Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 juni 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 juni 1864

Anmärkning

Protocoll, fördt vid sammanträde
hos Stadsfullmäktige i Eskilstuna
den 7 Juni 1864.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige utom

Herr L. F. Österwall
Herr P. Wahlström
Herr W. Zetherström
Herr J. Walén
hvilka äro bortresta,

Herr C. O. Öberg, som är sjuk

Herr A. Billjer
Herr K. Tersmeden
hvilkas anmäldta förhinder godkändes,

och Herr A. F. Dahlström, utan godkändt förfall.

{§.1.}
Herr A. F. Dahlström fälldes att för ute-
blifvande från detta sammanträde, utan godkändt
förfall, till Kommunens kassa utgifva stadgade
böter 2 Rd [riksdaler].

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.2.}
Från Konungens Befallningshafvande hade
ankommit dess utslag å Stadsfullmäktiges
besvär deröfver, att Magistraten vägrat god-
känna de för gatusänkningar i Fristaden
och Nystaden af Herr Axel Karlsson
uprättade afvägningskartorna, och genom
hvilket Utslag Magistratens öfverklagade
beslut undanrödjes.

Efter föredragning af detta Utslag beslöts
att detsamma skulle Magistraten delgifvas
genom bestyrkt afskrift.

I öfrigt beslöts,

1:o att Stadens del i Nygatan och
Kyrkogatan utanför Komministergården skulle sänkas
i enlighet med afvägningskartan, hvari dock Drät-
selkammaren och Gatu Komiten egde att göra
den förändring, att lutningen göres rak från
den upritade sänkningslinien i Skolhusgränden ned till ån, såvida hinder
deremot ej möter;

2:o att å Nygatan utanför Komministerbostället
stensättes trottoir, rännsten och motbindning af
6 qvarters bredd på gatan, men gatan i öfrigt
grusas;

3:o att Kyrkgatan utanför Komministerbostäl-
let stensättes helt och hållet så långt åt
sockenstugan till, som lämpligt är;

4:o att skrifvelse skulle afgå till Kommunal-
Styrelserne i Kloster och Fors med anhållan
att gatusänkning och stensättning må derefter
företagas å gatan omkring deras Fattig-
stugugård;

5:o att gatan utanför Folkskolan derefter
ordnas och stensättes, hvarvid om lutningen
iakttages hvad 1:sta punkten innehåller; och

6:o att Drätselkammaren med afgående protokolls-
utdrag anmodas gå i författning om verk-
ställighet af hvad Staden härutinnan rörer;
egande Drätselkammaren att bestämma öfver
användandet af den bortgräfda jorden.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler, Vägfråga]

[MARG: N:o 50.]

{§.3.}
Herrar C. E. Stenman och C. G. Granberg
utsågos att bestämma platsen för den re-
quirerade nya gaslyktan i Skolhusgränden
vid ån; egande desse Komiterade att
öfver deras beslut derutinnan lemna
Gasverket skriftligt besked.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning, Samhällsplaneringsförtroendevalda]

{§.4.}
Från Stadsfiskalen C. V. Janzon hade
ingått en skrifvelse af följande innehåll:

"Till förekommande af vidare oreda,
anhålles att åtgärder skyndsamligen vidtages
för att efter Chartan på nya Stadsdelen
få rätta numror åsatte tomterna och
gårdarne efter gammal neml. 308. 309. 311.
312. 319. 320. 325. 327. och 329."

