Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 5 oktober 1876

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 5 oktober 1876

Anmärkning

{1876 den 5. Oktober.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar S. Palmgren och F. A. Stenman med godkända
förfall.

{§.1.}
Som Enkefru Fredrique Bergholm, i afseende å det af
Stadsfullmäktige den 14 sistlidne September vilkorligt be-
slutade köp af 1 tunnland 5,5 kpl. [kappland] af hennes
Nygärdes-
gård, förklarat sig icke kunna vidsträcktare eftergifva
det förut å hennes sida gjorda byggnads förbud för staden,
än att detta förbehåll finge inskränkas {och gälla
endast för den tid hon innehafver sin närbelägna
gård}; så och då ett sådant vilkor syntes kunna af
staden utan olägenhet bifallas, samt gården vore för
staden behöflig för åstadkommande af beslutad gräns-
reglering; hade Drätselkammaren hemställt om be-
myndigande att få det ifrågasatta köpet afsluta
med det af Enkefru Bergholm nu gjorda inskränktare
byggnads förbudet.

Denna hemställan bifölls.

{§.2.}
Föredrogs nu åter den af Herr C. O. Öberg den
7 sistlidne September ingifna motion om torrlägg-
ning af Wester och Norr, så lydande:

"Tvenne gånger har jag till Herrar Stadsfullmäk-
tige aflemnat motion om önskvärdheten af att få
stränderna omkring ån både å Wester och Norr
fördjupade samt en kajmur af sten invid kanten,
denna mur skulle bekostas af de inflytande hamn
och Bropenningarne, hvilket vore en större nytta än
att använda dessa medel till betalande af skuld som
Hamnkassan skall hafva till staden å förskotterade
medel. Utom detta ville jag nu väcka motion
om att få torrlägga dessa båda vattensjuka stads-
delar jag vill åtaga mig att låta verkställa detta
arbete så att det i sanitärt hänseende skall blifva
godkändt, då en hvar vet huru vattenhöjden uti ån
varierar så vill jag genom detta arbete göra
dessa stadsdelar oberoende af åns vatten samt
om detta förslag vinner godkännande åtaga mig
fullbordandet deraf för kronor {sextusen uti ett
för allt}, och hoppas en hvar skulle finna denna
summa billig då den förenar de fördelar som
med arbetet åsyftas. Eskilstuna den 17 Aug.
1876.

/C. O. Öberg./"

Drätselkammaren, hvars utlåtande häröfver
infordrats, hade funnet ofanstående förslag så
otydligt och ofullständigt att ett bedömmande deraf
vore omöjligt, samt hemställt att Stadsfullmäktige
måtte lemna detsamma utan afseende.

Under öfverläggningen yrkades bifall till betänkandet,
och att Motionären måtte uppmanas inkomma med
fullständigare förslag, hvaraf kunde inhemtas
hvad han ämnade verkställa för begärda 6000 kronor.

Wid härå framställda propositioner, blef Drät-
selkammarens utlåtande bifallet.

Herr Öberg anmälde reservation.

[MARG: 194]

{§.3.}
Till förbättrande af gatubelysningen å Drottning-
gatan, som blifver hufvudgata till härvarande
Jernvägsstation, skulle, på Drätselkammarens
derom ingifna förslag, hos Gaslysnings aktiebo-
laget reqvireras följande, att utföras, före detta
års utgång:

1:o Två nya gaslyktor vid Drottninggatans utmynning
i jernvägsstationsgården, midt emot hvarandra;
trottoarkanten;

2:o Flyttning af lyktan vid Herr Naesmans gård
till yttre trottoarkanten, så att den komme att
belysa både Drottninggatan och Smedjegatan;

3:o En ny lykta i trottoarkanten midtför gränsen
mellan gårdarne N:ris 228 och 188;

4:o Flyttning af lyktan vid Herr Em. Svallings gård
till motliggande hörnet vid N:o 191, i trottoarkanten;

5:o En ny lykta i trottoarkanten midtför gränsen
mellan gården N:ris, 189 och 159;

