Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 6 december 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 6 december 1866

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfullmäk-
tige i Eskilstuna den 6 December
1866.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag af:

Herr W. Zetherström, utan anmäldt förfall;
Herr W. A. Öhman med anmäldt sjukförhinder;
Herr Th. Munktell, utan anmäldt förfall;
Herr L. F. Österwall med godkändt förfall
Herr P. Wahlström med godkändt förfall

{§.1.}
Herrar Zetherström och Munktell skulle för förfal-
lolöst uteblifvande från sammanträdet böta till Stadskassan
2 Rd [Riksdaler] hvardera.

Bedömmandet af Herr Öhmans anmäldta förhin-
der uppskjöts till nästa sammanträde.

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

{§.2.}
I frågan om ordnandet af den nattliga polisen,
med indragning af den nuvarande patrullgången,
hade från Magistraten inkommit ett förslag,
innehållande att för nattbevakningen erfordrades
ytterligare minst 8 poliskonstaplar, som skulle medföra en
ytterligare kostnad af minst 4800 Rd Rmt[Riksmynt] om året,
såvida det ej läte sig göra att antaga andra personer som,
12 till antalet, hvarje natt under sex timmars
tid verkställde nattbevakningen mot en afgift
af 75 öre per natt åt hvarje sådan person, och
dessa skulle kontrolleras af Polisstyrelsen;

I sammanhang härmed föredrogs ett protocoll
från Stadens Utskänknings Bolag, innehållande Bolagets
beslut att anstå 2000 Rd Rmt om året till Staden
så länge Bolaget varar, såvida polisväsendet
här i Staden blefve ordnadt i enlighet med
hufvudsyftet i ett af särskilde kommitterade
upprättadt förslag, som var protocollet bilagdt.

Handlingarne remitterades till Bered-
nings Utskottet, som egde att i saken inkom-
ma med yttrande och förslag i ämnet.

[ÄRENDEORD: Rättsväsendepersonal]

[MARG: {N:o 184.}]

{§.3.}
Efter föredragning af Revisorernes berättelse
öfver granskningen af Stadens räkenskaper
för år 1865, jemte deröfver afgifna förkla-
ringar af Drätselkammaren och Sundhets
Nämndens Ordförande, funno Stadsfullmäk-
tige, i anledning af anmärkningen mot räken-
skapen för Stadskassan, att till Åkarne
Per Jonsson, Larsson och G. Haglund skulle
från Stadskassan utbetalas tillsammans
En riksdaler, som de för jordkörning till
Nybron för litet uppburit; hvaremot Stads-
fullmäktige efterskänkte 19 öre, hvilka blifvit
till trädgårdsmästaren Åbrinks son för mycket betaldte
för gräfning och rensning.

Hvad åter beträffar anmärkningen mot räkenskapen
för Helsovårdskassan, innehållande att Kassabehållningen
hos Sundhets Nämndens Ordförande rätteligen blefve 265 Rd
10 öre istället för upptagna 300 Rd; så enär Ordföranden
visat räkenskapen vara riktig; funno Stadsfullmäk-
tige icke någon åtgärd vara att i anledning af denna
anmärkning vidtaga.

Drätselkammarens skrifvelse af den 30 sistlidne Maj,
angående Stadsfullmäktiges erinran till Drätselkammaren
att ej, i fråga om byggnadsföretag, öfverskrida sin befogenhet,
skulle läggas till [handlingarne].

På härefter gjord framställning lemnade Stads-
fullmäktige decharge åt Stadens förvaltningar
för år 1865.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsrevision]

[MARG: N:o 304., N:o 271.]

