Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 september 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 september 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den 7:de Sep-
tember 1863.

Närvarande: samtlige Stadsfullmäktige, utom Herr S.
Palmgren, hvilken är sjuk.

{§. 1.}
Herrar C. Björk och A. F. Dahlström, hvilka,
jemte Herr S. Palmgren, den 18 siste. Maji kommitterats,
att, i samråd med A. P. Andersson i Helgesta och
A. F. Widlund i Måsta samt Kungsladugårdsintressenterne, söka
upgöra något antagligt förslag för Stadens bidrag
till anläggning och underhåll af väg mellan Stadens
Norra del och Wallby bro, tillkännagåfvo, att
Kungsladugårdsintressenterne icke vilja vidare till
vägen bidraga, samt att något förslag i nyssnämnde
afseende icke uprättats.

Andersson och Widlund, nu närvarande, för-
klarade sig villige att ansvara för vägens anlägg-
ning och underhåll uti de 18 års tid hvarpå
nuvarande Kungsladugårdsarrendet varar, mot det
Staden i ett för allt bidrager med 300 Rd Rmt, [riksdaler
riksmynt]
hvaraf 100 Rd lemnades i höst, 100 Rd nästa
vår och ger skuldsedel på de sista 100 Rd att
betalas om 8 år med sex procent ränta från
nästa vår den 1 April.

Stadsfullmäktige ingingo härpå, och
skulle Drätselkammaren anmodas att på nyss-
nämnde vilkor med Andersson och Widlund
upgöra contract om den ifrågavarande vägens
anläggning och underhåll i fullt farbart skick
uti 18 års tid.

[ÄRENDEORD: Vägfinansiering, Vägfråga]

[MARG: N:o 18.]

{§. 2.}
Föredrogs Magistratens remiss på Herr Sven
Palmgrens ansökning att få nedersta Tomten närmast
ån vid hamnen till bebyggande och uplagsplats,
hvarom hamn Direktionen för sin del hemställt
att ifrågavarande hamn tomt, betecknad med N:o 2,
borde uplåtas åt Herr Palmgren på 20 års tid,
räknadt från den 1 Aug. 1863, mot en årlig ar-
rendeafgift af 25 Rd Rmt, samt på vilkor, att
om Herr Palmgren eller dess rättsinnehafvare,
efter dessa 20 år, icke öfverenskomma med
dåvarande Hamn Direktion om nytt arrende, tomt-
platsen skall afträdas med derå upförda bygg-
nader, de sednare dock mot lösen efter Gode
Mäns värdering.

Stadsfullmäktige förklarade sig instämma
uti detta Hamn Direktionens yttrande.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

{§. 3.}
Från Drätselkammaren hade ankommit ett
i samråd med GatuKommittéen upgjordt förslag
att Stadsfullmäktige måtte bestämma körbanans bredd
å Strandgatan på Nya Stadsdelen till 25 fot, istället för 30
fot,
såsom Plankartan utvisar, hvarigenom trottoirerne
blefvo bredare och Strandgatans underhåll bil-
ligare.

Wid föredragning häraf, blef denna hem-
ställan afslagen, med afseende på den större
nyttan af en bred körbana, samt på den fast-
ställelse Plankartan erhållit.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

[MARG: N:o 72]

{§. 4.}
Föredrogs Drätselkammarens infordrade yttrande
öfver det uprättade projektkontraktet för Djurgårdens
eller Intagans blifvande utarrendering, hvilket
yttrande godkändes; hvarefter Stadsfullmäktige
beslutade att entreprenad-
auktioner skulle Måndagen den 2 instundande November,
anställas, dels å Intagans utarrendering
på 20 års tid från den 1 Januarii 1865, och
dels å Gästgifveriet från den 1 October 1864;
att Drätselkammaren skulle anmodas till Stads-
fullmäktige skyndsamt inkomma med projekt-
kontrakt på Gästgifveriet i tvenne serskildta
afseenden, nemligen dels med förening af Källarrörelsen
och Skjutsskyldigheten och dels dessa åtskiljda;
att Auktionerne skulle hållas inför Magistraten
samt att Berednings Utskottet författa Auktions-
kungörelsen.

[ÄRENDEORD: Gästgiveri, Markförvaltning]

[MARG: N:o 35.]

{§. 5.}
Från Kommunalstämmorna i Kloster och Fors
hade ankommit Protocollsutdrag, innehållande
bifall till Stadsfullmäktiges förslag om sänkning
af den del i Nygatan, som tillhör Kloster och
Fors Fattighusgård, och hvarvid Fors Kom-
munalstämma stadgat det vilkor att Staden
jemväl sänker gatan ned till ån.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

{§. 6.}
Wäckte Herr C. J. Westerberg motion
derom att Stadens Stångjernshammare måtte
få af Herr Westerberg inköpas.

Remitterades för beredning till Drätselkam-
maren.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsbyggnad]

[MARG: N:o 73]

{§. 7.}
Bestämde Stadsfullmäktige lönen åt sin
Secreterare till 300 Rd Rmt om året; och an-
togo till Secreterare Stadskassören C. Jernbergh.

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]

Justeradt
/Knut Tersmeden/
/C J Westerberg/


År 1863 den 7 September, då, efter kun-
görelse i Kyrkan, Protocollerne för den 4:de; 20:de
och 29 sistl. Julii samt för denne dag, skulle
till offentligt upläsande företagas, tillstädes-
kommo icke några andra än undertecknade,
hvilka tillförene hört dem upläsas, hvadan
Protocollernes upläsande ånyo ej af oss äskas;
betyga, som ofvan.

/C. Jernbergh/
/C, G, Norin/
/I, F, Ohlsson/

[MARG: N:o 74]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 september 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107408.

Personrelationer