Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 5 december 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 5 december 1867

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stads-
fullmäktige i Eskilstuna
den 5 December 1867.

Närvarande: af Stadsfullmäktige alla, med undan-
tag af Herrar A. F. Dahlström och Herr Baron
Åkerhjelm, hvilkas anmäldta förfall god-
kändes.

{§.1.}
Från Magistraten hade till ordföranden ankommit
skrifvelse derom att, vid val inför Magistraten
den 7 sistlidne November, blifvit till Stads-
fullmäktige utsedde: Handlanden Frans Rickard
Wuerster, Handlanden Erik Albert Lundblad,
Urmakaren Johan Wilhelm Widberg, Läraren
Axel Karlsson och herr Apothekaren B. L.
Hessle och att genom lottning blifvit bestämdt
att Herr Karlsson skulle tjenstgöra till 1870
års utgång; med anledning af hvilken skrifvelse
desse invalde Stadsfullmäktige blifvit till
detta sammanträde kallade och nu voro när-
varande.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]
[MARG: N:o 46]

{§.2.}
Föredrogs Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den
19:de och Konungens Befallnings hafvandes order
den 25:te sistlidne November, angående vidta-
gandet af sådane anordningar, att tillfälle till
arbetsförtjenst för dem som sakna sådan bere-
des;- i sammhang hvarmed upplästes ett
från Stadens Utskänknings Bolag ankommet
beslut af den 26 sistlidne November, att
till Stadsfullmäktige skulle öfverlemnas 1500
Rd Rmt [riksdaler riksmynt] att, för beredande af
arbetsförtjenst
åt behöfvande personer, användas till fort-
sättning af planerings arbetetet å Kriebsensgatan
och Snickareängen samt hamnanläggning å
samma äng; hvarefter och sedan Stadsfullmäk-
tige inhemtat af Drätselkammarens bygg-
nads förslag för år 1868, att i enahanda
syfte blifvit föreslagne följande arbeten neml.
anläggning af täckt afloppstrumma från Norr
med utfall bakom Liesmedshammaren, påföring
af backgrus på Snickareängen, samt grund-
dikning från Folkskolegården, ären-
det blef remitteradt till Berednings Utskottet,
som hade att till Stadsfullmäktige in-
komma med det förslag Utskottet finner
lämpligt.

[ÄRENDEORD: Arbetslivsfråga, Förvaltningsfinansiering]
[MARG. N:o 47]

{§.3.}
På Utskänknings Bolagets förfrågan om hvad
som blifvit åtgjordt vid förslaget till polisens
omorganisering, skulle afgifvas det svar,
att ärendet hvilar i afvaktan på upplysning
om en ifrågasatt stadga för polisväsendet för
Städerne i allmänhet blefve antagen eller icke.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler, Rättsväsendepersonal]
[MARG: n:o 47]

{§.4.}
Af Magistraten ingifvet inkomst- och utgifts-
förslag för år 1868 med bilagdt byggnadsför-
slag af Drätselkammaren remitterades för
beredning till Utskottet.

[ÄRENDEORD: Budget]

{§.5.}
På derom gjord framställning medgåfvo
Stadsfullmäktige att Lars Fredrik Lars-
sons arrenderätt till lotterne N:ris 1. och
5. af Stadens byggnadsjord finge öfver-
flyttas på Gårdsegaren Johan Johansson;
och godkändes att Lars Fredrik Larsson
och Carl Andersson i Wallby teckna
borgen för Johan Johanssons uppfyllelse
af arrendekontrakten.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]
[MARG: {N:o 48}]

{§.6.]
I enlighet med Berednings Utskotttes utlå-
tande, beslöts att Stadsfullmäktige skulle
{dels} ingifva framställning till Konungens Befall-
ningshafvande, att nästa Landsting må blifva
hördt om, huruvida Landstinget afslår frågan
om Läns Lazarettsbyggnad i Eskilstuna, eller,
i händelse af dess bifall dertill, när anläggning
deref skulle komma att ske, {dels} anmoda
Stadens Landstingsmän, att ingifva motion
i ämnet; hvarefter Stadens Sjukvårdsfråga
återremitterades till Berednings Utskottet, som
anmodades att inkomma med utlåtande
angående beloppet af det anslag, som Stads-
fullmäktige skulle erbjuda landstinget i
bidrag till Läns Lazarett härstädes.

[ÄRENDEORD: Sjukvårdsbyggnad]
[MARG: N:o 43]

{§.7.}
En af Herr Jean Asplund ingifven ansökning
om arrende af vattenfallet till den ned-
brunna Räckhammaren remitterades, för
beredning, till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsbyggnad]
[MARG: {N:o 48}]

{§.8.}
En af Herr Rektor L. Bergström ingifven
motion om 15 Rd Rmt [riksdaler riksmynt] anslag från Staden
om året till skötsel och uppdragning å det på
Elementar läroverkets hus anbragte ur, re-
mitterades, för beredning, till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Utbildningsfinansiering]
[MARG: N:o 49]

{§.9.}
Bifölls Herr Rektor L, Bergströms fram-
ställning att Stadsfullmäktige skulle hos
Kyrkostämman begära att sådana åtgärder
må vidtagas att uret i kyrktornet
sättes i fullständigt skick.

[ÄRENDEORD: Kyrkobyggnad]

{§.10.}
En af Herr C. J. Andberg ingifven motion
om byggande af 3:nne ducd'alber i ån, remit-
terades, för beredning, till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Hamnfråga]
[MARG: N:o 50]

{§.11.}
Sedan allmänt kändt blifvit att härvarande
Sparbanks Bokförare P. G. Fahlander gjort
stora tillgrepp af Sparbankens medel; samt
Sparbanksvinsten, som genom dessa tillgrepp
förminskats, måste anses såsom Kommunens
tillhörighet, så att Kommunen vore måls-
egare i saken; beslutade Stadsfullmäktige
att utse ett Ombud att bevaka Stadens
rätt i ransakningen med Fahlander.

Till detta Ombud valdes StadsKas-
sören C. Jernbergh; och skulle protokolls-
utdrag tjena honom till fullmakt.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.12.}
Gasproberaren Herr Rektor P. Axenborg
anhöll att, emedan justerade normalljus för
lysgasens profning icke kunnat erhållas genom
gasverkets härstädes, Stadsfullmäktige ville
föranstalta om anskaffandet af 1. skålpund nor-
mal-ljus.

Stadsfullmäktige uppdrogo åt Herr
Rektor Axenborg att i samråd med Herr
Ingeniören Axel Karlsson bestämma huru-
dana de ifrågavarande normal-ljusen
kontrakts enligt skola vara, samt att
derefter genom Herr Fil. Doctor Munktell
från England anskaffa 5. skålpund sådana ljus
till gasprofningen härstädes.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]
[MARG {N:o 51}]

{§.13.}
Attesterades till liquid från StadsKassan
en räkning å 25 Rd till Byggmästarne
Ipsonius och Lindeberg i Westerås för besigtning
å Gästgifverihotellet.

[ÄRENDEORD: Gästgiveri]

Justeras

/Levin Hedlund/
/F, R, Wuerster/

Förestående Protocoller för den 5 September, 17 October,
7 November och denne dag äro offentligen å Rådhussalen
upplästa, betyga Eskilstuna den 5 December 1867.

/C Jernbergh/
/C; G; Norin/

[MARG: N:o 52]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 5 december 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107373.

Personrelationer