6:o Flyttning af lyktan vid Herr Svahnbäcks gård
till motliggande hörnet vid N:o 156, i trottoarkanten;

7:o En ny lykta, i trottoarkanten midtför gränsen
mellan gårdarne N:ris 158 och 288;

8:o Flyttning af lyktan vid Herr O. Björks gård N:o
287 till motliggande hörnet vid N:o 285, i trottoarkanten:

9:o Flyttning af lyktan längst ned å Drottninggatan
till trottoarkanten;

10:o Alla dessa lyktors anbringande på gjutna
jernstolpar.

{§.4.}
Öfver Herr C. O. Öbergs motion om förlängning
af Westermarksgatan till Lasarettsvägen, hade Byggnads-
Nämnden sig utlåtit; och då marken å ömse
sidor om den föreslagna gatan icke vore till stads-
plan för bebyggande indelad, samt den ifrågasatta
förlängningen af Westermarksgatan sålunda icke
blefve annat än en farväg till staden och jernvägs-
station, men icke en stadsgata i vanlig mening,
samt densamma komme att medföra fördelar
hufvudsakligen för till jernvägsstationen resande lands-
boar, utan att stadens innevånare deraf komme att
draga någon nämnvärd fördel; så, och då dylik inkörs-
väg dels redan förut funnes från nordvestra hörnet
af Lasarettstomten förbli Tegelbruket; dels komme
att anläggas, då den beslutade förlängningen af Smedje-
gatan till Lasarettsvägen varder verkställd, hade Bygg-
nads Nämnden funnit sej böra afstyrka bifall till mo-
tionen, så mycket mer, som de med dess antagande
förenade utgifter för erforderlig mark komme att
medföra ej obetydliga uppoffringar af staden.

Under öfverläggningen yrkades bifall till utlåtan-
det och bifall till motionen.

Genom votering, och med 17 röster mot 11, blef
motionen bifallen; och stadgades dervid följande
vilkor:

1:o Westermarksgatan förlänges då staden dertill
kunnat förvärfva erforderlig mark:

2:o Beslutet underställes Kongl. Maj:ts pröfning
i sammanhang med andra fattade beslut
om stadsplanen.

Reservationer anmälda af Herrar Lundblad, Björkman, Lindblad,
Wuerster,
Andberg, Dahlström, Karlsson, Ström, Hagström och ordföranden.

[MARG: 192 ½]

{§.5.}
Herr C. O. Öbergs den 7 sistlidne September
först föredragna motion om anställandet
af en Stadsarkitekt, deröfver Byggnads-
Nämnden sig utlåtit, blef, för ytterligare
beredning, remitterad till Utskottet.

[MARG: 192]

{§.6.}
Med bifall till Byggnads Nämndens derom
ingifna förslag, beslutade Stadsfullmäktige den
förändring i stadsplanen för Wester härstädes, att
Hamngatan utsträckes, först äfven tomten N:o 122
från Gymnastikgatan till Kareliigatan, och vidare
öfver tomterna N:ris 124 och 108 fram till öfre
hamnen, hvarigenom erhölles en Strandgata både
för samfärdselsvis underlättande och till stor pryd-
lighet för staden; hvarjemte stadgades följande
vilkor:

1:o att beslutet underställes Kongl. Maj:ts pröfning
i sammanhang med öfriga dylika beslut om stads-
planen;

2:o att gatuförlängningen verkställes i mån som
staden kan tillvinna sig dertill erforderlig mark.

{§.7.}
Öfver de besvär som Herrar O. Björk, C E.
Stenman, C. O. Öberg, F. A Stenman, J. C. Heljestrand,
G. E. Svahnbäck, C. A. Johansson, G. Nilson och
Theofr. Boberg hos Länsstyrelsen anfördt öfver
Stadsfullmäktiges beslut den 7 sistlidne Septem-
ber, om utvidgning af Rinmanstorg, beslutades
nu förklaring, hvari yrkades att besvären måtte
lemnas utan afseende, då besväranderne icke
visat att beslutet kränker deras enskilda rätt eller
eljest hvilar på orättvis grund, eller att det icke
i laga ordning tillkommit, eller att detsamma står
i strid med allmän lag eller författning, eller annor-
ledes öfverskrider de beslutandes befogenhet.

