Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 maj 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 maj 1868

Anmärkning

Protokoll, fördt vid Stadsfull-
mäktiges sammanträde i Eskils-
tuna den 7 Maj 1868.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undan-
tag af Herrar Wedberg, Malm, Walén, Öberg
och Naesman, hvilkas förfall godkändes.

{§.1.}
Efter af Drätselkammaren gjord anmälan att tiden
för Stadens Kassakreditiv i Södermanlands Enskilda Bank
utginge till den 1:sta i nästa månad, beslöts:
{att} Eskilstuna Stad, genom Stadsfullmäktige
och under Stadens gemensamma garanti skulle söka
ett Kassakreditiv i Södermanlands Enskilda Bank
å Tio Tusen Riksdaler Riksmynt på ytterligare
tolf månader från och med den 1 instundande
Juni;

{att} Stadsfullmäktiges Ordförande egde att å
Stadens vägnar underteckna alla de handlingar,
som dertill erfordras;

{att} detta Kreditiv skall handhafvas af Drätsel-
kammaren; och

{att} Fattigvårds Styrelsen eger att för Fattigvårdens
behof erhålla den del af Kreditivet, som erfor-
dras och som Drätselkammaren kan, med afseende
på Stadskassans behof, undvara, likväl med skyldighet
att medlen till Drätselkammaren återbetala, dervid rän-
teberäkning ej eger rum mellan kassorna.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]
[MARG N:o 88]

{§.2.}
Med godkännande af Drätselkammarens utlåtande, beslöts
att Polisbetjenterne P.E.V. Lundquist och D.A. Möller
skulle, med anledning af nuvarande höga pris
på lifsförnödenheterne, för innevarande
år åtnjuta från Stadskassan ett lönetillägg
hvardera af 50 Rd [Riksdaler] Rmt [Riksmynt].

[ÄRENDEORD: Rättsväsendepersonal]
[MARG N:o 83]

{§.3.}
Företogs åter till behandling frågan om sättet
för Gymnastikhusets uppvärmning; och sedan ett
af herr Ingeniören E.A. Wiman afgifvet utlåtan-
de angående bränsleåtgången till den af honom
föreslagna apparaten blifvit uppläst, beslöts
att Stadsfullmäktige, för att taga närmare kän-
nedom om lokalen, skulle för sakens vidare
behandling sammanträda å Gymnastikhuset
nästa thorsdag den 14 dennes, kl. 6 e.m.

[ÄRENDEORD: Utbildningsbyggnad]
[MARG N:o 42]

{§.4.}
Efter föredragning af Drätselkammarens utlåtande
i anledning af herr Rektor L Bergströms motion
om afvägning och planering af Elementarläro-
verksgården, beslöts att detta arbete skulle
verkställas; men som tillgångar dertill icke för
innevarande år voro beräknade, skulle med
utförandet anstå till nästa år samt kostnaden
upptagas i utgifts förslaget för år 1869.

[ÄRENDEORD: Utbildningsbyggnad]
[MARG {N:o 81}]

{§.5.}
Upplästes Magistratens protokoll för den 9 sist.
Mars, rörande Stadsfullmäktiges hemställan om
antagande af en Andre Stadsläkare här i Staden,
hvaröfver Magistraten resolverat att då någon
ordinarie tjenstebefattning på stat under namn
af Andra Stadsläkaretjenst icke kunde anses vara
i laga ordning organiserad blott derigenom att Stads-
fullmäktige anslaget hyresmedel åt en läkare,
ansåg Magistraten sig icke kunna utfärda någon
kungörelse derom att en Andra Stadsläkaretjenst
här i Staden vore ledig.

Stadsfullmäktige skulle vid nästa samman-
träde handlägga detta ärende.

[ÄRENDEORD: Sjukvårdspersonal]
[MARG N:o 68]

{§.6.}
Till justering af detta protokoll utsågos
Herrar L. Bergström och C.A. Lundberg,
och skulle justeringen ske hos Protokollsföraren
i morgon kl. 10 f.m.

[ÄRENDEORD:Förvaltningsregler]

1868 d. 8 Maj uppläst, justeradt

/L .Bergström/
/C,A, Lundberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 maj 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107400.

Personrelationer