Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 december 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 december 1881

Anmärkning

{1881 den 8 December.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr E. G. Åbergh
Herr Theofr. Boberg
med godkända förfall.

{§. 1.}
Öfver Magistratens förslag till utgifts- och inkomststat
här i staden för år 1882 infordrades Berednings-
utskottes utlåtande.

[MARG: 76]

{§. 2.}
Den med anledning af Stadsfullmäktiges beslut
den 13 sistlidne Oktober tillsatta lönereglerings-
komité hade nu inkommit med sitt utlåtande,
jemte förslag till lönestat för embets- och tjen-
stemän här i staden; och skulle Berednings-
utskottet sig deröfver yttra.

[MARG: 68.]

{§. 3.}
Komiterade för beredande af frågan om uppfö-
rande af nytt lärohus för härvarande allmänna
läroverk, hade, i afseende å platsen för samma
lärohus, nu till förra utlåtandet - hvari sta-
dens Nygärdestomt förordades - afgifvit ett
tillägg, innehållande förslag:

1:o att icke omedelbart må skridas till difini-
tift bestämmande af platsen för det nya
läroverkshuset, utan

2:o att först vidtagas nödiga åtgärder för
förvärfvarande för stadens räkning af det mellan
stadens s. k. Nygärde och Lasarettsvägen liggande,
kyrkoherdebostället tillhöriga jordområde;
allt under förutsättning att Stadsfullmäktige
förr eller senare ämnade för stadens räkning
söka förvärfva nämnda mark.

Häröfver infordrades utlåtande af Bered-
ningsutskottet.

[MARG: 210.]

{§. 4.}
Som, på sätt protokollet för den 10 sistlidne No-
vember, § 3. punkten 5, gifver vid handen, Stadsfull-
mäktige, vid fattande af beslut om uppförande
af nytt lärohus för härvarande allmänna läro-
verk, beräknat att till bidrag för byggnaden
få använda läroverkets egen byggnadsfond,
hvilken förmodats vid 1882 års slut uppgå till
Tiotusen Tvåhundra kronor; men härtill
skulle erfordras Kongl. Maj:ts Nådiga tillstånd;
så fattades nu det beslut att samma tillstånd
skulle i underdånighet sökas. Och inhemtades
att Läroverkskollegium i sitt protokoll för
den 24 sislidne November inlagt den förkla-
ring att Nådigt bifall till en sådan fram-
ställning tillstyrktes.

{§. 5.}
I fråga om formen för de expeditioner,
hvilka till Kongl. Maj:t skola aflåtas, be-
slöts att Ordföranden undertecknar desamma
å Stadsfullmäktiges vägnar.

{§. 6.}
Herrar Lundblad och Engström utsågos till
justeringsmän för de expeditioner, hvilka
skola afgå till Kongl. Maj:t, rörande allmän-
na läroverkets nya lärohus.

{§. 7.}
Ledamoten Frössén erhöll permission från
sammanträdet.

{§. 8.}
Sedan Stadsfullmäktige den 10 sislidne November
beslutat att till plats för nytt lärohus åt här-
varande allmänna läroverk - derest hinder ej
mötte - anslå stadens vid Smedjegatan belägna
andel af det s. k. Nygärdet; men härtill erfor-
drades förändring i gällande stadsplan, hvarå
samma plats beräknats till parkanläggning;
så föredrogs nu ByggnadsNämndens infordrade
yttrande öfver en sådan förändring, af innehåll,
att Nämnden funne användandet af platsen till
läroverkstomt, hvarpå, förutom lärohus
af sten, antagligen äfven komme att uppstå
planteringar, icke motverka syftemålet med
platsens indelning för parkanläggning - eller
beredande af säkerhet mot eldfara åt sta-
dens förutvarande allmänna hus i denna
trakt -, hvadan Nämnden för sin del icke
hade något att erinra mot denna stadsplans-
förändring.

I anledning häraf skulle ifrågavarande
stadsplansförändring i underdånighet hos
Kongl. Maj:t begäras.

[MARG: 210.]

{§. 9.}
Uti infordradt utlåtande öfver Fattigvårds-
Styrelsens förslag till årets understödstagare från
C. O. Nysellsfonden, hade Berednings Utskottet i
första punkten, som handlade om detta års ränta
på fonden, hemställt att samma förslag måtte
bifallas, - hvilket äfven blef Stadsfullmäktiges
beslut.

