Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 mars 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 mars 1867

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfullmäktige
i Eskilstuna den 7 Mars 1867.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag af
Herrar S. Palmgren, L. Bergström, E. A. Naesman,
hvilka voro frånvarande med godkändt förfall och
Herr P. C. Malm, för hvilken något förfall ej
anmältes, och om hvars frånvaro skulle beslutas
nästa gång.

{§.1.}
På derom gjord framställning beslöts att Stadsfull-
mäktige skulle hos Konungens Befallningshafvande
i Länet förorda att Källarmästaren Knut Felix
Fréeses Enka Mathilda Fréese må erhålla
tillstånd till bedrifvande af utvärdshusrörelse
vid luststället Sommarro instundande sommar-
månader från och med den 1 Maj till den 1 October från
klockan 6 på morgonen till klockan 11 på aftonen
under Juni och Juli månader, men icke längre än till
klockan 10 på aftonen under Maj, Augusti och
September, och med vilkor att bränvin icke utdelas
annorledes än vid måltider åt spisande gäster. -

[ÄRENDEORD: Alkoholförsäljning]

[MARG: {N:o 7.}]

{§.2.}
Källarmästaren C. R. Alexandersson hade begärt
Stadsfullmäktiges förord till ansökning hos Konungens
Befallningshafvande om utskänkningsrätt och utvärds-
husrörelse instundande sommar vid luststället Intagan
eller Djurgården; men då den åt Herr Alfred Törnblom
upplåtna arrenderätten till Djurgården icke vore af
Stadsfullmäktige öfverflyttad på Herr Alexandersson,
ansågo Stadsfullmäktige sig ej kunna bevilja an-
sökningen; hvaremot förord i enlighet med §.1.
skulle lemnas till en ansökning af Herr Alfred
Törnblom om utvärdshusrörelse vid Djurgården,
om sådan ansökning inkommer till Stadsfull-
mäktige. -

[ÄRENDEORD: Alkoholförsäljning]

[MARG: N:o 12.]

{§.3.}
En af Skolläraren och Orgelnisten Lundgrens Enka
Louis Lundgren ingifven ansökning, om understöd
för sig och sina barn, remitterades, för beredning,
till Utskottet.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsunderstöd]

[MARG: N:o 8.]

{§.4.}
I enlighet med Drätselkammarens utlåtande öfver
ansökningen af Öfre Kanal Bolaget, om en Gaslyktas
anbringande vid Ångfartyget "Carl Gustaf"s lastbrygga
vid öfre hamnen samt om utprickning af segel-
leden i öfre ån, beslöts:

att frågan om upplysning vid öfre hamnen bord-
lägges till dess frågan om uppbärandet af bropenningarne derstädes blir
afgjord; och

att utprickningen af öfre åns segelled skulle ske
på Hamn Kassans bekostnad;

skolande Hamn Direktionen om utprickningens verk-
ställande föranstalta. -

[ÄRENDEORD: Gasanläggning, Samhällsplaneringsregler]

[MARG: {N:o 6.}]

{§.5.}
Med godkännande af Berednings Utskottets utlå-
tande beslöts att Herr Joh. Waléns motion om
löneanslag till en räkenskapsförare och kassaförvaltare
för fattigvården, ej skulle till någon Stadsfullmäk-
tiges åtgärd föranleda. -

[ÄRENDEORD: Fattigvårdspersonal]

[MARG: {N:o 2.}]

{§.6.}
Attesterades till betalning af Stads Kassan en
räkning af Herr C. F. Spangenberg på 3 Rd [riksdaler] 30 öre
för resa i Stadens angelägenhet till Hamra
gästgifvaregård angående vägomläggningar. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]

{§.7.}
Inlemnade Herr C. J. Andberg en motion om
åtgärders vidtagande till erhållande af förbud
mot inkräktningar i ån och utkastande
af afskräden derstädes. -

Remitterades för beredning till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: {N:o 9.}]

{§.8.}
Inlemnade Herr C. J. Andberg en motion om anta-
gande af ny nummerordning å gårdarne i Staden.

Remitterades för beredning till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: {N:o 10.}]

{§.9.}
Herr Baron A. Åkerhjelm, hvilken vore förordnad
till Ordförande i en Komité här i Staden för insamlan-
det af primäruppgifter till en jordbruksstatistik,
hemställde att Stadsfullmäktige ville företaga
val af två ledamöter i samma Komité för inne-
varande år.

Med bifall härtill, invalde Stadsfullmäktige
till ledamöter i Komitén Herrar C. L. Björk och C. L.
Grönvall. -

[ÄRENDEORD: Jordbruksförtroendevalda]

{§.10.}
Herr Johan Hedlund hemställde att den i Staden
bildade Arbetare Föreningen finge hålla sina sam-
mankomster för föredrag i Gymnastikhuset.

Stadsfullmäktige ansågo att Skolrådet egde
att derom besluta, och hänviste motionären
att hos Skol Rådet ansökningen framställa. -

[ÄRENDEORD: Föreningsliv]

{§.11.}
Herr K. Tersmeden hemställde, att den Komité,
som nedsatts för att afgifva yttrande om den nuva-
rande uppvärmningsmethoden i Gymnastikhuset,
skulle få i uppdrag att framställa något
annat projekt till uppvärmning, om detta ej vore
tillfredsställande; men Stadsfullmäktige läto
bero vid föregående beslut i frågan. -

[ÄRENDEORD: Utbildningsbyggnad]

{§.12.}
På derom af Herr C. J. Westerberg gjordt föran-
ledande, beslöts att Karta af Landtmätare
skulle innevarande år anskaffas på den
plats å Carl Gustafs Stads Gevärs Faktoris
område, som vore behöflig för den ifråga-
satta nya wattenverksbyggnaden för Staden.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

Justeradt

/Ad Fr Dahlström/
/Levin Hedlund/

År 1867 den 7 Mars är förestående Protocoll
å Rådhussalen offentligen uppläst; betyga.
Eskilstuna, som ofvan.

/G; W; Stawelius./
/P; E; V; Lundqvist/

[MARG: {N:o 11}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 mars 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107401.

Personrelationer