplar från och med nästa år skulle upphöra;

{att} från samma tid alla öfverkonstaplar skulle er-
hålla en årlig lön af 1200 kr. och alla konstaplar
900 kr.;

{att} öfverkonstaplar och konstaplar skulle efter viss
tids väl vitsordad tjenstgöring i sin grad erhålla
ålderstillägg; samt

{att} ett årligt anslag af 300 kronor skulle beviljas
till aflönande af en extra konstapel vid poliskåren.

Beträffande ålderstillägget som af Poliskamma-
ren och Magistraten föreslagit till 100 kr. att utgå efter
fem års tjenstgöring, hade Utskottet hemstält såsom
lämpligare, att två ålderstillägg, hvardera å 50
kronor, måtte få åtnjutas af Öfverkonstaplar och Kon-
staplar, efter resp. 3 och 6 års väl vitsordad ordina-
rie tjenstgöring i deras grad vid kåren, att utgå
från och med året näst efter det, då berörda ålders-
kompetens uppnåtts; och blef denna Utskottets hem-
ställan af Stadsfullmäktige godkänd.

Slutligen hade såväl Magistraten som Utskot-
tet hemstält, att ålderstillägg måtte från och med
nästa års början få åtnjutas af de polistjenstemän,
som då innehaft ordinarie tjenst i sin grad under
föreskrifven tid; och blef jemväl denna hemställan
af Stadsfullmäktige bifallen, skolande sålunda ålders-
tillägg från 1 Januari 1899 tillkomma följande polismän

Öfverkonstapeln Carl Gustaf Falk, 2 ålderstillägg med 100 kr.
Konstapeln A. E. Enqvist 2 ålderstillägg med 100:-
Konstapeln K. G. Jansson 2 ålderstillägg med 100:-
Konstapeln Stefan P:son Lindholm 1 ålderstillägg med 50:-
Konstapeln J. W. Öfling 1 ålderstillägg med 50:-
Transp. 400:-

Transp. 400:-
Konstapeln J. A. P:son Svärd, ett ålderstillägg med 50:-
Konstapeln Valfrid Anderson Leiser, ett ålderstillägg med 50:-
Summa kr. 500:-

Då enligt Magistratens förslag fem polismän skolat
från och med år 1899 åtnjuta ålderstillägg med 100 kr. hvar-
dera eller med sammanlagdt lika stort belopp som
enligt Stadsfullmäktiges nu fattade beslut skulle för
ändamålet utgå, verkade detsamma ingen ändring i
slutsumman för polisens lönestat enligt Magistra-
tens förslag; kommande den nu faststälda löne-
staten för poliskåren år 1899 att erhålla följande
utseende:

"c) Polis.
Aflöningar enl. beslut 8/12 1898:
Poliskommissarien enl. beslut 15/12 1892 2200:-
3 Öfverkonstaplar à 100 kr. i månaden eller 1200 kr. för år - 3600:-
18 Konstaplar à 75 kr. i månaden eller 900 kr. för år - 16200:-
1 extra konstapel à 25 kr. i månaden eller för år 300:-
Ålderstillägg, 10 st. för en Öfverkonstapel och 6
Konstaplar, à 50 kronor 500:-

-

Sedan samtliga öfvriga Utgifts - och inkomsttit-
lar blifvit af Stadsfullmäktige godkända beslöts,
att staten för år 1899 skulle tryckas i 200 exemplar i
förening med utgifts - och inkomststaterna för skola
och kyrka härstädes, hvilka för ändamålet från veder-
börande skulle införskaffas.

[MARG: {53} s.]

