Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 5 september 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 5 september 1867

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den 5.
September 1867.

Närvarande af de 26 qvarstående ledamöterne:
alla med undantag af Herrar Åkerhjelm och Skogs-
borg, hvilkas förfall godkändes, samt Herr
F. A. Stenman, utan godkändt förfall. -

{§.1.}
Pliktfälldes Herr F. A. Stenman för förfallolöst
uteblifvande att utgifva 2 Rd [riksdaler] till Stadskassan;
äfvensom Herr C. G. Granberg till 2 Rd för uteblifvandet
vid förra sammanträdet, sedan nöjaktigt förfall ej nu
uppgafs.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.2.}
Herr Direktören och Riddaren Theofron Munktell
samt Herr Med. Doctorn och Riddaren Per Carl
Malm utsågos att såsom Ombud för Eskils-
tuna Stad bevaka och utföra dess rätt och
talan vid det sammanträde, som i och för Hjel-
mare- och Qvismare-sjöarnes sänkning vore
pålyst att ega rum här i Staden den 23 i denne
månad; - och skulle utdrag af detta Protocoll
utgöra fullmakt, för ombuden. -

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsförtroendevalda]

[MARG: N:o 34.]

{§.3.}
I afseende på den i föregående §. omnämnda
frågan, lemnades den instruktion åt Ombuden
att desse skulle reservera Stadens rätt till
ersättning i händelse genom Hjelmarens sänkning,
Stadens vattenverk komme att lida skada i följd
af minskad vattentillgång. -

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 34.]

{§.4.}
Ett af särskilda Komiterade upprättadt förslag
till ett Auktionskammare-Reglemente för Eskilstuna Stad skulle
cirkulera mellan ledamöterne till genom-
läsning, efter den tourlista, som Sekreteraren
uppsätter.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

{§.5.}
Med godkännande af Drätselkammarens
betänkande, afslogos såväl Herrar Fogelquist
[&] Bruhns som Bruksförvaltaren G. Nilssons
ansökningar om arrende af Stadens Stång-
jernshammare, och beslöts att samma
wattenverk, då det blir ledigt, skall ut-
arrenderas genom offentlig auktion. -

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning]

[MARG: {N:ris 30.31.}]

{§.6.}
Sedan redogörelse lemnats för några anmärknin-
gar af Berednings Utskottet vid särskilda
Komiterades förslag till ny Byggnads Ordning
här i Staden, beslöts att förslaget skulle,
på samma sätt som Auktions Kammarreglementet,
cirkulera mellan ledarmöterne. -

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

{§.7.}
Herr Rektor L. Bergström hemställde att
Staden måtte bekosta den vid Elementarläro-
verkshusets nu verkställda reparation skedda
förändringen med och inläggning till en del af ny gas-
ledning i samma hus, som kostat enligt en
räkning 281 Rd 77 öre och dessutom efter en annan räkning
3 Rd 60 öre, helst tillgångar ej funnos i läro-
verkets kassa, samt de af Stadsfullmäktige
tillsatta Byggnads Komiterade dessutom tagit
bestyr med gasledningens ordnande. -

Saken remitterades för beredning till
Utskottet.

[ÄRENDEORD: Utbildningskostnad]

{§.8.}
Afslogs Herr Rektor L. Bergströms ansökning
om 750 Rd lån ur Stadskassan för Elemen-
tar läroverkets räkning.

[ÄRENDEORD: Utbildningsfinansiering]

{§.9.}
En från Gatu Komitén ingifven hemställan att
få anskaffa stenar för nedläggning i midten
af hvarje gatukors å Wester, till lättnad
för blifvande utstakning af körbanorna och
nybyggnader af hus, samt om bestämmande
af hvilken Karta dervid borde följas, remit-
terades för beredning till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: {N:o 35.}]

{§.10.}
På derom gjord framställning beslöts att den
skedda reparationen å Elementarläroverks-
huset skulle afsynas af Byggnads Komiterade.

[ÄRENDEORD: Utbildningsbyggnad]

{§.11.}
I anledning af en utaf Herr C. O. Öberg å Byggnads-
Komiténs vägnar ingifven framställning, beslöts
att hos Magistraten skulle begäras utfärdande
af Kungörelse derom att den, som i Staden
vill företaga byggnad, skall förut till Bygg-
nads Komitén ingifva ritning derå, på
det Komitén blefve i tillfälle att den-
samma granska innan den af Magistraten
behandlas, samt att Magistraten be-
hagade vid skeende utstakningar af
byggnadsplatser kalla Byggnads Komiterade
att närvara. -

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: {N:o 36}]

{§.12.}
En af Herr C. O. Öberg ingifven motion
om sammanslående af Byggnads- och
Gatu Komitéerna, remitterades, för beredning,
till Utskottet. -

[ÄREMDEORD: Samhällsplaneringsförtroendevalda]

[MARG: {N:o 37.}]

{§.13.}
Herr Joh Walén anmälte behof af nytt val
af en ledamot i ett af Fattigvårds distrikterna,
och skulle detta val företagas å nästa sam-
manträde.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsförtroendevalda]

Justeras

/Carl F Sjöberg,/
/A, Lindblad/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 5 september 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107381.

Personrelationer