Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 mars 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 mars 1869

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stads-
fullmäktige i Eskilstuna den
4 Mars 1869.

Närvarande: samtelige 28 Stadsfullmäktige med undantag
af Herr J. Wedberg, som är frånvarande på Riks-
dagen.

{§.1.}
Föredrogs Revisorernes berättelse öfver gransknin-
gen af Stadens enskildta räkenskaper för år [1867],
jemte vederbörande förvaltningars i anledning deraf
lemnade förklaringar; hvarefter beslöts:

a.) {Angående Drätselkammarens förvaltning:}

1:o Anmärkningen, att räkenskapen blifvit för
sent aflemnad till Revisorerne, skulle föranleda
till påminnelse åt Drätselkammaren, att för
framtiden tillse, det hinder för räkenskapens
afslutande ej må, såsom nu, förefinnas i den
omständigheten, att Magistraten ej redovisat
restlängdsmedel i behörig tid.

2:o Anmärkningen mot verifikationen N:o 4 föranledde
dertill att Stadskassan skulle tillgodoföras
68 öre.

3:o Anmärkningen mot verifikationen N:o 86 fick
förfalla.

4:o Anmärkningen mot N:o 181 fick jemväl förfalla.

5:o Anmärkningen angående husröte-ersättningen för
f.d. Piphammaren likaså.

6:o Ränta på Nybrofondens behållning skulle ej
beräknas för år 1867, emedan bron då ännu stod under
byggnad.

7:o Anmärkningen mot Stadsbyggmästarens felräkningar
å sina anordningar fick förfalla, då resultatet
var att 6 öre blifvit för litet utanordnade. -

b.) {Angående Hamn Direktionens förvaltning:}

1:o De gjorda anmärkningarne skulle föranleda
dertill att Hamnfogden i 1868 års räkenskap
komme att godtgöras för missräkningar med sam-
manlagdt 13 Rd [riksdaler] 87 öre Rmt [riksmynt].

2:o Sedan Hamn Direktionens Ordförande upplyst
att Hamnfogden inbetalt sin skuld till kassan,
och att fordringen utaf Rådmannen Heljestrands
Sterbhus till en del redan ingått och att återsto-
den komme att ofördröjligen betalas, skulle
anmärkningen om dessa Kassans fordringsposter
ej till något särskildt beslut föranleda.

c.) {Angående Fattigvårds Styrelsens förvaltning.}

1:o Fattigkassan skulle tillgodoföras, enligt
verifikationen N:o 96, 2 Rd och enligt N:o 459.
1 Rd samt 89 öre till följe af Fattigvårds-
föreståndarens felräkningar.

2:o Anmärkningarne i öfrigt fingo bero vid de
lemnade förklaringarne, som godkändes.

-

Härefter beviljades decharge för år 1867 åt
Drätselkammaren, Hamn Direktionen och Fattigvårds-
Styrelsen.

-

I sammanhang härmed beslöts att Sundhets
Nämnden skulle anmanas att till Revisorerne
aflemna räkenskapen öfver Helsovårdskassan
för år 1867, i och för behörig granskning, af
Revisorerne för samma år. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsrevision, Hamnrevision, Fattigvårdsrevision]

[MARG: {N:o 142.}]

{§.2.}
Till behandling företogs Polisbetjenterne P. E. V.
Lundqvists och D. A. Möllers ansökning om
löneförhöjning eller gratifikation; deröfver
Drätselkammaren sig utlåtit och dervid afstyrkt
att frågan om löneförhöjning måtte till pröfning
förekomma, då lönestaten är för året fastställd;
men deremot tillstyrkt, att Polisbetjenterne,
i anseende till höga lefnadskostnader, måtte
för innevarande år få åtnjuta ett dyrtidstillägg
å lönen af 50 Rd till dem hvardera.

Ansökningen beviljades på det sätt
Drätselkammaren tillstyrkt.

