Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 5 november 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 5 november 1875

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfullmäk-
tige i Eskilstuna den 5 November
1875.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag
af Herrar C.F. Sjöberg, Axel Karlsson, A. Hellstedt,
med godkända förfall och Herr E.A. Thunell utan
godkändt förfall, hvadan som pliktfäldes till 2 kronor.

Herr Lundblad och Naesman samt Nilson
anmälte reservation mot Herr Thunells bötfällande,
enär han anmält sig förhindrad af aflöning.

{§.1.}
Föredrogs Berdnings Utskottets uttlåtande med
förslag till Arrendekontrakt för utarrendering af
Stångjernshammarevattenfallet på 50 års tid
från och med den 1 Oktober 1876.

Härmed beslöts att öfverläggningen först skulle
omfatta den 8:de punkten i kontraktet, angående
stadens rätt att inlösa vattenverket vid arrende-
tidens utgång samt arrendators skyldighet att
i annat fall borttaga huset; uti hvilken punkt
en af Utskottets ledamöter, Herr C.A. Ström
haft afvikande mening och framstäldt ett sär-
skildt förslag med motivering, som nu upplästes,
och hvilket förslag utgick derpå att, vid arrendets
utgång, skulle ny arrendator vara skyldig att
inlösa huset, efter värdering af Magistratens derest Staden ej löste verket, samt
att arrendet skulle förnyas på då af stadens
förvaltande myndighet bestämd tid, i händelse att ny
arrendator icke kunde erhållas på antagliga vilkor.

Sedan Herr C.O. Öberg jemväl yrkat ovilkorligen för-
bindelse för staden att inlösa wattenverket; god-
kändes Herr Ströms förslag till lydelse af
8:de punkten.

Kontraktets öfriga delar godkändes efter
Utskottets förslag.

[MARG: N:o 128]

{§.2.}
Upplästes Berednings Utskottets förnyade
utlåtande angående den förr behandlande
frågan om aflösning af Magistratens spor-
telinkomster af Auktionsverket, bouppteck-
ningar och arfskiften, uti hvilket Utskot-
tet funnit sig böra föreslå att aflösnings-
summorna ökas, i följd af Magistratens
förklaring den 24 sistlidne Maj sålunda, att
ordinarie rådmans lön bestämmes till 400
kronor och aflöningen till Borgmästaren för
ifrågavarande sportler höjes till 700 kronor
för år; hvaremot Utskottet ansett öfriga
vilkor för aflösningen, såsom Stadsfullmäktiges
beslut den 12 sistlidne April innehåller,
böra vara qvarstående.

Stadsfullmäktige godkände utlåtandet,
i anledning hvaraf Magistraten skulle inbju-
das att förena sig om en öfverenskommmelse
i likhet med Utskottets berörda utlåtande,
hvilken öfverenskommelse då skulle träda
i verkställhet den 1 Januari 1876.

[MARG: N:o 130]

{§.3.}
På Drätselkammarens förslag, beslöts att
norra fältet i Stadsträdgården skulle ordnas
efter såsom förslaget innehåller, dock att
den föreslagna plöjningen i höst finge bero
af omständigheterna.

I öfverensstämmelse härmed skulle således
nästa år verkställas grunddikning och ordnas
gångar, enligt Trädgårds arkitekten Linds nu
aflemnade förslag; hösten 1876 hemtagas
planterings träd, som jordstår öfver vintren,
samt slutliga ordnandet af parken jemte
planteringarne verkställas våren 1877.

{§.4.}
I anledning af Herr C:O Öbergs motion om
förbättrandet af Djurgårdsalléen, och sedan
Drätselkammarens utlåtande i ämnet blifvit
uppläst, lemnades Drätselkammaren i uppdrag
att förbättra denna allée på det sättet att
att de af träden, som äro klena eller synas ej
vilja gå till, bortagas ock nya träd i deras
ställe planteras i vår uti jord, som under tiden
anskaffas och då lägges i kupor på marken,
samt att till denna plantering må användas lönnar;

Deremot, och på de af Drätselkammaren
anförda skäl, lemnades utan afseende hvad
Herr Öberg yrkat om häcks plantering kring
Djurgården och om anläggning af körvägar och
promenadvägar derstädes i vidsträktare mån
än nu finnas.

{§.5.}
Stadsfullmäktige biföllo Herr Theofron Bo-
bergs nu åter, jemte Byggnads nämnden utlå-
tande, upplästa motion att han måtte på 25 år
från det nuvarande arrende tillända löper få
arrendera Stadens intill Strandgatan å Norr
liggande, obebyggda, men till Expositions lokals
uppförande derå afsedda tomt N:o 314, att
af Herr Boberg användas för trädgårdsanlägg-
ningar, -sedan Herr Boberg nu gjort det tillägg
till motionen att han ville betala arrende
för tomten lika med förra arrendatorn samt
förbinda sig att genast afträda tomten på
anfordran af Staden.