{§.4.}
Herr Rektor L. Bergström anhöll om och fick permis-
sion från dagens sammanträde.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.5.}
Herr K. Tersmeden anmälte sin reservation mot be-
slutet i förra §., och begärde att få skriftligen densamma
affatta och protocollet bilägga.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

[MARG: {N:o 305.}]

{§.6.}
Magistraten hade till Stadsfullmäktige aflemnat
Landshöfdinge Embetets i Nyköping skrifvelse af den
31 sistlidne October, hvari Magistraten anmodades
att inhemta Stadsfullmäktiges yttrande om och i
hvad mån de vilja lemna bidrag till kostnaden för
ett af Lands Tinget ifrågasatt sjukhus i Eskilstuna
Stad.

Denna skrifvelse öfverlemnades till Stadens
förra Sjukvårds Komiterade Herrar Doctorerne
P. C. Malm och I. Fr. Ihrman, Herr
Rådmannen C. G. Söderholm, Herr C. O. Öberg och
Johan Hedlund, hvilka komiterade egde att till
Stadsfullmäktige i frågan inkomma med det
förslag de finna lämpligt.

[ÄRENDEORD: Hälsovårdsfinansiering]

{§.7.}
Från Stadens Utskänknings Bolag hade ankommit tillkän-
nagifvande att 11000 Rd Rmt skulle Stadskassan tillhan-
dahållas mot 6 % ränta och medlens återbetalning den 30.
September 1867. Detta anbud skulle antagas.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

{§.8.}
Utskänknings Bolaget hade tillkännagifvit att
8000 Rd Rmt skulle ställas till Stadsfullmäktiges
disposition, att användas till understöd åt samhällets
fattiga, och hvilka medel skulle till Bolaget åter-
betalas om ett år jemte 3 procent ränta derå.

I sammanhang härmed föredrogs en framställ-
ning af Herr A. Billjer, utgående på smides-
industriens upphjelpande i Staden genom an-
skaffande af förlag, tillhandahållandet af mate-
rialier samt uppköp af smide, med mera, genom
en förlagsförening, samt om medels anskaffande
med lån mot Stadens garanti.

För sakens utredande nedsattes en Komité be-
stående af Herr C. L. Björk,
Herr Joh. Hedlund,
Herr Joh. Walén,
Herr E. A. Naesman,
Herr C. E. Stenman,
Herr A. Billjer och
H:r C. Jernbergh;

och valdes den sistnämnde till Komiténs Ordförande.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsfinansiering, Industrifråga,
Förvaltningsförtroendevalda]

[MARG: N:o 306.]

{§.9.}
Föredrogs en ansökning af Stads Byggmästaren
Lars Jonsson om löneförhöjning från 500 Rd till 600 Rd
om året; hvarå Drätselkammaren tecknat hem-
ställan att Jonsson må för en gång tilldelas en
gratifikation af 75 Rd Rmt med afseende på de
större arbetsföretag innevarande år för Stadens
räkning, dervid Byggmästaren utöfvat tillsyn, hvare-
mot Drätselkammaren ej tillstyrkte bifall till
ansökningen.

Stadsfullmäktige afslogo ansökningen, hvare-
mot anslogs åt Stads Byggmästaren Lars Jonsson
en gratifikation af 25 Rd Rmt för innevarande år.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringspersonal]

[MARG: N:o 307.]

{§.10.}
Efter föredragning af Berednings Utskottets utlåtande i an-
ledning af Herr Doctor P. C. Malms motion om
understöd åt Barnmorskan Sofia Åkerstedt, i an-
seende till hennes ålder, sjuklighet och nödställda
belägenhet, beslöts att Enkan Åkerstedt finge
från Stadskassan åtnjuta pension dels med femtio
riksdaler på en gång för innevarande år, dels
med 12 Rd 50 öre i quartalet från och med nästa års
början, hvilka medel dock skulle utbetalas
till Herr Doctor P. C. Malm, hvilken nu åtog
sig att medlen använda för Enkan Åkerstedts behof.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsunderstöd]

[MARG: {N:o 301.}]

{§.11.}
Föredrogs Berednings Utskottets utlåtande i anledning af
Gymnastikläraren Herr Löjtnant Ottomar Branders
framställning om tillökning i Gymnastikappareljen,
uppvärmning och upplysning i Gymnastikhuset,
hvarefter beslöts:

