Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 6 oktober 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 6 oktober 1870

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stads-
fullmäktige i Eskilstuna den
6 oktober 1870.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar J. P. Nordlund, Axel Karlsson, Th. Boberg,
E. A. Thunell, C. E. Stenman, B. E. Skogsborg och
L. Hedlund, hvilka hade godkända förfall.

{§.1.}
Ett memorial från Drätselkammaren, angående
den påbörjade reparationen å Utfallsdammarne,
föredrogs och skulle ej föranleda till något
yttrande, vid det förhållande att arbetet
redan är i gång.

[ÄRENDEORD: Saknas]
[MARG: N:o 227]

{§.2.}
Enligt Drätselkammarens förslag medgåfvo
Stadsfullmäktige, att den nu nödvändiga ombygg-
naden af s.k. Qvarnbron i Carl Gustafs stad
finge ske genom Faktori Styrelsens eller Kronans
försorg och på det sätt, som vederbörande
myndighet för Gevärs Faktoriets del beslutar,
samt att Staden sedan skulle betala den
sjettedel i kostnaden, som ålåge Staden.

[ÄRENDEORD: Brokostnad]
[MARG: N:o 227]

{§.3.}
I frågan om den af Härads boerna begärda
nya vägen från Stålfors, förbli Lazarettet, fram
till Kyrkogatan i Staden, hade Berednings Utskot-
tet inkommit med utlåtande, hvari förklarats
att denna väg icke syntes nödvändig eller för
Staden medföra någon fördel, vid det för-
hållandet, att väg till lazarettet såväl från
Stålfors, som Staden redan finnes, hvilken
efter iståndsättning kunde begagnas; ock be-
slöts, i enlighet härmed, att de från Staden
utsedda Komiterade i ämnet skulle meddela
Komiterade från Häraderne, att från Eskils-
tuna Stad icke kunde vara att påräkna
något bidrag till den ifrågasatta nya vägens anläggning eller
underhåll.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]
[MARG: N:o 224]

{§.4.}
Till Drätselkammaren remitterades för beredning
en ansökning af Herrar E. A. Thunell och
C. J. Lamberg att få på 25 år arrendera
vattenfallet vid den nedbrända Räckham-
maren.

[ÄRENDEORD: Saknas]
[MARG: N:o 228]

{§.5.}
Till Drätselkammaren remitterades jemväl
för beredning en ansökning af Rådmannen
Johan Hedlund att få påbygga ett kol-
hus vid f. d. Pipsmedjan, för att derigenom
få utrymme till ett Magazin.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]
[MARG: N:o 229]

{§.6.}
Herr C. A. Ström hade ingifvit motion, att träd-
plantering finge denna höst företagas på den del
af Oxbacken, som ligger ofvanför Kyrkogatan, och
bekostas af uppkommet öfverskott på Utskänk-
nings Bolagets anslag för planteringar uti och
omkring Staden.

Efter öfverläggning i ämnet, och sedan Herr
C. G. Granberg anfört, att Stadsfullmäktiges före-
gående beslut om trädplantering på Drottning-
gatan borde erhålla det tillägg, att sådan
plantering först finge verkställas derstädes
efter gatans hela längd, eftersom någon mera
gatusänkning der ej förmodades förekomma,
beslutades, att Drätselkammaren finge, sedan
trädplantering å Drottninggatan, efter hela
dess längd, om så är lämpligt, bekostats af
Utskänknings Bolagets ifrågavarande anslag,
af öfverskottet verkställa plantering på
Oxbacken efter Drätselkammarens eget
bepröfvande.

[ÄRENDEORD: Saknas]
[MARG: N:o 230]

{§.7.}
Granskades afkortningslängder på 1867 och
1868 årens Stadsutskylder, och beviljades
afskrifning i räkenskapen för derå upptagna
utskylder, med de undantag, som å längderna
tecknades.

[ÄRENDEORD: Saknas]

{§.8}
Sedan Herrar C. A. Ström, W. Zetherström och
J. A. Lindgren, såsom utsedde Komiterade, granskat
revisorernas "omslut" af 1869 års Fattigvårds-
räkenskaper, och dervid kommit till det resul-
tat, att utgående balansen till år 1869 blefve
11981 rd [riksdaler) 88 öre Rmt [riksmynt], hvilket också förre
ordfö-
randen och Kassaförvaltaren vid Fattigvårds Styrelsen
Herr Johan Walén nu medgaf; så ansågo väl
Stadsfullmäktige att Kassans rätta ställning
derigenom vore fullt utredd; men som anmärk-
ningar jemväl i andra delar blifvit af
revisorerna gjorda, de der ej af Fattigvårds-
styrelsen befvarats, så skulle handlingarne
återremitteras till Styrelsen, på det full-
ständig förklaring må till Stadsfullmäktige
inkomma.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsrevision]
[MARG: N:o 214]

{§.9.}
Godkändes till liquid från Stadskassan
4 rd för införandet i Läns trycket af
kungörelse om Kreatursmötet härstädes.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]

Justeradt samma dag

/C. J. Andberg/
/F, A, Stenman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 6 oktober 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107392.

Personrelationer