Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 juli 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 juli 1881

Anmärkning

{1881 den 7 Juli}

Närvarande: samtlige Stadsfullmäktige med
undantag af:

Herr P. A. Hagström.
Herr Hj. Åkerstein.
Herr T. Engström.
Herr Th. Boberg. med godkändt förfall

Herr P. Liljeqvist utan anmäldt förfall.

{1.}
Föredrogs Magistratens här i staden protokoll för den
21 sistlidne Juni, innehållande; att Fabrikören Arvid
Frössén blifvit vald till Stadsfullmäktig efter med döden
afgångna Fabriksidkaren Johan Walén; och intog Herr Frössén
nu sin plats bland Stadsfullmäktige.

[MARG: 49.]

{§.2.}
Jemlikt nu uppläst utdrag af Magistratens här i
staden protokoll för den 4 i denne månad, hade
Magistraten, efter inkommen anmälan derom att
Borgmästaren Sven August Hallström föregående dag
aflidit, - i anledning hvaraf det Stadsnotarien och
vice Häradshöfdingen S. Alm af Kongl. Maj:ts och
Rikets Svea Hof Rätt meddelade förordnande, att
borgmästaretjensten under numera aflidne Borgmä-
staren Hallström i Nåder beviljad tjenstledighet intill
den 8 Mars nästkommande år förestå, upphört -,
beslutat ej mindre att i allmänna tidningarne kun-
göra befattningen ledig till ansökning inom 56 dagar,
räknadt från den 3:dje i denna månad, än äfven hos
Kongl. Maj:ts och Rikets Svea Hof Rätt föreslå att
Stadsnotarien, vice Häradshöfdingen S. Alm, måtte
förordnas att intill dess borgmästare här i staden
varder i Nåder utnämnd, samma tjenstebefattning fö-
restå; och skulle Stadsfullmäktiges yttrande, huru-
vida de hade något mot förslaget att erinra in-
fordras, att detsamma till Kongl. Hof Rätten åtfölja;
varande i särskild skrifvelse af den 5 i denne må-
nad af Magistraten begärdt att samma yttrande
måtte så skyndsamt som möjligt aflemnas.

Stadsfullmäktige, hvilka af ofvannämnda proto-
kollsutdrag jemväl inhemtade att t.f. lagfarne Råd-
mannen och vice Häradshöfdingen Ernst Carlberg, jemlikt
det för staden gällande reglemente, inträdt såsom Magi-
stratens ordförande, remitterade ärendet, för bered-
ning, till Utskottet.

[MARG: 50.]

{§.3.}
Sedan Stadsfullmäktige den 10 April 1879 godkänt och
antagit ett af Byggnads Nämnden uppgjordt förslag till
ny strandlinie från Rådhustorget till Stadsträdgården,
under vilkor att gårdsegare som ville af berörda
nya tomtlinie mot ån sig begagna, skulle vara
skyldige att, hvar för sin tomt, anbringa jemn strand-
skoning; och detta beslut sedermera blifvit faststäldt
af Kongl. Maj:ts Befallningshafvande genom resolution
den 15 Juli 1879, hvarefter flere tomtegare
begagnat sig af den nya tomtlinien mot ån och
i öfverensstämmelse dermed verkställt både utfyllning
och strandskoning; så väckte nu Herr E. A. Lundblad
motion att alla gårdsegare, som redan uppfyllt
sagda vilkor eller hädanefter komma att göra
det, måtte i eganderätten till de sålunda utvidgade
tomtdelarne mot ån betryggas genom gåfvo-
bref från stadens sida, på det lagfart derå
må kunna vinnas; och föreslog vidare Herr Lund-
blad, att Stadsfullmäktige må åt Drätselkammaren
uppdraga
gåfvo-
brefs meddelande.

Ärendet remitterades till Utskottet, för beredning.

{§.4.}
Till Drätselkammaren remitterades, för beredning,
en af Herr A. F. Dahlström nu muntligen af-
gifven motion, om anslag af 500 kronor till in-
köp af en ny, för staden behöflig, brandspruta.

{§.5.}
Med anledning deraf, att Postverkets ombud
i projektkontrakt för förhyrande under 10 år af
lokal i stadens hus å gården N:o 137 uppställt som
vilkor, att det må medgifvas hyresgästen inteckna
hyreskontraktet, anhöll Drätselkammaren om
bifall härtill; och detta beviljades. -

{§.6.}
För förfallolöst uteblifvande från dagens sammanträde
pliktar Herr P. Liljeqvist 2 Kronor.

{§7.}
Herrar Lundblad och Naesman utsågos att jemte
Ordföranden justera dagens protokoll.

Justeradt:

/Theofr Munktell jr/
/E A Naesman/
/E, A, Lundblad/

[MARG: N:o 57. 1881 den 18 Juli å Rådhuset offentligen uppläst;
betyga:

/K A Peterson/
/C, W, Swedin/]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 juli 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107397.

Personrelationer