Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 mars 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 mars 1880

Anmärkning

{1880 den 4 Mars.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herrar E. A. Lundblad, O. Svalling, C. O. Öberg, C. M. Loström,
A. F. Dahlström, H. Åkerstein och A. Nilsson, hvilkas
anmäldta förfall godkändes.

{§.1.}
I skrifvelse af den 24 sistlidne Februari, hade
Magistraten tillkännagifvit att Medicine Licentiaten
V. A. Mossberg, som den 20 i samma månad utnämnts till
Provincialläkare i Eskilstuna distrikt, på begäran
erhållit afsked från Stadsläkaretjensten härstädes;
i sammanhang hvarmed Magistraten erinrat om
Stadsfullmäktiges rätt och skyldighet, jemlikt 10§. i
Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga reglemente för staden
Eskilstuna, att Stadsläkaretjensten tillsätta. Men då
icke någon ordning för tillsättande af Stadsläkare
härstädes finnes behörigen fastställd, föresloge Magi-
straten att Stadsfullmäktige, för undvikande af
tidsutdrägt med tjenstens återbesättande, ville för sin
del antaga den ordning, som af Kongl. Maj:t tillförene
faststälts för städer, som härom gjort framställning,
eller så, att vid nu förestående tillsättning af Stads-
läkare måtte så förfaras: att, sedan ledigheten
blifvit af Magistraten kungjord och af Magistraten
mottagna ansökningar insändts till Kongl. Medicinal
Styrelsen för utlåtande öfver de sökandes kompetens,
Magistraten sedermera, med eget yttrande, till Stads-
fullmäktige öfverlemnar de från Medicinal-
Styrelsen återstälda handlingarne, hvaruppå Stads-
fullmäktige bland de af Medicinal Styrelsen, så-
som kompetente, godkände sökande utse Stadslä-
kare, för hvilken fullmakt af Magistraten utfär-
das; och hade Magistraten slutligen omförmält
att Magistraten förordnat Herr Provincialläkaren
V. Mossberg att, jemlikt eget åtagande, Stads-
läkaretjensten härstädes uppehålla intilldess Stadsfullmäk-
tige kommit i tillfälle att härmed taga befattning;
dock ville Magistraten, derest Stadsfullmäktige sådant
åstundade, icke undandraga sig gå i författning om
anskaffande af lämplig person att Stadsläkare-
tjensten under ledigheten uppehålla och förordnande
för denne utfärda.

Efter tagen del häraf, godkände Stadsfull-
mäktige den af Magistraten föreslagna ordning
för Stadsläkaretjenstens tillsättning, samt skulle
hos Magistraten anhålla, att, i anseende till
angelägenheten att platsen snart återbesättes, kort
ansökningstid må af Magistraten bestämmas,
samt att Magistraten ville anskaffa och förordna
lämplig person att Stadsläkaretjensten under ledig-
heten uppehålla; förutsättande Stadsfullmäktige, att hittills till
Stadsläkaren utgående statsanslag måtte af nye läkaren få åtnjutas. -

I sammanhang härmed, och då instruktion
för Stadsläkaren saknas, beslöts hos Helsovårds-
Nämnden anhålla om upprättande af förslag till
sådan instruktion, att underställas Stadsfullmäk-
tiges pröfning.

[MARG: 209.]

{§.2.}
Föredrogs en från Magistraten remitterad framställ-
ning af Herr Rektor Gust. Elmqvist, om bristfälligheten
i härvarande allmänna läroverks lokal, jemte förslag
till nybyggnad.

Ärendet remitterades, för beredning,
till en Komité, bestående af Herrar Rektor
Elmqvist, Doktor V. Mossberg, Fabriksidkaren
E. A. Naesman, Arkitekten I. W. Kajerdt och
Kamreraren C. A. Ström, med uppdrag till
Rektor Elmqvist att kalla Komiterade till
första sammanträde.

[MARG: 210.]

{§.3.}
Stadsfullmäktige beviljade ej afskrifning i räken-
skapen för 31 Kronor 2 öre Kommunalutskylder
för år 1876, hvartill Bokhållaren C. E. Karlsson
befunnits sakna tillgångar; - och fattades beslutet
vid votering med 13 röster mot 10, hvilka sednare
voro för afskrifning. -

[MARG: 211.]

{§.4.}
Herr C. A. Ström väckte motion att på
balanserade Kommunalutskylder måtte upprättas
en liggare, hvari de restskyldige i alfabetisk ordning upptogos, samt
att beslut om afskrifning af utskyldsbelopp
från samma liggare må fattas hvarje 10 år;
äfvensom derom, att namnen å de restskyldige
må i stadens tidningar kungöras.

Motionen remitterades, för beredning,
till Drätselkammaren.

{§.5.}
[Delgåfvos] Stadsfullmäktige en skrifvelse af
Magistraten, angående granskning af 1880 års man-
talslängd för staden.

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell jr/
/P. Liljeqvist/
/C A Ström/

År 1880 den 5 April å Rådhuset offentligen uppläst, betyga

/Alfred Åkerblom/
/K; Petersson/

[MARG: [220.]]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 mars 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107368.

Personrelationer