Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 september 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 september 1865

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stads-
fullmäktige i Eskilstuna
den 7 September 1865.

Närvarande: Samtelige de 25 äldre ledamöterne
med undantag af Herrar Tersmeden, Malm
och Lundberg, hvilka, såsom bortresta, ej
med Kallelse till sammanträdet anträffats.

{§.1.}
Herr A. Billjer anförde till Protocollet, att
som Kommunal lagen föreskrifver att Stadsfull-
mäktige i Stad med öfver 5000 innevånare böra
finnas till ett antal af {minst} 26, vore det,
enligt Herr Billjers mening, ej lagligt att de
5 Stadsfullmäktige, hvilka sednast blefvo
invalde för att Komplettera Stadsfullmäktiges
till 30. bestämda antal, icke blifvit kallade
att i Stadsfullmäktiges förhandlingar och
beslut deltaga på den grund att valet vore öfverklagadt,
emedan sålunda Stadsfullmäktige komme att
fatta beslut med ett mindre antal än Kom-
munallagen bestämmer; hemställande Herr
Billjer att en förfrågan i detta fall
måtte från Stadsfulllmäktige afgå till
Magistraten.

Efter diskussion i ämnet begärdes votering
på Herr Billjers hemställan; och som denna
utföll med 14 nej mot 8 ja, ansågs Herr Billjers
yrkande vara af Stadsfullmäktige afslaget.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§2.}
Inlemnade Herr C.L. Björk motion om
påbörjandet redan i höst med grunddikningen
i Staden medelst sjelfva utfallets läggande;
att kostnaden för grunddikningen må besörjas
från SundhetsNämndens kassa, samt att grund-
dikningsarbetet måtte fördelas på 4 år till
unvikande af högre uttaxering.

Remitterades för beredning till utskottet.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]
[MARG N:o {215}]

{§.3.}
Som, i fråga om anläggning af väg från
hamnen rakt ut till stora landsvägen, Herr
Palmgren nu tillkännagaf att han icke
kunnat erhålla besked om denna vägan-
läggning af de landsboer, som deri voro
intressserade, och att ett af honom för den
saken utlyst sammanträde icke blifvit
af någon bevistadt, beslutade Stadsfull-
mäktige, att vägen borde vara anlagd
till den 14 Mars nästa år, såvida något
bidrag för denna väg från Eskilstuna
Kommun påräknades; och jemte det Herr
Palmgren åtog sig att derom förständiga
vederbörande, beslöts att detta ärende
skulle bordläggas till första samman-
trädet uti April månad nästa år.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

{§.4.}
Efter anmälan derom, att åter nybyggnader
upstått på Westermarken, beslöts att
vräkningsdomar skulle sökas å dessa
byggnader, derom ock Stadsfullmäktige
lemnade updrag åt herr Ordföranden att
gå i författning,

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

{§.5.}
Föredrogs ånyo Stadsfiskalen C.V. Janzons
ansökning att från Stadskassan erhålla nödig
försträckning, hvilken skulle återbetalas
i den mån han finge åtnjuta sina bötes-
andelar af Kronan (enligt nya Strafflagen);
och sedan Berednings Utskottets utlåtande
blifvit upläst, medgåfvo Stadsfullmäktige
Sökanden en penningeförsträckning
från Stadskassan af Trehundra Riksdaler
Riksmynt, hvilka utan ränta skulle åter-
betalas med 25 Rd [Riksdaler] i gången vid lyftandet
af sökandens löneqvartal från nästa års
början.

[ÄRENDEORD: Rättsväsendepersonal]
[MARG N:o {213}]

{§.6.}
Från Drätselkammaren hade aflemnats
ett förslag om nybyggnad af vedboden
vid gästgifvaregården, hvarvid följde
ritning och kostnadsförslag å 560 Rd 65 öre;
och remitterades dessa handlingar, för
beredning, till Utskottet.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning]
[MARG N:o {216}]

{§.7.}
Gillades af Drätselkammaren upsatt för-
slag till köpevilkor å Stadens Räcksmeds-
gård, som skulle för Stadens räkning försäljas;
och öfverlemnade Stadsfullmäktige
åt Drätselkammaren att gå i författning
om gårdens försäljning på auktion, hvarvid
ock Drätselkammaren egde att utöfva pröf-
ningsrätt i fråga om köpeskillingsbeloppet.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning]
[MARG N:o {122}]

{§.8.}
På den förut beslutade Promemorian till
Stadens ombud vid nu instundande Riksdag,
skulle, efter Herr Magister Bergströms
förslag, göras det tillägg, att Stadsfullmäk-
tige, i den händelse Kongl. Majt icke skulle
täckas i Nåder aflåta proposition till Rikets
Ständer om anslag till ytterligare utvidgning
af härvarande Tekninska Skola och Elementar
Skola, hvarom Stadsfullmäktige gjort un-
derdånig framställning, önska det Riks-
dagsfullmäktigen väckte motion om
Tekniska Skolans utvidgande till en fullstän-
dig sådan samt om anslag till ytterligare lärare vid Elemen-
tar Skolan.

[ÄRENDEORD: Utbildningsfråga]

{§.9.}
Öfver Kongl. Civil Departementets skrifvelse
den 19 Maj, innevarande år, i fråga om indrag-
ning af eller minskning i tiden för marknader,
beslutades det uttlåtande, att här i Staden
ej finnes någon annan marknad än en
Kreatursmarknad på en dag; och som det
ej syntes vara fråga om indragning af kreaturs-
marknader, hade Stadfullmäktige
sålunda ej något förslag att i saken afgifva.

[ÄRENDEORD: Marknadsliv]

{§.10.}
Efter det Herr Billjer omförmält att Länets
Sjukvårds Komité vore sinnad å blifvande
Landstinget föreslå, att i Eskilstuna
må inrättas ett Länslazarett, på vilkor,
att Landstinget tillsköte 30000 Rd[Riksdaler] samt
städerne Eskilstuna och Thorshälla med
Rekarne Härader resten, beslöts att
till Landstingsmännen för Eskilstuna
skulle afgå skrifvelse med anhållan
att desse vid Landstinget ville för den
saken verka så mycket de kunna.

[ÄRENDEORD: Sjukvårdsbyggnad]

{§.11.}
Beslöts att skrifvelse skulle afgå till
Bolaget för Pudrettberedning här i Staden,
med förständigande att ej genom Staden
föra spillning på annat sätt än i täckt
och tätt åkdon, i enllighet med Stadsfullmäk-
tiges beslut den 6 sist. April.

[ÄRENDEORD: Samhällsregler]

{§.12.}
Herr A. Billjer yrkade att de sednast
valde fem Stadsfullmäktige må kallas till
Stadsfullmäktiges sammanträden, oberoende af
besvär mot valet, och anhöll om Stadsfull-
mäktiges yttrande deröfver.

Stadsfullmäktige afslogo yrkandet,
på den grund att valet ej vunnit laga
kraft.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

Justeradt

/Adh:Fr: Dahlström/
/E,A, Naesman/
/W.A. Öhman/

1865 den 7 September är förestående protocoll på
Rådhussalen offentligen upläst, betygar
/C Jernbergh/

[MARG N:o {217}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 september 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107409.

Personrelationer