Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 april 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 april 1864

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den
7 April 1864.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige.

{§.1.}
Mantalslängden för Eskilstuna Stad år 1864 före-
teddes och lemnades utan anmärkning; och skulle
i Protocollet antecknas att längden legat för gransk-
ning tillgänglig på Krono Upbörds Contoret, efter på-
lysning, utan att anmärkning deremot försports. -

[ÄRENDEORD: Skattelängd]

{§.2.}
Föredrogs Herr C. O. Öbergs motion att Staden
skulle till Byggnadsjord söka tillegna sig den del
i s.k. Nygärdet, som nu innehafves af en-
skildta personer; och sedan Berednings Utskottets
utlåtande blifvit upläst, gjorde Herr Öberg
det förtydligande af motionen, att ersättning, i
händelse af behof, skulle lemnas jordens inne-
hafvare, efter hvad de gifvit för jorden.

[MARG: N:o 118.]

I sammanhang härmed föredrogs Herr C. O. Öbergs
motion, att förberedande åtgärder må ske i och
för besittningstagande af Pastors nu innehafvande
jord i Nygärdet och s.k. Prestvretarne, för att
uplåtas till Byggnadstomter.

[MARG: N:o 117.]

Enligt Berednings Utskottets framställning, valdes
en Komité för ytterligare beredning af dessa
tvenne motioner, bestående af Herrar C. L. Björk,
C. O. Öberg och K. Tersmeden. -

[ÄRENDEORD: Markförvaltning, Samhällsplaneringsförtroendevalda,
Samhällsplaneringsregler]

{§.3.}
Öfver Gasproberaren C. M. Carlstedts framställning
hos Stadsfullmäktige den 3 sistl. Mars, att vid
gasprofningen få begagna sådane stearinljus af Herr J.
Johanssons fabrik i Stockholm, hvaraf 5 gå på
skålpundet, hade från Gasverket inkommit den
förklaring, att Gasverket ej hade något deremot, "så
framt den correction, i anseende till nämnde
stearinljus' och normalljus' olika ljusstyrka, till-
lämpas vid gasprofningen, (så) att gasen ej erhåller
mindre ljusstyrka, än om den jemfördes med sådane
Normalljus, som i kontraktet med Staden är be-
stämdt."

Stadsfullmäktige godkände, vid sådant för-
hållande, att Herr Carlstedt vid gasprofningen
finge begagna sådana ljus, hvarom hans fram-
ställning handlar. -

[ÄRENDEORD: Gasanläggning, Samhällsplaneringspersonal]

[MARG: {N:o 112.}]

{§.4.}
Herr C. O. Öberg föreslog att en skrifvelse måtte
afgå till Drätselkammaren med begäran, att
Drätselkammaren uprättar instruktion för
Gasproberaren, till vinnande af det ändamålet,
att Drätselkammaren säkert erhåller kännedom
om gasljusets styrka i gatulyktorna, så att,
derest styrkan är för liten, Staden må af Gas-
verket erhålla godtgörelse, enligt Stadens Gas-
kontrakt; och borde Drätselkammaren jemväl söka
utreda, huruvida ej gasen haft för liten styrka en
dag i sistlidne Februari månad, så att Staden
derför bör hafva ersättning. -

Denna framställning bifölls.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning, Samhällsplaneringspersonal]

{§.5.}
Efter föredragning af Herr C. O. Öbergs motion
derom, samt Berednings Utskottets utlåtande,
beslöts, att en skrifvelse skulle aflåtas
till Kongl. Commerce Collegium med begäran,
att Kreatursmarknaden här i Staden på hösten
må årligen utsättas till första lördagen i October
månad. -

[ÄRENDEORD: Marknadsliv]

[MARG: {N:o 111.}]

{§.6.}
I enlighet med Herr C. O. Öbergs förslag
samt Berednings Utskottets utlåtande, beslöts
att hos Magistraten begäres, det den obebygg-
da delen af Snickareängen må afsättas
till Stadens behof, att användas till lastage-
plats för skrymmande varor, då så nödigt blir.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: {N:o 116.}]

{§.7.}
I anledning af Herr C. O. Öbergs derom
gjorda framställningar, samt efter föredragning
af Berednings Utskottets utlåtande, beslöts att
Statsfullmäktige skulle ingå till Magistraten
med begäran att Magistraten, i afseende å
byggnaders företagande i Staden måtte stadga
följande grunder:

1:o att hus vid strandgatan å nya Stadsdelen ej få upbyggas
mindre än 2:ne våningar högt;

2:o att, för åstadkommande af förberedande granskning af byggnadsritningar
samt
utstakning af byggnadsplatser, må nedsättas
en Komité af tre personer, hvilka egde att
tillkalla annan sakkunnig person till biträde,
i händelse af behof, och af hvilka denne
sistnämnde finge åtnjuta ersättning af bebyggaren. -

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsförtroendevalda, Samhällsplaneringsregler]

[MARG: {N:o 110.}]

{§.8.}
Efter föredragning af Berednings Utskottets derom
meddeldte utlåtande, beslöts att Drätselkam-
maren finge (efter nuvarande arrendetids slut)
genom auktion till den högstbjudande på
ytterligare tio år utarrendera de af Staden
egande s.k. Marielundsåkrarna, på nuva-
rande vilkor, med det tillägg, att Arrendatorn
är skyldig afträda så stor del af jorden före
arrendets slut, som må erfordras att af Staden
användas till gata eller byggnadsplats, utan
annan ersättning än motsvarande afkortning på
arrendet.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning, Samhällsplaneringsregler]

[MARG: {N:o 120.}]

