Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 6 mars 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 6 mars 1873

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stads-
fullmäktige i Eskilstuna den
6 Mars 1873.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herr S. Palmgren med godkändt förfall, samt
Herr E. A. Naesman utan anmäldt förfall.

{§.1.}
Komiterade för insamling af aktieteckning uti
Jernvägs-Aktiebolaget Flen-Oxelösund-Westmanland
hade omförmält att 900 aktier, motsvarande
90000 rd [riksdaler], efter underrättelse från Interim Sty-
relsen i Stockholm, nu återstodo otecknade,
emedan de från Bergslagen väntade teckningsbe-
loppen ännu voro okända, hvadan ifrågasattes
att Eskilstuna Stad, till säkerhet för jernvägsföre-
tagets bringande till stånd, borde teckna dessa
900 aktier, med uttryckt önskan att för dem ej
blifva antecknad om de ej behöfdes för full
teckning.

Herr Ordföranden föredrog nu denna angelägenhet
och föreslog ifrågavarande tecknings verkställande
på uppgifna vilkoret. -

Frågan hänskjöts för beredning till Utskottet,
hvilket afträdde och vid återföreträdandet för-
klarade sig hafva anledning tillstyrka ärendets
uppskjutande till annan dag, på det bestämd
uppgift kunde erhållas om det felande aktie-
beloppet.

Stadsfullmäktige godkände detta och uppskjöto
frågan till nytt sammanträde nästa lördag, kl. 6 efter-
middagen, då Stadsfullmäktige sammankomma utan
annan kallelse än annons i samma dagens tidningar.

[ÄRENDEORD: Järnvägskostnad]

[MARG: N:o 3.]

{§.2.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Utskänknings Bo-
lagets beslut att ytterligare anslå 350 Rd till
fullbordandet af utdikningen av kärret på
Norr, dervid Utskänknings Bolaget tillika
yttrat att anslagen till grunddikningen häri-
genom skulle anses vara afslutade. -

[ÄRENDEORD: saknas]

{§.3.}
Sekreteraren tillkännagaf att icke någon an-
sökning inkommit om rese- eller studie-under-
stöd af 16 April fonden; -

{ÄRENDEORD: saknas}

[MARG: N:o 8.]

{§.4.}
Herr E. A. Naesman pliktar 2 rd för uteblifvande
från dagens sammanträde, utan anmäldt förfall.

{ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

Samma dag uppläst och justeradt:

/J. C. Heljestrand/
/C, O, Öberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 6 mars 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107390.

Personrelationer