Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 augusti 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 augusti 1889

Anmärkning

{1889 den 8 Augusti}

Närvarande: samtliga Herrar Stadsfullmäktige med undantag af.
Herr Albin Hellstedt med godkända förfall
Herr Th. Engström med godkända förfall
Herr Emil Andersson med godkända föfall
Herr F.O. Nilsson med godkända förfall
Herr P. Liljeqvist med godkända förfall
Herr Hilmer Lagerbäck, utan anmäldt förfall.

{§ 1.}
Sedan Hamnfogden hos Hamndirektionen anhållit att
hans lön måtte från 250 kronor höjas till 500 kronor
att utgå från och med innevarande år, hade Direktionen
hos Stadsfullmäktige gjort framställning om att Hamnfogdens
lön måtte höjas till 350 kronor att utgå från och med detta
år.

Nu föredrogs Utskottets i ärendet afgifna
utlåtande, deri Utskottet, som funnit den
af Hamndirektionen föreslagna löneförbättringen skälig
men tillika ansett, att Hamnfogdens lön för innevarande
år borde utgå med 500 kronor till följd af den ökning i
göromålen, hvilken förorsakades deraf att ånbåtarne
aflossade sina varor vid Stadens nedre hamn och förty
hamnumgälder för varor uptages, hemtstält, att Hamn-
fogdens lön måtte höjas till 350 kronor från och med
innevarande år samt att särskildt för detta år derutöfver
ett anslag af 150 kronor skulle Hamnfogdens beviljas,
så att lönen för år 1889 utginge med 500 kronor och
derefter med 350 kronor årligen.

Herr Ade Falk hemstälde att Stadsfullmäktige
måtte, med bifall till Hamnfogdens anhållan, besluta lönens
utgående till 500 kronor från och med detta år.
Wid anstäld votering, bifölls likväl Utskottets
utlåtande med 17 röster mot 7 röster, som afgåfvos
för Herr Falks förslag.

[MARG: 50]

{§ 2.}
I enlighet med Utskottets utlåtande biföllo
Stadsfullmäktige af Herr Axel Karlsson
väckt motion om att Stadsfullmäktige måtte
ingå till Kongl. Majt med anhållan att Borg-
mästare boställsfonden finge till härvarande tekniska
skolas direktion öfverlemnas och årliga
räntan deraf användas till premie och
understöds fond åt deraf förtjenta elever
vid Fackskolan för den finare smides och metall-
[industrien] härstädes, och updrog åt Herr
Ordföranden att, å Stadsfullmäktiges vägnar,
underskrifva och ingifva den beslutade
underdåniga framställningen.

[MARG: {51.}]

{§ 3.}
I enlighet med Utskottets utlåtande
beslutade Stadsfullmäktige att Herr Ade
Falks motion om tillsättande af en komité
för utredning af frågan om förändring i stadens
brandväsende icke skulle till någon Stadsfull-
mäktiges åtgärd föranleda.

[MARG: 52]

{§ 4.}
För afgifvande af underdånigt yttrande
föredrogos de underdåniga besvär, A. Dahlström,
L.P. Malm med flera i staden bosatta personer
hos Kongl. Maj:t anfört öfver Landshöfdinge
Embetets i länet resulotion den 12 sistlidne
[juni/juli] rörande öfverlåtande af spritförsäljningen
i staden under nästkommande treårsperiod
till Eskilstuna Spritförsäljningsbolag.

Wid ärendets företagande hemstälde Herr
Ordföranden att detsamma skulle till Utskottets
omedelbara beredning remitterades, hvaremot Herr
A. Falk yrkade remiss till Utskottet i vanlig ordning.

Stadsfullmäktige beslutade att remittera ärendet
till omedelbar beredning med 19 röster mot 5 röster,
som afgåfvos för Herr Falks yrkande.

Utskottets förslag
till underdånigt yttrande i ärendet afgofs derefter och lydde
desamma sålunda:

" Till Konungen
Såsom infordrat underdånigt yttrande med anledning
af anförda besvär öfver Landshöfdinge Embetets
i länet resolution den 12 sistlidne Juni rörande
öfverlåtande till Eskilstuna Spritförsäljningsbolag
af all minuthandel med och utskänkning af
sprithaltiga drycker i staden under nästkom-
mande treårsperiod, så Stadsfullmäktige i under-
dånighet anföra, att, då Stadsfullmäktige,
vid den 11 nästlidne Juli erhållen del af
öfverklagade resolutionen, förklarat att densamma
icke skulle till något Stadsfullmäktige beslut
föranleda, Stadsfullmäktige för sin del icke hafva
vidare i ärendet att erinra."

