Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 6 augusti 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 6 augusti 1868

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den 6
Augusti 1868.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag
af Herrar Th. Munktell, J. W. Widberg, C. O. Öberg,
F. A. Stenman, Axel Karlsson, C. J. Westerberg, samt
friherre Åkerhjelm.

{§.1.}
Herrar Westerberg och Öberg, hvilka ej för Ordfö-
randen tillkännagifvit förfall, pliktfälldes för
uteblifvande med 2 Rd Rmt [riksdaler riksmynt] hvardera;

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

{§.2.}
Sedan Faktori Styresmannen C. L. Fries tillkänna-
gifvit sig vilja träda i underhandling med Staden
om företagandet af spåntpålning vid dammarne
för deras tätning, samt Drätselkammaren, med
anledning deraf, begärt Stadsfullmäktiges före-
skrift till ledning vid denna underhandling,
men på samma gång tillstyrkt att spåntpålning
vid dammarne måtte ske nästa år; så upp-
drogo Stadsfullmäktige åt Drätselkammaren
att öfverlägga med Herr Faktori Styresmannen
om detta ärende och dervid söka inhemta
såväl nödvändigheten af arbetets företagande
som kostnaden derför; hvarefter Stadsfull-
mäktige ville i saken, på anmälan, fatta beslut.

[ÄRENDEORD: Vattenfråga]

[MARG: N:o 98]

{§.3.}
Föredrogs en anmälan af Drätselkammaren
att nytt undergolf behöft inläggas i Gymnastik-
huset. -

[ÄRENDEORD: Utbildningsbyggnad]

[MARG: N:o 99.]

{§.4.}
Efter föredragning af Drätselkammarens ut-
låtande, bifölls Herr A. F. Dahlströms motion
att Staden skulle för 300 Rd Rmt inköpa
den Enkefru Zetterbergs Sterbhus tillhöriga
delen af tomten N:o 108 härstädes, såvida
tomten för detta pris erhålles. -

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 100.]

{§.5.}
Bifölls Magistratens framställning att från
Fattigkassan skulle utbetalas 5 Rd Rmt
för tillvaratagandet af hvarje sjelfspilling
inom samhället, som icke efterlemnat några
tillgångar till bekostandet deraf.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdskostnad]

[MARG: N:o 101.]

{§.6.}
Gasverkets Ombud Herr C. O. Thomson
hade hos Magistraten begärt åläggande för
Staden att uppfylla sin skyldighet i enlighet
med §.7. i Stadens Kontrakt med Gasverket;
hvarefter Magistraten deröfver infordrat
Stadsfullmäktiges förklaring.

Efter öfverläggning härom beslutade Stads-
fullmäktige att uppdraga åt Drätselkammaren
att, i enlighet med Gaslysningskontraktet, söka
med Gasverkets Ombud åstadkomma uppgö-
relse i godo om de ersättningar, som Gas-
verket, till följe af genom gatusänkningar
nödvändiga sänkningar af gasrör, kunde vara
berättigadt erhålla af Staden; och att
saken, om förening ej kunde träffas, skulle
afgöras af Gode män enligt §.33 i gaslys-
ningskontraktet; hvilket skulle för Magi-
straten såsom förklaring tillkännagifvas. -

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]

{§.7.}
Föredrogs en anmälan af Gasverkets Ombud
att under instundande lysningstermin komme
gasen att beredas af stenkol.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]

[MARG: N:o 102.]

{§.8.}
Förvaltningen af Maria Sofia Wahlströms
testamentsfond uppdrogs åt Fattigvårds-
Styrelsen i Staden, enligt dess åtagande. -

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsfinansiering]

[MARG: N:o 93.]

