Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 april 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 april 1870

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stads-
fullmäktige i Eskilstuna den
7 April 1870.

Närvarande: Samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar Wedberg, Svanbäck med godkända
förfall.


{§.1.}
I enlighet med Drätselkammarens utlåtande,
beslöts att Herr Fängelsedirektören Gustaf
Nordins framställning om lindring i honom på nu
förda Stadsutskylder, skulle lemnas utan afseende.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]
[MARG: N:o 200.]


{§.2.}
I enlighet med Beredningsutskottets tillstyrkande,
beviljades Stads Waktmästaren en löneför-
höjning från 400 rd [riksdaler]till 500 rd om året,
räknadt från detta års början.

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]
[MARG: N:o 205]


{§.3.}
Med slutna sedlar valdes till Landstingsman
för Eskilstuna Stad Herr Rådmannen Johan
Hedlund vid första omröstningen med 15 röster
af 28 röstande; hvarefter på enahanda
sätt till Landstingsmans Suppleant utsågs
Stadskassören C.Jernbergh vid första om-
röstningen med alla afgifna röster.

[ÄRENDEORD: Landstingsförtroendevalda]
[MARG: N:o 201.]


{§.4.}
På derom gjord framställning från Sparbanken
i Eskilstuna beslöts att en af Eskilstuna
Stads Äldste den 7 Juli 1860 till Sparbanken
utgifven skuldförbindelse å 2500 rd rmt,{riksmynt]
ställd att betalas efter tre månaders uppsägning
och löpande ränta, skulle utbytas mot
en ny sådan förbindelse af Stadsfullmäk-
tige; egande deras Ordförande att den-
samma underteckna å Stadsfullmäktiges
vägnar.

[ÄRENDEORD:Förvaltningsfinansiering]
[MARG: N:o 212.]


{§.5.}
Eskilstuna Stads Mantalslängd för år 1870,
hvilken blifvit till riktigheten bekräftad
af Pastors Embetet såsom öfverens stämmande
med husförhörsboken och jemväl varit
för granskning af allmänheten tillgänglig
utan att anmärkning emot densamma
försports, företeddes nu och förklarades
godkänd.

[ÄRENDEORD: Folkbokföring]


{§.6.}
Herr Ordföranden Wahlström förklarade
sig jäfvig att behandla följande fråga
och afträdde, jemte Herrar Sjöberg, And-
berg, och Skogsborg samt Österwall; och
sedan herr Doktor Th. Munktell blifvit
vald till Ordförande för tillfället,
föredrogs en skrifelse från bemälhe
Herr Doktor Munktell jemte Kamreraren
C.A. Ström och Stadskassören C. Jernbergh,
hvaruti desse med tillkännagifande, att
Kongl. Svea Hof Rätt den 24 sistlidna Mars
meddelat Dom i den på Stadsfullmäkti-
ges förordnande anställda rättegång mot
vederbörande ledamöter i Eskilstuna Spar-
bank om ersättning för Sparbankens tillskyn-
dade förluster genom förre Räkenskapsföraren
P.G. Fahlanders försnillningar, uti hvilken Dom Kongl. Hof
Rätten,
ogillat Stadsfullmäktiges påståenden,- anhålla
att Stadsfullmäktiges ville meddela före-
skrift, huruvida rättegången skulle i Högsta
Domstolen fullföljas eller icke.

Sedan Ombuden fått redogöra för sine
åtgärden i saken, och öfverläggning egt rum,
afgjordes, genom votering med 14 röster mot
9, att Stadsfullmäktige skulle låta bero
vid Kongl. Hof Rättens i saken fällda
Dom.

Minoriteten röstade för sakens full-
följande i Högsta Domstolen.

Emot beslutet reserverade sig Herrar
Walén, Öberg, Hellstedt, Heljestrand, Lundblad,
Granberg och Boberg.

[ÄRENDEORD: Rättslagstiftning]
[MARG: N:o 106.]


{§.7.}
Attesterades till liquid från Stadskassan en
räkning af herr E. Ploman i Stockholm på
25 rd 7 öre rmt, kostnader i Sparbanksmålet.

[ÄRENDEORD:Förvaltningskostnad]


Samma dag justerat
/J,P, Nordlund/
/P A, Hagström/

Förestående Protokoller för den 28 December 1869
samt 27 Januari, 3 Februari, 17 och 23 Mars
år 1870 äro å Rådhussalen offentligen upplästa;
betygar

/C. Jernbergh./

[MARG: N:o 209.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 april 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107394.

Personrelationer