Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 5 februari 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 5 februari 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt vid sammanträde
med Stadsfullmäktige i Eskils-
tuna den 5 Februarii 1863.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, utom Herrar
S. Palmgren, C. G. Granberg, W. Zetherström, och
O. F. Svalling, hvilkas anmäldta förfall godkändes. -

{§.1.}
Föredrogs Herr C. O. Öbergs förslag om antagande
af en Stadsarkitekt, jemte Drätselkammarens deröfver
infordrade yttrande, afstyrkande förslaget för det närvarande på den
grund, att Staden ej ansetts ha råd att aflöna
en Stadsarkitekt.

Frågan förklarades hvilande tillsvidare, hvaremellertid
uplysningar skulle sökas från andra håll om kostna-
den för en Stadsarkitekt; och kommitterades Herr
Ordföranden samt Herrar Westerberg och Öberg att
dessa uplysningar införskaffa. -

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringspersonal]

[MARG: N:o 5.]

{§.2.}
Föredrogs Herr C. O. Öbergs Memorial om ut-
arrendering af Sommarnöjet Djurgården, jemte Drät-
selkammarens deröfver infordrade yttrande.

Med godkännande af samma yttrande, beslöts
att åt Drätselkammaren skulle updragas så fort ske
kan genom Auktion till den högstbjudande utar-
rendera Djurgården på följande vilkor:

1:o Arrendetiden blir 2 år eller till slutet af år 1864;

2:o Ingen del af området i Djurgårdet frånskiljes
den andra.

3:o Rättighet till bedrifvande af utvärdshus-
rörelse på stället skall Staden på lagligt sätt
söka bereda arrendatorn.

4:o Arrendatorn får rättighet att på platsen upföra
värdshusbyggnader efter af Stadsfullmäktige
godkända ritningar, med skyldighet att i fråga
om byggnadernes bestånd på platsen efter ar-
rendetiden ställa sig Stadsfullmäktiges beslut till
efterrättelse.

5:o Den öppna jorden må arrendatorn få bruka
till egen beqvämlighet; dock att icke någon
del af Djurgårdsområdet får begagnas till
bete, vid äfventyr af arrenderättens förlust.

6:o Arrendatorn skall vara skyldig tillhandahålla plat-
sen Stadens innevånare till Sommarnöje.

7:o I händelse Staden skulle under arrendetiden i Djur-
gården vilja göra park- eller trädgårdsanläggningar,
eller någon af Stadens innevånare, med Stadsfull-
mäktiges samtycke, skulle erfordra plats derstädes
för upförande af Sommarbostäder, får sådant
icke af arrendatorn förvägras, dock må han, om
något af den öppna jorden dertill bortgår, för denna
del erhålla ersättning, som bestämmes af Gode
Män, derest vanlig öfverenskommelse ej kan
träffas.

8:o Arrendatorn skall ställa borgen för arrendevilkorens
fullgörande. -

[ÄRENDEORD: Fritidsanläggning, Markförvaltning, Nöjesliv, Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 6.]

{§.3.}
Åt Drätselkammaren updrogs att ombesörja hägnad
kring Djurgården med 4 tums, x 2 tums läkter, 3 st
i höjd, hvilken hägnad rödmålas. Börande detta
arbete ställas på entreprenad.

Drätselkammaren skulle ock omedelbart
derpå, och i den mån sådant kan lämpligen
verkställas, låta plantera hagtornshäck eller
häck af annat passande trädslag kring Djur-
gården, att i framtiden ersätta annan hägnad.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

{§.4.}
Med godkännande af Drätselkammarens ut-
låtande i fråga om anläggning af en trädskola
vid Djurgården, som föreslagits af Herr C. O.
Öberg, beslöts att samma förslag ej skulle
till någon åtgärd föranleda, sedan Stadsfullmäktige
förut beslutat om Djurgårdens utarrendering i ett sammanhang.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

[MARG: N:o 7.]

{§.5.}
Föredrogs Herr C. O. Öbergs förslag om up-
förandet af ett Wåghus i Staden, der vägning
och mätning kunde ske mot afgift, jemte Drät-
selkammarens deröfver infordrade yttrande, hvari
förslaget blifvit afstyrkt.

Efter härom förehafd diskussion stannade
Stadsfullmäktige i det beslut, att frågan om up-
förandet af ett Wåghus skulle för det närva-
rande förfalla; dock blefvo Herr Ordföranden
och H:r Björk kommitterade att från andra Städer
införskaffa uplysningar om dervarande våg- och
mätarepengar, hvarefter fråga ytterligare skulle
förekomma om sådana afgifters införande här för
vägning och mätning, som kunde ske af antagen
person i förhyrd lokal. -

[ÄRENDEORD: Hamnfråga, Hamnpersonal, Skatt]

[MARG: N:o 8.]

{§.6.}
I fråga om anskaffande af byggnadsplan och
kostnadsförslag för blifvande flottbron öfver strömmen
till nya stadsdelen, beslöts att, i enlighet med Drät-
selkammarens förslag, sådan plan och kostnadsför-
slag skulle genom Annons i Aftonbladet söka
anskaffas.