Herr Falk yrkande deremot att Stadsfullmäktige i
infordrade underdåniga yttrande skulle i djupaste
underdånighet hänvisa till dess den 9 sistlidne Maj
fattade beslut att förorda Eskilstuna Utskänk-
ningsbolag till erhållande af rättigheterna ifråga.

Wid anstäld votering afgåfvos
13 röster för Utskottets förslag samt 8 röster för Herr
Falks hemställan.

Herrar Olsson, Lundblad och Dahlgren deltogo ej i omröst-
ningen.

Mot beslutet afgafdes reservation af Herr Falk, hvilken
ansåg att Stadsfullmäktige bort afgifva underdåniga
yttrandet i öfverenstämmelse med hans i frågan afgifna yrkande

I denna reservation instämde Herrar C.J. Andberg
G.E. Svanbäck, Fredrik Grönberg, O. Svengren,
C.A. Lundberg samt A.F. Dahlström, den
sistnämnde med tillägg att han för sin del deltagit i Stadsfull-
mäktiges den 11 nästlidne Juli fattade beslut att
låta vid öfverklagad resolution bero endast på
den grund att underdåniga besvär då redan blifvit hos
Kongl. bef. öfver resolutionen anförda.

Herrar Falk och Dahlström yrkade om att
det underdåniga yttrandet skulle åtföras
af Stadsfullmäktiges protokoll i ärendet,
hvilket yrkande af Stadsfullmäktige bifölls.
Ordföranden reserverade sig
emot olämpligheten af Stadsfullmäktiges beslut
att
vidfoga protokollen, som icke blifvit af
Kongl. Majt i nåder anfordradt.

{§ 5.}
I nu föredragen ansökan hade Eskilstuna
Spritförsäljningsbolag anhållit att äfven få
öfvertaga dels det lånekapital dels de inven-
tarier för rörelsens bedrifvande, som det
föregående Utskänkningsbolaget af staden
innehaft mot utgörande af samma ränta
å lånesumman och minst samma hyresersätt-
ning för inventarierna, som det gamla bolaget
erlagt. Herr A.F. Dahlström tillkännagaf att ahn icke deltogo i Stadsfullmäk-
tiges blifvande beslut i frågan.

Efter Utskottets utlåtande blifvit
infordrat beslutade Stadsfullmäktige bifalla
ansökningen, dock att Drätselkammaren
hade att med sökande bolaget upgöra kontrakt
efter fullständig, inventarie förteckning, hvilket
kontrakt likväl skulle vara förfallet, derest
Landshöfdinge Embetets resolution enär Spritförsälj-
ningens uplåtande åt Sökande bolaget blifver af
Kongl. Majt. undanröjd.

Mot beslutet reserverade sig Herr Ade Falk på den
grund att fara förefunnes, att, ifall
de ingifna klagomålen godkändes af Kongl. Maj:t. i
den händelse kunde inträffa att Utskänknings-
bolaget nekade återtaga inventarierna, hvarigenom
förlust möjligen upstode för staden vid deras
realisering, derjemte anmäldte reservanten, att
omsättningen i fråga ej åtföljdes af något protokoll,
utvisande bemyndigande från Spritförsäljningsbolaget
för undertecknande av samma ansökan ingifva.

[MARG: 53.]

{§ 6.}
Efter af Utskottet afgifna utlåtande
förklarade Stadsfullmäktige sig instämma i
Poliskammarens i protokoll för den 27 nästlidne
Juli innefattade beslut om utbjudande af ytterligare
en rättighet till utskänkning till förtäring å stället
af maltdrycker för nästa försäljningsår att utöfvas
å Stadsdelen Söder.

[MARG: 54.]

{§.7.}
Stadsfullmäktige sammanträde var ajourneradt
under det Utskottet till omedelbar beredning företog
de under § § 4, 5 och 6 härofvan antecknade ärenden.

{§ 8.}
Herr Ade Falk pliktar 2 kronor för utevaro
från förra sammanträdet utan laga förfall.

{§ 9.}
Herr Hilm. Lagerbäck pliktade 2 kronor för utevaro
från dagens sammanträde utan anmäldt förfall.

{§ 10.}
Att jemte Herr Ordföranden justera dagens
protokoll utsågos Herrar A. Falk och A.W.
Koraen.

Justeradt

/TheofrMunktell/
/Ade Falk/
/A,W, Koraen/

År 1889 den 12 Aug å Rådhuset i Eskilstuna offentligen uppläst
betyga

/Aug; Eriksson/
/J.S.B. Blommér/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 augusti 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107415.

Personrelationer