I en sednare afdelning i betänkandet hade
Utskottet uttryckt den önskan att Stadsfullmäktige
till ett annat år må taga i öfvervägande, huruvida
- enär omkring 50 smidesgesällsenkor finnas här
i staden, men endast 25 af dem kunna för hvarje
år komma i åtnjutande af understöd från ifrå-
gavarande fond - ej en sådan utdelningsgrund bör
stadgas för framtiden, att af de fattiga smides-
gesällsenkorna utväljas 25, hvilka blifva under-
stödstagare på lifstid och att följaktligen ingen
ny kunde inträda utan att vakans genom
dödsfall inträffat samt att vid detta val äldre
enkor erhålla företräde framför yngre, der
förhållandena i öfvrigt annars kunde vara lika;
äfvensom hemställt att Stadsfullmäktige måtte
lemna uppdrag till Fattigvårds Styrelsen att
upprätta nästa års utdelningsförslag så, att
detsamma kunde lämpligen läggas till grund
för ett beslut om lifstidsunderstöd - för den
händelse att Stadsfullmäktige då skulle
vilja antaga denna norm för Nysellsfonden;
Men då Stadsfullmäktige funno denna
norm icke öfverensstämma med donations-
handligen, lemnades ifrågavarande fram-
ställning utan afseende.

[MARG: 72.]

{§. 10.}
I anledning af Herr J. C. Heljestrands den
24 sistlidne Mars väckta motion, om åtgärd
till bevakande af stadens rätt i afseende å
förekommande försäljning af fastigheter, hvilka
efter stadsplanen skulle behöfva regleras,
hade Berednings utskottet från Byggnads-
Nämnden anskaffat och till Stadsfullmäktige
öfverlemnat förteckning å sådana fastigheter,
hvilken upptog 8 gårdar och tre stadsjords-
fastigheter; hvarjemte Utskottet yttrat det
vara önskvärdt att Byggnads Nämnden, före
försäljning af sådan fastighet, erhölle kännedom
derom för att i god tid kunna göra den
framställning Nämnden funne med förhållan-
dena förenlig, på det att, om Stadsfullmäktige
så funno för godt, staden kunde i första
hand uppträda såsom spekulant, samt slut-
ligen hemställt:

att ifrågavarande förteckning måtte
öfverlämnas till Magistraten med anhållan
att Magistraten ville medverka dertill
att ByggnadsNämnden kunde erhålla
kännedom om ifrågasatt för-
säljning af någon fastighet, som funnes
på förteckningen uppförd.

Detta utlåtande bifölls.

[MARG: 77.]

{§. 11.}
På Drätselkammarens tillstyrkan beviljades
afskrifning i stadsräkenskapen af följande kom-
munalutskylder:

{för år 1877.}
för bristande tillgångar i konkurser - Kr. 135,68.

{för år 1878.}
för bristande tillgångar i konkurser - Kr. 205,20.
för den i öfrigt, enligt afkortningslängd - 42,54 247,74.

[MARG: 78.]

{§. 12.}
I enlighet med Drätsekammarens tillstyrkan, bifölls
att Fabriksidkaren C. W. Dahlgrens arrendekontrakt
på södra delen af Sliphuset N:o 47, hvilket gäller
på 1 år från 1 Okt. 1881 till samma dag 1882, finge
prolongeras på två år till den 1 Oktober 1884,
under vilkor, att - som Sliphuset N:o 47 vore reserveradt
för lemnande af kraft till en möjligen blifvande
vattenledning - arrendatorn skall vara skyldig verket
afträda efter sex månaders uppsägning, för den hän-
delse att kraften behöfde på förenämnda sätt
användas.

{§. 13.}
Ledamoten Andberg erhöll permission från sammanträdet.

{§. 14.}
I skrifvelse den 30 sislidne November anmälde
Drätselkammaren att af dess ledamöter voro Herrar
E. A. Lundblad, E. A. Naesman, A. W. Koraen, O. Svengren
och C. A. Lundberg d. y. valda på tid, som med detta års
slut tilländalöpte; och öfverlemnades denna skrifvelse
till Utskottet, för beredning.

[MARG: 79.]

{§. 15.}
Sedan Trafik Chefen för Oxelösund - Flen - Westmanlands
jernväg hos Hamndirektionen begärt att för en vatten-
ledning till reparationsverkstäderna få nedlägga
gjutna rör öfver stadens hamn, minst 5 fot under
jordytan, och att invid åstranden få bygga en täckt
brunn af sten till skydd för rören och för vattnets
renande - hvilket arbete skulle utföras under inne-
varande höst och vintern, hvarefter jorden skulle
under nästa vår återställas till sitt nuvarande skick
så tidigt, att intet hinder funnes för dess brukande
i samband med omkringliggande mark -, äfvensom
att för ofvannämnda brunnsbyggnad få köpa cirka
200 kubikfot af vid hamnen befintlig sprängd
sten till ett pris af 10 öre p:r kubikfot; samt
Hamndirektionen med sitt förord hänskjutit frågan
till Stadsfullmäktige; så föredrogs nu ärendet,
hvarvid framställningen bifölls.