[MARG: N:o{154}]

{§.6.}
Upplästes ett protokollsutdrag från Helso-
vårds Nämnden af den 21 sist. Oktober innehål-
lande tillstyrkande af Stadsläkaren V. Moss-
bergs förslag om muddring i ån och fyllning
af Ruddammen till afhjelpande af nu
på helsotillståndet i staden menligt inverkande
orsaker, hvilken förstnämnda åtgärd ansåges
kunna utföras småningom medelst årligt anslag
af en viss summa, - hvaremot tid för fyllning
af Ruddammen icke blifvit angifven.

Stadsfullmäktige godkände ifrågavarande
förslag och remitterade Helsovårds Nämndens
protokoll till Drätselkammaren med uppdrag
att inkomma med förslag till arbetes utförande samt att
i utgiftsstaten för år 1876 uppföra erfor-
derligt försslagsanslag till bekostande af ifrå-
gavarande muddrings- och fyllningsarbeten.

[MARG: N:o [139]]

{§.7.}
Kyrkostämmans Ordförande hade, med förmälan
att kyrkostämman med Eskilstuna, Klosters
och Fors´ församlingar den 21 sistlidne Oktober
beslutat anslå 50 kronor för bekostnad af lys-
hållning i gaslykta på allmänna platsen i när-
heten af kyrkan ytterst inom stadens gräns,
i skrifvelse den 25 i samma månad anhållit
att Stadsfullmäktige måtte vidtaga åtgärd
för beslutets verkställande medelst
gaslyktas anbringans och hållande lysande
samtidigt med dylika öfriga lyktor inom staden.

Efter det upplyst blifvit att Kyrkostämmans
beslut icke vunnit laga kraft och skulle komma
att öfverklagas, förklarades ärendet hvilande,
i afvaktan på beslutets trädande i kraft.

[MARG: N:o 154]

{§.8.}
På förslag af Herr A.F. Dahlström bifölls
Brandkårsbefälets begäran om ändring i följande
delar af Stadens Brandordning, hvilka skulle
erhålla här nedan intagne lydelse:

"{§.7.}
1. Wid gård med taxeringsvärde af femtusen
kronor eller deröfver skall för vattenforsling
finnas tunna af jern eller trä om 30 à 500
kannors [1 kanna 2,6 liter] rymd på stjelpaxel och dertill
hörande kärra jemte stakbylta, hvilken redskap alltid
skall hållas tillgänglig och brukbar vid eldsvåda äfvensom
vid öfning eller mönstring.
2. - - -

"§.11.
1. - - -
2. Brandstyrkan, som är på medborgerlig pligt grundad, utgö-
res af hvarje välfrejdad och arbetsför manlig medlem af kom-
munen, mellan 18 och 55 år, som ej derifrån i den ordning
§.13 föreskrifver blifvit befriad.
3. - - -

"{§.12.}
1. Brandstyrkan mönstras och öfvas minst en gång hvarje år,
efter kallelse af Brandchefen, hvilken kallelse sker endera
genom kungörelse i stadens tidningar eller genom larmsignaler.
2. - - -

"{§.13.}
Brandstyrkan, som i sin helhet står under Brandchef-
fens befäl, fördelas på tre särskildta afdelningar,
nemligen:
1:o Släckningsafdelningen
2:o Wattenhemtningsafdelningen
3:o Bergnings- och Waktafdelningen

Brandchef, vice Brandchef och cheferna för de tvenne
sistnämnda afdelningarna utses hvarje år för det näst-
följande i December månad af Stadsfullmäktige.

Dessa befälspersoner tillsätta omedelbart derefter
det öfriga för Brandstyrkan erforderliga befäl samt på
de särskilda afdelningarne fördelar kårens öfrige tjenst-
göringsskyldige medlemmar i mån af deras lämplighet
till de särskilda befattningarna; och med jemväl på begäran
befrielse från tjenstgöringsskyldighet beviljas, så vidt
det utan olägenhet för kåren kan ske. Den sålunda
beriade erlägger till stadskassan en efter hans vilkor
lämpad årlig afgift från fem till och med tjugo kronor,
som af Brandkårsbefälet bestämmes och i sammanhang
med kommunalutskylderna debiteras, uppbäres och
redovisas.

Brandchefen utnämner sjelf åt sig minst tre
Adjutanter och minst en förare till det standar, som
vid eldsvåda eller öfning alltid följer honom, utmär-
kande af det ställe, der han sig uppehåller."

"{§.41.}
Tjenstgörande chef åligger att efter eldsvåda eller öfnings möte oför-
dröjligen till Brand Chefen afgifva rapport, dels angående förfallolöst från-
varande befäl och manskap och dels om möjligen befintliga brister
å redskapen."

"{§.42.}
Medlem i brandstyrkan - - kronor."

och skulle detta beslut underställas Kongl. Majt:s
Befallningshafvandes pröfning; dervid ock skulle
föreslås att utan nuvarande Brandordning
uppräknade, vid Staden belägna, egendomar, denna
Brandordning äfven må utsträckas till Stålfors
och Westermarken i Fors´ socken.

Beslutet fattades genom votering med 20
röster mot 6, hvilka sednare afgåfvos för
ärendets beredning af Utskottet.

