Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 6 september 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 6 september 1866

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfullmäk-
tige i Eskilstuna den 6 September
1866.

Närvarande: Samtelige Stadsfullmäktige, med undantag
af Herrar A. Billjer, C.F. Sjöberg, C.F. Spangenberg,
C.J. Westerberg, W. Zetherström, hvilkas förfall
godkändes, och Herr Doctor P.C. Malm utan an-
mäldt förfall.

{§.1.}
Föredrogs en af Gasverkets ombud Herr
C.O. Thomson ingifven skrift, innehållande
protest mot rubbningen af gasledningen vid
Stora bron under det samma bro repareras;
förbehållande Gasverket sig i annan händelse
ersättningsanspråk mot Staden.

Efter det Herr C.A. Ström upplyst att fråga
förekommit om gasrörets inläggning i sjelfva
bron, men att derom icke något ännu beslutats
ock sedan Herr Joh. Hedlund anfört nödvän-
digheten deraf att (den nuvarande) gasledningen
vid bron besigtigas till utrönande af dess
närvarande beskaffenhet och för undvikande
af alltför stora ersättnings anspråk å gasver-
kets sida, blef ärendet i sin helhet öfver-
lemnadt till Drätselkammaren, som hade
att med Gasverket öfverenskomma om sättet
för gasledningens förande öfver Strömmen så
att Staden undviker ersättnings anspråk
från Gasverket.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]
[MARG N:o {293}]

{§.2.}
Efter föredragning af Drätselkammarens
tillstyrkande utlåtnade öfver Herr J. Svengrens
motion om uppmuddring af den s.k. Lill-ån,
biföllo Stadsfullmäktige samma motion;
dock att arbetet skulle hållas inom den
af Drätselkammaren angifne kostnads-
summan 80 Rd Rmt [Riksdaler Riksmynt], och verkställas
efter den plan, som Drätselkammaren för
detsamma eger att uppgöra.

[ÄRENDEORD: Hamnfråga]
[MARG N:o {285}]

{§.3.}
Beslöts att från Stadskassan skulle ut-
betalas 15 Rd 50 öre Rmt till Herr Ingenieu-
ren A.J. Hörnström för undersökning af
plats för nytt Lazarett i Eskilstuna.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]

{§.4.}
Från TelegrafKommisarien H. Åkerstein
hade inkommit en skrift med anhållan att
få veta egentliga meningen med den skrifvelse
som från Stadsfullmäktige afgått till
honom angående flyttningen af Telegraf-
stationen, isynnerhet om grunden för en deri
mot honom personligen riktad beskyllning.

Wid det förhållande att Telegrafsta-
tionen vore återflyttad till den af Staden
förhyrda lokalen, och således anledning
icke voro för handen att ytterligare upptaga denna fråga,
ansågo Stadsfullmäktige att Herr Åkersteins
skrift icke kunde till någon åtgärd förandes.

[ÄRENDEORD: Telebyggnad]
[MARG N:o {279}]

{§.5.}
Herr C.L. Björk, såsom ledamot i nya
brobyggnadsKomitén, tillkännagaf att de
för afsyningen af nya bron tillkallade
besigtningsmännen ansett att bron borde
profvas med belastning, endera med en större
folksamling eller med derå uppställda vatten-
tunnor; varande i sådant afseende af en-
treprenören herr Kapiten G. Nerman
medgifvet 50[skålpunds] tryck å qvadratfoten;
och anhöll nu Herr Björk att Stadsfull-
mäktige ville om en sådan belastning besluta.

Stadsfulmäktige funno det lämpligast
och lättast att åstadkomma om bron profvades
genom en folkmassa, och utsattes denna
profning att ske nästa söndagsmorgon kl.8
hvarom tillkännagifvande skulle införas i tid-
ningen.

[ÄRENDEORD: Brofråga]

Uppläst och Justeradt

/Joh. Walén/
/Sv, Palmgren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 6 september 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107393.

Personrelationer