[ÄRENDEORD: Brofråga, Brokostnad]

[MARG: N:o 8.]

{§.7.}
I enlighet med Drätselkammarens utlåtande öfver
Herr C. O. Öbergs förslag om anläggning af strand-
gatan på nya stadsdelen, beslöts att denna
gata skulle i år uptagas och anläggas, men
med planteringar derå anstå till ett annat år. -

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

[MARG: N:o 8.]

{§.8.}
Efter föredragning af förslaget om fotogenlam-
pors anbringande till uplysning i Rådhuset och
Drätselkammarens deröfver infordrade utlåtande,
beslöts att på försök skulle lånas två fotogen-
lampor att begagnas vid Stadsfullmäktiges nästa
sammanträde, hvarefter vidare skulle beslutas;
åtagande sig Herr Dahlström att om anbringandet
af dessa lampor gå i författning. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsbyggnad]

[MARG: N:o 11.]

{§.9.}
I enlighet med Drätselkammarens utlåtande
öfver Herr Björks förslag om stensättning af
Stadens delar i Södra Nygatan midt för Skolgårdarn,
beslöts att denna stensättning skulle i år
företagas.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

[MARG: N:o 12.]

{§.10.}
Föredrogs Drätselkammarens utlåtande i fråga om
anskaffande af ett brandfritt kassaskåp eller
kassakista på Upbörds Contoret till förvarande deri
af vigtiga handlingar och penningar; och beslöts att Drät-
selkammaren skulle bemyndigas anskaffa för sådant
ändamål en brandfri kassakista.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsbyggnad]

[MARG: N:o 13.]

{§.11.]
Föredrogs ett från Stadens Skol Råd ankommet
så lydande

"Utdrag af Protocollet, som fördes i Eskils-
tuna Stads Skol Råds sammanträde i Socken-
stugan den 27 Januari 1863.

{§.1.}
Som enligt Skol Stadgan Folkskole Lärarne skola af kom-
munerna förses med behöflig vedbrand, och det nya
Skolhusets Lärosalar, hvilka äro mycket större än de förr
begagnade, behöfva mycket mera eldning än de sistnämnda,
fann Skol Rådet nödvändigt att mera ved till Skolorna,
der varande Lärare och Lärarinnor anslås än hittills
för dem varit bestämd. Skol Rådet beslöt derföre att
till Stadsfullmäktige skulle hemställas, att till ved för
Skolorna för innevarande kalenderår anslås 250 Rd [riksdaler],
nemligen till Flickskolan 150 Rd. och till gosseskolan
100 Rd Rmt [riksmynt], hvaremot Stadskassan har att af Gal-
leenska fonden lyfta ett bidrag af 150 Rd samma
mynt.
Rätteligen utdraget betygar
U. Lundgren."

Pluraliteten af Stadsfullmäktige beslutade att
ifrågavarande vedanslag skulle för innevarande år utgå in natura i
stället för penningar, hvad angår Stadens till 100 Rd
beräknade bidrag, och af Drätselkammaren sålun-
da Skolorna tillhandahållas att Flickskolan får
6 famnar och gosseskolan 4 famnar, tallved.

Herrar Svengren, Wahlström och Hedlund reserve-
rade sig emot detta beslut, anseende Skol Rådets
förslag lämpligare. -

[ÄRENDEORD: Utbildningsbyggnad, Utbildningsfinansiering,
Utbildningsförtroendevalda]

[MARG: N:o 14.]

{§.12.}
Beslöts att en hemställan om bättre ordnande af
post och personbefordringen mellan Södertelje och
Arboga samt Sparreholm och Eskilstuna skulle, i enlighet med af Herr Billjer
nu upläst förslag, af Stadsfullmäktige afgifvas
till Kongl. General Post Styrelsen samt af
Herr Ordföranden underskrifvas å Stadsfull-
mäktiges vägnar.

[ÄRENDEORD: Postfråga]

[MARG: N:o 15.]

{§.13.}
Efter framställning derom af Arrendatorn till
Flackersta hemman Herr W. A. Öhman, updrogs
åt Drätselkammaren att åt Herr Öhman på Flacker-
sta skogen utsyna virke till ryttare och läkter,
att användas till logtaket, som skall förses med
tegel. -

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

{§.14.}
Som Länets Brandstods Styrelse icke medgifvit högre
brandstod för den genom eldsvåda natten mellan
den 4 och 5 December sistlidet år nedbrunna Räcksmedjan
på Carl Gustafs Stads Södra Holme än Distrikt-
Kommitteen föreslagit och hvilken ansågs för låg eller ringa, så beslöts att,
enligt
Brandstods Reglementet, ersättnings frågan skulle
genom Kompromissarier afgöras. -

[ÄRENDEORD: Brandförsäkring, Brandregler, Brandväsendeförtroendevalda]

Justeradt intyga:

/A. Billjer./
/Ad Fr Dahlström/
/C, J, Westerberg./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 5 februari 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107374.

Personrelationer