{§4.}
I afgifvet utlåtande rörande den af Spritförsäljnings-
bolaget härstädes gjorda framställningen, det Stadsfull-
mäktige måtte till pris, som af tre värderingsmän kom-
me att bestämmas, från nästa års början öfvertaga
bolagets å Djurgården befintliga byggnader och in-
ventarier, hade Drätselkammaren
förklarat sig anse att, då staden förut egde Hotell Gästis
och stadshotellet och hade dessa lokaler utarrenderade
genom särskilda kontrakt, det icke kunde vara mot
stadens intressen stridande att, då bolaget icke syntes
vilja fortsätta rörelsen vid Djurgården, när dess kon-
trakt tilländalöpte öfvertaga byggnader och inventarier
derstädes för att till arrendator öfverlemna såväl
dessa, som rätt att der idka värdshusrörelse; och hade
Drätselkammaren förty hemstält, det Stadsfullmäk-
tige ville till framställningen lemna bifall samt
uppdraga åt Drätselkammaren ej mindre att ut-
se värderingsman för staden, än äfven afsluta kö-
pet samt derefter gå i författning om Djurgårdens
utarrendering med byggnader och inventarier.

Sedan Herr Aulin yrkat återremiss till Drätselkam-
maren, då i dess utlåtande hvarken funnes uppgif-
vet, hvilka fördelar skulle tillskyndas staden genom den föreslagna
åtgärden, eller hvilken kostnad köpet skulle kom-
ma att medföra, ej heller huruvida det icke kunde
vara förmånligare att bibehålla Djurgården såsom
lustpark utan utskänkningsrörelse, samt Herr
Stålberg såsom ledamot i Spritförsäljningsbolagets
styrelse påvisat, hurusom bolaget för Djurgården nu erhölle en
årlig arrendesumma af c:a 1300 kronor, hvilken
efter den nu ifrågasatta försäljningen komme att in-
gå till stadskassan, samt att samtliga hus och inven-
tarier vid Djurgården vore hos bolaget bokförda
till ett värde af ej öfverstigande 3000 kronor och att
bolagets anspråk rörande lösesumman vore mycket
måttliga, men att deremot staden genom kontrakt
förbundit sig att förorda ansökning om rättighet
till utskänkningsrörelse derstädes, äfvensom att
der staden sjelf öfvertoge Djurgården, dess bibehållan-
de såsom lustpark i det skick, som anstode en sådan,
lättare och lämpligare kunde ske än om underhållet
af vägar och planteringar ålåge bolaget, samt förty
yrkat bifall till Drätselkammarens hemställan, blef
detta yrkande af Stadsfullmäktige bifallet.

[MARG: {59} D.]

{§5.}
Sedan Drätselkammaren vid granskning af tre utaf
Stadsfogden afgifna förteckningar å kommunalutskylder
till Eskilstuna för år 1897, hvilka af uppgifna orsaker icke
kunnat uttagas, uppgående till ett sammanlagdt belopp
af 1697 kr. 44 öre, från afskrifning undantagit

N:r 1438 Träsvarfvaren J. A. Nordström 4.02
N:r 1515 f. Gårdsegaren A. G. Johansson 1.77
N:r 1579 f. Hushållerskan Johanna Forsbom - 65
kr. 6.44

men för återstoden 1691 kr. begärt afskrifning ur räken-
skapen, blef denna framställning af Stadsfullmäktige
bifallen.

[MARG: {62} U.]

{§6.}
Med magistratsskrifvelse öfverlemnades K. M:ts och
Rikets KammarRätts utslag den 3 Oktober 1898, hvarige-
nom föreskrifvits, att de Lokomotivföraren Frans Gustafs-
son m. fl. i och för tjensten tillkommande s. k. mil-
penningar skola beskattas såsom andra deras löne-
förmåner.

Jemte det bevis om delgifningen genom utdrag
af protokollet skulle till Magistraten öfversändas be-
slöto Stadsfullmäktige att jemväl återställa utslaget till
Magistraten för verkställande af uppdebitering af de
utskylder, som i följd af detsamma det må åligga
vederbörande skattskyldige att ytterligare gälda.

[MARG: {178/96} M.]

{§7.}
Till ledamöter i Helsovårdsnämnden för en tid af
fyra år, räknade från och med år 1899, valdes medels
sluten omröstning

Fabriksidkaren m.m. Arvid Nilsson med 28 röster
Disponenten Oscar Aspelin med 28 röster
Handlanden Carl Silén med 27 röster och
D:r Carl Söllscher med 18 röster

Till suppleanter för dem under samma tid valdes med
beslutad öppen omröstning:

Fabriksidkaren Albert Öberg,
Apotekaren Ernst Källström,
Fabriksidkaren E. V. Beronius och
Handlanden K. J. Andersson
Herrar Direktören Åkerstein och Apotekaren Koraen
hade undanbedt sig återval.