Stadsfullmäktige funno sig icke böra
taga befattning med denna nummererings-
fråga, hvilken torde af Magistraten behandlas.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

{§.5.}
Med tillkännagifvande, att Rådmannen N. F.
Heljestrand, hvilken varit utsedd till Lands-
Tingsman och Herr Doctor P. C. Malm, hvilken
varit utsedd till Lands Tingsmans Supleant, vid
nästlidne års Lands Ting blifvit utlottade, hade
Konungens Befallningshafvande anmodat
Magistraten föranstalta att i de afgångnes
ställe ny Ledamot i Lands Tinget jemte en
Supleant utsåges vid val i vederbörlig ordning;
och sedan Stadsfullmäktige fått del af denna
skrifvelse, företogo Stadsfullmäktige nu
detta val-ärende; - hvarvid

a.) till Landstingsman, vid första omröstningen,
utsågs Herr Direktören och Riddaren
af Kongl. Maj:ts Wasa Orden Theofron
Munktell, med 11 röster;

[MARG: Utgår 1866.]

b.) till Landstingsmans-Supleant utsågs, vid
andra omröstningen, Herr Rector Per
Axenborg, med 15 röster, sedan på omröst-
ningsförteckningen blifvit upförde Herr
Rector Axenborg, som erhållit 7 röster, och
Herr Rådmannen N. F. Heljestrand, som
erhållit 4 röster vid första omröstningen.

[ÄRENDEORD: Landstingsförtroendevalda]

[MARG: Utgår 1866.]

[MARG: N:o 109.]

{§.6.}
Som Staden nu är i behof af ett
penningelån stort 3000 Rd, hvilket kan
erhållas hos Utskänknings Bolaget,
updrogs åt Ordföranden att detta lån
uptaga samt å Stadsfullmäktiges
vägnar derå utgifva förbindelse, ställd
på tre månaders upsägning.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

{§.7.}
På framställning af Herr Rector P. Axenborg
om utseende af 2:ne ledamöter i förvaltningen
af Eskilstuna läroverks byggnadsfond, före-
togs sådant val, hvarvid till ledamöter i
förvaltningen utsågos Rådmannen Hans
Dahlberg och Handlanden A. Billjer.

[ÄRENDEORD: Utbildningsförtroendevalda]

[MARG: N:o 127.]

{§.8.}
Efter af Pastors Embetet gjord framställning
om stamboksmedels insamlande i Stadsför-
samlingen till Kyrkobyggnader i följande
församlingar: neml.
Tärna i Upsala Stift,
Svensköp i Lunds Stift,
Remmeneds, Herrljunga och Torsleds i Skara Stift,
Skinnskattebergs i Westerås Stift,
Drefs och Forsheda i Wexiö Stift,
Högeruds i Carlstads Stift och
Marby i Hernösands Stift,
beslöts att sådana medel skulle insam-
las genom framläggande af listor på
fyra ställen, neml. hos Rådmannen H.
Dahlberg, Handlanden Lundberg, Handlanden
Ekström och Handlanden Andberg,
under en månads tid, hvarom annons
skulle i Tidningen inflyta.

[ÄRENDEORD: Kyrkobyggnad, Kyrkofinansiering]

[MARG: N:o 128.]

{§.9.}
Possessionaten Herr M. D. Thim hade å Råd-
man Schottes Sterbhus vägnar, såsom inne-
hafvare af Eskilstuna Kungsladugårds
Arrende, inlemnat anhållan det stängsel
måtte med görligaste första blifva uprättad
mellan Kungsladugårdens egor och den numera
Eskilstuna Stad af Kungsladugården tillagde
jord, och hvilken stängselskyldighet ensamt
tillkomme Eskilstuna Stad att anbringa och
underhålla.

Remitterades till Berednings Utskottet.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

[MARG: N:o 129.]

{§.10.}
Godkändes till liquid från Stads Kassan 70 Rd
Rmt [riksmynt], enligt räkning af Herr Ingenieuren
A. J. Hörnström för Karta öfver Eskilstuna
Stads områden, i och för underdånig begäran
om en del trakters läggande under Stadens
domvärjo.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

Jüsteras.

/Joh; Hedlund/
/C, J, Westerberg./

År 1864 den 7 Juni är förestående
protocoll å Rådhussalen offentligen upläst,
betyga

/C Jernbergh/
/V; Lundqvist/

[MARG: N:o [130].]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 juni 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107398.

Personrelationer