Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 december 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 december 1865

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfullmäktige
i Eskilstuna den 7 December
1865.

Närvarande: af de äldre 25 ledamöterna alla med
undantag af Herrar A. Billjer, som är bortrest, P. Wahl-
ström som är sjuk, samt Herr W. A. Öhman med
annat godkändt förfall.

{§.1.}
I stället för Byggmästaren A. B. Carlström, hvilken
aflidit, valdes Herr Bruks Patronen Johan Ther-
maenius i Thorshälla till Kompromissarie å Stadens
sida i tvisten med härvarande Gasverk, angående
af Gasverket fordrad ersättning för gasrörsänk-
ningar i vissa gator härstädes.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsförtroendevalda]

[MARG: {N:o 225.}]

{§.2.}
På Stadsfullmäktiges framställning, enligt Protocol-
let för den 2 sistlidne November, §.11., hade
Magistraten den 13 i samma månad resolverat,
att Magistraten ville tillse att invid Strandgatan
å nya stadsdelen icke komme att upföras hus
lägre än två våningar, samt att Magistraten
icke hade något att anmärka dervid att Stads-
fullmäktige utse Komiterade för åstadkommande
af förberedande granskning af byggnadsritningar
samt för utstakning af byggnadsplatser; dock
att derigenom icke göres någon inskränkning i den
Magistraten enligt Stadens Byggnads Ordning tillkom-
mande pröfningsrätt rörande byggnaders upförande
inom Staden. -

Efter öfverläggning i ärendet, och då flere
af Stadsfullmäktige trodde sig finna att
den nuvarande Byggnads Ordningen för Staden vore i vissa
delar ej lämplig, stannade Stadsfullmäktige
i det beslut, att en Komité nedsättes för
att derutinnan åstadkomma utredning samt
till Stadsfullmäktige inkomma med de
framställningar och förslag de finna af
behofvet påkallade.

Till Komiterade i detta afseende utsågos:

Herr J. Hedlund
Herr C. O. Öberg
Herr A. Billjer
Herr A. Norrman
och
Herr C. Jernbergh.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsförtroendevalda]

[MARG: {N:o [110].}]

{§.3.}
Inlemnades framställning af Gatu Komitén
om anskaffande af plan- och afvägningskartor
å nya stadsdelen i och för planering af
gatorna derstädes. -

Remitterades för beredning till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 227.]

{§.4.}
Föredrogs en motion af Herr C. O. Öberg att
Fattigvårds Styrelsen finge full disposition öfver
fattigvårds egendomen, så att f.d. Flickskole-
huset derstädes kunde få användas till ett
barnahem.

Remitterades för beredning till Utskottet. -

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsbyggnad]

[MARG: N:o 228.]

{§.5.}
Komiterade för tillsyn å nya brobyggnaden hade
anmält att besigtningsmän nu borde väljas för
brons afsyning, enligt Kontraktet med Herr Kapiten
G. Nerman, men att Komiterade för sin
del ansett det vara utan ändamål att till-
kalla besigtningsmän enligt Kontraktet, såsom
endast förorsakande Staden en större utgift
utan motsvarande fördel.

Stadsfullmäktige, som ansågo det nöd-
vändigt att bron afsynas såsom Kontraktet
föreskrifver, valde å Stadens sida till be-
sigtningsman Herr Ingenieuren O. G. Hallström
i Köping.

[ÄRENDEORD: Broförtroendevalda]

[MARG: N:o 229.]

{§.6.}
Magistratens Utgifts- och inkomstförslag för
Staden under nästkommande år öfverlemnades
för beredning till Utskottet; likaså en fram-
ställning af Brand Chefen A. Svahn om ersätt-
ningsanslag från Stads Kassan å 84 Rd Rmt [riksdaler riksmynt]
för af honom innevarande år utgifven förhöjd
aflöning till Brandvakterna.

[ÄRENDEORD: Budget, Brandpersonal]

[MARG: {N:o 230.}]

{§.7.}
Till Berednings Utskottet hänskjöts att afgifva för-
slag till Stadsfullmäktiges utlåtanden angående
hos Kongl. General Post Styrelsen gjorda fram-
ställningar, dels att postdiligensfart må inrät-
tas å linien Eskilstuna - Äs - Katrineholm,
dels om indragning af diligensförbindelsen
Södertelge - Arboga.

[ÄRENDEORD: Postfråga]

{§.8.}
Attesterades till liquid från Stads Kassan
25 Rd Rmt till Herr Löjtnanten A. G. Svedelius
för besigtning å Stora bron.

[ÄRENDEORD: Brokostnad]

{§.9.}
I Protokollet skulle antecknas att
Eskilstuna Stad fått upbära 560 Rd
Rmt statsanslag till understöd för Stadens
skjutsningsbesvär, enligt Landshöfdinge Embe-
tets skrifvelse den 20 sistl. November. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

{§.10.}
Med företeende af bevis från Herr F. L.
Ekman i Stockholm att den sorts stearinljus,
som härstädes begagnats vid gasprofningen
motsvarade 1,34 normalljus, anhöll Gasver-
kets Ombud herr C. O. Thomson att från
Stads Kassan återfå de 40 Rd, som innehållits
för bristfällig lyshållning i sistlidne Februari
månad, emedan vid en riktig beräkning ljus-
styrkan sålunda ej nedgått till mer än 9,71 ljus,
derför plikt ej funnes stadgad i lyshållnings-
kontraktet. -

Stadsfullmäktige lemnade Drätselkam-
maren i updrag att utbetala de ifrågava-
rande 40 Rd såvida Stadens Gasproberare
godkände betyget af Herr Ekman.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]

[MARG: {N:o 221}]

{§.11.}
Uplästes en Kongl. Maj:ts Nåd. Skrifvelse
af den 6 sistl. October till Konungens Befall-
ningshafvande i Länet angående ifrågasatt
utvidgning af tekniska skolan i Eskilstuna;
och hvaraf inhemtades att Kongl. Maj:t
ansett Stadsfullmäktiges framställning
derom icke böra till någon åtgärd föranleda.

[ÄRENDEORD: Utbildningsfråga]

[MARG: {N:o 231.}]

{§.12.}
En framställning af Fattigvårds Styrelsen
att ett hus må upföras å fattigvårdstomten
till arbetsinrättning åt lättjefulla personer,
hvaröfver Fattigvårds Styrelsen har husbonde-
välde, remitterades för beredning till Drät-
selkammaren.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsbyggnad]

[MARG: {N:o 232.}]

{§.13.}
Nästa sammanträde utsattes till den 28:de
dennes kl. 10 förmiddagen. -

Uppläst och justeradt

/Knut Tersmeden/
/L; F; Österwall/
/Joh; Hedlund/

År 1865 den 7 December är förestående Protocoll
offentligen upläst; betyga

/C Jernbergh/
/P, E, V, Lundqvist/

[MARG: N:o 233.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 december 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107396.

Personrelationer