Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 6 mars 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 6 mars 1879

Anmärkning

{1879 den 6 Mars}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag
af Herr E. A. Lundblad
Herr Arvid Nilsson
Herr C. O. Öberg
Herr Axel Karlsson
Herr S. Palmgren
Herr J. O. Biörck
Herr Gustaf Nilsson, med godkända förfall.
Herr J. P. Nordlund, utan anmält förfall.

{§.1.}
Sedan Enkan Elgstrand och hennes son Fredrik Elgstrand
hos Kongl. Svea Hof Rätt öfverklagat Länsstyrelsens
Utslag, hvarigenom den blifvit ålagdt att från
Stadens utmark Westermarken inom förelagd tid
borttaga tvenne byggnader, hade Hof Rätten i
nu föredraget utslag af den 21 sistlidne Februari,
med ändring af Länsstyrelsens utslag, förklarat
Stadsfullmäktiges frågavarande talan icke vara
af beskaffenhet att kunna handräckningsvis bi-
fallas.

Emellertid hade nu till Stadsfullmäktige in-
kommit en skrifvelse från en person vid
namn Johan Erik Carlsson, hvaruti denne uppgifver
sig hafva inköpt Elgstrandska lägenheten å Wester-
marken och tillika anhållit att, emot förbindelse
att ordentligt till staden betala de afgifter som för
detta ställe nu eller framdeles kunde blifva bestäm-
da, få bibehålla de å planen uppförda hus i det
skick de nu befunnos, med undantag af ett i stugan
N:o 23 af Elgstrand redan till hälften inredt rum,
hvilket han anhöll måtte få inredas till Snickare-
verkstad.

Efter föredragning häraf beslöts att låta
bero vid Kongl. Svea HofRätts ofvanberörda
Utslag, samt att nye egaren till Elgstrandska
byggnaderna å Westermarken skulle till Domstol instämmas
i samma påstående, som varit hos Länssty-
relsen förut handräckningsvis anmäldt.

[MARG: 79.]

{§.2.}
I följd af Poliskammarens derom gjorda
framställning, och med bifall till Drätselkammarens
utlåtande, bestämdes för torghandel stadens
obegagnade tomt N:o 139 vid Rinmanstorg.

[MARG: 136]

{§.3.]
På skäl, som Drätselkammaren i afgifvet utlå-
tande af den 26 sistlidne Februari anförd, beslöts
att till någon åtgärd ej skulle föranleda den
framställning, som blifvit af Gästgifveri arren-
datorn C. R. Alexandersson gjord derom att
han må befrias från sitt om Gästgifvaregår-
den upprättade och till den 1 Oktober 1880
gällande kontrakt.

[MARG: 145]

{§.4.}
Som nuvarande arrendekontrakt på det åt
staden för kreatursbete donerade hemmanet Flac-
kersta tilländaginge den 14 Mars 1880, hade
Drätselkammaren hemställt om uppdrag att,
efter auktion, utarrendera samma hemman
på 20 års tid till den 14 Mars 1900 och på vilkor,
som innefattades i ett bilagdt förslag till nytt
arrendekontrakt.

Efter handlingarnes läsning remitterades
ärendet, för beredning, till Utskottet.

[MARG: 148]

{§.5.}
Efter granskning af Exekutors afkortnings
längder å Kommunalutskylder för åren 1875, 1876, 1877 hade
Drätselkammaren, enligt nu föredragen skrifvelse,
förklarat sig finna att ingenting vore att
vinna med medlens balansering i stadens
räkenskap och derföre hemställt att af-
skrifning må beviljas för dessa medel, som belöpte

för år 1875 - Kr. 693,41.
för år 1876 - Kr. 1570,22
för år 1877 - Kr. 3235,34.

Efter öfverläggning blef Drätselkammarens
framställning afslagen genom votering med 15 röster
för 7, och beslöts vidare att ifrågavarande
längder skulle öfverlemnas till Stadsfogden
mot ytterligare undersökning om de restskyl-
diges betalnings förmåga samt för indrifning
af de medel, hvartill funnos tillgångar.

{§.6.}
Stadsfullmäktige skulle hos Kongl. Maj:ts
Befallningshafvande tillstyrka bifall till Mamsell
Carolina Trosanders och Enkefru Mathilda
Freéses ansökningar att instundande sommar-
månader få idka värdshus rörelse med utskänk-
ning af spirituosa drycker, under anförda in-
skränkningar, vid de för staden anlagda sommar-
lustställena Djurgården i Klosters socken och
Sommarro i Fors' socken.