[§. 16.}
Uti en med många namn undertecknad, genom
Magistraten inkommen, framställning begärdes utfär-
dande af påbud, som förbjöde all försäljning och
utminutering af spritdrycker inom staden från och
med klockan 4 efter middagen före och till klockan
9 före middagen efter hvarje helgedag, genom hvilket
påbud skulle vinnas, "att tillfälle att erhålla sprit-
drycker försvårades och att man på helgedagarne
slupper att se en mängd olyckliga offer för drycken-
skapslasten ragla fram på stadens gator"; Och var
af Magistraten, i öfverlemningsresolutionen, anfördt
att Magistraten, som funne framställningen behjertans-
värd, dock ansåge frågan, såsom inverkande på
Utskänkningsbolagets och af dem antagne utskänknings-
och utminuteringsföreståndarens rätt, svårligen kunna
bringas till lösning före utgången af innevarande
försäljningsår, men att Magistraten emellertid skulle
framdeles, vid tiden för ordnandet af bränvins-
handeln härstädes för nästinstundande period,
i hvad på Magistraten kunde ankomma, taga
framställningen, derest så påfordrades, i när-
mare öfvervägande, hvadan för det närvarande
af skriften icke föranleddes annan åtgärd af
Magistraten, än att densamma till Stadsfull-
mäktige utan vidare yttrande öfverlemnades,
för att af dessa till den vidd, som fölle inom
Fullmäktiges befogenhet, pröfvas.

Med anledning af innehållet i denna reso-
lution, skulle Stadsfullmäktige återlemna
petitionen till Magistraten, för att af densamma,
vid angifvna tiden, tagas i närmare öfvervägande.

{§. 17.}
Företogs åter till behandling Herr A. Hellstedts
från den 10 sislidne November bordlagda
motion, om framställning hos Magistraten för
Kronouppbördsstämmornas tillbakaflyttning
till medlet af Mars månad, hvarvid motionä-
ren sjelf i förslaget gjorde den förändring att
denna tillbakaflyttning borde begäras allenast
till början af Mars månad, eftersom svårighet
skulle förefinnas för resternas indrifning
efter ursprungliga förslaget, såsom Utskottet
vid förra sammanträdet sig utlåtit.

Stadsfullmäktige godkände motionen i det
förändrade skicket och skulle hos Magistraten
göra framställning i enlighet dermed, då med
förslagets genomförande fördelar ansågos kun-
na beredas de mindre bemedlade skatt dragande.

{§. 18.}
Herr Kommissionslandtmätaren C. A. Åkerstein an-
höll i skrifvelse af den 3 i denne månad om utseende
af ombud att Eskilstuna stads rätt iakttaga och
bevaka vid den förrättning, som afsåge rågångs-
reglering emellan Eskilstuna Jernmanufaktur
Aktiebolag tillhöriga hemmanet Fors, å ena,
samt staden tillhöriga Westermarken m. fl., å andra
sidan, - allt i Fors' socken, och hvartill sammanträde
vore utsatt att hållas å Tunaforsfabrikskon-
tor Måndagen den 19 innevarande December,
klockan 9 före middagen; och utsågo Stadsfull-
mäktige till sådant ombud Fabriksidkaren
E. A. Naesman.

{§. 19.}
Herr C. A. Ström inlemnade motion, hvari
hemstäldes:

1:o att Stadsfullmäktige behagade besluta att hos Kongl.
Maj:t söka ändring i de föråldrade bestämmelserna
om stadens Wattenverk såsom tjensteverk, då sådana
nu mera icke kunde vara jernmanufakturen af
den nytta, som dermed i äldre tider afsågs;

2:o att äfvenledes hos Kongl. Maj:t söka tillstånd
att få försälja stadens vattenverk, hvilka icke befin-
nas vara af tidsenlig beskaffenhet för industrien,
när tillfälle kunde erbjudas att genom enskild
företagsamhet erhålla stora och ändamålsenliga
verkstäder för jernmanufakturens behof, enär
staden saknade medel dertill, samt ansåges icke
böra anskaffa kapital genom lån för industriella
företag.

Motionen remitterades för beredning till Utskottet.

[MARG: 80]

{§. 20.]
Ledamoten Herr C. W. Dahlgren, ehuru anländ till
sammanträdet efter dess början, befriades från
den i sådant hänseende öfverenskomna plikt.

{§. 21.}
Justering af detta protokoll verkställes å Stads-
kamrerarekontoret Måndagen den 12 i denne
månad, klockan ½ 10 före middagen, af Ordföranden
jemte ledamöterne E. A. Naesman och Axel Karlsson.

Justeradt

/TheofrMunktell jr/
/Axel Karlsson/
/E A Naesman/

År 1881 den 12 December å rådhuset
offentligen uppläst, betyga

/C, F, Lundström/
/[OLÄSLIGT] Andersson/
/Aug Johanson/

[MARG: {81}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 december 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107416.

Personrelationer