Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 september 1871

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 september 1871

Anmärkning

Protokoll, vid sammanträde med
Stadsfullmäktige i Eskilstuna
den 7 September 1871.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige.

{§.1.}
Efter föredragning af Berednings Utskottets utlåtande,
i anledning af Stadens Brandstods Komités fram-
ställning om nya stadganden angående brand-
väsendet här i staden, beslöts att en komité
skulle tillsättas för granskning af Stadens nuvarande
Brandordning, och med uppdrag, att till Stadsfull-
mäktige inkomma med det förslag, antingen
till ny Brandordning eller förändring af den
gamla, som deraf kunde föranledas; och
invaldes i denna Komité:

a.) {till ledamöter}:
Herr A. Norrman
Herr W. Zetherström
Herr C. G. Granberg,
Herr Axel Karlsson och
Herr C. Jernbergh.

b.) {till suppleanter}:
Herr J. P. Nordlund och
Herr C. O. Thomson.

med uppdrag åt Herr Jernbergh att sam-
mankalla Komiterade till val af ordförande.

[ÄRENDEORD: Brandväsendeförtroendevalda]

[MARG: 254.]

{§.2.}
I anledning af Magistratens remiss å derom
gjorde ansökningar, godkände Stadsfullmäktige
för deras del att det kontrakt om fullgörandet
af Stadens skjuts- och gästgifverihållning under
tio års tid från den 1 Oktober 1864 till den 1
Oktober 1874, som Magistraten den 7 Mars 1864
med dåvarande ogifta Gustafva Pettersson upp-
rättat, må för nu återstående tiden
blifva på hennes numera frånskiljda man
Källarmästaren C. R. Alexandersson transpo-
teradt, med vilkor att denne vid afträdandet
af gästgifverilägenheten ansvarar för derå möj-
ligen varande brister, såsom hade han den-
samma tillträdt efter syningsinstrumentet, som
upprättades med Gustafva Pettersson den 1 Okto-
ber 1864; och som Herr Alexandersson aflem-
nat borgesförbindelse af Herr Winhandlanden
E A. Lundblad i Eskilstuna och Herr Olof
Olsson på Skiftinge, de der borgat jemväl
för ersättning af den husröta, som möjligen
må hafva uppkommit under Gustafva
Petterssons arrendetid, samt Stadsfull-
mäktige funno dessa borgesmän vederhäf-
tiga, ansågs hinder ej möta för återställan-
det af de borgesförbindelser förra hustru
Alexandersson aflemnat och hvilka voro in-
gångna af Herrar S. M. Edling och Carl
Hultbom.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning]

{§.3}
Som nuvarande arrendekontrakt på byggnads-
jorden å Norr tilländagå den 14 Mars 1872, hade
Drätselkammaren af sådan anledning begärt före-
skrift om sättet för jordens utarrendering ånyo;
och då det nu ifrågasättes att jordlotterne
N:ris 18 och 19 arrenderade af Åkaren J. E.
Jacobsson, borde utläggas till planterin-
gar i enlighet med planen för stadsdelen
Norr, blef ärendet remitteradt till Utskot-
tet med anmodan att Utskottet inkommer
med yttrande, såväl om arrendefrågan i sin
helhet som om den ifrågasatta planteringen
å lotterne N:ris 18 & 19.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning, Samhällsplaneringsregler]

[MARG: 258.]

{§.4.}
Räcksmeden C. G. Schinkler hade hos Drätsel-
kammaren anhållit om tillstånd att invid
den af honom arrenderade Liesmedjan få
bygga ett Sliphus, som skulle drifvas med
vattnet till förstnämnde vattenverk; hvarefter
Drätselkammaren begärt Stadsfullmäktiges
beslut i ämnet. -

Efter öfverläggning beslöts att Arrendatorn
Schinkler egde att ställa sig till efterrättelse
det emellan honom och Drätselkammaren den
28 sistlidne Juni upprättade arrendekontraktet,
hvars 6:te punkt innehåller bestämmelser angående
inrättningar uti eller vid Liesmedjan.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning, Samhällsplaneringsregler]

[MARG: 259.]

{§.5.}
Stadsfullmäktige förnyade medelst påskrift
den af Eskilstuna Fristads Äldste i April 1842
utfärdade förbindelse att framgent underhålla
en arbetsinrättning i samband med fattigförsörjningen
härstädes.

[ÄRENDEORD: saknas]

[MARG: 260.]

{§.6.}
Till Drätselkammaren remitterades för beredning
Mälare Prov. Mejeri Aktiebolags framställning
om bättre gatubelysning på Norr.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]

[MARG: 260.]

{§.7.}
Herrar A. Norrman, C. J. Andberg, C. G. Granberg,
G. E. Svahnbäck och C. A. Lundberg d.y. återval-
des till ledamöter i Stadens Brandstods-
Komité för försäkring af lös egendom.

[ÄRENDEORD: saknas]

{§.8.}
Som, enligt hvad Stadsfullmäktige förnummit,
Magistraten ännu ej aflemnat den bristande
redovisningen för 1866 års Stads- och Fattigvårds-
utskylder, beslöts att Stadsfullmäktige
utan uppskof skulle hos Kongl. Maj:t Befall-
ningshafvande begära åläggande för Magi-
straten att ifrågavarande redovisning fullgöra.

[ÄRENDEORD: saknas]

{§.9.}
Attesterades till liquid från Stadskassan
7 rd [riksdaler] till Herr Oscar [Alfort] i Örebro för an-
nonsering i Örebro Länskungörelse om instun-
dande kreatursmötet härstädes, och för
anskaffandet af handlingar, rörande brand-
väsendet i Örebro. -

[ÄRENDEORD: saknas]

Samma dag justerat:

/G E Svahnbäck/
/Albin, Hellstedt/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 september 1871,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107410.

Personrelationer