[MARG: 139, 140]

{§.7.}
Öfver Herr A. Lindblad den 9 sistlidne januari
väckta motion, om åtgärders vidtagande för lindrande
af nöd i samhället, hade Fattigvårds Styrelsen in-
kommit med infordradt utlåtande, deraf inhem-
tades att samma Styrelse väl funnit mycken arbets-
löshet vara rådande, men dock icke till den grad
att särskilda åtgärder från kommunens sida
kunde förordas, helst samhällets förmåga till
uppoffring i berörda hänseende vore inskränkt
och måhända behöfde sparas till en tid då åtgärder
för bredande af arbetstillgång åt stadens arbetare
befunnos nödvändiga, samt dessutom med inträdet
af en blidare årstid kunde förväntas att arbets-
tillfällena blefvo större, hvadan Fattigvårds Styrelse
hemstälde: att ifrågavarande motion ej måtte för
det närvarande till någon åtgärd föranleda, dervid
FStyrelsen tillika anmälte sig komme att sjelfmant
framdeles göra hemställan om vidtagande af erfor-
derliga åtgärder till beredande af arbetsförtjenst,
derest, mot förmodan, sådant skulle, till lindrande
af nöd, behöfvas.

Stadsfullmäktige godkände detta Fattig-
vårds Styrelsens utlåtande.

[MARG: 141]

{§.8.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Läns Styrelsens
skrifvelse, angående val af Landstingsmän för
Staden; och utsattes detta val till ordinarie sam-
manträdet i nästa Juni månad.

{§.8.1/2}
Till Utskottet remitterades för beredning en
motion af Herr A. Hellstedt om för-
ändring i sättet för uppbörden af Kommunal-
utskylderna.

[MARG: 142]

{§.9.}
Föredrogs en så lydande skrifvelse, med
dervid åtföljande protokolls utdrag:

"Till Herrar Stadsfullmäktige i Eskilstuna. Då Eskilstuna
Öfre Kanal aktiebolag enligt bifogade protokoll medgifvit
B7 Sällskapet förlängd tid för bebyggandnet af tomten N:o 108
här i Staden, får jag hos Herrar Stadsfullmäktige varsamt
anhålla
att den del af samma tomt som ligger mellan Warmbadhuset
och ån, samt förut på vissa vilkor öfverlåtitstill Kanal-
bolaget, måtte fortfarande Bolaget tillerkännas. Eskils-
tuna den 6 Mars 1879 Ad. Fr. Dahlström."

"Utdrag af protokollet hållet vid ordinarie bolagsstämma med
Eskilstuna Öfre Kanal aktiebolag å hotel Svensson den 5 Mars
1879, §.5. Från B7 Sällskapet hade inkommit ansökan, hvari,
med hänvisning till Kanalbolagets protokoll af den 27 Mars 1876
och
den 14 Mars 1877, anhållan gjorts om två års uppskof med
bebyggandets
påbörjan å den tomt N:o 108 här i staden, som bolaget till
sällskapet öfver-
låtit. Efter enhälligt besluten öppen omröstning, beslöts med
55 röster
mot 26 att två års anstånd skulle lemnas. Likaså beslöts att
Säll-
skapet skulle ega på först bestämda vilkor disponera tomten,
mot hvilket beslut Bankkamreraren C. A. Ström anmälde sin
reservation, på den grund att tomtens storlek vore tillräcklig
att användas äfven till annat ändamål. Väckt förslag, att
ritning skulle föreläggas och godkännas af blifvande
bolagsstämma, afslogs, mot hvilket beslut Ström jem-
väl reserverade sig. Rätt utdraget betygar

/Carl Andberg."/

Efter uppläsandet häraf bifölls gjorda fram-
ställningar.

{§.10.}
Interims Styrelsen för Eskilstuna Kallbadshus aktie-
bolag hade uti ingifven skrifvelse den 15 sistl.
Februari framfört bolagets tacksamhet för
det understöd som Stadsfullmäktige beviljat bo-
laget med 500 kr i 10 år, och derjemte förklarat
sig vilja noggrant fullgöra derför stadgade vilkor,
samt slutligen anhållit att anslaget måtte från
Stadskassan till bolaget utgå hvarje år i slutet
af Juni månad.

Deta sistnämnda beviljades.

{§.11.}
Herr J. P. Nordlund pliktar 2 Kronor för
förfallolöst uteblifvande från dagens sam-
manträde.

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell/
/C; A; Ström/
/A; W; Koraen/

1879 den 15 April å Rådhuset offentligen uppläst
betygar

/Fr; Leonh; Kinander/
/J; A; Svahnberg/

[MARG: {147}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 6 mars 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107391.

Personrelationer