{§.9.}
På derom af Komminister G. Björkman
gjord begäran blef han med detta års utgång
befriad från uppdraget att vara ledamot
i Helsovårds Nämnden, då han funnit detta
uppdrag ej öfverensstämma med hans prester-
liga befattning.

[MARG: N:o {156}]

{§.10.}
Herr Faqbrikör Joh. Walén utsågs till Sta-
dens Ombud vid instundande Mantals skrifning;
och Herr Handlanden Carl Andberg valdes
att dervid å Kommunalstyrelsens vägnar lemna intyg
angående personer, hvilka för sjukdom eller
fattigdom böra från mantalspenningar be-
frias.

{§.11.}
Uti skrifvelse af denna dag hade Byggnads-
nämnden tillkännagifvit att gränsen mellan Eskils-
tuna Stad i Norr mot Klosters Socken i Östere
Rekarne Härad, der Herr Direktören och Kommen-
dören Theofr. Munktells gjuteri egendom Klosterström
stöter intill området för hans Mekaniska verkstad
i staden, ej vore tillfredställande, att begges
områden nu så sammansmält att ögat ej
kunde på platsen igenfinna gränsskilnaden;
att betryggande säkerhet i byggnadsväg först
ernåddes genom byggnadsstadgans och byggnads-
ordningens tillämpande jemväl å Klosterström;
att ordnandet häraf syntes ej kunna ske
annorledes än genom Klosterströms införlif-
vande med staden, så att stadens gräns mot
Klosters Socken, blefve der utanför; att egaren
till Klostereström uti en Nämndens skrifvelse
bilagd handling förklarat sig emot ett så-
dant införlifvande icke hade något att
erinra; på grund af hvilket allt byggnads-
Nämnden anhöll att Stadsfullmäktige måtte
söka Klosterströms införlivande med staden.

Sedan stadsfullmäktige efter tagen del
af Herr Direktöen och Kommendören Munktells
ofvannämnda förklaring funnit att förslaget
af honom ansetts lämpligt äfven ur det
hänseendet, att tillverkningen vid Gjuteriet utgjor-
de endast en afdelning af den rörelse, som
bedrefves vid den mekaniska verkstaden i
staden, hvartill komme att en arbetarepersonal
af flere hundra personer vore boende inom båda
områdena; samt Stadsfullmäktige sålunda
funno lämplighet deri att lägenheten Kloster-
ström införlifvades i alla afseenden med
Eskilstuna Stad, så beslutades att Stads-
fullmäktige skulle ingå till Kongl. Maj:t
med underdånig anhållan att Klosterström
måtte med eskilstuna införlkifvas ej mindre i
kommunalt och kameralt, än i judicielt och
ecklesiastikt hänseende.

[MARG: N:o 171]

{§.12.}
Stadsfullmäktige biföllo Ordförandens Herr
Fil. Dr Theofron Munktells motion derom att
Stadsfullmäktige måtte ingå till Kongl. Maj:t
med underdånig ansökning att jernvägsstationen
Eskilstuna på Oxelösund-Flen-Westmanlands
jernbana må i kommunalt och kameralt,
likasom: judicielt och ecklesiastikt hänseende
blifva förlagd till Eskilstuna stad, med anled-
ning deraf att samma station, ehuru i allmän-
het liggande utanför och utmed Westermarks-
gatan, och således inom Fors´socken, Wester
Rekarne Härad, till en del dock komme att
intränga i sjelfva staden, samt det vore
olämpligt att stationen låge inom två kommuner.

Widare uppdrogs åt Drätselkammaren
att skyndsamligen anskaffa karta å jernvägs-
stationens läge och omfång, att biläggas den
underdåniga ansökningen.

[MARG: N:o 172]

{§.13.}
Stadsfullmäktige beviljade afskrifning å Kom-
munalutskylder för år 1873 efter nu företedd
afkortningslängd, med de undantag som föranled-
des af de upplysningar Herr Ordföranden kunde
lemna angående vissa, förgäfves sökta personers
vistelseort.

[MARG: N:o 156½]

{§.14.}
En af Ordföranden aflemnad skrifvelse
från Herr C.L. Björk angående hans
gård N:o 249, ansågs ej kunna till behand-
ling upptagas.

[MARG: N:o 157]

{§.15.}
Motioner väcktes:
1:o {af Herr E.A. Lundblad} derom att
Stadens andel af Utskänknings Bolagets
vinstmedel årligen måtte anslås till
fond för uppförande af nytt Stadshus;
2:o {af Herr J. Walén}, att samma medel
på enahanda sätt måtte anslås för
anläggande af vattenledning i staden.

Båda motionerna remitterades till
Drätselkammaren för beredning.

[MARG: N:o 158]

Samma dag uppläst och justeradt.

/A, Lindblad,/
/TheofrMunktell/
/Gustaf Björkman/

Justerad
1876 den 3 Januari på rådhuset offentligen
uppläst, betyga.

[MARG: N:o 167]

/G.A. Lundin/
/John Törnblom/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 5 november 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107379.

Personrelationer