{§.9.}
Frågan rörande arrendevilkor för Norra delen
af Stadens Sliphus N:o 46, vid arrendet från
den 1 October innevarande år, återförvistes till
Drätselkammaren, med begäran att Drätselkam-
maren inkommer med förslag till nytt arrende-
kontrakt i det syfte att Arrendatorn må
sjelf underhålla hela verket, både till hus,
inrättningar och rännor, samt att afkortning
å arrendet ej må ske för tid, då verket, i
anseende till vattenbrist, ej kan hållas i gång.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning]

[MARG: {N:o 121.}]

{§.10.}
Rörande Stadens Räcksmedsgård, hvarå nuvarande
arrendetid utgår den 1 instundande October, beslöts
att, i anseende till husens bristfälliga skick
samt den ringa inkomst Staden har af denna
gård, skulle gården ej vidare uthyras, utan
Stadsfullmäktige deremot ingå till veder-
börande Myndighet med begäran att Staden
finge försälja denna gård, som blifvit
till Staden uplåten med nyttjanderätt af
Kronan.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning]

[MARG: {N:o 122.}]

{§.11.}
Föredrogs Drätselkammarens förslag om hy-
rande af lokal för Tekniska Skolan i Enkefru
Vogels gård N:o 164, samt Herr C. Björks
motion om förberedande åtgärder i och för
upförandet af ett Tekniskt Skolhus.

Och beslöts härom:

1:o att genast förberedande åtgärder skulle vidtagas för
byggande af ett hus till lokal för Teknisk Skola; -

2:o att i fråga om plats för huset, saken bord-
lägges till dess Herr Björks till Stadsfullmäk-
tige inkommit med besked, huru mycket en
af honom afsedd plats för Skolhuset skulle
i köp kosta;

3:o att Drätselkammaren skulle upsäga hyres-
kontraktet på Tekniska Skolans nuvarande lokal,
såsom varande bristfällig och för ändamålet för
inskränkt, att vidare begagnas efter nu stadgade
hyrestidens slut den 1 instundande October; och

4:o att Drätselkammaren bemyndigades till dy-
lik lokal hyra de ifrågasatta 8 rummen i
gården N:o 164 på 5 års tid mot 600 Rd [riksdaler]
årlig hyra samt vilkor att kontraktet in-
tecknas. -

[ÄRENDEORD: Utbildningsbyggnad]

[MARG: {N:o 115. N:o 123.}]

{§.12.}
Beslöts att såvida Kloster och Fors [socknebor]
innevarande år betala dess andel i skulden för
nya sockenstugubyggnaden, skulle Staden också
detta år betala sin andel i samma skuld.

[ÄRENDEORD: Budget, Förvaltningskostnad]

{§.13.}
Föredrogs en af Stadens Utskänknings Bolag
till Magistraten ingifven och, för utlåtandes infordrande,
till Stadsfullmäktige aflemnad ansökning, att
Bolaget må i 3 år från den 1. instundande
October få ytterligare bedrifva bränvinsför-
säljning å lika många ställen som hittills och
på enahanda vilkor, neml.

1:o att Bolagets rörelse utöfvas å 7 utskänknings-
ställen, hvaraf ett i Fristaden, å 2 minuterings-
ställen och på 3 Källare, deraf en i Fristaden;

2:o att Bolaget i årlig afgift för dessa rättigheter
ej allenast utgifver 7310 Rd Rmt [riksmynt] om året, utan
jemväl betalar de för rörelsen belöpande ut-
skylder;

3:o att Bolaget, om vinst af rörelsen upkommer,
anslår denna vinst till något för Staden allmän-
nyttigt eller välgörande ändamål, som Bolaget be-
stämmer; dock så att om Bolaget efter de nu ifrå-
gavarande tre årens förlopp kommer än ytterligare
att fortsättas, det må ega rätt att en del af
vinsten till nödig reservfond afsätta;

4:o att Bolaget under den sökta oktrojtiden, i likhet
med hvad nu eger rum, af sine medel serskildt
anslår 3500 Rd Rmt om året till Stadskassan, med afseende
på de vidtagne inskränkningarne rörande brän-
vinsförsäljningen vid Stadens Gästgifveri. -

Efter öfverläggning härom, och sedan
anmärkt blifvit, att Utskänknings Bolaget
begärt rätt till all bränvinsförsäljning i Sta-
den, men att utskänkningsrätt redan vore meddelad
åt Mamsell Gustafva Petersson såsom
innehafvare af Gästgifveriet, i tio
år från den 1 October detta år, beslöts
aflåtande till Magistraten af hemställan
att Utskänknings Bolaget, på sätt det begärdt,
och på föreslagne vilkor, må få rätt
till all bränvinsutskänkning härstädes, med
undantag af nyssnämnde utskänkningsrätt
vid Gästgifveriet, och med tillägg i vilkoren,
att Utskänknings Bolaget under de ifråga-
varande 3 åren betalar Gästgifveriets ut-
skänkningsskatt, med afseende på innehållet
af Gästgifverikontraktet. -

[ÄRENDEORD: Alkoholbeskattning, Alkoholförsäljning, Alkoholförsäljningslokal,
Gästgiveri]

Jüsteras.

/C, J, Westerberg./
/A; Billjer./
/O, F, Svalling/

Enligt Kungörelse skulle förestående Protocollen
för den 28 Januari, 11 Februari, 3:dje, 7:de
och 24 Mars samt för denne dag å Rådhus-
salen offentligen upläsas; men härvid tillstä-
deskommo ej andra än undertecknade,
hvilka förut hört dem upläsas, hvadan deras
upläsning ånyo ej påfordras.

Eskilstuna den 7 April 1864. -

/C Jernbergh/
/C, G, Norin/
/I, F, Ohlsson/

[MARG: {N:o 124.}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 april 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107395.

Personrelationer