{§.9.}
Föredrogs Berednings Utskottets utlåtande i anled-
ning af de förslag om ordnandet af den natt-
liga polisen, som ingifvits dels af Herr C. O. Öberg,
dels af Herr L. P. Malm, dels ock af Magi-
straten samt Drätselkammaren och Stadens
Utskänknings Bolag; hvarefter Stadsfullmäk-
tige, i hufvudsaklig öfverensstämmelse med
Utskottets förslag, beslutade:

a.) att den nuvarande nattliga polisen
skulle upphöra;

b.) att 12 stycken patrullkarlar istället skulle
antagas, som, 4 hvarje natt, skulle efter be-
stämd tur utgöra patrullgång mot en afgift
af 50 öre p:r man, och att denna kostnad skulle
utgå af Stadskassan; men

att ärendet i öfrigt återförvisades till Utskottet,
som egde att inkomma med utlåtande, angående
hvilken myndighet borde patrullkarlarne
antaga och öfver dem utöfva kontroll. -

[ÄRENDEORD: Rättsväsendepersonal]

[MARG: {N:o 134.}]

{§.10.}
Med vilkor att Stamboksmedel icke på
annat sätt uttages i Staden, beviljade Stads-
fullmäktige En Rd 50 öre från Stadskassan
i stamboksmedel för kyrkobyggnader till
hvardera af följande församlingar, neml.
Källstad, Hangelösa, Blidsberg, Kall och
Gillhof.

[ÄRENDEORD: Kyrkokostnad]

{§.11.}
Hemställde Gasverkets Ombud, huruvida
någon förändring af den stadgade gaslysnings-
terminen 1 September-30 April önskades,
med anledning deraf att enskildta gaskonsu-
menter begärt gas-belysningen från den
15 Augusti till 15 April. -

Flere önskade gaslysningen utsträckt så
långt möjligt vore på våren; men annat be-
slut fattades icke än att åt Drätselkam-
maren fortfarande öfverlemnades att uppgöra
gaslysningstabellen.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]

[MARG: N:o 103.]

{§.12.}
Från vederbörande Byggnads Komité inlemna-
des en berättelse om reparationen på Elemen-
tar-läroverkshuset, samt hvad i sådant
fall ännu återstode att framdeles verkställa.

[ÄRENDEORD: Utbildningsbyggnad]

[MARG: N:o 104.]

{§.13.}
En af Herr C. J. Westerberg ingifven ansökning
att blifva tillerkänd eganderätt till den plats
hvarpå hans vattenverk (f.d. Stampen) vid
dammarne vore uppfördt, remitterades för
beredning till Drätselkammaren. -

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

[MARG: N:o 105.]

{§.14.}
På förslag af Herr L. Bergström beslöts att
Sundhets Nämnden skulle göras uppmärk-
sam på osundheten i de vattenaftappnin-
gar i ån som litet emellan under nuvarande
heta årstid om dagarne ega rum, med
anhållan, att Nämnden söker verka derför
att sådana aftappningar icke må ske om
dagarne.

[ÄRENDEORD: Hälsovårdsinformation]

{§.15.}
Som upplyst blifvit att Stadens vatten-
verk för innevarande år blifvit taxerade
i Fors Socken, ehuru dessa verk nu ligga
inom Stadens jurisdiktion, beslöts att
denna taxering skulle öfverklagas. -

[ÄRENDEORD: Taxering]

{§.16.}
Herr Friherre A. Åkerhjelm, som för sitt
uteblifvande från dagens sammanträde icke
uppgifvit förfall, skulle derför plikta
2 Rd till Stadskassan.

Herrar Wedberg och Lindblad reserverade sig mot beslutet,
då de kände att Friherre
Åkerhjelm blifvit af Magistraten befriad från att vara
Stadsfullmäktig.

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

{§.17.}
Ordföranden uppstod såsom jäfvig, och
Herr vice Ordföranden ledde förhandlingen
i följande fråga.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.18.}
En framställning af Sparbankens Styrelse,
angående Fahlanderska balansen, inlem-
nades, hvarvid följande ledamöter
såsom jäfvige afträdde, nemligen: Herrar
Skogsborg, Sjöberg, Andberg och Wahlström.

Då de ledamöter, som nu återstodo,
icke uppgingo till det antal som föreskrifves
för besluts fattande, kunde ärendet
ej behandlas, utan bordlades. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

[MARG: N:o 106.]

Justeradt

/E. A. Naesman/
/Albin, Hellstedt./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 6 augusti 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107385.

Personrelationer