På derom gjord begäran skulle i protokollet
inflyta att en af de klagande, som velat yttra
sig i detta förklaringsärende; icke erhållit ordet.

{§.8.}
Till Drätselkammaren remitterades för beredning
en af Herr Theofr. Broberg ingifven motion, att en
gaslykta måtte uppsättas i hörnet af Smedjegatan
och Lasarettsvägen, hvarigenom äfven gasinledning till
kyrkan, när sådan befinnes nödig; kunde underlät-
tas.

[MARG: 198]

{§.9.}
Föredrogs en af Herr C. O. Öberg ingifven så lydande
motion:

"Då det är mig bekant att Kommissarien Herr Aug.
Johansson härstädes tillåter sig anvisa platser, för
diverse kramvaruhandlare, att å Rinmanstorg
försälja sina varor, och af dessa personer en del
betalar visst för halfår med 15 kronor och andra
enligt uppgift Kronor 1,50 per dag så i den hän-
delse Herr Johansson ej af någon för mig obe-
kant vederebörande fått i uppdrag att uppbära
dessa afgifter, han då måtte få återbära dessa
penningar och aflemna dessa till Stadskassan,
eller i afräkning på hans löneinkomster upptagas.
Jag anhåller derföre att Stadsfullmäktige fullföljer
saken så att dylika oskick af tjenstemän ej
måtte få inrota sig och vinna häfd. Eskils-
tuna den 27 Sept. 1876. C. O. Öberg."

Då omförmäldte Aug. Johansson icke är
en under Stadsfullmäktige lydande
tjensteman, kunde denna motion ej till pröfning
upptagas.

[MARG: 199]

{§.10.}
I anledning af Stadsfullmäktiges den 14 sistl.
September fattade beslut att afböja sökt kost-
nadsbidrag från Eskilstuna stad för ett hamn-
spår från jernvägen, hade Oxelösund-Flen-
Westm. Jern. Aktie Bolags Styrelse, i skrifvelse
af den 22 i samma månad, meddelat att
enär bolaget icke hade några medel att
använda till anskaffande af skenor för ifrå-
gavarande spår, styrelsen icke heller komme
att å detsamma låta nedlägga några skenor;-
hvilken skrifvelse skulle till handlingarne läggas.

[MARG: 197]

{§.11.}
Till Drätselkammaren remitterades, för beredning,
vederbörande Komiterades framställning att Eskils-
tuna stad genom dess försorg och kostnadsfritt
ville bereda och upplåta nödiga lokaler och
platser för ett härstädes år 1878 blifvande
landtbruksmöte.

[MARG: 200]

{§.12}
Till Utskottet remitterades, för beredning, veder-
börande komiterades framställning rörande bygg-
nad af gångbro öfver ån till kyrkan.

[MARG: 201]

{§.13.}
Till Drätselkammaren remitterades, för beredning,
en motion af Herr Joh. Walén, om ordnandet
af Westermarksgatan.

[MARG: {202}, 189]

{§.14.}
Herr E. A. Lundblad och G. Nilson utsågos till
stadens ombud vid af Kommissions Landtmä-
taren C. A. Åkerstein till den 24 innevarande
månad utsatt sammanträde å rådhuset angående
ägobyte mellan Eskilstuna stad och Kyrkoherde-
bostället Tuna i Fors socken.

Samma dag uppläst och justeradt:

/Theofr Munktell/
/J. G. Heljestrand/
/Joh. Svengren/

1876 den 9 Oktober å rådhussalen offentligen uppläst betyga

/V. Aug. Lundholm/
/P, A, Hagström/

[MARG: {203}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 5 oktober 1876,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107380.

Personrelationer