Efter derom gjord anmälan att Polisbetjenterne
visat sig ovillige att verkställa kallelser till
sammanträden, blef det åt Herr Ordföranden
uppdraget att åtvarna Polisbetjenterne
och erinra dem om deras skyldighet, att
tillhandagå Stadens förvaltande verk och
myndigheter i Stadens angelägenheter. -

[ÄRENDEORD: Rättsväsendepersonal]

[MARG: {N:o [133]}]

{§.3.}
Efter föredragning af handlingarne i Hjelmare-
sänkningsfrågan samt Drätselkammarens utlåtande,
förklarade Stadsfullmäktige sig godkänna
Landtmätarens och Gode männens utlåtande den
26 Oktober 1868, i fråga om af Eskilstuna Stad
framställda vilkor för dess medgifvande till Hjelmare-
och Qvismare-sjöarnes sänkning.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: {N:o [136].}]

{§.4.}
Upplästes en å Herr Ordföranden å Stadsfull-
mäktiges vägnar af Hjelmarens och Qvismarens Sjösänknings
Bolag utverkad stämning på Stadsfullmäk-
tige, för Eskilstuna Stads Wattenverk, i fråga
om Stadens vilkor för dess medgifvande till
sjöarnes sänkning; och hade vederbörande Dom-
hafvande utsatt denna sak till Syn vid Carl
Gustafs Stad den 7. instundande September, kl. 10. fm.

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

[MARG: N:o 143.]

{§.5.}
I enlighet med Drätselkammarens utlåtande
och på de af Drätselkammaren åberopade grunder
skulle Stadsfullmäktige protestera mot Landt-
brukaren A. P. Anderssons framställning att
Eskilstuna Stad borde iklädas skyldighet att
underhålla landsvägen genom Stadens norra
byggnadsjord, som Staden på arrende innehar,
och för hvilken jord förut erlägges ersättning
till Kungsladugården för väghållning. -

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

[MARG: N:o [134].]

{§.6.}
På derom gjord framställning, skulle Stadsfull-
mäktige hos Kongl. Maj:ts Befallningshafvande
förorda bifall till Enkefru Mathilda
Freeses ansökning att få hålla värdshusrö-
relse med utskänkning af sprituosa drycker
vid luststället Sommarro instundande sommar
från och med den 1 Maj till den 1 October, på
samma vilkor, som sådan rörelse derstädes hölls
förlidne sommar.

[ÄRENDEORD: Alkoholförsäljning]

[MARG: N:o 144.]

{§.7.}
Stadsfullmäktige skulle jemväl tillstyrka att
rättighet till värdshusrörelse vid luststället
Djurgården instundande sommar måtte
beviljas på samma vilkor, som förut varit
stadgade.

[ÄRENDEORD: Alkoholförsäljning]

{§.8.}
Upplästes och underskrefs Stadsfullmäktiges
af utsedde Komiterade uppsatte underdåniga
besvär mot Landshöfdinge Embetets i Länet
Utslag den 8 sistlidne Januari, angående under-
exekutorsbefattningens uppehållande här i
Staden; och underskrefs jemväl fullmakt för
Innehafvaren att besvären ingifva.

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]

[MARG: {N:o [117].}]

{§.9.}
Beviljades Bokhandlanden Herman Sandbergs
ansökning att Stadsfullmäktige å Kommunens
vägnar måtte antaga 33 1/3 procents ackord för
Sandbergs i hans konkurs bevakade utskyl-
der till Stadskassan och Fattigkassan för åren
1865 och 1866. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering, Fattigvårdsfinansiering]

[MARG: {N:o 145}]

{§.10.}
Herrar C. O. Öberg, C. L. Grönvall och C. L. Björk
utsågos till ledamöter i Komitén för bearbetning af
jordbruksstatistiken för Staden.

[ÄRENDEORD: Jordbruksförtroendevalda]

{§.11.}
Herr P. Wahlström, såsom jäfvig, jemte Herrar
Skogsborg, Andberg, Österwall och Sjöberg
afträdde; hvarefter Herr Fil. Doktor Munktell utsågs
till Ordförande att handlägga följande ärende.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.12.}
Utsedde Komiterades förslag till underdånig
förklaring öfver Herrar Björks, Ekströms
med fleres besvär i Sparbanksfrågan godkändes;
hvarefter samma förklaring underskrefs.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

[MARG: N:o 106.]

Samma dag justeradt

/J: C. Heljestrand/
/Carl F; Sjöberg./

Protokollerne för den 25 Februari och
denne dag äro offentligen upplästa; betyga

Eskilstuna den 4 Mars 1869

/C Jernbergh/

[MARG: N:o 146.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 mars 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107367.

Personrelationer