[MARG: {56} H.]

{§8.}
Till ledamöter och suppleanter i Fattigvårdsstyrelsen
för en tid af fyra år räknade från och med år 1899,
valdes, sedan Kassören G. Tjulin undanbedt sig återval,
med beslutad öppen omröstning:

till ledamöter: Fabriksidkaren A. G. Pettersson, hvilken
derjemte för samma tid utsågs till vice
Ordförande i Styrelsen,
Fabriksidkaren G. Forsberg,
Skräddaremästaren C. G. Hellmark,
Byggmästaren J. M. F. Malmberg,
Fabriksidkaren A. Halling och
Disponenten Viktor Larson;

till suppleanter: Handlanden K. J. Andersson,
Handlanden C. A. Eklund och
Fabriksidkaren Ernst Stenman.

Till suppleant i Styrelsen efter Disponenten Viktor
Larson för tiden intill utgången af år 1900 valdes
med öppen omröstning
Handlanden Fredr. Lindström.

[MARG: {57} F.]

{§9.}
Sedan afgående ledamöterna och suppleanterna i
Byggnadsnämnden:

Direktören Åkerstein, Ingeniören
Söderblom, Fabriksidkaren Liljeqvist samt Direktörerna
Fahlstedt och Thunberg äfvensom Grosshandlarne
C. Olsson undanbedt sig återval och efter det Ut-
skottet haft särskildt sammanträde för upprättande
af nytt valförslag, medan Stadsfullmäktiges samman-
träde under tiden ajournerades, utsågos till ledamöter
och suppleanter i Byggnadsnämnden för en tid af
fyra år räknade från och med år 1899, till

ledamöter: Fabriksidkaren Aug. Stenman,
Direktören m.m. Aug. Stålberg och
Bankdirektören Lars Löwing samt

två suppleanter: Direktören m.m. G. Fahlstedt,
Ingeniören H. Hallström och
Handlanden F. O. Nilsson.

[MARG: {60} B.]

{§10.}
På grund af genom Magistraten ankommen skrif-
velse från Styrelsen för städernas Allmänna Brand-
stodsbolag, hvari meddelades, att KM:t den 25 näst-
lidne November faststält nytt reglemente för bo-
laget, deri det stadgats, att på hvarje ort, der bolaget
utöfvar försäkringsverksamhet, skall finnas en ko-
mité af minst 3, högst 5 ledamöter, företrädesvis
delegare; att af komiténs ledamöter styrelsen utser
en, hvilken skall vara bolagets ombud, och de öf-
riga, jemte två suppleanter, hvilka alla böra vara
förfarna i värdering af byggnader, hvarje år i De-
cember för det kommande året utses i stad af
Stadsfullmäktige, der sådana finnas; samt att den
myndighet, som förrättar valet skall genast derom
underrätta styrelsen, beslöto Stadsfullmäktige
att för Eskilstuna utse fyra komiterade och två
suppleanter; och valdes härtill för år 1899 medels öppen omröstning
till ledamöter:

Arkitekten I. W. Kajerdt,
Målaremästaren H. Lundberg,
Ingeniören m.m. K. Söderblom och
Disponenten Ernst Steinholtz;

samt till suppleanter:

Byggmästaren F. A. Hiort och
Fabriksidkaren A. G. Pettersson.

och skulle unerrättelse om valet genom utdrag af
protokollet öfversändas till Styrelsen för Städernas
Allmänna Brandstodsbolag.

[MARG: {61} B.]

{§ 11.}
Till ledamot i Styrelsen för {Arbetsstugan} härstädes
år 1899 åter valdes med öppen omröstning:

Ingeniören m.m. K. Söderblom.

[MARG: {61} a]

{§ 12.}
Till ledamöter för år 1899 i {Komitén för fonden af den 16 April
1871} återvaldes med öppen omröstning:

Fabriksidkaren m.m. Arvid Nilsson,
Ingeniören m.m. Knut Söderblom,
Rektoren m.m. Axel Karlsson,
Direktören m.m. Aug. Stålberg och
Fabriksidkaren C. W. Dahlgren.