1:o att allt hvad till en fullständig Gymnastik-
apparelj hörer skall med första anskaffas, så-
ledes äfven häst och slaglina;

2:o att belysningen under detta år underhålles
medelst fotogenlampor;

3:o att belysning och uppvärming verkställes på
Stadens bekostnad, äfven under den tid lokalen
begagnas af Elementar skolans elever och skarpskyttarna;

4:o att Herr Löjtnanten Brander finge begagna Gymna-
stiklokalen under de timmar sjukgymnastik utöfvas,
men att, om sådant kommer i fråga på mellantermin
mellan Jul och Nyåret, Herr Löjtnanten då sjelf
skall bekosta lokalens uppvärmning och belysning.

Angående Utskottets förslag om gaslednings
införande i gymnastikhuset beslöts att kostnads-
förslag skulle af Drätselkammaren anskaffas, och hvad beträffar
de föreslagne nya Kol-kaminerne i huset upp-
skjöts beslutet derom, hvaremellertid antogs
ett af Herr Johan Hedlund gjordt erbjudande
att söka för billigare kostnad åstadkomma nödig
uppvärmning i huset med de nuvarande kami-
nerne derstädes, för hvilket ändamål Herr
Hedlund finge framflytta den ene af kaminerne
och dertill anbringa erforderlig rörledning.

[ÄRENDEORD: Utbildningsbyggnad]

[MARG: N:o {300.}]

{§.12.}
Inlemnade Herr C. J. Westerberg en anmälan
att han, som inköpt den s. k Stampen vid Dammarne,
ämnade tillbygga det förut varande huset för
erhållande af behöfligt utrymme för den tillverkning
han der komme att utöfva; anhållande herr Wester-
berg om Stadsfullmäktiges tillstånd dertill.

Remitterades till Drätselkammaren, att deröfver
sig utlåta; börande herr Westerberg dock till Drät-
selkammaren närmare uppgifva beskaffenheten och
storleken af den tillbyggnad som ifrågasättes.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning]

[MARG: N:o 308.]

{§.13.}
Till Drätselkammarens utlåtande remitterades en
ansökning af Herr C. J. Westerberg att få täcka vatten-
rännan invid s. k. Stampen med plank och sedan få
disponera den plan, som erhålles, för materialers
uppläggning.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning]

[MARG: 309.]

{§.14.}
Godkändes till liquid från Stadskassan följande räkningar:

1:o för besigtning af Nybron:
af Herr S. Stafsing å - Rmt Rd 54,40.
af Herr O. G. Hallström å - 84,10.
af Herr Otto von Bahr å - 61,77.
200,27

2:o för afvägningar å Nya Stadsdelen:
af Herr Axel Karlsson å - Rmt Rd 255,50.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]

{§.15.}
På Stadsfullmäktiges framställning rörande auktions-
verket, enligt protocollet den 1 sistl. November,
hade Magistraten inkommit med ett svaromål,
hvilket nu omhändertogs af Herr C. L. Björk,
som skulle söka efterforska de äldre författningar,
hvilka voro af Magistraten uppgifna till grund
för Auktionsverket här i Staden.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

[MARG: {N:o 284.}]

{§.16.}
Anmälte Fattigvårds Styrelsens Ordförande Herr C. O.
Öberg att för löpande utgifter erfordrades ett
penningelån åt fattigvården till nästa uppbörd in-
komme, stort 2000 Rd Rmt; och Stadsfull-
mäktige lemnade herr Öberg i uppdrag att
dessa medel för Stadens räkning anskaffa.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsfinansiering]

Uppläst och justeradt
/C; A; Ström/
/Knut, Tersmeden/
/C. G. Granberg/

År 1866 den 6 December är förestående Protocoll
offentligen å Rådhus Salen uppläst; betygar

[MARG: {N:o 310.}]

/C Jernbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 6 december 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107386.

Personrelationer