Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 6 februari 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 6 februari 1873

Anmärkning

{1873 den 6 Februari.}

Närvarande: Samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herr Axel Karlsson, med uppgifvet förfall

{§.1.}
Angående uteblifvandet skulle förklaring infordras
från Herr Axel Karlsson om verkligheten af det
utaf honom uppgifna förhindret.

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]


{§.2.}
Med slutna sedlar valdes till innevarande års
Bevillningsberedningar:

1:0 Inom första distriktet, omfattande stadsdelarne Söder
och Norr:

a.) till ledamöter:
Herr Fabrikören C.F. Sjöberg med 19 röster
Herr Handlanden A.F. Dahlström med 16 röster
Herr Rådmannen L.P. Malm med 13 röster

b.) till suppleanter:
Herr Handlanden E.A. Lundblad med 13 röster
Herr Fabrikören S. Palmgren med 11 röster

2:o Inom andra distriktet omfattande Stadsdelen Wester:

a.) till ledamöter:
Herr Fabrikören Johan Walén med 22 röster
Herr fabrikören E.A. Naesman med 18 röster
Herr Handlanden Albin Hellstedt med 13 röster

b.) till suppleanter:
Herr Rådmannen H. Dahlberg med 15 röster
Herr Handlanden Joh. Svengren med 11 röster

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]


{§.3.}
Stadsfullmäktige delgåfvos och godkände uträk-
ningen å Stadens Båtmansvakansafgift för år 1872
å 284 rd 44 öre Rmt [riksdaler riksmynt]

[ÄRENDEORD: Militärpersonal]


{§.4.}
Herrar Alfred Norrman, Joh. Walén och Theofron
Boberg hade väckt motion derom, att, -sedan
det af Stadsfullmäktige tillförene gjorda an-
slag å 62000 rd, till en staden berörande jernvägs-
anläggning, icke kunde komma till användning,
enär då förda underhandlingar om jernbanans
byggande genom ett utländskt bankirhus stran-
dat; men Koncessionärerne för jernvägsanlägg-
ning genom Södermanland från Oxelösund
till Westmanland öfver Nyköping, Flen och
Eskilstuna, istället bildat aktiebolag för
företagets utförande, under benämning Oxelösund-
Flen - Westmanlands jernvägsaktiebolag; -Stads-
fullmäktige måtte åny upptaga ärendet
till behandling och för Eskilstuna Stad,
med upphäfvande af föregående beslut om
bidrag, teckna aktier i Jernvägsbolaget
till belopp af Etthundratusen riksdaler
riksmynt, samt ingå till Kongl. Majt.
med underdåning ansökning att få upplåna
sagde belopp på 40 års amortering.

Ärendet remiterades till Utskottet, -
för beredning.

[ÄRENDEORD: Järnvägskostnad]
[MARG: N:o 3.]


{§.5.}
På grund af företedd, utaf Underexekutorn S.
Andersson utfärdad afkortningslängd beviljade
Stadsfullmäktige afskrifning i Stadens
räkenskaper af Kommunalutskylder för
år 1871, neml.

Till Stadskassan - Rd 346,25.
Till Sundhetsnämndens kassa - 21,10.

Summa Rmt RD 367,35.

[ÄRENDEORD: Saknas]
[MARG: N:o 4.]


{§.6.}
PÅ derom gjord framställning att en af Staden
utfärdad Skuldförbindelse till Sparbanken i
Eskilstuna nu vore förfallen till förnyelse,
och att Stadens skuld lämpligast nu kunde
ställas på en enda förbindelse; beslöts att
Ordföranden, emot utbyte af de äldre för-
bindelserne, egde att å Stadsfullmäktiges
vägnar utfärda en enda skuldförbindelse
på Stadens räntefria skuld till Sparbanken,
utgörande ÅttaTusen riksdaler riksmynt,
betalbar på 3 månaders uppsägning.

[ÄRENDEORD: Saknas]
[MARG: N:ris 4.5.6.7.]


{§.7.}
Herrar C.O. Öberg och A. Norrman plikta
för senkommande denna dag, hvardera 2 rd.

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

Samma dag uppläst och justeradt:

/A.F. Dahlström/
/F.A. Stenman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 6 februari 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107388.

Personrelationer