[MARG: {61} a.]

{§13.}
Till {befäl i Brandkåren} år 1899 återvaldes med
öppen omröstning:

till Brandchef: Ingeniören Hadar Hallström,
till v. Brandchef: Fabriksidkaren E. A. Berg,
till 1 Bergningschef: Fabriksidkaren Levin Hedlund,
till 2 Bergningschef: Disponenten Viktor Larson,
till 1 Vaktchef: Direktören m.m. Aug. Stålberg,
till 2 Vaktchef: Kassören Gust. Tjulin,
till 1 Reservchef: Fabriksidkaren G. Forsberg,
till 2 Reservchef: Fabriksidkaren Ernst Stenman.

[MARG: {61} B.]

{§14.}
Till revisorer af stadens kommunala förvaltning
och räkenskaper år 1898 återvaldes med öppen omröst-
ning:

till revisorer: Kassören Nils Pettersson,
Bankdirektören L. Löwing,
Handlanden Aug. Wiberg,
Fabriksidkaren Aug. Stenman och
Handlanden F. O. Nilsson samt

till suppleanter: Ingeniören Elon Larson och
Kassören Oskar Pettersson.

[MARG: {61} R.]

{§15.}
Till revisor för Allm. läroverkets byggnadsfond och
dess räkenskaper år 1898 åter valdes med öppen omröstning

Disponenten O. Aspelin.

[MARG: {61} R.]

{§16.}
Till Revisor af Aktiebolaget Strömsholmens räken-
skaper och förvaltning år 1898 valdes med öppen
omröstning

Ombudsmannen Ernst Modigh.

[MARG: {61} R.]

{§17.}
Till Komiterade för jordbruksstatistiken år 1899 åter-
valdes med öppen omröstning

Trädgårdsmästaren E. Kihlström och
Tillsyningsmannen G. G. Carlsson.

[MARG: {61} J.]

{§18.}
För vårdande af enskilda angelägenheter bevilja-
des Stadsarkitekten Gerdt Hallberg tjenstledighet
från och med den 23 innevarande månad till och med
den 2 Januari 1899; och förordnades Stadsingeniören
O. Sjöling att, jemlikt sitt åtagande, under ledigheten
på Hallbergs bekostnad uppehålla Stadsarkitektbe-
fattningen i Eskilstuna.

[MARG: {63} S.]

{§19.}
Då Vester och Öster Rekarne Häradsrätt nu-
mera afkunnat dom i det af staden mot K. M:t och
Kronan anhängiggjorda målet ang. af Carl
Gustafs stads Gevärsfaktori vidtagna åtgärder för ut-
tagande af ökad vattenkraft ur Eskilstuna ån, och
svarandeparten mot sagda dom erlagt vad, beslöto
Stadsfullmäktige lemna sitt förutvarande ombud i
målet, v. Häradshöfding Henning Ramstedt eller den
han i sitt ställe förordnade fullmakt att i KM:ts
och Rikets Svea Hofrätt utföra och bevaka stadens
svarandetalan i sagda mål, med förklaring, att staden
komme att åtnöjas med hvad ombudet lagligen ville
göra och låta.

[MARG: {obs} med justering]

{§20.}
En af Herr Carl Olsson mundtligt väckt motion
att Stadsfullmäktige ville bekosta uppsättande af två
duc d´alber i ån invid slussen, en omedelbart ofvan och
den andra omedelbart nedanför densamma, remitterades
till Drätselkammaren för beredning och utlåtande.

[MARG: {64} D.]

{§21.}
Protokolljustering skulle ega rum Måndagen den
12 innevarande månad kl. 1 e.m.

[MARG: {reg.}]

Justeradt den 12 Dec. 1898.
/Arvid, Nilsson/
/Carl, Silén/
/L, Stenqvist/

År 1898 den 12 December å Stadshuset offent-
ligen uppläst betyga:

/Joh, Aug, Larsson/
/L, Aug, Sköld./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 december 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107417.

Personrelationer